Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for seize (71 entries) (0.141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seize-, *seize*. Possible hiragana form: せいぜ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seize[VT] ฉกฉวย, See also: ฉก, คว้า, ยึด, กำ, กุม, เกาะกุม, ฉวย, จับ, มัด, ผูกเงื่อน, รวบรัด, หยุด, ยั้ง, Syn. take hold of, grasp, catch, halt, take, Ant. leave
seize[VT] ฉวยโอกาส, See also: ถือโอกาส, คว้าโอกาส, ใช้อำนาจมิชอบ, Syn. take advantage of, grab, utilize
seize[VT] เข้าครอบงำจิตใจ, See also: ยึดครองจิตใจ, เกาะกุมจิตใจ, Syn. possess, overwhelm
seize[VT] จับกุม, See also: ควบคุมตัว, รวบตัว, บุกจับ, Syn. arrest, capture, catch, snatch
seize[VT] เข้าใจ
seize[VT] อนุญาตให้เข้ายึดครอง (ทางกฎหมาย), See also: เข้าครอบครอง, ยึดสถานการณ์, ครองสถานการณ์, Syn. take possession of
seizer[N] ผู้จับกุม, See also: ผู้ยึด, ผู้คว้า
seizer[N] ผู้ครอบครอง, See also: ผู้ยึดครอง, Syn. grabber, snatcher
seize on[PHRV] จับ, See also: ฉวย, ยึด, รีบนำมาใช้, Syn. seize upon, seize onto
seize up[PHRV] หยุดทำงาน, See also: เลิกทำงาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
seizeยึด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
seize or attachยึดหรืออายัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า seize **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
seizeJim seized Julie by the arm.
seizeI can't seize the meaning.
seizeThe tarantula seized its victim very quickly.
seizeMulligan has been riding high since he seized the crown in a come-from-behind victory 14 months ago.
seizeI seize the moment and turn it to advantage.
seizeThe robber seized the bag from his hand.
seizeOne of the detectives seized him by the neck.
seizeThe police seized the robber by the neck.
seizeThe police searched the house and seized 2 kilograms of heroin.
seizeThe policeman seized him by the arm.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seize(ซีซ) vt.,vi. จับ,จับกุม,จับตัว,ยึด,ฉวย,ถือเอา,ยึดครอง,ยึดถือ,ชิง,ครอบงำ,ครอบครอง,เข้าใจ,ถือโอกาส., Syn. seise., See also: seizable adj. seizer n. seizor n., Syn. take,grasp,apprehend

English-Thai: Nontri Dictionary
seize(vt) ฉวย,ยึด,จับกุม,ครอบครอง,ถือโอกาส

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อายัดทรัพย์[V] seize, See also: sequestrate, impound, Example: ศาลตัดสินลงโทษผู้กระทำความผิดและสั่งอายัดทรัพย์ของกลางเข้ารัฐแล้ว, Thai definition: ห้ามจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน
มั่วนิ่ม[V] seize an opportunity, Syn. ฉวยโอกาส, ถือโอกาส, Example: มีกลุ่มคนบางกลุ่มมั่วนิ่มเข้าแถวรับของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย, Thai definition: ฉวยโอกาสเข้าผสมผเส, Notes: (สแลง)
ยึดอำนาจ[V] seize the power, Example: จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ยึดอำนาจอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 20 ตุลาคม 2501, Thai definition: ใช้กำลังและยุทธวิธีถือเอาอำนาจ
เข้ายึดครอง[V] seize, See also: capture, Syn. ยึดครอง, Ant. ปลดปล่อย, Example: รัสเซียส่งทหารเข้ายึดครองฮังการีในปีค.ศ.1956, Thai definition: เข้าถือสิทธิครอบครอง
คว้าโอกาสที่ดี[V] seize the opportunity, Ant. ปล่อยโอกาสที่ดี, Example: คุณน่าจะคว้าโอกาสที่ดีนี้ไว้ เพราะโอกาสแบบนี้ไม่ได้หาง่ายๆ
ยึดทรัพย์[V] seize property, See also: seize assets, Syn. ยึดทรัพย์สิน, Ant. ไถ่ถอนทรัพย์, Example: คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินสามารถยึดทรัพย์นักการเมืองได้เพียงรายหรือสองราย, Thai definition: ยึดทรัพย์สินของจำเลยเพื่อนำมาขายทอดตลาดใช้หนี้ตามคำพิพากษา
แย่ง[V] catch, See also: seize, Syn. ชิง, แย่งชิง, ฉก, Ant. ให้, ยกให้
ยึด[V] confiscate, See also: seize, expropriate, sequester, sequestrate, impound, Example: รถของเขาถูกยึดเพราะหาเงินมาผ่อนไม่ทัน, Thai definition: ถือสิทธิครอบครองเพราะอีกฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา
ยื้อยุด[V] pull, See also: seize, wrest, draw, hold back, restrain, Syn. ฉุด, รั้ง, Ant. ผลักไส, Example: หญิงชรากัดฟันเดิน แต่เหมือนมีใครยื้อยุดให้ก้าวขาไม่ออก, Thai definition: ฉุดรั้งไว้
กุมอำนาจ[V] seize power, See also: hold power, be in power, wield power, be in the saddle, Example: ช่วงพ.ศ.สองพันสี่ร้อยเก้าสิบเศษๆ เป็นช่วงที่กลุ่มอำนาจใหม่สามารถกุมอำนาจในประเทศได้เด็ดขาด, Thai definition: ยึดอำนาจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายัด[v.] (āyat) EN: seize ; attach ; freeze ; detain ; sequester ; withhold ; garnish   FR: saisir ; annexer ; geler
อายัดทรัพย์[v. exp.] (āyat sap) EN: seize property ; seize assets ; seize ; garnish   FR: saisir les biens
อายัดทรัพย์สิน[n. exp.] (āyat sapsin) EN: seize property   FR: saisir les avoirs
อายัดไว้[v. exp.] (āyat wai) EN: seize ; attach   
บ่ายสี่โมง[n. exp.] (bāi sī mōng ) FR: seize heures ; quatre heures de l'après-midi
ชิง[v.] (ching) EN: snatch ; seize ; wrest ; grab ; usurp ; capture   FR: arracher ; ravir ; saisir ; s'emparer de
ชิงอำนาจการเมือง[v. exp.] (ching amnāt kānmeūang) EN: wrest political power ; seize political power   FR: s'emparer du pouvoir politique
เฉี่ยว[v.] (chīo) EN: seize ; pinch ; carry away ; swoop ; pounce   FR: fondre sur ; se précipiter sur ; descendre en piqué
ฉก[v.] (chok) EN: snatch ; seize ; grab ; wrest ; pinch ; jerk away   FR: subtiliser ; escamoter ; chaparder ; saisir
ฉกฉวย[v.] (chokchuay) EN: seize ; grab ; take ; wrest ; snatch ; catch ; grasp   FR: saisir

CMU English Pronouncing Dictionary
SEIZE S IY1 Z
SEIZED S IY1 Z D
SEIZES S IY1 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seize (v) (s ii1 z)
seized (v) (s ii1 z d)
seizes (v) (s ii1 z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不失时机[bu4 shi1 shi2 ji1, 不失時機] seize the opportune moment; lose no time [Add to Longdo]
分秒必争[fen1 miao3 bi4 zheng1, 分秒必爭] seize every minute and second (成语 saw); not a minute to lose; every moment counts [Add to Longdo]
[zu2, 捽] seize [Add to Longdo]
[zuo2, 捽] seize [Add to Longdo]
[jue2, 攫] seize (bird or animal) [Add to Longdo]
趁机[chen4 ji1, 趁機] seize an opportunity; take advantage of situation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
凄絶[せいぜつ, seizetsu] (adj-na,n) extremely; violently [Add to Longdo]
性善[せいぜん;しょうぜん, seizen ; shouzen] (n) (しょうぜん is a Buddhist term) intrinsic goodness [Add to Longdo]
性善説[せいぜんせつ, seizensetsu] (n) belief that human nature is fundamentally good [Add to Longdo]
整然[せいぜん, seizen] (adj-t,adv-to) orderly; regular; systematic; well-organized; well-organised; trim; tidy; accurate [Add to Longdo]
生前[せいぜん, seizen] (n-adv,n-t) while alive; during one's lifetime; (P) [Add to Longdo]
精々(P);精精[せいぜい, seizei] (adv) at the most; at best; to the utmost; as much (far) as possible; (P) [Add to Longdo]
西漸[せいぜん, seizen] (n,vs) westward advance [Add to Longdo]
悽絶[せいぜつ, seizetsu] (adj-na,n) extremely weird; gruesome; lurid; ghastly [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Greifbehälter {m}seize box [Add to Longdo]
befallenseized with [Add to Longdo]
beschlagnahmtseized [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
seize(numéro) สิบหก, 16

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Seize \Seize\, v. t. [imp. & p. p. {Seized}; p. pr. & vb. n. {Seizing}.] [OE. seisen, saisen, OF. seisir, saisir, F. saisir, of Teutonic origin, and akin to E. set. The meaning is properly, to set, put, place, hence, to put in possession of. See {Set}, v. t.] 1. To fall or rush upon suddenly and lay hold of; to gripe or grasp suddenly; to reach and grasp. [1913 Webster] For by no means the high bank he could seize. --Spenser. [1913 Webster] Seek you to seize and gripe into your hands The royalties and rights of banished Hereford? --Shak. [1913 Webster] 2. To take possession of by force. [1913 Webster] At last they seize The scepter, and regard not David's sons. --Milton. [1913 Webster] 3. To invade suddenly; to take sudden hold of; to come upon suddenly; as, a fever seizes a patient. [1913 Webster] Hope and deubt alternate seize her seul. --Pope. [1913 Webster] 4. (law) To take possession of by virtue of a warrant or other legal authority; as, the sheriff seized the debtor's goods. [1913 Webster] 5. To fasten; to fix. [Obs.] [1913 Webster] As when a bear hath seized her cruel claws Upon the carcass of some beast too weak. --Spenser. [1913 Webster] 6. To grap with the mind; to comprehend fully and distinctly; as, to seize an idea. [1913 Webster] 7. (Naut.) To bind or fasten together with a lashing of small stuff, as yarn or marline; as, to seize ropes. [1913 Webster] Note: This word, by writers on law, is commonly written seise, in the phrase to be seised of (an estate), as also, in composition, disseise, disseisin. [1913 Webster] {To be seized of}, to have possession, or right of possession; as, A B was seized and possessed of the manor of Dale. "Whom age might see seized of what youth made prize." --Chapman. {To seize on} or {To seize upon}, to fall on and grasp; to take hold on; to take possession of suddenly and forcibly. [1913 Webster] Syn: To catch; grasp; clutch; snatch; apprehend; arrest; take; capture. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: seize v 1: take hold of; grab; "The sales clerk quickly seized the money on the counter"; "She clutched her purse"; "The mother seized her child by the arm"; "Birds of prey often seize small mammals" [syn: {seize}, {prehend}, {clutch}] 2: take or capture by force; "The terrorists seized the politicians"; "The rebels threaten to seize civilian hostages" 3: take possession of by force, as after an invasion; "the invaders seized the land and property of the inhabitants"; "The army seized the town"; "The militia captured the castle" [syn: {appropriate}, {capture}, {seize}, {conquer}] 4: take temporary possession of as a security, by legal authority; "The FBI seized the drugs"; "The customs agents impounded the illegal shipment"; "The police confiscated the stolen artwork" [syn: {impound}, {attach}, {sequester}, {confiscate}, {seize}] 5: seize and take control without authority and possibly with force; take as one's right or possession; "He assumed to himself the right to fill all positions in the town"; "he usurped my rights"; "She seized control of the throne after her husband died" [syn: {assume}, {usurp}, {seize}, {take over}, {arrogate}] 6: hook by a pull on the line; "strike a fish" 7: affect; "Fear seized the prisoners"; "The patient was seized with unbearable pains"; "He was seized with a dreadful disease" [syn: {seize}, {clutch}, {get hold of}] 8: capture the attention or imagination of; "This story will grab you"; "The movie seized my imagination" [syn: {grab}, {seize}] From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: seize [sɛz] sixteen

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.141 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).