Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for sustain (65 entries) (0.545 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sustain-, *sustain*.
English-Thai: Longdo Dictionary
sustainable(adj) ยั่งยืน, ถาวร เช่น sustainable agriculture

English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

sustainable developmentการพัฒนาอย่างยั่งยืน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sustain[VT] รักษาไว้, See also: ดำรง, จรรโลง, ทำให้มีต่อไป, Syn. maintain, continue, prolong
sustain[VT] ประสบ, See also: ได้ผ่าน, ทนทุกข์, Syn. experience, suffer, undergo
sustain[VT] สนับสนุน, See also: ค้ำจุน, ช่วยเหลือ, Syn. assist, nourish, support, uphold
sustainer[N] ผู้สนับสนุน, See also: ผู้ค้ำจุน, สิ่งที่ค้ำจุน, Syn. sponsor, supporter
sustain in[PHRV] ทำให้รักษา (บางสิ่ง) ไว้, See also: ช่วยประคอง (บางสิ่ง) ให้อยู่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
sustainยืนตาม, เห็นชอบด้วย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sustained backfireไฟย้อนกลับติด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า sustain **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
sustainHeavy posts are needed to sustain this bridge.
sustainSuch drastic economic growth cannot be sustained.
sustainI had a sustaining breakfast.
sustainThe bridge couldn't sustain the force of the strong current and collapsed.
sustainI sustain my family.
sustainEspecially over the last 20 years, the purported link between progressive welfare policies and economic failure in the Northern European countries seems to point to the difficulty of sustaining both full social welfare and international competitivity.
sustainHe sustained an injury which will take a month to heal completely.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sustain(ซัสเทน') vt. สนับสนุน,ค้ำจุน,ประคองไว้,รับภาระ,รักษาไว้,ยังชีพ,ผดุงไว้,ช่วยเหลือ,ทำต่อไป,ยืนยัน., See also: sustainable adj. sustainedly adv. sustainingly adv. sustainment n., Syn. support,maintain
sustained releaseยาที่ออกฤทธิ์เนิ่น

English-Thai: Nontri Dictionary
sustain(vt) ค้ำจุน,ได้รับ,เห็นพ้อง,สนับสนุน,ผดุงไว้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประคองตัว[V] sustain oneself, See also: come through, support oneself, lift oneself up by (his) footstraps, Example: รัฐบาลพยามประคองตัวให้ผ่านพ้นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ, Thai definition: ประคองสถานการณ์บ้านเมืองไว้ให้ดี
ทรง[V] sustain, See also: support, bear, Syn. รองรับ, Example: ธรรมย่อมทรงผู้ประพฤติธรรม
ทรหึง[ADJ] for a long time, See also: sustainable, lasting, enduring, long-lasting, long, boisterous, Syn. นาน, เนิ่น, ช้า, นานนม, Ant. รวดเร็ว
ดำรงฐานะ[V] maintain one's status, See also: sustain, hold, bear, lead, Syn. เป็น, ครอบครอง, Example: ปัจจุบันท่านดำรงฐานะเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองฝ่ายค้าน
ยังชีพ[V] support life, See also: sustain, maintain, keep up, preserve, Syn. เลี้ยงชีพ, เลี้ยงชีวิต, เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง, Example: น้ำที่มนุษย์ต้องการใช้ยังชีพกำลังจะเป็นพิษขึ้นทุกที, Thai definition: ทำให้ดำรงชีวิตอยู่ได้
จรรโลง[V] sustain, See also: maintain, support, Syn. ส่งเสริม, Ant. ทำลาย, Example: การใช้ภาษาในทางที่ถูกที่ควรเป็นการสร้างสรรค์ และจรรโลงความมั่นคงของชาติสืบไป, Thai definition: ช่วยให้ดียิ่งขึ้น
ยังชีพ[V] support life, See also: sustain, maintain, keep up, preserve, Syn. เลี้ยงชีพ, เลี้ยงชีวิต, เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง, Example: น้ำที่มนุษย์ต้องการใช้ยังชีพกำลังจะเป็นพิษขึ้นทุกที, Thai definition: ทำให้ดำรงชีวิตอยู่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำรง[v.] (damrong) EN: uphold ; support ; maintain ; sustain ; keep ; conserve ; continue ; remain ; preserve   FR: se maintenir ; rester ; subsiter
ดำรงฐานะ[v. exp.] (damrong thāna) EN: maintain one's status ; sustain ; hold ; bear ; lead   
ดูแลเอาใจใส่[v. exp.] (dūlaē aojaisai) EN: take care of ; look after ; nurture ; raise ; sustain ; bring up ; foster   FR: prendre soin
จรรโลง[v.] (janlōng) EN: sustain ; maintain ; support ; promote ; develop ; enhance   FR: soutenir ; supporter ; maintenir ; renforcer ; promouvoir ; développer
การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน[n. exp.] (kān jaroēn-toēptō yāng yangyeūn) EN: sustainable growth   FR: croissance soutenable.[[f]
การพัฒนาที่ยั่งยืน [n. exp.] (kān phatthanā thī yangyeūn) EN: sustainable development   FR: développement durable [m] ; développement soutenable [m]
การพัฒนาอย่างยั่งยืน [n. exp.] (kān phatthanā yāng yangyeūn) EN: sustainable development   FR: développement durable [m] ; développement soutenable [m]
หนุน[v.] (nun) EN: support ; bolster ; prop up ; back up ; hold up ; uphold ; maintain ; preserve ; sustain ; bolster   FR: supporter ; soutenir
ผดุง[v.] (phadung) EN: support ; maintain ; back up ; sustain ; uphold   FR: maintenir ; entretenir ; sauvegarder
ประคองตัว[v. exp.] (prakhøng tūa) EN: sustain oneself ; come through ; support oneself ; lift oneself up by (his) footstraps ; reinvigorate oneself ; stand on one's feet   

CMU English Pronouncing Dictionary
SUSTAIN S AH0 S T EY1 N
SUSTAINS S AH0 S T EY1 N Z
SUSTAINED S AH0 S T EY1 N D
SUSTAINING S AH0 S T EY1 N IH0 NG
SUSTAINABLE S AH0 S T EY1 N AH0 B AH0 L
SUSTAINABILITY S AH0 S T EY2 N AH0 B IH1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sustain (v) (s @1 s t ei1 n)
sustains (v) (s @1 s t ei1 n z)
sustained (v) (s @1 s t ei1 n d)
sustaining (v) (s @1 s t ei1 n i ng)
sustainable (n) (s @ s t ei1 n @ b @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可持续发展[ke3 chi2 xu4 fa1 zhan3, 可持續發展] sustainable development [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
維持可能スループット[いじかのうスループット, ijikanou suru-putto] sustainable throughput [Add to Longdo]
維持可能セル速度[いじかのうセルそくど, ijikanou seru sokudo] sustainable cell rate (SCR) [Add to Longdo]
持続可能[じぞくかのう, jizokukanou] sustainable [Add to Longdo]
持続可能セルレート[じぞくかのうセルレート, jizokukanou serure-to] sustainable cell rate [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Langzeitbelastung {f}sustained loading [Add to Longdo]
Nachhaltigkeit {f}sustainability [Add to Longdo]
Stütze {f}sustainer [Add to Longdo]
anhaltend; langgezogensustained [Add to Longdo]
ausdauernd {adj}sustained [Add to Longdo]
erneuerbar {adj}sustainable [Add to Longdo]
haltbar; vertretbar; tragbar; aufrechtzuerhalten {adj}sustainable [Add to Longdo]
kontinuierlich {adj}sustainable [Add to Longdo]
nachhaltig {adj}sustainable [Add to Longdo]
trägtsustains [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sustain \Sus*tain"\, v. t. [imp. & p. p. {Sustained}; p. pr. & vb. n. {Sustaining}.] [OE. sustenen, susteinen, OF. sustenir, sostenir, F. soutenir (the French prefix is properly fr. L. subtus below, fr. sub under), L. sustinere; pref. sus- (see {Sub-}) + tenere to hold. See {Tenable}, and cf. {Sustenance}.] 1. To keep from falling; to bear; to uphold; to support; as, a foundation sustains the superstructure; a beast sustains a load; a rope sustains a weight. [1913 Webster] Every pillar the temple to sustain. --Chaucer. [1913 Webster] 2. Hence, to keep from sinking, as in despondence, or the like; to support. [1913 Webster] No comfortable expectations of another life to sustain him under the evils in this world. --Tillotson. [1913 Webster] 3. To maintain; to keep alive; to support; to subsist; to nourish; as, provisions to sustain an army. [1913 Webster] 4. To aid, comfort, or relieve; to vindicate. --Shak. [1913 Webster] His sons, who seek the tyrant to sustain. --Dryden. [1913 Webster] 5. To endure without failing or yielding; to bear up under; as, to sustain defeat and disappointment. [1913 Webster] 6. To suffer; to bear; to undergo. [1913 Webster] Shall Turnus, then, such endless toil sustain? --Dryden. [1913 Webster] You shall sustain more new disgraces. --Shak. [1913 Webster] 7. To allow the prosecution of; to admit as valid; to sanction; to continue; not to dismiss or abate; as, the court sustained the action or suit. [1913 Webster] 8. To prove; to establish by evidence; to corroborate or confirm; to be conclusive of; as, to sustain a charge, an accusation, or a proposition. [1913 Webster] Syn: To support; uphold; subsist; assist; relieve; suffer; undergo. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sustain \Sus*tain"\, n. One who, or that which, upholds or sustains; a sustainer. [Obs.] [1913 Webster] I waked again, for my sustain was the Lord. --Milton. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: sustain v 1: lengthen or extend in duration or space; "We sustained the diplomatic negotiations as long as possible"; "prolong the treatment of the patient"; "keep up the good work" [syn: {prolong}, {sustain}, {keep up}] 2: undergo (as of injuries and illnesses); "She suffered a fracture in the accident"; "He had an insulin shock after eating three candy bars"; "She got a bruise on her leg"; "He got his arm broken in the scuffle" [syn: {suffer}, {sustain}, {have}, {get}] 3: provide with nourishment; "We sustained ourselves on bread and water"; "This kind of food is not nourishing for young children" [syn: {nourish}, {nurture}, {sustain}] 4: supply with necessities and support; "She alone sustained her family"; "The money will sustain our good cause"; "There's little to earn and many to keep" [syn: {sustain}, {keep}, {maintain}] 5: be the physical support of; carry the weight of; "The beam holds up the roof"; "He supported me with one hand while I balanced on the beam"; "What's holding that mirror?" [syn: {hold}, {support}, {sustain}, {hold up}] 6: admit as valid; "The court sustained the motion" 7: establish or strengthen as with new evidence or facts; "his story confirmed my doubts"; "The evidence supports the defendant" [syn: {confirm}, {corroborate}, {sustain}, {substantiate}, {support}, {affirm}] [ant: {contradict}, {negate}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.545 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).