Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for guy (60 entries) (0.2253 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -guy-, *guy*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
guy[N] คนนั้น, See also: พ่อหนุ่ม, คนนี้, หมอนั่น, เจ้านั่น, Syn. boy, person, man
guy[N] เชือกรัด, See also: สายรัด, Syn. guy rope
guy[VT] เยาะเย้ย, See also: หัวเราะเยาะ, ล้อเลียน, Syn. mock
guy[SL] คน (ปกติใช้เรียกผู้ชาย)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
guyotเขายอดราบใต้สมุทร, กีโย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า guy **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
guyHe's a nice guy - that's unanimous.
guyJohn said, "Hey guys, let's take a break."
guyI don't get along with that guy.
guyI don't know what to do with that guy. No matter how mad I get at him he just takes it in stride and pays no attention.
guyThat guy really burns me up.
guyThat guy is always asking his parents for money.
guyWatch out for him. That guy can really hold a grudge.
guyHe's not a very meticulous guy.
guyYou're a wonderful guy.
guyI think you're a really nice guy.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
guy(ไก) n. เจ้าหมอนี่หมอโน่น,คนนั้นคนนี้,คนที่แต่งตัวประหลาด. vt. หัวเราะเยาะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอ้[X] (ai) EN: fellow ; guy ; you   FR: camarade [m]
ไอ้แก่[n. exp.] (ai kaē) EN: old guy   
เฟรนช์เกียนา[n. prop.] (Frēn Kīenā) EN: French Guiana   FR: Guyane française [f] ; Guyane [f]
เหี้ย[n.] (hīa) EN: damn ; goddamn ; bad person ; bad guy ; great villain ; jinx ; scoundrel ; person who brings bad luck, ; thoroughly bad character   FR: vilaine personne [f] ; scélérat [m] ; fripouille [f] ; personne qui porte la guigne [f]
กวนอู[n. prop.] (Kūan Ū) EN: Guyan Yu ; Kuan Yu   
ผู้น้อย[n. exp.] (phūnøi) EN: person of small importance ; little guy   
ตา[n.] (tā) EN: guy ; bloke ; fellow ; chap   
ยอดชาย[n. exp.] (yøt chāi) EN: best of men ; great guy ; perfect man   FR: homme brave [m] ; homme au grand coeur [m] ; homme parfait [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GUY G AY1
GUYS G AY1 Z
GUY'S G AY1 Z
GUYS' G AY1 Z
GUYER G AY1 ER0
GUYOT G AY1 AH0 T
GUYON G AY1 AH0 N
GUYNN G AY1 N
GUYNES G AY1 N Z
GUYMON G AY1 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Guy (n) (g ai1)
guy (v) (g ai1)
guys (v) (g ai1 z)
Guy's (n) (g ai1 z)
guyed (v) (g ai1 d)
Guyana (n) (g ai1 a1 n @)
guying (v) (g ai1 i ng)
Guyanese (n) (g ai2 @ n ii1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
固原[Gu4 yuan2, 固原] Guyuan city and prefecture in Ningxia [Add to Longdo]
固原地区[Gu4 yuan2 di4 qu1, 固原地區] Guyuan prefecture in Ningxia [Add to Longdo]
固原市[Gu4 yuan2 shi4, 固原市] Guyuan city in Ningxia [Add to Longdo]
圭亚那[Gui1 ya4 na4, 圭亞那] Guyana [Add to Longdo]
谷雨[Gu3 yu3, 穀雨] Guyu or Grain Rain, 6th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 20th April-4th May [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
具有[ぐゆう, guyuu] (n,vs) preparedness; possession [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anker {m}; Abspannung {f}guy [Add to Longdo]
Kerl {m} | Kerle {pl} | ein lieber Kerlguy | guys | a nice guy [Add to Longdo]
Spanndraht {m}; Abspanndraht {m}guy wire [Add to Longdo]
Guyana-Falterfisch {m} (Chaetodon guyanesis) [zool.]Guyana butterfly [Add to Longdo]
Guyana [geogr.]Guyana (gy) [Add to Longdo]
Guyaner {m}; Guyanerin {f}Guyanese [Add to Longdo]
guyanisch {adj}Guyanese [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: guy \guy\, v. t. [imp. & p. p. {guyed} (g[imac]d); p. pr. & vb. n. {guying}.] To steady or guide with a guy. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: guy \guy\, n. 1. A grotesque effigy, like that of Guy Fawkes, dressed up in England on the fifth of November, the day of the Gunpowder Plot. [1913 Webster] The lady . . . who dresses like a guy. --W. S. Gilbert. [1913 Webster] 2. Hence: A person of queer looks or dress. [Chiefly Brit. slang] --Dickens. [1913 Webster] 3. A man or young man; a fellow; -- usually contrasted with {gals} or {girls} as, it was fun for both the guys and gals; the guys were watching football while the girls played bridge. [Informal] [PJC] 4. A member of a group of either sex, usually a friend or comrade; -- usually used in the pl.; as, tell the guys to come inside; are any of you guys interested in a game of tennis?. [Informal] [PJC] {great guy} a man who has a very pleasant personality, typically one who is friendly, generous, and pleasant to associate with. [PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: guy \guy\ (g[imac]), n. [Sp. guia guide, a guy or small rope used on board of ships to keep weighty things in their places; of Teutonic origin, and the same word as E. guide. See {Guide}, and cf. {Gye}.] A rope, chain, or rod attached to anything to steady it; as: a rope to steady or guide an object which is being hoisted or lowered; a rope which holds in place the end of a boom, spar, or yard in a ship; a chain or wire rope connecting a suspension bridge with the land on either side to prevent lateral swaying; a rod or rope attached to the top of a structure, as of a derrick, and extending obliquely to the ground, where it is fastened. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Guy \Guy\, v. t. To fool; to baffle; to make (a person) an object of ridicule. [Local & Collog U.S.] [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: guy n 1: an informal term for a youth or man; "a nice guy"; "the guy's only doing it for some doll" [syn: {guy}, {cat}, {hombre}, {bozo}] 2: an effigy of Guy Fawkes that is burned on a bonfire on Guy Fawkes Day 3: a cable, wire, or rope that is used to brace something (especially a tent) [syn: {guy}, {guy cable}, {guy wire}, {guy rope}] v 1: subject to laughter or ridicule; "The satirists ridiculed the plans for a new opera house"; "The students poked fun at the inexperienced teacher"; "His former students roasted the professor at his 60th birthday" [syn: {ridicule}, {roast}, {guy}, {blackguard}, {laugh at}, {jest at}, {rib}, {make fun}, {poke fun}] 2: steady or support with a guy wire or cable; "The Italians guyed the Tower of Pisa to prevent it from collapsing"

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.2253 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).