Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for sort (97 entries) (0.1249 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sort-, *sort*.
English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

Sorta kinda1.ก็ทำนองนั้นแหละ! เป็นลักษณะของการตอบคำถามที่หลีกเลี่ยงความจริง การตอบคำถาที่มีลักษระคลุมเครือ, Do you like Jim? Sorta kinda. 2. Somewhat like, a little bit, I'm sorta kinda crazy.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sort[SL] ผู้หญิง (ที่เป็นคู่ขา), Syn. salt
sort[N] ชนิด, See also: จำพวก, ประเภท, แบบ, Syn. class, genus, sort, type, genre, caste
sort[N] การแบ่งชนิด, See also: การจัดประเภท
sort[VT] จัดเข้าประเภท, See also: แยกประเภท, Syn. categorize, formulate, Ant. disarrange, unsort
sorter[N] ผู้คัดเลือก
sortie[N] การโจมตีเข้าไปในเขตศัตรู (ด้วยจำนวนที่น้อยกว่า), Syn. aggression, assault, invasion, Ant. retreat, withdrawal
sortie[VI] โจมตีเข้าไปในเขตศัตรู (ด้วยจำนวนน้อยกว่า)
sort of[IDM] ทำนองนั้น, See also: ประเภทนั้น, จำพวกนั้น
sort out[PHRV] จัดลำดับ, See also: เรียงลำดับ, Syn. separate out, sift out
sort out[PHRV] แยกออก, See also: แบ่งออกมา, เลือก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
sort๑. เรียงลำดับ, เลือกเข้ากลุ่ม๒. การเรียงลำดับ, การเลือกเข้ากลุ่ม [มีความหมายเหมือนกับ sorting] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sortจำพวก, เรียงลำดับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sort๑. เรียงลำดับ, เลือกเข้ากลุ่ม๒. การเรียงลำดับ, การเลือกเข้ากลุ่ม [มีความหมายเหมือนกับ sorting] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sorter๑. โปรแกรมเรียงลำดับ, โปรแกรมเลือกเข้ากลุ่ม๒. เครื่องเรียงลำดับ, เครื่องเลือกเข้ากลุ่ม [มีความหมายเหมือนกับ card sorter] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sorter๑. โปรแกรมเรียงลำดับ, โปรแกรมเลือกเข้ากลุ่ม๒. เครื่องเรียงลำดับ, เครื่องเลือกเข้ากลุ่ม [มีความหมายเหมือนกับ card sorter] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sortingการเรียงลำดับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sortingการเรียงลำดับ, การเลือกเข้ากลุ่ม [มีความหมายเหมือนกับ sort ๒] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sortingการคัดขนาด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sortingการแยกจำพวก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sortingการเรียงลำดับ, การเลือกเข้ากลุ่ม [มีความหมายเหมือนกับ sort ๒] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า sort **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
sort"I feel sort of dizzy." "You look pale. You'd better take a day off."
sort"Shiitake" is a sort of mushroom.
sortI'll take three of each sort.
sortYou are my only resort.
sortYou must never resort to violence.
sortThe USA will only use air strikes in the country as a last resort.
sortAll sorts of people came to the exhibition.
sortIt's quite absurd of you to tell her that sort of thing.
sortYour clothes say "vacation resort" to me.
sortA whale is a sort of mammal.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sort(ซอร์ท) n. ชนิด,ประเภท,จำพวก,ตัวอย่าง,ลักษณะ,ท่าทาง,อากัปกิริยา vt. แยกประเภท,แยกกลุ่ม แบ่งกลุ่ม. vi. คบค้าสมาคม,ผสมผสาน,ผูกมิตรกับ,เหมาะกับ,ตกลง. -Phr. (of sorts ชนิดเลวหรือปานกลาง) -Phr. (sort of ค่อนข้างทีเดียว), See also: sortable adj.
sortie(ซอร์'ที) n. การฝ่าวงล้อมออกไปโจมตีผู้โอบล้อม,กลุ่มทหารที่ฝ่าวงล้อมดังกล่าว,เที่ยวบินปฎิบัติการ. vi. ฝ่าวงล้อม,บินปฎิบัติการ, Syn. foray

English-Thai: Nontri Dictionary
sort(n) จำพวก,ชนิด,ประเภท,ลักษณะ,กิริยาท่าทาง
sort(vt) จัดเป็นพวก,จำแนก,แยกกลุ่ม,แยกประเภท
sorting(n) การแบ่งชนิด,การจำแนก,การแยกประเภท

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คัดออก[V] sort out, See also: separate, weed out, sift out, Syn. ให้ออก, เลือกออก, Example: การสับเปลี่ยนการตีกลองแข่งชุดละ 3 ใบนี้ จะคัดออก 1 ใบ และเข้ารอบ 1 ใบ
จำแนกแยกแยะ[V] sort out, See also: digest, separate, segregate, sift, Syn. แยก, แยกแยะ, แบ่งแยก, Example: นักวิชาการได้จำแนกแยกแยะประเภทของผ้าทอพื้นบ้านของกลุ่มคนไทกลุ่มต่างๆ ไว้
เที่ยว[CLAS] time, See also: sortie, trip, run, Example: ผมไปอเมริกามาแล้วสองเที่ยว, Thai definition: ลักษณนามของการไปยังที่ซึ่งกำหนดไว้ครั้งหนึ่งๆ หรือไปกลับรอบหนึ่งๆ
พรรค์[N] sort, See also: kind, type, Syn. ชนิด, ประเภท, Example: ยายสงสารก็แต่ลูกสาวกับหลานที่ต้องมาเจอพ่อพรรค์อย่างนี้ แต่มันช่วยไม่ได้จริงๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิธ[N] sort, See also: kind, section, Syn. อย่าง, ชนิด, แบบ, วิธา, Notes: (บาลี)
สังคายนา[V] check up, See also: sort out, Syn. สะสาง, Example: มีคนเสนอให้สังคายนากฎต่างๆ เกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารใหม่, Thai definition: ทำให้เรื่องที่มีปัญหาหรือสิ่งที่ค้างคาอยู่ให้หายยุ่ง
ประเภท[N] type, See also: sort, category, kind, class, variety, Syn. อย่าง, ชนิด, แบบ, หมู่, พวก, หมวด, จำพวก, เหล่า, อย่าง, แผนก, ฝ่าย, กลุ่ม, ส่วน, Example: ป่าไม้ในประเทศไทยจำแนกออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ป่าประเภทที่ไม่ผลัดใบหรือป่าดงดิบ และป่าประเภทที่ผลัดใบหรือป่าแล้ง, Count unit: ประเภท, Thai definition: ส่วนที่แบ่งย่อยออกไป
คัดแยก[V] sort out, See also: pick out, screen, choose, select, Syn. คัด, เลือกเฟ้น, Example: หลังจากเก็บเกี่ยวต้นข้าวโพดแล้ว เกษตรกรจะคัดแยกต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงออกมาก่อน, Thai definition: เลือกสิ่งที่รวมกันอยู่ออกจากกัน
ชนิด[N] kind, See also: sort, type, Syn. ประเภท, Example: สินค้าราคาจะแพงหรือไม่แพงขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบที่ใช้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาออก[v.] (ao øk) EN: take off ; remove ; free   FR: enlever ; ôter ; sortir ; extraire ; libérer
อาศัย [v.] (āsai) EN: rely on ; live on ; depend on ; cling to ; rest on ; resort to ; be based on   FR: dépendre de
แบ่งรับแบ่งสู้[v.] (baengrap-baengsū) EN: half resist and half yield ; admit in sort and deny in part ; make a noncommittal statement   
บางชนิด[n. exp.] (bāng chanit) EN: some species   FR: certaines espèces ; quelques espèces ; plusieurs sortes
เบญจพรรณ[adj.] (benjaphan) EN: of five kinds ; mixed ; unassorted ; unspecified ; miscellaneous   
ชนิด[n.] (chanit) EN: kind ; type ; species ; category ; variety   FR: sorte [f] ; espèce [f] ; genre [m] ; type [m] ; exemple [m]
ชาวอเมริกา[n. prop.] (Chāo Amērikā) EN: American   FR: Américain [m] ; ressortissant américain [m] ; citoyen américain [m]
ชาวอังกฤษ[n. prop.] (Chāo Angkrit) EN: British ; English   FR: Anglais [m] ; ressortissant anglais [m] ; citoyen anglais [m]
ชาวอาหรับ[n. prop.] (Chāo Ārap) EN: Arab   FR: Arabe [m] ; ressortissant arabe [m]
ชาวเบลเยี่ยม [n. prop.] (Chāo Belyīem) EN: Belgian   FR: Belge [m, f] ; ressortissant belge [m] ; citoyen belge [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SORT S AO1 R T
SORTS S AO1 R T S
SORTER S AO1 R T ER0
SORTIE S AO1 R T IY0
SORTED S AO1 R T AH0 D
SORTOR S AO1 R T ER0
SORTERS S AO1 R T ER0 Z
SORTING S AO1 R T IH0 NG
SORTINO S AO0 R T IY1 N OW0
SORTIES S AO1 R T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sort (v) (s oo1 t)
sorts (v) (s oo1 t s)
sorted (v) (s oo1 t i d)
sorter (n) (s oo1 t @ r)
sortie (n) (s oo1 t ii)
sorters (n) (s oo1 t @ z)
sorties (n) (s oo1 t ii z)
sorting (v) (s oo1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[she2, 揲] sort out divining stalks [Add to Longdo]
[ban1, 般] sort; kind; class; way; manner [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ソート[そーと, so-to] sort (vs) [Add to Longdo]
昇順整列[しょうじゅんせいれつ, shoujunseiretsu] sort (in ascending order) [Add to Longdo]
整列併合用ファイル記述項[せいれつへいごうようファイルきじゅつこう, seiretsuheigouyou fairu kijutsukou] sort-merge file description entry [Add to Longdo]
整列用ファイル[せいれつようファイル, seiretsuyou fairu] sort file [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Art {f}; Gattung {f}; Sortierung {f}sort [Add to Longdo]
Ausfall {m} | Ausfälle {pl}sortie | sorties [Add to Longdo]
Sorte {f}; Güteklasse {f}grade [Add to Longdo]
Sorte {f}; Art {f}; Auswahl {f}variety [Add to Longdo]
Sorte {f}; Art {f}; Gattung {f} | Sorten {pl}sort | sorts [Add to Longdo]
Sortier-Misch-Generator {m}sort-merge generator [Add to Longdo]
Sortierer {m} | Sortierer {pl}selector | selectors [Add to Longdo]
Sortierer {m}; Sortierprogramm {n}sorter [Add to Longdo]
Sortierfähigkeit {f}sorting capability [Add to Longdo]
Sortierfolge {f}sort sequence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sort \Sort\, n. [F. sorl, L. sors, sortis. See {Sort} kind.] Chance; lot; destiny. [Obs.] [1913 Webster] By aventure, or sort, or cas [chance]. --Chaucer. [1913 Webster] Let blockish Ajax draw The sort to fight with Hector. --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sort \Sort\, n. [F. sorie (cf. It. sorta, sorte), from L. sors, sorti, a lot, part, probably akin to serere to connect. See {Series}, and cf. {Assort}, {Consort}, {Resort}, {Sorcery}, {Sort} lot.] 1. A kind or species; any number or collection of individual persons or things characterized by the same or like qualities; a class or order; as, a sort of men; a sort of horses; a sort of trees; a sort of poems. [1913 Webster] 2. Manner; form of being or acting. [1913 Webster] Which for my part I covet to perform, In sort as through the world I did proclaim. --Spenser. [1913 Webster] Flowers, in such sort worn, can neither be smelt nor seen well by those that wear them. --Hooker. [1913 Webster] I'll deceive you in another sort. --Shak. [1913 Webster] To Adam in what sort Shall I appear? --Milton. [1913 Webster] I shall not be wholly without praise, if in some sort I have copied his style. --Dryden. [1913 Webster] 3. Condition above the vulgar; rank. [Obs.] --Shak. [1913 Webster] 4. A chance group; a company of persons who happen to be together; a troop; also, an assemblage of animals. [Obs.] "A sort of shepherds." --Spenser. "A sort of steers." --Spenser. "A sort of doves." --Dryden. "A sort of rogues." --Massinger. [1913 Webster] A boy, a child, and we a sort of us, Vowed against his voyage. --Chapman. [1913 Webster] 5. A pair; a set; a suit. --Johnson. [1913 Webster] 6. pl. (Print.) Letters, figures, points, marks, spaces, or quadrats, belonging to a case, separately considered. [1913 Webster] {Out of sorts} (Print.), with some letters or sorts of type deficient or exhausted in the case or font; hence, colloquially, out of order; ill; vexed; disturbed. {To run upon sorts} (Print.), to use or require a greater number of some particular letters, figures, or marks than the regular proportion, as, for example, in making an index. [1913 Webster] Syn: Kind; species; rank; condition. Usage: {Sort}, {Kind}. Kind originally denoted things of the same family, or bound together by some natural affinity; and hence, a class. Sort signifies that which constitutes a particular lot of parcel, not implying necessarily the idea of affinity, but of mere assemblage. the two words are now used to a great extent interchangeably, though sort (perhaps from its original meaning of lot) sometimes carries with it a slight tone of disparagement or contempt, as when we say, that sort of people, that sort of language. From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sort \Sort\, v. i. 1. To join or associate with others, esp. with others of the same kind or species; to agree. [1913 Webster] Nor do metals only sort and herd with metals in the earth, and minerals with minerals. --Woodward. [1913 Webster] The illiberality of parents towards children makes them base, and sort with any company. --Bacon. [1913 Webster] 2. To suit; to fit; to be in accord; to harmonize. [1913 Webster] They are happy whose natures sort with their vocations. --Bacon. [1913 Webster] Things sort not to my will. --herbert. [1913 Webster] I can not tell you precisely how they sorted. --Sir W. Scott. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sort \Sort\, v. t. [imp. & p. p. {Sorted}; p. pr. & vb. n. {Sorting}.] 1. To separate, and place in distinct classes or divisions, as things having different qualities; as, to sort cloths according to their colors; to sort wool or thread according to its fineness. [1913 Webster] Rays which differ in refrangibility may be parted and sorted from one another. --Sir I. Newton. [1913 Webster] 2. To reduce to order from a confused state. --Hooker. [1913 Webster] 3. To conjoin; to put together in distribution; to class. [1913 Webster] Shellfish have been, by some of the ancients, compared and sorted with insects. --Bacon. [1913 Webster] She sorts things present with things past. --Sir J. Davies. [1913 Webster] 4. To choose from a number; to select; to cull. [1913 Webster] That he may sort out a worthy spouse. --Chapman. [1913 Webster] I'll sort some other time to visit you. --Shak. [1913 Webster] 5. To conform; to adapt; to accommodate. [R.] [1913 Webster] I pray thee, sort thy heart to patience. --Shak. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: sort n 1: a category of things distinguished by some common characteristic or quality; "sculpture is a form of art"; "what kinds of desserts are there?" [syn: {kind}, {sort}, {form}, {variety}] 2: an approximate definition or example; "she wore a sort of magenta dress"; "she served a creamy sort of dessert thing" 3: a person of a particular character or nature; "what sort of person is he?"; "he's a good sort" 4: an operation that segregates items into groups according to a specified criterion; "the bottleneck in mail delivery is the process of sorting" [syn: {sort}, {sorting}] v 1: examine in order to test suitability; "screen these samples"; "screen the job applicants" [syn: {screen}, {screen out}, {sieve}, {sort}] 2: arrange or order by classes or categories; "How would you classify these pottery shards--are they prehistoric?" [syn: {classify}, {class}, {sort}, {assort}, {sort out}, {separate}] From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: sort black From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: sort [sɔr] destiny; fate; fortune; luck kind; sort From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: sort kind; sort

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.1249 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).