Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for just (127 entries) (0.2174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -just-, *just*.
English-Thai: Longdo Dictionary
justified(adj) อย่างเที่ยงธรรม เช่น Budget requests should be clearly explained, adequately justified, reasonable and consistent with the intended use of program project.

English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

Just a moment please. (n vi vt adj adv conj pron. phrase slang name uniq )
just-in-time production (n ) การผลิตแบบทันเวลาพอดี

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
just[ADV] ตอนนี้, See also: ขณะนี้, เดี๋ยวนี้, Syn. now, at this moment
just[ADJ] ถูกต้องตามกฎหมาย, Syn. rightful, lawful
just[ADJ] ที่เป็นจริง, See also: ที่เป็นของจริง, Syn. actual, real, genuine, Ant. false, unreal
just[ADV] พอดี, See also: ทีเดียว, Syn. exactly, precisely
just[ADV] เพิ่งจะ, See also: เพิ่ง, เมื่อครู่นี้, เมื่อสักครู่นี้, เมื่อกี้นี้, Syn. recently, lately
just[ADV] เพียงแค่, See also: เพียง, แค่, Syn. only, merely, solely
just[ADJ] ยุติธรรม, See also: เที่ยงธรรม, ชอบธรรม, Syn. fair, upright, impartial, Ant. partial, unfair
just[ADJ] เหมาะสม, See also: สมควร, Syn. proper, appropriate, Ant. unjust, improper
just[ADV] อย่างหวุดหวิด, See also: อย่างเฉียดฉิว, อย่างจวนเจียน, Syn. barely
justly[ADV] อย่างเป็นธรรม, See also: อย่างยุติธรรม, Syn. fairly, honestly, Ant. unfairly

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
just compensationค่าทดแทนอันเป็นธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
just compensationค่าสินไหมทดแทนอันเป็นธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
justiceความยุติธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
justiceความยุติธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
justiceความยุติธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
justice in eyreตุลาการจร [ดู itinerant justices] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
justice of the peaceผู้พิพากษาศาลแขวง [ดู magistrate] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
justice of the peaceผู้พิพากษาศาลแขวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
justice's clerkจ่าศาล [ดู court registrar] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
justice, correctiveความยุติธรรมเพื่อแก้ไขความประพฤติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า just **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
just"Have you finished it?" "On the contrary, I've just begun."
just"Ah, that's true," Susan puts in, "I just wanted to call to ..."
just"There," said the granddaughter, "that's just the place."
just"Have you finished it?" "On the contrary, I'm just starting."
just"Oh, I'm just thinking," said the little white rabbit.
just'Can I help you?" "No, thank you. I'm just looking around."
just"May I help you?" "No, thank you. I'm just looking."
just"Have you finished it?" "On the contrary, I've just begun."
just"She'll make it, I'm sure." "I'm just worried."
just"I just wish that I could be with you forever and always," replied the little black rabbit.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
just(จัสทฺ) adj. ยุติธรรม,เที่ยงธรรม,เป็นธรรม,พอดี,สมควร,พอเหมาะ,สมเหตุสมผล,ถูกต้องแม่นยำ,เล็กน้อย,เท่านั้น,จริง ๆ
justice(จัส'ทิส) n. ความยุติธรรม,ความถูกต้อง,ความสมควร -Phr. (bring tojustice นำขึ้นศาล) -Phr. (dojustice to ให้ความยุติธรรมแก่), Syn. impartiality,equity
justiciable(จัสทิช'เชียเบิล) adj. ซึ่งตัดสินใจโดยกฎหมายหรือโดยศาลยุติ,ธรรม., See also: justiciability n. ดูjusticiable, Syn. defensible,right
justiciar(จัสทิช'ชีเออะ) n. เจ้าหน้าที่ตุลาการชั้นสูง, See also: justiciarship n.
justiciary(จัสทิช'ชีเออรี) adj. เกี่ยวกับการพิจารณาอรรถคดีโดยศาลยุติธรรม n. ที่ทำการหรืออำนาจหน้าที่ของตุลาการ
justifiable(จัส'ทะไฟอะเบิล) adj. แก้ตัวได้,โต้แย้งได้,อ้างเหตุผลสนับสนุนได้, See also: justifiability n. ดูjustifiable justifiableness n. ดูjustifiable justifiably adv. ดูjustifiable, Syn. verifiable
justification(จัสทิฟิเค'เชิน) n. การแสดงความบริสุทธิ์,การมีเหตุผลอันสมควร
justifier(จัส'ทิไฟเออะ) n. ผู้แก้ต่าง,ผู้แก้ตัว,ผู้แสดงความบริสุทธิ์,ผู้แสดง,หลักฐานแก้ตัว
justify(จัส'ทิไฟ) {justified,justifying,justifies} vt.,vi. แสดงความบริสุทธิ์,พิสูจน์ว่าถูกต้อง,สนับสนุนความบริสุทธิ์,หรือความถูกต้อง., Syn. legitimize
justle(จัส'เซิล) vt.,vi. = goatle (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
just(adj) เที่ยงตรง,เป็นธรรม,ยุติธรรม,ถูกต้อง,สมควร,สมเหตุผล
just(adv) เพิ่งจะ,พอดี,เกือบจะ,เดี๋ยวนี้,แน่นอน
justice(n) ความยุติธรรม,ความเที่ยงตรง,ความถูกต้อง
justifiable(adj) แก้ตัวได้,อ้างเหตุผลได้
justification(n) การให้เหตุผล,การแสดงความบริสุทธิ์,การอ้างเหตุผล
justify(vt) ให้เหตุผล,แสดงความบริสุทธิ์,แก้ตัว
justle(n) การกระแทก,การชน
justle(vt) กระแทก,ชน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความถูกต้อง[N] justice, See also: correctness, Syn. ความยุติธรรม, Example: เพราะยึดมั่นในหลักการอุดมคติสากลนิยม สหรัฐฯ จึงมักแสดงท่าทีแข็งกร้าวต่อฝ่ายผู้รุกราน และผดุงความถูกต้อง
ความยุติธรรม[N] justice, See also: fairness, Syn. ความเที่ยงธรรม, ความชอบธรรม, ความชอบด้วยเหตุผล, ความถูกต้อง, Ant. ความอยุติธรรม, Example: สัจจะและความยุติธรรมเป็นสิ่งมีค่าสูงสุดที่ชาวอเมริกันทุกคนแสวงหา
เมื่อกี้[ADV] just now, See also: a moment ago, Syn. เมื่อตะกี้, เมื่อสักครู่, เมื่อกี้นี้, Ant. ตอนนี้, เดี๋ยวนี้, Example: เมื่อกี้ กวางตัวหนึ่งกระโดดข้ามป่าไปอีกฝั่งหนึ่ง, Thai definition: เพิ่งผ่านไป, เพิ่งเลยไป
เมื่อครู่นี้[ADV] just now, See also: a moment ago, recent, Syn. เมื่อครู่, เมื่อสักครู่, เมื่อสักครู่นี้, Example: คำมั่นสัญญาที่ได้กล่าวปฏิญาณเมื่อครู่นี้ ข้าพเจ้าถือว่าเป็นสัจวาจาที่มีความสำคัญลึกซึ้ง
สดๆ ร้อนๆ[ADV] just, See also: freshly, just now, newly, recently, Syn. หยกๆ, ใหม่ๆ, Example: เรื่องผู้ชนะสิบทิศเพิ่งพิมพ์ออกมาสดๆ ร้อนๆ, Thai definition: คำที่ใช้แสดงว่าเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้น
อย่างยุติธรรม[ADV] fairly, See also: justly, reasonably, Syn. โดยยุติธรรม, Example: รัฐบาลสร้างตลาดของสินค้าเกษตรเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ลงไปสู่เกษตรกรอย่างยุติธรรม
เมื่อตะกี้[ADV] just now, See also: just a moment ago, just previously, a short while ago, Syn. เมื่อกี้, เมื่อสักครู่, เมื่อประเดี๋ยว, Example: ฉันเพิ่งโทรไปหาเธอเมื่อตะกี้นี้เอง ก่อนเธอจะมา 2 นาทีได้, Thai definition: เพิ่งล่วงไป, เพิ่งผ่านไป (ใช้แก่เวลา)
เพิ่ง[AUX] just, See also: just now, Syn. พึ่ง, เพิ่งจะ, พึ่งจะ, Example: ผมเพิ่งได้รับจดหมายตอบรับเมื่อเช้านี้เอง, Thai definition: คำช่วยกริยาหมายถึงเวลาที่ล่วงไปหยกๆ ในขณะที่พูดนั้น
เพิ่งจะ[AUX] just, See also: just now, Syn. พึ่ง, พึ่งจะ, เพิ่ง, Example: ฉันเพิ่งจะสังเกตว่าเขาแอบมองฉันอยู่จริงๆ, Thai definition: คำช่วยกริยาหมายถึงเวลาที่ล่วงไปหยกๆ ในขณะที่พูดนั้น
ข้ออ้าง[N] excuse, See also: justification, pretext, Syn. ข้อแก้ตัว, คำกล่าวอ้าง, Example: คนกรุงเทพฯ ใช้ข้ออ้างว่ารถติดเสมอเมื่อไปไม่ทันเวลานัดหมาย, Thai definition: สิ่งที่นำมาอ้างสนับสนุนความคิดเห็นหรือการกระทำของตน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood   FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อธรรม[adj.] (atham) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil   FR: injuste ; inéquitable
อยุติธรรม[n.] (ayuttitham) EN: injustice ; partiality   FR: injustice [f] ; partialité [f]
อยุติธรรม[adj.] (ayuttitham) EN: unjust ; unfair ; partial ; prejudicial   FR: injuste ; partial
ช่างฟิต[n.] (chang fit) EN: fitter ; mechanic   FR: mécanicien-ajusteur [m]
ช่างเครื่อง[n.] (changkhreūang) EN: mechanic ; fitter ; engineer   FR: mécanicien [m] ; ajusteur [m] ; ingénieur technicien [m]
เฉพาะ[adv.] (chaphǿ) EN: especially ; specially ; specifically ; particularly ; exclusively ; only ; just   FR: spécialement ; spécifiquement ; particulièrement ; uniquement ; exclusivement ; seulement
เชื่อม[v.] (cheūam) EN: connect ; join ; link up ; couple ; knit ; cement   FR: raccorder ; ajuster ; assembler ; combiner ; joindre ; unir ; réunir ; connecter
เฉียด[v.] (chīet) EN: pass closely ; graze ; just miss ; scrape ; past near ; come near   FR: frôler ; effleurer
ชอบ[v.] (chøp) EN: be right ; be righteous ; be proper ; be rightful ; be in accordance with   FR: être juste

CMU English Pronouncing Dictionary
JUST JH AH1 S T
JUST JH AH0 S T
JUSTO JH AH1 S T OW0
JUSTY JH AH1 S T IY0
JUSTA JH AH0 S T AH0
JUSTA JH AH1 S T AH0
JUSTEN JH AH1 S T AH0 N
JUSTLY JH AH1 S T L IY0
JUSTIS Y UW1 S T IH2 S
JUSTUS JH AH1 S T AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
just (j) (jh uh1 s t)
Justin (n) (jh uh1 s t i n)
justly (a) (jh uh1 s t l ii)
justice (n) (jh uh1 s t i s)
justify (v) (jh uh1 s t i f ai)
justices (n) (jh uh1 s t i s i z)
justness (n) (jh uh1 s t n @ s)
justified (v) (jh uh1 s t i f ai d)
justifies (v) (jh uh1 s t i f ai z)
justiciary (n) (jh uh1 s t i1 sh @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
俨然[yan3 ran2, 儼然] just like; solemn; dignified [Add to Longdo]
[yun3, 允] just; fair; to permit; to allow [Add to Longdo]
光明正大[guang1 ming2 zheng4 da4, 光明正大] just and honorable [Add to Longdo]
[gong1, 公] just; honorable (designation); public; common [Add to Longdo]
公正[gong1 zheng4, 公正] just; fair; equitable [Add to Longdo]
公道[gong1 dao4, 公道] justice; fairness; public highway [Add to Longdo]
出笼[chu1 long2, 出籠] just out of the steamer basket 蒸籠|蒸笼; to appear (of products, publications, sometimes derog., "lots of shoddy material is appearing nowadays") [Add to Longdo]
刚刚[gang1 gang5, 剛剛] just recently; just a moment ago [Add to Longdo]
刚好[gang1 hao3, 剛好] just; exactly; happen to be [Add to Longdo]
司法部[Si1 fa3 bu4, 司法部] Justice Department (of the US government) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
位置揃え[いちそろえ, ichisoroe] justification (vs) [Add to Longdo]
位置調整[いちちょうせい, ichichousei] justification (vs) [Add to Longdo]
行端揃え[ぎょうたんそろえ, gyoutansoroe] justification (vs) [Add to Longdo]
頭末そろえ[とうまつそろえ, toumatsusoroe] justified [Add to Longdo]
ジャストシステム[じゃすとしすてむ, jasutoshisutemu] JustSystem [Add to Longdo]
ジャストネット[じゃすとねっと, jasutonetto] JustNet [Add to Longdo]
ジャスト[じゃすと, jasuto] JUST [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blocksatz {m}justification [Add to Longdo]
Einstellung {f}justification [Add to Longdo]
Einstellung {f}; Justierung {f}; Ausrichtung {f}justification [Add to Longdo]
Gerechtigkeit {f}justness [Add to Longdo]
Gerechtigkeit {f}; Justiz {f}; Recht {n}justice [Add to Longdo]
Justage {f}alignment [Add to Longdo]
Justierdorn {m}adjusting mandrel [Add to Longdo]
Justiereinheit {f}adjustment unit [Add to Longdo]
Justiereinrichtung {f}adjusting device [Add to Longdo]
Justierring {m}adjusting ring [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
法務省[ほうむしょう, houmushou] Justizministerium [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Joust \Joust\ (joust or j[u^]st; 277), v. i. [OE. justen, jousten, OF. jouster, jouster, joster, F. jouter, fr. L. juxta near to, nigh, from the root of jungere to join. See {Join}, and cf. {Jostle}.] 1. To engage in mock combat on horseback, as two knights in the lists; to tilt. [Written also {just}.] [1913 Webster +PJC] For the whole army to joust and tourney. --Holland. [1913 Webster] 2. Hence: To engage in a competition involving one-to-one struggle with an opponent. [PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Joust \Joust\, n. [OE. juste, jouste, OF. juste, jouste, joste, F. joute. See {Joust}, v. i.] 1. A tilting match; a mock combat on horseback between two knights in the lists or inclosed field. [Written also {just}.] [1913 Webster] Gorgeous knights at joust and tournament. --Milton. [1913 Webster] 2. Hence: Any competition involving one-to-one struggle with an opponent. [PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Just \Just\, a. [F. juste, L. justus, fr. jus right, law, justice; orig., that which is fitting; akin to Skr. yu to join. Cf. {Injury}, {Judge}, {Jury}, {Giusto}.] [1913 Webster] 1. Conforming or conformable to rectitude or justice; not doing wrong to any; violating no right or obligation; upright; righteous; honest; true; -- said both of persons and things. "O just but severe law!" --Shak. [1913 Webster] There is not a just man upon earth, that doeth good, and sinneth not. --Eccl. vii. 20. [1913 Webster] Just balances, just weights, . . . shall ye have. --Lev. xix. 36. [1913 Webster] How should man be just with God? --Job ix. 2. [1913 Webster] We know your grace to be a man. Just and upright. --Shak. [1913 Webster] 2. Not transgressing the requirement of truth and propriety; conformed to the truth of things, to reason, or to a proper standard; exact; normal; reasonable; regular; due; as, a just statement; a just inference. [1913 Webster] Just of thy word, in every thought sincere. --Pope. [1913 Webster] The prince is here at hand: pleaseth your lordship To meet his grace just distance 'tween our armies. --Shak. [1913 Webster] He was a comely personage, a little above just stature. --Bacon. [1913 Webster] Fire fitted with just materials casts a constant heat. --Jer. Taylor. [1913 Webster] When all The war shall stand ranged in its just array. --Addison. [1913 Webster] Their names alone would make a just volume. --Burton. [1913 Webster] 3. Rendering or disposed to render to each one his due; equitable; fair; impartial; as, just judge. [1913 Webster] Men are commonly so just to virtue and goodness as to praise it in others, even when they do not practice it themselves. --Tillotson. [1913 Webster] {Just intonation}. (Mus.) (a) The correct sounding of notes or intervals; true pitch. (b) The giving all chords and intervals in their purity or their exact mathematical ratio, or without {temperament}; a process in which the number of notes and intervals required in the various keys is much greater than the twelve to the octave used in systems of temperament. --H. W. Poole. Syn: Equitable; upright; honest; true; fair; impartial; proper; exact; normal; orderly; regular. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Just \Just\, v. i. [See {Joust}.] To joust. --Fairfax. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Just \Just\, n. A joust. --Dryden. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Just \Just\, adv. 1. Precisely; exactly; -- in place, time, or degree; neither more nor less than is stated. [1913 Webster] And having just enough, not covet more. --Dryden. [1913 Webster] The god Pan guided my hand just to the heart of the beast. --Sir P. Sidney. [1913 Webster] To-night, at Herne's oak, just 'twixt twelve and one. --Shak. [1913 Webster] 2. Closely; nearly; almost. [1913 Webster] Just at the point of death. --Sir W. Temple. [1913 Webster] 3. Barely; merely; scarcely; only; by a very small space or time; as, he just missed the train; just too late. [1913 Webster] A soft Etesian gale But just inspired and gently swelled the sail. --Dryden. [1913 Webster] {Just now}, the least possible time since; a moment ago. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: just adv 1: and nothing more; "I was merely asking"; "it is simply a matter of time"; "just a scratch"; "he was only a child"; "hopes that last but a moment" [syn: {merely}, {simply}, {just}, {only}, {but}] 2: indicating exactness or preciseness; "he was doing precisely (or exactly) what she had told him to do"; "it was just as he said--the jewel was gone"; "it has just enough salt" [syn: {precisely}, {exactly}, {just}] 3: only a moment ago; "he has just arrived"; "the sun just now came out" [syn: {just}, {just now}] 4: absolutely; "I just can't take it anymore"; "he was just grand as Romeo"; "it's simply beautiful!" [syn: {just}, {simply}] 5: only a very short time before; "they could barely hear the speaker"; "we hardly knew them"; "just missed being hit"; "had scarcely rung the bell when the door flew open"; "would have scarce arrived before she would have found some excuse to leave"- W.B.Yeats [syn: {barely}, {hardly}, {just}, {scarcely}, {scarce}] 6: exactly at this moment or the moment described; "we've just finished painting the walls, so don't touch them"; adj 1: used especially of what is legally or ethically right or proper or fitting; "a just and lasting peace"- A.Lincoln; "a kind and just man"; "a just reward"; "his just inheritance" [ant: {unjust}] 2: fair to all parties as dictated by reason and conscience; "equitable treatment of all citizens"; "an equitable distribution of gifts among the children" [syn: {equitable}, {just}] [ant: {inequitable}, {unjust}] 3: free from favoritism or self-interest or bias or deception; conforming with established standards or rules; "a fair referee"; "fair deal"; "on a fair footing"; "a fair fight"; "by fair means or foul" [syn: {fair}, {just}] [ant: {unfair}, {unjust}] 4: of moral excellence; "a genuinely good person"; "a just cause"; "an upright and respectable man" [syn: {good}, {just}, {upright}] From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: just just; just now

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions



  • Time: 0.2174 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).