Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for couple (79 entries) (0.2994 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -couple-, *couple*.
English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

Coupledคู่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
couple[N] คนสองคนที่ทำบางสิ่งบางอย่างร่วมกัน
couple[N] คู่สามีภรรยา
couple[VT] ทำให้เชื่อมต่อ, Syn. unite, join, link
couple[VI] มีเพศสัมพันธ์
couple[N] สองสิ่งที่คล้ายกัน, Syn. pair, twosome
couple[N] สิ่งที่เชื่อมติดกัน, Syn. bond, link
coupler[N] สิ่งที่ใช้เชื่อมต่อ
couplet[N] คู่เหมือน, See also: สิ่งสองสิ่งที่เหมือนกัน, Syn. couple, pair, twosome
couple on[PHRV] ผูกติดกับ, See also: เชื่อมต่อกับ, Syn. join on
couple up[PHRV] เชื่อมต่อกัน (โดยเฉพาะสองสิ่ง), See also: รวมกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
coupleคู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
coupled pulse; pulse, bigeminal; pulsus bigeminusชีพจรคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
coupled waveคลื่นคู่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
couplerตัวคู่ต่อ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coupletสัมผัสคู่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า couple **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
couple"Have you ever been to New York?" "Yes, I've been there a couple of times."
coupleI've been there a couple of times.
coupleI wonder if you would mind lending me your car for a couple of days?
coupleYou will be all right again in a couple of days.
coupleHe stayed there a couple of days.
coupleI'll get it through in a couple of minutes.
coupleMay I ask a couple of questions?
coupleThe couple was quarrelling and Chris knocked Beth down.
coupleJust stay off your feet for the next couple of weeks, and you'll be just fine.
coupleThat couple gets soused nearly every night.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
couple(คัพ'เพิล) {coupled,coupling,couples} n. คู่,สอง,คู่สามีภรรยา vt. ผูกมัด,เชื่อมติด,ติดต่อ,พ่วง,ทำให้เป็นสามีภรรยากัน vi. ร่วมเป็นคู่,ร่วมประเวณี, Syn. link,join, See also: couplement n. -Conf. pair
coupler(คัพ'เพลอะ) n. เครื่องต่อ,อุปกรณ์ต่อเชื่อม,สิ่งที่พ่วง,ตะขอพ่วง,จานต่อเพลา
couplet(คัพ'พลิท) n. โครง (กลอน,ฉันท์,กาพย์) ,บทละครสองบรรทัด,คำคู่,ประโยคคู่

English-Thai: Nontri Dictionary
couple(n) สอง,คู่,คู่หมั้น,คู่สามีภรรยา,คู่หนุ่มสาว
couple(vt) ผูกมัด,เชื่อมติด,ติดต่อ,รวมเป็นคู่,ผูกเข้าคู่กัน,พ่วง
couplet(n) คำคู่,ประโยคคู่

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่ผัวตัวเมีย[N] couple, See also: spouse, husband and wife, Syn. คู่สามีภรรยา, ผัวเมีย, Example: ไม่ว่าสามีจะทำผิดต่อเธอแค่ไหน ดวงดอมก็ยังให้อภัย เพราะเป็นคู่ผัวตัวเมียกันมานาน, Count unit: คู่
คู่[CLAS] pair, See also: couple, brace, two, Example: กระดูกลำตัวประกอบด้วยกระดูกสันหลัง กระดูกอก กระดูกซี่โครง 12 คู่, Thai definition: ลักษณนามหมายถึงของที่มีลักษณะเป็น 2 เช่น ตะเกียบคู่หนึ่ง
คู่[N] couple, See also: spouse, mate, partner, Example: สามีภรรยาคู่นี้เป็นคู่ที่เหมาะสมกันมาก, Thai definition: ผัวหรือเมีย
ยม[N] twin, See also: couple, pair, double, counterpart, Syn. แฝด, คู่, Notes: (บาลีและสันสกฤต)
ยมก[N] pair, See also: couple, double, counterpart, Syn. คู่, แฝด, Notes: (บาลีและสันสกฤต)
ยมล[N] pair, See also: couple, mates, two, two of a kind, duo, twosome, combination, Syn. คู่, Notes: (บาลีและสันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาท[n.] (bāt) EN: line of verse ; canto ; stanza   FR: strophe [f] ; couplet [m]
บท[n.] (bot) EN: [classifier : lessons; songs; poems; verses; stanzas; chapters]   FR: [classificateur : leçons ; chapitres ; versets ; chansons ; couplets]
เชื่อม[v.] (cheūam) EN: connect ; join ; link up ; couple ; knit ; cement   FR: raccorder ; ajuster ; assembler ; combiner ; joindre ; unir ; réunir ; connecter
จับคู่[v.] (japkhū) EN: pair off ; match   FR: accorder ; accoupler
คู่[n.] (khū) EN: pair ; couple ; brace ; twin ; set   FR: paire [f] ; couple [m]
คู่[n.] (khū) EN: mate ; spouse ; partner ; couple   FR: épouse [f] ; partenaire [m, f] ; couple [m]
คู่[n.] (khū) EN: [classifier : pairs of people, animals, articles (socks, shoes ...)]   FR: [classificateur : couples de personnes ou d'animaux ; paires d'articles (chaussettes, chaussures ...)]
ควบ[v.] (khūap) EN: combine ; couple ; merge ; mix : link ; blend ; unite ; amalgame   FR: combiner ; fusionner
คู่ครอง[n.] (khūkhrøng) EN: spouse ; partner ; mate ; soul mate ; husband and wife ; couple   FR: concubin [m] ; promis [m] (vx)
คู่สมรส[n.] (khūsomrot) EN: spouse ; mate ; husband and wife ; bride and groom ; bridal pair ; married couple   FR: couple marié [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COUPLE K AH1 P AH0 L
COUPLED K AH1 P AH0 L D
COUPLER K AH1 P L ER0
COUPLES K AH1 P AH0 L Z
COUPLEY K AH1 P L IY0
COUPLE'S K AH1 P AH0 L Z
COUPLERS K AH1 P L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
couple (v) (k uh1 p l)
coupled (v) (k uh1 p l d)
couples (v) (k uh1 p l z)
couplet (n) (k uh1 p l i t)
couplets (n) (k uh1 p l i t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一对[yi1 dui4, 一對] couple; pair [Add to Longdo]
[dui4, 對] couple; pair; to be opposite; to oppose; to face; for; to; correct (answer); to answer; to reply; to direct (towards sth); right [Add to Longdo]
挂钩[gua4 gou1, 掛鉤] couple; link together [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
結合システム[けつごうシステム, ketsugou shisutemu] coupled system [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Koppler {m}coupler [Add to Longdo]
Kräftepaar {n}couple [Add to Longdo]
Kuppelachse {f}coupled axle [Add to Longdo]
Kupplung {f}coupler [Add to Longdo]
Kupplungsschacht {m}; Kupplungsaufnahme {f} [techn.]coupler pocket [Add to Longdo]
Paar {n} | Paare {pl}couple | couples [Add to Longdo]
Pärchen {n}couple; twosome [Add to Longdo]
Verbindungsstück {n}coupler [Add to Longdo]
Verspaar {n}; Reimpaar {n}couplet [Add to Longdo]
gekoppeltcoupled [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Couple \Cou"ple\ (k[u^]p"'l), n. [F. couple, fr. L. copula a bond, band; co- + apere, aptum, to join. See {Art}, a., and cf. {Copula}.] 1. That which joins or links two things together; a bond or tie; a coupler. [Obs.] [1913 Webster] It is in some sort with friends as it is with dogs in couples; they should be of the same size and humor. --L'Estrange. [1913 Webster] I'll go in couples with her. --Shak. [1913 Webster] 2. Two of the same kind connected or considered together; a pair; a brace. "A couple of shepherds." --Sir P. Sidney. "A couple of drops" --Addison. "A couple of miles." --Dickens. "A couple of weeks." --Carlyle. [1913 Webster] Adding one to one we have the complex idea of a couple. --Locke. [1913 Webster] [Ziba] met him with a couple of asses saddled. --2 Sam. xvi. 1. [1913 Webster] 3. A male and female associated together; esp., a man and woman who are married or betrothed. [1913 Webster] Such were our couple, man and wife. --Lloyd. [1913 Webster] Fair couple linked in happy, nuptial league. --Milton. [1913 Webster] 4. (Arch.) See {Couple-close}. [1913 Webster] 5. (Elec.) One of the pairs of plates of two metals which compose a voltaic battery; -- called a {voltaic couple} or {galvanic couple}. [1913 Webster] 6. (Mech.) Two rotations, movements, etc., which are equal in amount but opposite in direction, and acting along parallel lines or around parallel axes. [1913 Webster] Note: The effect of a couple of forces is to produce a rotation. A couple of rotations is equivalent to a motion of translation. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Couple \Cou"ple\, v. t. [imp. & p. p. {Coupled} (k[u^]p"'ld); p. pr. & vb. n. {Coupling} (k[u^]p"l[i^]ng).] [F. coupler, fr. L. copulare. See {Couple}, n., and cf. {Copulate}, {Cobble}, v.] [1913 Webster] 1. To link or tie, as one thing to another; to connect or fasten together; to join. [1913 Webster] Huntsman, I charge thee, tender well my hounds, . . . And couple Clowder with the deep-mouthed brach. --Shak. [1913 Webster] 2. To join in wedlock; to marry. [Colloq.] [1913 Webster] A parson who couples all our beggars. --Swift. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Couple \Cou"ple\, v. i. To come together as male and female; to copulate. [Obs.] --Milton. Bacon. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: couple n 1: a pair who associate with one another; "the engaged couple"; "an inseparable twosome" [syn: {couple}, {twosome}, {duo}, {duet}] 2: a pair of people who live together; "a married couple from Chicago" [syn: {couple}, {mates}, {match}] 3: a small indefinite number; "he's coming for a couple of days" 4: two items of the same kind [syn: {couple}, {pair}, {twosome}, {twain}, {brace}, {span}, {yoke}, {couplet}, {distich}, {duo}, {duet}, {dyad}, {duad}] 5: (physics) something joined by two equal and opposite forces that act along parallel lines v 1: bring two objects, ideas, or people together; "This fact is coupled to the other one"; "Matchmaker, can you match my daughter with a nice young man?"; "The student was paired with a partner for collaboration on the project" [syn: {match}, {mate}, {couple}, {pair}, {twin}] 2: link together; "can we couple these proposals?" [syn: {couple}, {couple on}, {couple up}] [ant: {decouple}, {uncouple}] 3: form a pair or pairs; "The two old friends paired off" [syn: {pair}, {pair off}, {partner off}, {couple}] 4: engage in sexual intercourse; "Birds mate in the Spring" [syn: {copulate}, {mate}, {pair}, {couple}] From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: couple [kupl] couple; married people pair

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.2994 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).