Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
  สถิติ: คำใหม่ล่าสุด
EN: uninhabitable, trillion, foresaw
JP: 痛み, ウェハー, グレーチング
DE: Kohldampf, Staatsbürger, Lieblingsbeschäftigung
FR: charcuterie, espérance, taille-crayon
Others: 目汁, ,
สถิติ: Top Contributors
EN: anon., กร, joy
JP: cholwich, ott, ネン
DE: joy, toutsai, hippo
FR: joy, toutsai, ศิริวรรณ
Others: theppitak, ott, จอม
เนื้อหา
 
Search result for coal tar (9 entries) (0.5684 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coal tar-, *coal tar*.
English-Thai: Longdo Dictionary
coal tar(n ) น้ำมันดิน ที่ทำมาจากถ่านหิน

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า coal tar **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
coal tarThe components obtained by distillation of coal tar are as shown below.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำมันดิน[N] tar, See also: coal tar, Example: ช่างทำบ้านซื้อน้ำมันดินมาทาผนังบ้านกันปลวก, Count unit: ลิตร, แกลลอน, Thai definition: ของเหลวลักษณะข้น สีเข้มจนดำ ได้จากการกลั่นทำลายไม้หรือถ่านหิน ใช้ทารักษาเนื้อไม้หรือกันปลวกและแมลงเป็นต้น เมื่อนำไปกลั่นโดยใช้อุณหภูมิให้เหมาะสม จะได้สารอื่นๆ ที่มีประโยชน์อีกมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำมันดิน[n.] (nāmman din) EN: tar ; coal tar ; shale oil   FR: goudron [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
煤焦油[mei2 jiao1 you2, 煤焦油] coal tar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tar \Tar\, n. [OE. terre, tarre, AS. teru, teoru; akin to D. teer, G. teer, theer, Icel. tjara, Sw. tj[aum]ra, Dan. ti[ae]re, and to E. tree. [root]63. See {Tree}.] A thick, black, viscous liquid obtained by the distillation of wood, coal, etc., and having a varied composition according to the temperature and material employed in obtaining it. [1913 Webster] {Coal tar}. See in the Vocabulary. {Mineral tar} (Min.), a kind of soft native bitumen. {Tar board}, a strong quality of millboard made from junk and old tarred rope. --Knight. {Tar water}. (a) A cold infusion of tar in water, used as a medicine. (b) The ammoniacal water of gas works. {Wood tar}, tar obtained from wood. It is usually obtained by the distillation of the wood of the pine, spruce, or fir, and is used in varnishes, cements, and to render ropes, oakum, etc., impervious to water. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Coal \Coal\ (k[=o]l), n. [AS. col; akin to D. kool, OHG. chol, cholo, G. kohle, Icel. kol, pl., Sw. kol, Dan. kul; cf. Skr. jval to burn. Cf. {Kiln}, {Collier}.] 1. A thoroughly charred, and extinguished or still ignited, fragment from wood or other combustible substance; charcoal. [1913 Webster] 2. (Min.) A black, or brownish black, solid, combustible substance, dug from beds or veins in the earth to be used for fuel, and consisting, like charcoal, mainly of carbon, but more compact, and often affording, when heated, a large amount of volatile matter. [1913 Webster] Note: This word is often used adjectively, or as the first part of self-explaining compounds; as, coal-black; coal formation; coal scuttle; coal ship. etc. [1913 Webster] Note: In England the plural coals is used, for the broken mineral coal burned in grates, etc.; as, to put coals on the fire. In the United States the singular in a collective sense is the customary usage; as, a hod of coal. [1913 Webster] {Age of coal plants}. See {Age of Acrogens}, under {Acrogen}. {Anthracite} or {Glance coal}. See {Anthracite}. {Bituminous coal}. See under {Bituminous}. {Blind coal}. See under {Blind}. {Brown coal} or {Brown Lignite}. See {Lignite}. {Caking coal}, a bituminous coal, which softens and becomes pasty or semi-viscid when heated. On increasing the heat, the volatile products are driven off, and a coherent, grayish black, cellular mass of coke is left. {Cannel coal}, a very compact bituminous coal, of fine texture and dull luster. See {Cannel coal}. {Coal bed} (Geol.), a layer or stratum of mineral coal. {Coal breaker}, a structure including machines and machinery adapted for crushing, cleansing, and assorting coal. {Coal field} (Geol.), a region in which deposits of coal occur. Such regions have often a basinlike structure, and are hence called {coal basins}. See {Basin}. {Coal gas}, a variety of carbureted hydrogen, procured from bituminous coal, used in lighting streets, houses, etc., and for cooking and heating. {Coal heaver}, a man employed in carrying coal, and esp. in putting it in, and discharging it from, ships. {Coal measures}. (Geol.) (a) Strata of coal with the attendant rocks. (b) A subdivision of the carboniferous formation, between the millstone grit below and the Permian formation above, and including nearly all the workable coal beds of the world. {Coal oil}, a general name for mineral oils; petroleum. {Coal plant} (Geol.), one of the remains or impressions of plants found in the strata of the coal formation. {Coal tar}. See in the Vocabulary. {To haul over the coals}, to call to account; to scold or censure. [Colloq.] {Wood coal}. See {Lignite}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Coal tar \Coal" tar`\ A thick, black, tarry liquid, obtained by the distillation of bituminous coal in the manufacture of illuminating gas; used for making printer's ink, black varnish, etc. It is a complex mixture from which many substances have been obtained, especially hydrocarbons of the benzene or aromatic series. [1913 Webster] Note: Among its important ingredients are benzene, aniline, phenol, naphtalene, anthracene, etc., which are respectively typical of many dye stuffs, as the aniline dyes, the phthale["i]ns, indigo, alizarin, and many flavoring extracts whose artificial production is a matter of great commercial importance. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: coal tar n 1: a tar formed from distillation of bituminous coal; coal tar can be further distilled to give various aromatic compounds

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.5684 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).