Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for type (122 entries) (0.152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -type-, *type*.
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN)
(UNAPPROVED version -- use with care )
type up- to make a typed copy of a piece of text that is written by hand - type a finished version

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
type[SUF] สิ่งที่เป็นรูปแบบ
type[N] รูปแบบ, See also: แบบ, ชนิด, ตัวอย่าง, ประเภท
type[N] ตรา, See also: เครื่องหมาย, สัญลักษณ์, เอกลักษณ์
type[N] ลักษณะที่เป็นแบบอย่าง
type[VI] เขียนแบบตัวพิมพ์
typeset[VT] เรียงพิมพ์
typeface[N] แบบตัวพิมพ์, Syn. type style
type-cast[VI] หลอมตัวพิมพ์
type-cast[VT] หลอมตัวพิมพ์
typewrite[VT] พิมพ์ดีด, See also: พิมพ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
typeแบบชนิด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
typeต้นแบบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
type areaพื้นที่แบบฉบับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
type faceแบบอักษร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
type faceแบบอักษร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
type I errorความผิดพลาดแบบที่ ๑ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
type II errorความผิดพลาดแบบที่ ๒ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
type languageภาษาระบุแบบชนิด(ข้อมูล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
type localityที่ตั้งแบบฉบับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
type of operationแบบปฏิบัติการ, แบบดำเนินการ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า type **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
type"I can't think with that noise", she said as she stared at the typewriter.
typeALS had made his hands and arms too weak to hold a pen or to type.
typeThey sell many types of food and grocery products.
typeYou may use my typewriter.
typeHe's the type who doesn't worry about details.
typeYou may use my typewriter at any time.
typeMr Wood has his secretary type his letters.
typeAre there any types of cuisine or restaurants that you could recommend?
typeWe can cure some types of cancer.
typeKen is not the type of person who loses his temper easily.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
type(ไทพฺ) n. รูปแบบ,แบบ,ชนิด,ประเภท,จำพวก,ตัวอย่าง,ตัวพิมพ์ vt. พิมพ์ดีด,พิมพ์,หากลุ่มเลือด,เป็นสัญลักษณ์,เป็นแบบอย่าง,เป็นตัวแทน. vi. พิมพ์ดีด
type-aheadพิมพ์ล่วงหน้าหมายถึง บัฟเฟอร์ (buffer) ส่วนหนึ่งในหน่วยความจำ ที่ทำให้สามารถสั่งให้แสดงผลทางเครื่องพิมพ์ล่วงหน้า (พิมพ์ลงบนกระดาษก่อนที่จะแสดงผลนั้นบนจอภาพ) อย่างไรก็ตาม ต้องขึ้นกับหน่วยความจำด้วยว่า การกันที่เป็นบัฟเฟอร์ไว้ให้นั้น ได้มีการกำหนดไว้ให้มากน้อยเพียงใด โดยปกติ ระบบดอสจะกันไว้เพียง 15 ตัวอักษร ฉะนั้นพอพิมพ์ได้ 15 ตัวก็จะหยุด ดังนี้เป็นต้น
typefaceแบบอักษรหมายถึง การออกแบบตัวอักขระในรูปลักษณ์ต่าง ๆ กัน ในบางที่ใช้แทนคำ font ได้เลยดู font ประกอบ
typer(ไท'เพอะ) n. ผู้พิมพ์,พนักงานพิมพ์ดีด
typescript(ไทพฺ'สคริพทฺ) n. เอกสารหรือฉบับที่พิมพ์ด้วยพิมพ์ดีด,สิ่งที่พิมพ์ด้วยพิมพ์ดีด
typeset(ไทพฺ'เซท) vt.,adj. เรียงพิมพ์
typeset qualityคุณภาพเยี่ยมหมายถึงคุณภาพของเครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์ได้ด้วยความละเอียด (resolition) 1200 ถึง2540 จุดต่อนิ้ว ซึ่งนับว่าคมชัดมาก (เครื่องพิมพ์คุณภาพพอใช้ได้จะมีความละเอียดประมาณ 300 - 600 จุดต่อนิ้วเท่านั้น)
typesetter(ไทพฺ'เซทเทอะ) n. ผู้เรียงพิมพ์,เครื่องเรียงพิมพ์, Syn. compositor
typesetting(ไทพฺ'เซททิง) n. กระบวนการเรียงพิมพ์. adj. ใช้สำหรับเรียงพิมพ์
typewrite(ไทพฺ'ไรทฺ) vt.,vi. พิมพ์ดีด,พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด, Syn. type

English-Thai: Nontri Dictionary
type(n) แบบอย่าง,จำพวก,ชนิด,ตัวพิมพ์,เครื่องหมาย,ตรา,สัญลักษณ์
type(vi,vt) พิมพ์ดีด,เป็นตัวอย่าง,เป็นตัวแทน
typewrite(vi,vt) พิมพ์ดีด
typewriter(n) เครื่องพิมพ์ดีด,คนพิมพ์ดีด
typewriting(n) การพิมพ์ดีด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต้นฉบับ[N] manuscript, See also: typescript
ตัวพิมพ์[N] types, See also: type faces
ลักษณะ[CLAS] type, See also: kind, category, group, class, sort, Syn. ประเภท, Example: การตอบโต้บทสนทนามี 2 ลักษณะคือ, Thai definition: ลักษณนามของเครื่องแสดงสิ่งหนึ่งให้เห็นว่าต่างกับอีกสิ่งหนึ่ง
อย่าง[N] type, See also: kind, sort, Syn. ชนิด, สิ่ง, Example: โครงสร้างของสะพานรถไฟบางอย่างออกแบบไว้สำหรับการบรรทุกน้ำมันเครื่องเคมีที่เป็นของเหลวและปูนซีเมนต์
คีย์[V] type, Syn. พิมพ์, Example: พนักงานคีย์ข้อมูลอื่นๆ จากแบบฟอร์มอันนั้นเข้าเครื่อง, Notes: (ปาก)
เครื่องพิมพ์ดีด[N] typewriter, Example: ผมอยากซื้อเครื่องพิมพ์ดีดชนิดหิ้วสักเครื่องหนึ่ง, Count unit: เครื่อง
แคร่[N] carriage, See also: typewriter carriage, Syn. แคร่พิมพ์ดีด, Example: เครื่องพิมพ์ในกลุ่มนี้ใช้แคร่รับกระดาษแบบยาว, Count unit: แคร่, Thai definition: ส่วนบนของเครื่องพิมพ์ดีด ใช้ใส่กระดาษพิมพ์และเลื่อนไปมาได้
พิมพ์[V] type, See also: typewrite, Example: ฉันต้องพิมพ์จดหมายตามที่เจ้านายสั่งให้เสร็จภายในเย็นนี้, Thai definition: ใช้เครื่องจักรกดตัวหนังสือหรือภาพเป็นต้นให้ติดบนวัตถุ เช่น ใช้พิมพ์ดีด หรือคอมพิวเตอร์, Notes: (บาลี - สันสกฤต)
พิมพ์ดีด[V] type, See also: typewrite, Syn. พิมพ์, Example: กว่าที่จะได้เรื่องสั้นเรื่องหนึ่งออกมา เขาต้องพิมพ์ดีดสองครั้งเป็นอย่างน้อย, Thai definition: ใช้ปลายนิ้วเคาะแป้นอักษรบนพิมพ์ดีด
พิมพ์ดีด[N] typewriter, Example: ถ้าพิมพ์ออกมาตัวอักษรเหมือนกันหมดเหมือนพิมพ์ด้วยพิมพ์ดีดธรรมดาก็จะทำให้เอกสารนั้นไม่เป็นที่สนใจเท่าที่ควร, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องพิมพ์ชนิดหนึ่งใช้ปลายนิ้วเคาะแป้นอักษร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบ[n.] (baēp) EN: example ; model ; kind   FR: modèle [m] ; genre [m] ; type [m] ; style [m] ; forme [f]
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบเครื่องบิน[n. exp.] (baēp khreūangbin) EN: aircraft type   FR: type d'avion [m] ; type d'appareil [m] ; appareil [m]
แบบอย่าง[n.] (baēpyāng) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: exemple [m] ; modèle [m]
ช่างเรียง[n.] (chang rīeng) EN: composer ; typesetter   FR: typographe [m] ; typo (fam.) [m]
ช่างเรียงพิมพ์[n.] (chang rīengphim) EN: type compositor   
ชนิด[n.] (chanit) EN: kind ; type ; species ; category ; variety   FR: sorte [f] ; espèce [f] ; genre [m] ; type [m] ; exemple [m]
ชนิด[n.] (chanit) EN: [classifier : types of items]   
ชนิดข้อมูล[n. exp.] (chanit khømūn) EN: data type   FR: type de données [m]
ชนิดของกระดาษ[n. exp.] (chanit khøng kradāt) EN: type of paper   

CMU English Pronouncing Dictionary
TYPE T AY1 P
TYPES T AY1 P S
TYPED T AY1 P T
TYPESET T AY1 P S EH2 T
TYPECAST T AY1 P K AE2 S T
TYPEFACE T AY1 P F EY2 S
TYPEABLE T AY1 P AH0 B AH0 L
TYPEFACES T AY1 P F EY2 S AH0 Z
TYPEWRITER T AY1 P R AY2 T ER0
TYPEWRITING T AY1 P R AY2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
type (v) (t ai1 p)
typed (v) (t ai1 p t)
types (v) (t ai1 p s)
typecast (v) (t ai1 p k aa s t)
typeface (n) (t ai1 p f ei s)
typecasts (v) (t ai1 p k aa s t s)
typefaces (n) (t ai1 p f ei s i z)
typescript (n) (t ai1 p s k r i p t)
typesetter (n) (t ai1 p s e t @ r)
typewriter (n) (t ai1 p r ai t @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丙型[bing3 xing2, 丙型] type C; type III; gamma- [Add to Longdo]
乙型[yi3 xing2, 乙型] type B; type II; beta- [Add to Longdo]
[shi4, 式] type; form; pattern; style [Add to Longdo]
打字机[da3 zi4 ji1, 打字機] typewriter [Add to Longdo]
排印[pai2 yin4, 排印] typesetting and printing [Add to Longdo]
排版[pai2 ban3, 排版] typesetting [Add to Longdo]
模式标本[mo2 shi4 biao1 ben3, 模式標本] type specimen (used to define a species) [Add to Longdo]
样式[yang4 shi4, 樣式] type; style [Add to Longdo]
[li4, 櫪] type of oak; stable (for horses) [Add to Longdo]
歌仔戏[ge1 zai3 xi4, 歌仔戲] type of opera from Taiwan and Fujian [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
タイプイン[たいぷいん, taipuin] type in (vs) [Add to Longdo]
印字バー[いんじバー, inji ba-] type bar, printer bar [Add to Longdo]
活字バー[かつじバー, katsuji ba-] type bar, printer bar [Add to Longdo]
[けい, kei] type [Add to Longdo]
型パラメタ[かたパラメタ, kata parameta] type parameter [Add to Longdo]
型パラメタ値[かたパラメタち, kata parameta chi] type parameter value [Add to Longdo]
型参照名[かたさんしょうめい, katasanshoumei] type reference name [Add to Longdo]
型宣言文[かたせんげんぶん, katasengenbun] type declaration statement [Add to Longdo]
型定義[かたていぎ, katateigi] type definition [Add to Longdo]
型変換演算子[かたへんかねんざんし, katahenkanenzanshi] type conversion operator [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abkühlungsart {f}type of cooling [Add to Longdo]
Art {f}; Typ {m} | Arten {pl}; Typen {pl} | Art der Nutzungtype | types | type of use [Add to Longdo]
Art und Maß der baulichen Nutzungtype and degree of building and land use [Add to Longdo]
Autotyp {m}; Wagentyp {m} [auto]type of car [Add to Longdo]
Bauweise {f}type of building coverage [Add to Longdo]
Bolzenlochausführung {f} [techn.]type of stud hole [Add to Longdo]
Eingabefehler {m}type error [Add to Longdo]
Getreideart {f} | Getreidearten {pl}type of corn; type of grain | types of grains [Add to Longdo]
Härtungsart {f}type of setting [Add to Longdo]
Kostenart {f}type of cost [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: -type \-type\ [See {Type}, n.] A combining form signifying impressed form; stamp; print; type; typical form; representative; as in stereotype phototype, ferrotype, monotype. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Type \Type\ (t[imac]p), n. [F. type; cf. It. tipo, from L. typus a figure, image, a form, type, character, Gr. ty`pos the mark of a blow, impression, form of character, model, from the root of ty`ptein to beat, strike; cf. Skr. tup to hurt.] 1. The mark or impression of something; stamp; impressed sign; emblem. [1913 Webster] The faith they have in tennis, and tall stockings, Short blistered breeches, and those types of travel. --Shak. [1913 Webster] 2. Form or character impressed; style; semblance. [1913 Webster] Thy father bears the type of king of Naples. --Shak. [1913 Webster] 3. A figure or representation of something to come; a token; a sign; a symbol; -- correlative to antitype. [1913 Webster] A type is no longer a type when the thing typified comes to be actually exhibited. --South. [1913 Webster] 4. That which possesses or exemplifies characteristic qualities; the representative. Specifically: (a) (Biol.) A general form or structure common to a number of individuals; hence, the ideal representation of a species, genus, or other group, combining the essential characteristics; an animal or plant possessing or exemplifying the essential characteristics of a species, genus, or other group. Also, a group or division of animals having a certain typical or characteristic structure of body maintained within the group. [1913 Webster] Since the time of Cuvier and Baer . . . the whole animal kingdom has been universally held to be divisible into a small number of main divisions or types. --Haeckel. [1913 Webster] (b) (Fine Arts) The original object, or class of objects, scene, face, or conception, which becomes the subject of a copy; esp., the design on the face of a medal or a coin. [1913 Webster] (c) (Chem.) A simple compound, used as a model or pattern to which other compounds are conveniently regarded as being related, and from which they may be actually or theoretically derived. [1913 Webster] Note: The fundamental types used to express the simplest and most essential chemical relations are hydrochloric acid, {HCl}; water, {H2O}; ammonia, {NH3}; and methane, {CH4}. [1913 Webster] 5. (Typog.) (a) A raised letter, figure, accent, or other character, cast in metal or cut in wood, used in printing. (b) Such letters or characters, in general, or the whole quantity of them used in printing, spoken of collectively; any number or mass of such letters or characters, however disposed. [1913 Webster] Note: Type are mostly made by casting type metal in a mold, though some of the larger sizes are made from maple, mahogany, or boxwood. In the cut, a is the body; b, the face, or part from which the impression is taken; c, the shoulder, or top of the body; d, the nick (sometimes two or more are made), designed to assist the compositor in distinguishing the bottom of the face from t`e top; e, the groove made in the process of finishing, -- each type as cast having attached to the bottom of the body a jet, or small piece of metal (formed by the surplus metal poured into the mold), which, when broken off, leaves a roughness that requires to be removed. The fine lines at the top and bottom of a letter are technically called ceriphs, and when part of the face projects over the body, as in the letter f, the projection is called a kern. [1913 Webster] The type which compose an ordinary book font consist of Roman CAPITALS, small capitals, and lower-case letters, and Italic CAPITALS and lower-case letters, with accompanying figures, points, and reference marks, -- in all about two hundred characters. Including the various modern styles of fancy type, some three or four hundred varieties of face are made. Besides the ordinary Roman and Italic, some of the most important of the varieties are [1913 Webster] Old English. Black Letter. Old Style. French Elzevir. Boldface. Antique. Clarendon. Gothic. Typewriter. Script. [1913 Webster] The smallest body in common use is diamond; then follow in order of size, pearl, agate, nonpareil, minion, brevier, bourgeois (or two-line diamond), long primer (or two-line pearl), small pica (or two-line agate), pica (or two-line nonpareil), English (or two-line minion), Columbian (or two-line brevier), great primer (or two-line bourgeois), paragon (or two-line long primer), double small pica (or two-line small pica), double pica (or two-line pica), double English (or two-line English), double great primer (or two-line great primer), double paragon (or two-line paragon), canon (or two-line double pica). Above this, the sizes are called five-line pica, six-line pica, seven-line pica, and so on, being made mostly of wood. The following alphabets show the different sizes up to great primer. [1913 Webster] Brilliant . . abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Diamond . . abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Pearl . . . abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Agate . . . abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Nonpareil . . . abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Minion . . . abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Brevier . . . abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Bourgeois . . abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Long primer . . . abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Small pica . . abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Pica . . . . . abcdefghijklmnopqrstuvwxyz English . . . abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Columbian . . . abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Great primer . . . abcdefghijklmnopqrstuvwxyz [1913 Webster] The foregoing account is conformed to the designations made use of by American type founders, but is substantially correct for England. Agate, however, is called ruby, in England, where, also, a size intermediate between nonpareil and minion is employed, called emerald. [1913 Webster] {Point system of type bodies} (Type Founding), a system adopted by the type founders of the United States by which the various sizes of type have been so modified and changed that each size bears an exact proportional relation to every other size. The system is a modification of a French system, and is based on the pica body. This pica body is divided into twelfths, which are termed "points," and every type body consist of a given number of these points. Many of the type founders indicate the new sizes of type by the number of points, and the old names are gradually being done away with. By the point system type founders cast type of a uniform size and height, whereas formerly fonts of pica or other type made by different founders would often vary slightly so that they could not be used together. There are no type in actual use corresponding to the smaller theoretical sizes of the point system. In some cases, as in that of ruby, the term used designates a different size from that heretofore so called. [1913 Webster] 1 American 9 Bourgeois [bar] [bar] 11/2 German [bar] 2 Saxon 10 Long Primer [bar] [bar] 21/2 Norse [bar] 3 Brilliant 11 Small Pica [bar] [bar] 31/2 Ruby 12 Pica [bar] [bar] 4 Excelsior [bar] 41/2 Diamond 14 English [bar] [bar] 5 Pearl 16 Columbian [bar] [bar] 51/2 Agate [bar] 6 Nonpareil 18 Great Primer [bar] [bar] 7 Minion [bar] 8 Brevier 20 Paragon [bar] [bar] Diagram of the "points" by which sizes of Type are graduated in the "Point System". [1913 Webster] {Type founder}, one who casts or manufacture type. {Type foundry}, {Type foundery}, a place for the manufacture of type. {Type metal}, an alloy used in making type, stereotype plates, etc., and in backing up electrotype plates. It consists essentially of lead and antimony, often with a little tin, nickel, or copper. {Type wheel}, a wheel having raised letters or characters on its periphery, and used in typewriters, printing telegraphs, etc. {Unity of type} (Biol.), that fundamental agreement in structure which is seen in organic beings of the same class, and is quite independent of their habits of life. --Darwin. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Type \Type\, v. t. [imp. & p. p. {Typed}; p. pr. & vb. n. {Typing}.] 1. To represent by a type, model, or symbol beforehand; to prefigure. [R.] --White (Johnson). [1913 Webster] 2. To furnish an expression or copy of; to represent; to typify. [R.] [1913 Webster] Let us type them now in our own lives. --Tennyson. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: type n 1: a subdivision of a particular kind of thing; "what type of sculpture do you prefer?" [ant: {antitype}] 2: a person of a specified kind (usually with many eccentricities); "a real character"; "a strange character"; "a friendly eccentric"; "the capable type"; "a mental case" [syn: {character}, {eccentric}, {type}, {case}] 3: (biology) the taxonomic group whose characteristics are used to define the next higher taxon 4: printed characters; "small type is hard to read" 5: all of the tokens of the same symbol; "the word `element' contains five different types of character" 6: a small metal block bearing a raised character on one end; produces a printed character when inked and pressed on paper; "he dropped a case of type, so they made him pick them up" v 1: write by means of a keyboard with types; "type the acceptance letter, please" [syn: {type}, {typewrite}] 2: identify as belonging to a certain type; "Such people can practically be typed" [syn: {type}, {typecast}] From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: type [tipə] type From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: type [tip] type

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions



  • Time: 0.152 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).