Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for org (117 entries) (0.1669 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -org-, *org*.
English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

organizational commitment (n ) ความผูกพันต่อองค์กร
organized crime task force (phrase) กองกําลังปราบปรามอาชญากรรม
See also: S. OCTF,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
org[SL] องค์กร
orgy[N] การชุมนุมดื่มสุรากันอย่างเต็มที่, See also: การลุ่มหลงมัวเมาในสุราหรือเรื่องกาม, Syn. revelry, debauchery
organ[N] หีบเพลงปาก, See also: ออร์แกน, Syn. mouth organ
organ[N] อวัยวะ, See also: อวัยวะที่สำคัญต่างๆ
orgasm[N] จุดสุดยอดของความรู้สึกทางเพศ
organdy[N] สิ่งทอ
organic[ADJ] เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต, See also: เกี่ยวกับสารอินทรีย์, ซึ่งมาจากสิ่งมีชีวิต, Syn. live, natural, Ant. inorganic
organic[ADJ] เกี่ยวกับอวัยวะ
organic[N] สารอินทรีย์
organza[N] ผ้าโปร่งบางใช้ทำเสื้อผ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
organอวัยวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
organองค์กร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
organอวัยวะ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
organองค์กร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
organ, genital; genitalia; genitalsอวัยวะเพศ, อวัยวะสืบพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
organelleออร์แกเนลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
organelleอวัยวะเซลล์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
organic-อินทรีย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
organic analogyการเปรียบเทียบรัฐกับสิ่งมีชีวิต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
organic anxiety syndromeกลุ่มอาการวิตกกังวลเหตุพยาธิสภาพทางกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า org **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
org"George?" said the housewife. "Who's George?"
orgI shall never forget your kindness no matter where I may go.
orgOne day in 1906, a newspaper cartoonist named Tad Dorgan went to a baseball game.
orgWHO stands for World Health Organization.
orgOh, no! I almost forgot!
orgAs you are sorry, I'll forgive you.
orgIt was careless of you to forget your homework.
orgPlease be careful not to forget to lock the door when you go out.
orgI'll never forget you.
orgWe'll never forget your kindness.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
organ(ออร์'เกิน) n. อวัยวะ,หีบเพลง,หีบเพลงเป่า,ออร์แกน,กระบอกเสียง,หนังสือพิมพ์,นิตยสาร,เครื่องมือ,องค์การ, Syn. voice,instrument
organdie(ออร์'เกินดี) n. สิ่งทอเนื้อละเอียดที่ทำด้วยผ้าฝ้ายหรือผ้ามัสลิน,ผ้าแก้ว. adj. ซึ่งทำด้วยสิ่งทอดังกล่าว
organdy(ออร์'เกินดี) n. สิ่งทอเนื้อละเอียดที่ทำด้วยผ้าฝ้ายหรือผ้ามัสลิน,ผ้าแก้ว. adj. ซึ่งทำด้วยสิ่งทอดังกล่าว
organic(ออร์แกน'นิค) adj. (เกี่ยวกับ) อวัยวะ,อินทรีย์,องค์ประกอบ,เนื้อเยื่อชีวิต,กฎ,องค์,องค์การ. n. อินทรียสาร., See also: organicity n.
organic chemistryn. อินทรียเคมี
organic diseasen. โรคที่มีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างหรือเนื้อเยื่อ
organise(ออร์'กะไนซ) vt.,vi. สร้าง,ทำให้เป็นระบบ,จัดตั้ง,รวบรวม,ทำให้มีประสิทธิภาพ., See also: organisable adj. organizable adj. organisation n. organization n., Syn. systematize,sort
organiser(ออร์'กะไนเซอะ) n. ผู้รวบรวม,แฟ้มจัดแยก
organism(ออร์'กะนิสซึม) n. ร่างของสิ่งมีชีวิต,สิ่งมีชีวิต,ระบบ,องค์การ,องค์กร., See also: organismic,organismal adj., Syn. creature
organist(ออร์'กะนิสทฺ) n. ผู้เล่นหีบเพลง,ผู้เล่นออร์แกน

English-Thai: Nontri Dictionary
organ(n) ออร์แกน,หีบเพลง,อวัยวะ,เครื่องมือ,กระบอกเสียง
organic(adj) เกี่ยวกับอวัยวะ,เป็นองค์ประกอบ
organism(n) อินทรีย์,สิ่งมีชีวิต,องค์การ,องค์กร
organist(n) คนเล่นออร์แกน,คนเล่นหีบเพลง
organization(n) การจัดระเบียบ,การจัดตั้ง,องค์กร,คณะ,องค์การ
organize(vt) จัดระเบียบ,รวบรวม,ทำให้เป็นระบบ,จัดตั้ง
orgy(n) การเลี้ยง,การสนุกสนาน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จัดระเบียบ[V] organize, See also: arrange, systematize, Example: ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปจัดระเบียบดูแลแรงงานอพยพทำให้มีปัญหาการทะเลาะวิวาทและการลักเล็กขโมยน้อยเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง, Thai definition: จัดการให้เป็นระเบียบ
ผู้จัดทำ[N] organizer, See also: manager, Syn. คนจัดทำ, Example: ผู้จัดทำขอขอบคุณทุกท่านที่ติชมผลงานของเรา, Count unit: คน
โอเปค[N] Organization of Petroleum Exporting Countries, See also: OPEC, Syn. องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน
จัดงาน[V] arrange, See also: organize, Example: บรรดาญาติวีรชนเดือนตุลาและองค์กรประชาธิปไตยอื่นๆ ได้จัดงาน รำลึกถึงวีรชนเดือนตุลา ขึ้นที่บริเวณสี่แยกคอกวัว, Thai definition: ดำเนินการให้มีพิธีหรืองานรื่นเริงขึ้น
จัดวาง[V] arrange, See also: organize, Example: ผู้ที่ทำงานภาพวาดประกอบต้องจัดวางรูปแบบของภาพให้เสร็จก่อนลงมือทำงาน, Thai definition: วางให้เหมาะสม
จัดกลุ่ม[V] form into groups, See also: organize into groups, Syn. แบ่งประเภท, จัดหมู่, แบ่งกลุ่ม, Example: รมต.ต่างประเทศเสนอให้จัดกลุ่มผู้ถือหนังสือเดินทางตามอาชีพ, Thai definition: วางระเบียบหรือแยกประเภทของคน สัตว์หรือสิ่งต่างๆ ที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน
สถานประกอบการ[N] establishment, See also: organization, company, corporation, business, firm, institution, enterprise, Example: มีคณะทำงานของทางกระทรวงมาเยี่ยมสถานประกอบการของเรา
สารอินทรีย์[N] organic substance, Ant. สารอนินทรีย์, Example: สารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำเป็นอาหารของพืชและสัตว์ชั้นต่ำ, Count unit: ชนิด, ประเภท, Thai definition: ธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากสิ่งมีชีวิต
องค์[N] organ, See also: part of body, Syn. อวัยวะ, ตัว, Example: องค์พระพุทธรูปนี้เป็นรูปแทนองค์พระพุทธเจ้า ลักษณะจะไม่เหมือนองค์จริงทุกอย่าง, Thai definition: ส่วนของร่างกาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อวัยวะ[N] organ, See also: limb, Example: พิษตะกั่วมีฤทธิ์ทำลายอวัยวะต่างๆ หรือหยุดยั้งการเจริญเติบโตของอวัยวะบางส่วน, Count unit: ส่วน, ชิ้น, Thai definition: ส่วนของร่างกาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโหสิ[v.] (ahōsi) EN: forgive ; pardon ; exonerate   FR: pardonner
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin   FR: pardon [m]
อโหสิกรรม[v.] (ahōsikam) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive   
อนินทรีย์[adj.] (aninsī) EN: inorganic   FR: inorganique
อภัย[v.] (aphai) EN: forgive ; excuse ; pardon ; exonerate   FR: pardonner ; excuser
อภัยโทษ[v.] (aphaiyathōt) EN: forgive to pardon ; give a general pardon ; amnesty   FR: amnistier ; absoudre
อวัยวะ[n.] (awaiyawa) EN: organ ; limb   FR: organe [m]
อวัยวะมนุษย์[n. exp.] (awaiyawa manut) EN: human organ   
อวัยวะภายใน[n. exp.] (awaiyawa phāinai) EN: internal organs   FR: organe interne [mpl]
อวัยวะภายนอก[n. exp.] (awaiyawa phāinøk) FR: organe externe [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ORG AO1 R G
ORGY AO1 R JH IY0
ORGEL AO1 R G AH0 L
ORGAN AO1 R G AH0 N
ORGASM AO1 R G AE0 Z AH0 M
ORGIES AO1 R JH IY0 Z
ORGILL AO1 R JH AH0 L
ORGANS AO1 R G AH0 N Z
ORGANUM AO1 R G AH0 N AH0 M
ORGERON AO1 R G ER0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
orgy (n) (oo1 jh ii)
organ (n) (oo1 g @ n)
organs (n) (oo1 g @ n z)
orgasm (n) (oo1 g a z @ m)
orgies (n) (oo1 jh i z)
organic (j) (oo1 g a1 n i k)
orgasms (n) (oo1 g a z @ m z)
organdie (n) (oo1 g a1 n d ii)
organism (n) (oo1 g @ n i z @ m)
organist (n) (oo1 g @ n i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伊斯兰会议组织[Yi1 si1 lan2 Hui4 yi4 Zu3 zhi1, 伊斯蘭會議組織] Organization of the Islamic Conference [Add to Longdo]
器官[qi4 guan1, 器官] organ (part of body tissue); apparatus [Add to Longdo]
器官捐献者[qi4 guan1 juan1 xian4 zhe3, 器官捐獻者] organ donor [Add to Longdo]
器官移殖[qi4 guan1 yi2 zhi2, 器官移殖] organ transplant [Add to Longdo]
建制[jian4 zhi4, 建制] organizational structure [Add to Longdo]
性交高潮[xing4 jiao1 gao1 chao2, 性交高潮] orgasm [Add to Longdo]
性欲高潮[xing4 yu4 gao1 chao2, 性慾高潮] orgasm [Add to Longdo]
性高潮[xing4 gao1 chao2, 性高潮] orgasm; climax [Add to Longdo]
有机[you3 ji1, 有機] organic [Add to Longdo]
有机分子[you3 ji1 fen1 zi3, 有機分子] organic molecule [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーガナイゼーション[おーがないぜーしょん, o-ganaize-shon] organization [Add to Longdo]
整理[せいり, seiri] organization (vs), putting in order, arranging, liquidation [Add to Longdo]
組織名[そしきめい, soshikimei] organization name [Add to Longdo]
部門名[ぶもんめい, bumonmei] organizational unit name [Add to Longdo]
編成[へんせい, hensei] organization (vs), forming, composition, compilation [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausbrennmasse {f}organic filler [Add to Longdo]
Bioladen {m}organic grocery store [Add to Longdo]
Drehorgelspieler {m}; Drehorgelspielerin {f}; Leierkastenmann {m}; Leierkastenfrau {f}organ grinder [Add to Longdo]
Messeveranstalter {m}organizer of a fair [Add to Longdo]
Organ {n} | Organe {pl}organ | organs [Add to Longdo]
Organigramm {n}organization chart [Add to Longdo]
Organisation {f} | Organisationen {pl}organization | organizations [Add to Longdo]
Organisationskontrolle {f}organizational control [Add to Longdo]
Organisationsmethoden {pl}orgware [Add to Longdo]
Organisationsausschuss {m}organizing committee [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
独創[どくそう, dokusou] Orginalitaet, Urspruenglichkeit [Add to Longdo]
組織[そしき, soshiki] Organisation, Struktur, System [Add to Longdo]
編成[へんせい, hensei] Organisation, Einrichtung, Erstellung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.1669 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).