Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for parallel (118 entries) (0.2786 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parallel-, *parallel*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
parallel[ADJ] ขนาน, Syn. nonconvergent, nonintersect, Ant. oblique, perpendicular
parallel[ADJ] คล้ายกัน, Syn. alike, like, Ant. divergent, opposite, unique, unlike
parallel[ADJ] (วงจรไฟฟ้า) ขนาน
parallel[N] ความตรงกัน, See also: ความเหมือนกันหรือคล้ายกัน, Syn. correspondence, similarity, Ant. different
parallel[N] การเปรียบเทียบ
parallel[N] เส้นขนาน
parallel[N] สิ่งที่ขนานกัน
parallel[VT] ทำให้คล้ายกัน, See also: ทำให้เหมือนกัน, Syn. duplicate, twin, Ant. diverge
parallel[VT] ทำให้ขนาน, Syn. collimate, Ant. diverge
parallel[VT] เปรียบเทียบ, Syn. fit, match

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
parallelขนาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
parallel๑. ขนาน๒. เส้นขนาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
parallel accessการเข้าถึงแบบขนาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
parallel bore nozzleหัวตัดรูขนาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
parallel circuitวงจรขนาน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
parallel computerคอมพิวเตอร์งานขนาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
parallel drainage patternแบบรูปทางน้ำขนาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
parallel evolutionวิวัฒนาการแนวขนาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
parallel flowการไหลขนาน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
parallel flowการไหลแบบขนาน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า parallel **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
parallelThe two streets run parallel to one another.
parallelThis line is parallel to that.
parallelThis line is parallel to the other.
parallelThe girl exercised on the parallel bars.
parallelThe river runs parallel to the main street.
parallelThe road is parallel to the river.
parallelIt has no parallel.
parallelThe parallel with English becomes even more striking when we realize that Latin continued to be used for many hundreds of years more as the world's first "international language."
parallelThe opposite sides of a square are parallel.
parallelThe railroad is parallel to the road.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
parallel(แพ'ระเลล) adj. ขนาน,เสมอ vt. เทียบเท่า
parallel axiomn. =parallel postulate (ดู)
parallel barsn. บาร์คู่
parallel forcesn. แรงขนาน
parallel of latituden. วงเส้นแวง (ที่ขนานกัน)
parallel portช่องขนานหมายถึง ช่องที่ใช้เสียบสายไฟต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นตัวว่าเครื่องพิมพ์ การถ่ายโอนข้อมูลผ่านทางช่องขนานนี้ ข้อมูลจะเดินทางไปตามวงจรขนานภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำให้ไปได้เร็วกว่าช่องอนุกรมที่เรียกว่า serial port ดู serial port เปรียบเทียบ
parallelepipedn. ปริซึม หกด้านที่ขนานกัน.
parallelepipedonn. ปริซึม หกด้านที่ขนานกัน.
parallelise(แพ'ระเลลไลซ) vt. ทำให้ขนาน., See also: parallelisation n. parallelization n.
parallelize(แพ'ระเลลไลซ) vt. ทำให้ขนาน., See also: parallelisation n. parallelization n.

English-Thai: Nontri Dictionary
parallel(adj) ขนาน,เสมอ,เท่าเทียมกัน
parallel(n) เส้นขนาน,การเปรียบเทียบ
parallel(vt) เสมอกัน,เปรียบเทียบ
parallelism(n) ความขนาน,ความเท่าเทียม,สิ่งเปรียบ
parallelogram(n) สี่เหลี่ยมด้านขนาน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน[N] parallelogram, Syn. สี่เหลี่ยมด้านขนาน, Count unit: รูป, Thai definition: รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านคู่ตรงข้ามขนานกัน
คู่ขนาน[ADJ] parallel, Example: ทางไฮเวย์สายนี้เป็นทางคู่ขนานกันไปกับแม่น้ำ
เรือขนาน[N] parallel state barge, Count unit: ลำ, Thai definition: เรือที่ผูก หรือตรึงติดเรียงคู่กันสำหรับข้ามฟาก
สี่เหลี่ยมด้านขนาน[N] parallelogram, Syn. รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน, Example: สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมด้านขนาน หมายถึงปรับพื้นที่ในการมองเมื่อจอเอียงไปทางซ้ายหรือขวา, Count unit: รูป, Thai definition: รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านคู่ตรงข้ามขนานกัน
เส้นขนาน[N] parallel, Ant. เส้นตัด, Example: กรุงเทพและธนบุรีขนานกันไปเหมือนเส้นขนาน, Count unit: เส้น, Thai definition: เส้นตรงคู่ใดๆ ซึ่งอยู่ห่างกันเป็นระยะเท่ากันโดยตลอด, Notes: (คณิตศาสตร์)
ขนานลี่[N] paralleling boats, See also: boats that sail side by side, Thai definition: เรือแล่นคู่เคียงกันไป
แสงขนาน[N] parallel light

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั้ง[n.] (bang) EN: make crosswise cuts ; cut into parallel slits ; slit ; stripe ; cut off   
การอภิปรายคู่ขนาน[n. exp.] (kān aphiprāi khūkhanān) EN: parallel discussion   FR: discussions parallèles [fpl]
ขนาน[v.] (khanān) EN: be parallel   FR: être parallèle à
ขนาน[adj.] (khanān) EN: parallel ; simultaneous   FR: parallèle
ขนานกัน[v. exp.] (khanān kan) EN: parallel each other ; be parallel ; run parallel to each other   FR: être parallèles (l'un à l'autre)
ขนานลี่[n.] (khanānlī) EN: paralleling boats ; boats that sail side by side   
คู่ขนาน[adj.] (khūkhanān) EN: parallel   
ไม่มีที่เปรียบ[adj.] (mai mī thī prīep) EN: incomparable ; without parallel ; matchless ; peerless ; beyond compare   FR: incomparable ; sans comparaison
เปรียบ[v.] (prīep) EN: compare ; draw a parallel between ; bear comparison   FR: comparer ; confronter ; établir un parallèle ; faire la comparaison
เรือนแฝด[n. exp.] (reūoen faēt) EN: house built in parallel   FR: maisons jumelles [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
PARALLEL P EH1 R AH0 L EH2 L
PARALLELS P EH1 R AH0 L EH2 L Z
PARALLELED P EH1 R AH0 L EH2 L D
PARALLELING P EH1 R AH0 L EH2 L IH0 NG
PARALLELISM P EH1 R AH0 L EH2 L IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
parallel (v) (p a1 r @ l e l)
parallels (v) (p a1 r @ l e l z)
paralleled (v) (p a1 r @ l e l d)
paralleling (v) (p a1 r @ l e l i ng)
parallelism (n) (p a1 r @ l e l i z @ m)
parallelisms (n) (p a1 r @ l e l i z @ m z)
parallelogram (n) (p a2 r @ l e1 l @ g r a m)
parallelograms (n) (p a2 r @ l e1 l @ g r a m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
并激[bing4 ji1, 並激] parallel excitation; shunt excitation; shunt-wound (e.g. electric generator) [Add to Longdo]
并联[bing4 lian2, 並聯] parallel connection [Add to Longdo]
并行程序[bing4 xing2 cheng2 xu4, 並行程序] parallel program [Add to Longdo]
并行计算[bing4 xing2 ji4 suan4, 並行計算] parallel computing [Add to Longdo]
平行[ping2 xing2, 平行] parallel [Add to Longdo]
平行四边形[ping2 xing2 si4 bian1 xing2, 平行四邊形] parallelogram [Add to Longdo]
平行线[ping2 xing2 xian4, 平行線] parallel lines [Add to Longdo]
排偶[pai2 ou3, 排偶] parallel and antithesis (paired sentences as rhetoric device) [Add to Longdo]
排比[pai2 bi3, 排比] parallelism (grammar) [Add to Longdo]
双杠[shuang1 gang4, 雙槓] parallel bars (gymnastics event) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パラレルインタフェース[ぱられるいんたふぇーす, parareruintafe-su] parallel interface [Add to Longdo]
パラレルコネクタ[ぱられるこねくた, pararerukonekuta] parallel connector [Add to Longdo]
パラレルプリンタ[ぱられるぷりんた, pararerupurinta] parallel printer [Add to Longdo]
パラレルポート[ぱられるぽーと, pararerupo-to] parallel port [Add to Longdo]
パラレル伝送[パラレルでんそう, parareru densou] parallel transmission [Add to Longdo]
平行変換[へいこうへんかん, heikouhenkan] parallel transformation [Add to Longdo]
並行注記[へいこうちゅうき, heikouchuuki] parallel annotation [Add to Longdo]
並行的[へいこうてき, heikouteki] parallel (an) [Add to Longdo]
並列[へいれつ, heiretsu] parallel [Add to Longdo]
並列運転[へいれつうんてん, heiretsuunten] parallel run [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Parallelschaltung(n) |die, pl. Parallelschaltungen| การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน, See also: A. Reihenschaltung,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kräfteparallelogramm {n}parallelogram of forces [Add to Longdo]
Parallel-Schnittstelle {f}parallel interface [Add to Longdo]
Parallel-Seriell-Umsetzung {f}parallel-to-serial conversion [Add to Longdo]
Parallel-Serien-Umschalter {m}dynamicizer [Add to Longdo]
Parallel-Übertragung {f}carry look [Add to Longdo]
Parallelbetrieb {m}parallel operation [Add to Longdo]
Parallelbezeichnung {f}; Pseudonym {n}alias [Add to Longdo]
Parallele {f}; Gegenstück {n}parallel [Add to Longdo]
Parallelendmaß {n}gauge block [Add to Longdo]
Parallelflächner {m}parallel-epiped [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
並行[へいこう, heikou] parallel [Add to Longdo]
平行[へいこう, heikou] parallel [Add to Longdo]
緯線[いせん, isen] Parallele_zum_Breitengrad [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Parallel \Par"al*lel\, a. [F. parall[`e]le, L. parallelus, fr. Gr. ?; para` beside + ? of one another, fr. ? other, akin to L. alius. See {Alien}.] 1. (Geom.) Extended in the same direction, and in all parts equally distant; as, parallel lines; parallel planes. [1913 Webster] Revolutions . . . parallel to the equinoctial. --Hakluyt. [1913 Webster] Note: Curved lines or curved planes are said to be parallel when they are in all parts equally distant. [1913 Webster] 2. Having the same direction or tendency; running side by side; being in accordance (with); tending to the same result; -- used with to and with. [1913 Webster] When honor runs parallel with the laws of God and our country, it can not be too much cherished. --Addison. [1913 Webster] 3. Continuing a resemblance through many particulars; applicable in all essential parts; like; similar; as, a parallel case; a parallel passage. --Addison. [1913 Webster] {Parallel bar}. (a) (Steam Eng.) A rod in a parallel motion which is parallel with the working beam. (b) One of a pair of bars raised about five feet above the floor or ground, and parallel to each other, -- used for gymnastic exercises. {Parallel circles of a sphere}, those circles of the sphere whose planes are parallel to each other. {Parallel columns}, or {Parallels} (Printing), two or more passages of reading matter printed side by side, for the purpose of emphasizing the similarity or discrepancy between them. {Parallel forces} (Mech.), forces which act in directions parallel to each other. {Parallel motion}. (a) (Mach.) A jointed system of links, rods, or bars, by which the motion of a reciprocating piece, as a piston rod, may be guided, either approximately or exactly in a straight line. --Rankine. (b) (Mus.) The ascending or descending of two or more parts at fixed intervals, as thirds or sixths. {Parallel rod} (Locomotive Eng.), a metal rod that connects the crank pins of two or more driving wheels; -- called also {couping rod}, in distinction from the connecting rod. See Illust. of {Locomotive}, in App. -- {Parallel ruler}, an instrument for drawing parallel lines, so constructed as to have the successive positions of the ruling edge parallel to each other; also, one consisting of two movable parts, the opposite edges of which are always parallel. {Parallel sailing} (Naut.), sailing on a parallel of latitude. {Parallel sphere} (Astron. & Geog.), that position of the sphere in which the circles of daily motion are parallel to the horizon, as to an observer at either pole. {Parallel vise}, a vise having jaws so guided as to remain parallel in all positions. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Parallel \Par"al*lel\, n. 1. A line which, throughout its whole extent, is equidistant from another line; a parallel line, a parallel plane, etc. [1913 Webster] Who made the spider parallels design, Sure as De Moivre, without rule or line ? --Pope. [1913 Webster] 2. Direction conformable to that of another line, [1913 Webster] Lines that from their parallel decline. --Garth. [1913 Webster] 3. Conformity continued through many particulars or in all essential points; resemblance; similarity. [1913 Webster] Twixt earthly females and the moon All parallels exactly run. --Swift. [1913 Webster] 4. A comparison made; elaborate tracing of similarity; as, Johnson's parallel between Dryden and Pope. [1913 Webster] 5. Anything equal to, or resembling, another in all essential particulars; a counterpart. [1913 Webster] None but thyself can be thy parallel. --Pope. [1913 Webster] 6. (Geog.) One of the imaginary circles on the surface of the earth, parallel to the equator, marking the latitude; also, the corresponding line on a globe or map; as, the counry was divided into North and South at the 38th parallel. [1913 Webster +PJC] 7. (Mil.) One of a series of long trenches constructed before a besieged fortress, by the besieging force, as a cover for troops supporting the attacking batteries. They are roughly parallel to the line of outer defenses of the fortress. [1913 Webster] 8. (Print.) A character consisting of two parallel vertical lines (thus, ) used in the text to direct attention to a similarly marked note in the margin or at the foot of a page. [1913 Webster] 9. (Elec.) That arrangement of an electrical system in which all positive poles, electrodes, terminals, etc., are joined to one conductor, and all negative poles, etc., to another conductor; -- called also {multiple}. Opposed to {series}. Note: Parts of a system so arranged are said to be {in parallel} or {in multiple}. [Webster 1913 Suppl.] {Limiting parallels}. See under {Limit}, v. t. {Parallel of altitude} (Astron.), one of the small circles of the sphere, parallel to the horizon; an almucantar. {Parallel of declination} (Astron.), one of the small circles of the sphere, parallel to the equator. {Parallel of latitude}. (a) (Geog.) See def. 6. above. (b) (Astron.) One of the small circles of the sphere, parallel to the ecliptic. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Parallel \Par"al*lel\, v. t. [imp. & p. p. {Paralleled}; p. pr. & vb. n. {Paralleling}.] 1. To place or set so as to be parallel; to place so as to be parallel to, or to conform in direction with, something else. [1913 Webster] The needle . . . doth parallel and place itself upon the true meridian. --Sir T. Browne. [1913 Webster] 2. Fig.: To make to conform to something else in character, motive, aim, or the like. [1913 Webster] His life is paralleled Even with the stroke and line of his great justice. --Shak. [1913 Webster] 3. To equal; to match; to correspond to. --Shak. [1913 Webster] 4. To produce or adduce as a parallel. [R.] --Locke. [1913 Webster] My young remembrance can not parallel A fellow to it. --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Parallel \Par"al*lel\, v. i. To be parallel; to correspond; to be like. [Obs.] --Bacon. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: parallel adj 1: being everywhere equidistant and not intersecting; "parallel lines never converge"; "concentric circles are parallel"; "dancers in two parallel rows" [ant: {oblique}, {perpendicular}] 2: of or relating to the simultaneous performance of multiple operations; "parallel processing" n 1: something having the property of being analogous to something else [syn: {analogue}, {analog}, {parallel}] 2: an imaginary line around the Earth parallel to the equator [syn: {latitude}, {line of latitude}, {parallel of latitude}, {parallel}] 3: (mathematics) one of a set of parallel geometric figures (parallel lines or planes); "parallels never meet" v 1: be parallel to; "Their roles are paralleled by ours" 2: make or place parallel to something; "They paralleled the ditch to the highway" [syn: {parallel}, {collimate}] 3: duplicate or match; "The polished surface twinned his face and chest in reverse" [syn: {twin}, {duplicate}, {parallel}] From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: parallel [paraleːl] parallel From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: parallel [parɑlɛl] parallel From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: parallel parallel From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: parallel parallel

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.2786 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).