Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for please (73 entries) (0.1101 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -please-, *please*.
English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

Please[ได้-โปรด] (n vi vt ) ได้โปรด
Please[ได้-โปรด] (n vi vt ) ได้โปรด
Please kindly be advised for the approval.จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
please[ADV] ได้โปรด (ใช้แสดงการขอร้อง), See also: กรุณา, โปรด
please[INT] ได้โปรด (ใช้แสดงการขอร้อง), See also: กรุณา, โปรด
please[VT] ทำให้พอใจ, See also: ทำให้ถูกใจ, Syn. gratify, satisfy, Ant. displease
please[VI] ให้ความพอใจ, See also: ให้ความเพลิดเพลิน
please[VI] ชอบ, See also: พอใจ, พึงปรารถนา, ต้องการ, Syn. desire, like, wish
pleased[ADJ] พอใจ, See also: ยินดี, อภิรมย์, มีความสุข, Syn. happy
pleasedly[ADV] อย่างพอใจ, See also: อย่างยินดี, อย่างอภิรมย์, อย่างมีความสุข, Syn. happily
please oneself[IDM] ทำสิ่งที่คุณเลือก

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า please **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
please"May I use the phone?" "Please feel free."
pleaseI said, "Could you please turn your television down?"
please"Mom please can I have a biscuit?" "No, you can't; you shouldn't eat between meals."
please"Would you pass me the salt, please?" "Here you are."
please"Pass me the salt, please." "Here you are."
please"Shall I have him call you when he gets back?" "Yes, please."
please"Here is my business card. Please call me anytime with more information." said the reporter.
please"May I please see your driver's license for identification?", said the clerk.
please"Please give me some water." "All right."
please"Shall I close the window?" "Yes, please."

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
please(พลีซ) vi.,vt. (ทำ) ให้ความเพลิดเพลิน,ให้ความพอใจ,พอใจ,ต้องการ., See also: pleasable adj. pleaseness n. pleaser n.

English-Thai: Nontri Dictionary
please(vt) ทำให้พอใจ,โปรด,ทำให้ชอบ,ทำให้ถูกใจ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรึงตา[V] please the eye, See also: be pleased with, catch one's eyes, Syn. ตรึงตาตรึงใจ, ต้องตา, Example: ความงดงามของปราสาทยังตรึงตาฉันอยู่
เอาอกเอาใจ[V] try to please, See also: please, Syn. เอาใจ, ตามใจ, Example: บิดามารดามักจะเอาอกเอาใจและตามใจเด็กมากเป็นพิเศษในเวลาลูกเจ็บไข้ได้ป่วย, Thai definition: คอยปฏิบัติให้ถูกใจ
เป็นที่ชอบใจ[V] please, See also: delight, amuse, entertain, gratify, satisfy, Syn. เป็นที่ชื่นชอบ, Example: คำพูดตลกโปกฮาของเขาเป็นที่ชอบใจในหมู่เพื่อนฝูง
พึงใจ[V] please, See also: fascinate with, like, admire, Syn. พอใจ, พึงพอใจ, ถูกใจ, Example: ่ผู้หญิงยุคใหม่เป็นผู้หญิงทำงานที่เริ่มพึงใจกับเสน่ห์ของชีวิตโสด, Thai definition: เกิดความรู้สึกถูกใจหรือพอใจต่อสิ่งนั้น
พึงตา[V] please, See also: satisfy with, Thai definition: พอตา, เหมาะตา
พึงพอใจ[V] please, See also: satisfy, Syn. พึงใจ, พอใจ, ถูกใจ, Example: เขาพึงพอใจกับการปรนนิบัติพัดวีของภรรยาคนใหม่มาก, Thai definition: เกิดความรู้สึกถูกใจหรือพอใจต่อสิ่งนั้น
โปรด[AUX] please, Syn. ได้โปรด, กรุณา, Example: รถทุกคันโปรดหลีกทางให้รถพยาบาลด้วย, Thai definition: คำช่วยหน้ากริยาเพื่อขอให้แสดงความเมตตากรุณาโดยปลดเปลื้องความเดือดร้อน
ต้องใจ[V] satisfy, See also: please with, enamour with, Syn. ถูกใจ, ชอบ, พึงพอใจ, Example: ท่านขุนต้องใจในความงดงามผ่องใสของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์นี้เป็นอันมาก, Thai definition: มีความพอใจในสิ่งนั้น
ต้องตา[V] please the eye, See also: pleasant to the eye, good to look at, Syn. ถูกตา, ชวนมอง, Example: รูปร่างของนางงามต้องตากรรมการอย่างมาก, Thai definition: ทำให้น่าดูชวนมอง
ถูกอกถูกใจ[V] content, See also: please, satisfy, Syn. ถูกใจ, ชอบใจ, ต้องใจ, Example: ไม่ว่าเธอจะทำอะไรก็ถูกอกถูกใจท่านไปหมด, Thai definition: ตรงกับที่ใจชอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำเภอใจ[adv.] (amphoējai) EN: at will ; as one pleases ; as one likes ; one's own way   FR: selon son gôut ; libre arbitre [m]
เอาใจ[v.] (aojai) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well   FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
เอาอกเอาใจ[v. exp.] (ao-ok aojai) EN: try to please ; please   FR: être prévenant
อะไรนะ[X] (arai na) EN: pardon ? ; what did you say, please ? ; what ? ; what !   FR: pardon ? ; pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? ; qu'est-ce qu'il y a ? ; hein ? (fam.)
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing   FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื่นชมยินดี[v.] (cheūnchomyindī) EN: be pleased with ; be exultant ; be satisfied with ; be happy ; be thrilled ; rejoice   
ชื่นชอบ[v.] (cheūnchøp) EN: be satisfied ; be pleased ; impress ; like ; love ; be fond of   FR: être passionné ; être enthousiaste
เชิญนั่งครับ [ค่ะ][xp] (choēn nang khrap [kha]) EN: sit down, please ; please be seated ; please sit down   
เชิญทางนี้[xp] (choēn thāng nī) EN: This way, please   
ชอบ[v.] (chøp) EN: like ; be fond of ; admire ; be pleased ; enjoy ; fancy   FR: aimer ; apprécier ; affectionner ; se plaire (à) ; se complaire (à) ; se délecter

CMU English Pronouncing Dictionary
PLEASE P L IY1 Z
PLEASED P L IY1 Z D
PLEASER P L IY1 Z ER0
PLEASES P L IY1 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
please (v) (p l ii1 z)
pleased (v) (p l ii1 z d)
pleases (v) (p l ii1 z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下面请看[xia4 mian4 qing3 kan4, 下面請看] please see below [Add to Longdo]
使高兴[shi3 gao1 xing4, 使高興] please; make happy; gratify; rejoice [Add to Longdo]
喜滋滋[xi3 zi1 zi1, 喜滋滋] pleased; happy [Add to Longdo]
宽衣[kuan1 yi1, 寬衣] Please take off your coat (honorific) [Add to Longdo]
[yue4, 悅] pleased [Add to Longdo]
[yu2, 愉] pleased [Add to Longdo]
[yi4, 懌] pleased; rejoice [Add to Longdo]
[huan1, 懽] pleased [Add to Longdo]
[xin1, 歆] pleased; moved [Add to Longdo]
留步[liu2 bu4, 留步] please stay; no need to see me out [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mit der Bitte um Kenntnisnahmeplease take note [Add to Longdo]
bitteplease [Add to Longdo]
erfreutpleases [Add to Longdo]
erfreut; zufrieden {adj}pleased [Add to Longdo]
jemand, der anderen alles recht machen willpleaser [Add to Longdo]
Anbei finden Sie ...; Beigefügt finden Sie ...Please find enclosed ...; Enclosed you will find ... [Add to Longdo]
Bitte bedienen Sie sich!Please help yourself! [Add to Longdo]
Bitte entschuldigen Sie mich bei ...Please present my apologies to ... [Add to Longdo]
Bitte greifen Sie zu!Please help yourself! [Add to Longdo]
Bitte in Blockschrift schreiben!Please write in capitals! [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Please \Please\, v. i. 1. To afford or impart pleasure; to excite agreeable emotions. [1913 Webster] What pleasing scemed, for her now pleases more. --Milton. [1913 Webster] For we that live to please, must please to live. --Johnson. [1913 Webster] 2. To have pleasure; to be willing, as a matter of affording pleasure or showing favor; to vouchsafe; to consent. [1913 Webster] Heavenly stranger, please to taste These bounties. --Milton. [1913 Webster] That he would please 8give me my liberty. --Swift. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Please \Please\, v. t. [imp. & p. p. {Pleased}; p. pr. & vb. n. {Pleasing}.] [OE. plesen, OF. plaisir, fr. L. placere, akin to placare to reconcile. Cf. {Complacent}, {Placable}, {Placid}, {Plea}, {Plead}, {Pleasure}.] 1. To give pleasure to; to excite agreeable sensations or emotions in; to make glad; to gratify; to content; to satisfy. [1913 Webster] I pray to God that it may plesen you. --Chaucer. [1913 Webster] What next I bring shall please thee, be assured. --Milton. [1913 Webster] 2. To have or take pleasure in; hence, to choose; to wish; to desire; to will. [1913 Webster] Whatsoever the Lord pleased, that did he. --Ps. cxxxv. 6. [1913 Webster] A man doing as he wills, and doing as he pleases, are the same things in common speech. --J. Edwards. [1913 Webster] 3. To be the will or pleasure of; to seem good to; -- used impersonally. "It pleased the Father that in him should all fullness dwell." --Col. i. 19. [1913 Webster] To-morrow, may it please you. --Shak. [1913 Webster] {To be pleased in} or {To be pleased with}, to have complacency in; to take pleasure in. {To be pleased to do a thing}, to take pleasure in doing it; to have the will to do it; to think proper to do it. --Dryden. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: please adv 1: used in polite request; "please pay attention" v 1: give pleasure to or be pleasing to; "These colors please the senses"; "a pleasing sensation" [syn: {please}, {delight}] [ant: {displease}] 2: be the will of or have the will (to); "he could do many things if he pleased" 3: give satisfaction; "The waiters around her aim to please"

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.1101 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).