Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for cath (105 entries) (0.1683 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cath-, *cath*.
English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

cathedral (n ) วัดของคริสต์ศาสนาที่มีสังฆราช (bishop) เป็นประมุขและที่เป็นทีตั้งของ “อาสนะสังฆราช” (bishop's cathedra) เป็นสถานที่ทางศาสนาที่ใช้ในการสักการะบูชา (โดยเฉพาะสำหรับนิกายที่มีระบบฐานันดรการปกครองเช่นนิกาย นิกายโรมันคาทอลิก นิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์ นิกายอังกลิคัน และ นิกายลูเทอรัน มหาวิหารจะเป็นวัดที่เป็นที่นั่งของสังฆราช (วัดประจำตำแหน่ง) ที่ใช้เป็นศูนย์กลางของสังฆมณฑล (Diocese หรือ See) ที่อยู่ใต้การปกครองของสังฆราชที่กำหนดไว้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cath[PRF] ลง, See also: ผ่าน
Cathay[N] ชื่อเดิมของประเทศจีน
cathode[N] ขั้วลบ
catheter[N] สายหรือท่อที่สอดเข้าไปในร่างกายเพื่อเอาของเหลวออกมา
Catholic[ADJ] เกี่ยวกับโบสถ์คาทอลิก, Syn. Roman, Romish
catholic[ADJ] ใจกว้าง, Syn. broad-minded, receptive, liberal, Ant. narrow-minded
catholic[ADJ] ที่กว้างขวางทั่วไป, Syn. universal, worldwide
Catholic[N] สมาชิกของโบสถ์คาทอลิก
cathouse[N] ซ่อง, See also: บ้านที่ทำเป็นซ่องโสเภณี, Syn. bordello, brothel, whorehouse
catharsis[N] การปลดปล่อยอารมณ์ที่รุนแรง (โดยอาจได้รับอิทธิพลจากละครหรือเพลง) เพื่อให้อารมณ์นั้นอ่อนลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
catharsisโสธนะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
catharsis; purgationการถ่ายท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
catharticยาถ่าย, ยารุ [มีความหมายเหมือนกับ purgative ๒ และ purge ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
catheterหลอดสวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
catheterisation; catheterizationการใช้หลอดสวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
catheterization; catheterisationการใช้หลอดสวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cathodeแคโทด [มีความหมายเหมือนกับ filament] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cathodeขั้วลบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cathode currentกระแสแคโทด [มีความหมายเหมือนกับ filament current] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cathode ray tube (CRT)หลอดภาพ (ซีอาร์ที) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า cath **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
cathThe Catholic Church is opposed to divorce.
cathCatholics are against birth control.
cathCatherine had an ulterior motive when she urged her father to buy a new car; she hoped that she would be able to drive it herself.
cathCathy is coming to see our baby tonight.
cathCathy can speak French and German.
cathIt seems that Cathy likes music.
cathCathy has a warm temper.
cathCathy had her hat blown away.
cathDid Cathy go, too?
cathCathy, please stay out of my way for a while.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
catharmosn. เวทมนตร์รักษาโรค
catharsis(คะธาร์'ซิส) n. การระบายท้อง,การถ่าย
cathartic(คะธาร์'ทิค) adj. ระบายท้อง -n. ยาระบาย, See also: cathartical adj. ดูcathartic
cathay(แคเธ') n. ประเทศจีน, Syn. China
cathedral(คะธี'ดรัล) n. โบสถ์ใหญ่ adj. เกี่ยวกับโบสถ์ใหญ่,เกียรติคุณ,บารมี,เป็นทางการ
cathode(แคธ'โธด) n. ขั้วบวก, Syn. kathode., See also: cathodic adj. ดูcathode
cathode ray tubeหลอดภาพใช้ตัวย่อว่า CRT หมายถึงหลอดอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กับจอภาพของคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำหน้าที่แสดงข้อมูลเป็นตัวหนังสือ หรือภาพ
catholic(แคธ'ธอลิค) adj. กว้างขวาง,โดยทั่วไป,โอบอ้อมอารี,ใจกว้าง, Syn. general
catholic churchn. นิกายคาทอลิกที่มีสันตะปาปาเป็นหัวหน้า,Roman Catholic Church
catholicism(คะธอล'ลิซิสซึม) n. ศรัทธาระบบและการปฏิบัติการของนิกายคาทอลิก,ความมีใจกว้าง,การแพร่หลาย,การมีอยู่ทั่วไป, Syn. catholicity

English-Thai: Nontri Dictionary
cathartic(n) ยาถ่าย,ยาระบาย
Cathay(n) ประเทศจีน,เมืองจีน
cathedral(n) โบสถ์
Catholic(n) ชาวคาทอลิก
catholic(adj) กว้าง,ไม่จำกัด,แพร่หลาย,แผ่ไปทั่ว,โอบอ้อมอารี,ใจคอกว้างขวาง
catholic(adj) เกี่ยวกับนิกายโรมันคาทอลิก
Catholicism(n) ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
catholicity(n) ความกว้างขวาง,ความใจกว้าง,ความแพร่หลาย
cathouse(n) ซ่องโสเภณี

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขั้วลบ[N] cathode, See also: negative electrode, Syn. ขั้วไฟฟ้านิเสธ, ขั้วนิเสธ, Ant. ขั้วบวก, Example: เมื่อมีแสงส่องถูกขั้วลบจะเกิดอิเล็กตรอนและจะวิ่งจากขั้วลบไปยังขั้วบวก, Thai definition: ขั้วไฟฟ้าที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำ
คาทอลิก[N] Catholic, See also: Roman Catholic, Syn. โรมันคาทอลิก, Example: เธอไม่อาจหย่ากับสามีได้เพราะเป็นคาทอลิก ถ้าจะแต่งงานใหม่ได้ก็ แต่โดยสามีของเธอตายไปเท่านั้น, Thai definition: ชื่อนิกายหนึ่งของคริสต์ศาสนา มีพระสันตะปาปาเป็นประมุข เชื่อถือในตรีเอกภาพ คือถือว่า พระบิดา พระบุตร และพระจิต เป็นพระเป็นเจ้าองค์เดียวกัน ยกย่องแม่พระและนักบุญ, Notes: (อังกฤษ)
แคโทด[N] cathode, Syn. ขั้วลบ, Example: แคโทดคือขั้วลบ
บานบุรี[N] Allamanda cathartica, See also: cathartica, a flowering plant, Allamanda catharteca, willow-leaved climber, Syn. บานบุรีเหลือง, ต้นบานบุรี, Example: ที่รั้วข้างมหาวิทยาลัยมีต้นบานบุรีออกดอกสีเหลืองเป็นแถวไปตลอด, Count unit: ต้น, ดอก, Thai definition: ไม้พุ่มรอเลื้อยชนิด Allamanda cathartica Linn. ในวงศ์ Apocynaceae ลำต้นแข็ง ปลายกิ่งอ่อนโค้ง ดอกสีเหลืองสด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาทหลวง[n.] (bātlūang) EN: priest ; father   FR: prêtre [m] ; père [m] ; prêtre catholique [m]
บาทหลวงแคธอลิก[n. exp.] (bātlūang khaēthølik) EN: catholic priest   FR: prêtre catholique [m]
โบสถ์[n.] (bōt) EN: church ; chapel, temple, cathedral   FR: église [f] ; chapelle [f] ; cathédrale [f] ; temple [m]
โบสถ์ฝรั่ง[n. exp.] (bōt farang) FR: église [f] ; cathédrale [f]
การใช้สายส่วนหัวใจ[n. exp.] (kān chai sāi suan hūajai) EN: cardiac catheterization   FR: cathétérisation cardiaque [f]
คาทอลิก[n.] (khāthølik) EN: Catholic ; Roman Catholic   FR: catholique [m]
ขั้วลบ[n.] (khūa lop) EN: cathode ; negative pole ; negative electrode   FR: cathode [f] ; pôle négatif [m] ; électrode négative [f]
มหาวิหาร[n.] (mahāwihān) EN: cathedral   FR: cathédrale [f] ; basilique [f]
นิกายแคธอลิก[n.] (nikāi khaēthølik) EN: Catholicism   FR: catholicisme [m]
สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค[TM] (Sāikānbin Khāthe Paēsifik) EN: Cathay Pacific ; Cathay Pacific Airways   FR: Cathay Pacific [f] ; Cathay Pacific Airways [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CATHY K AE1 TH IY0
CATHEY K AE1 DH IY0
CATHIE K AE1 TH IY0
CATHER K AE1 DH ER0
CATHAY K AE0 TH EY1
CATHY'S K AE1 TH IY0 Z
CATHELL K AE1 TH AH0 L
CATHERS K AE1 DH ER0 Z
CATHMOR K AE1 TH AH0 M ER0
CATHODE K AE1 TH OW2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Cath (n) (k a1 th)
Cathy (n) (k a1 th ii)
Cathay (n) (k a1 th ei1)
cathode (n) (k a1 th ou d)
catheter (n) (k a1 th @ t @ r)
Catholic (n) (k a1 th l i k)
cathodes (n) (k a1 th ou d z)
catholic (j) (k a1 th l i k)
Catherine (n) (k a1 th r i n)
Catholics (n) (k a1 th l i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凯瑟琳[kai3 se4 lin2, 凱瑟琳] Catherine; Katherine; (name) [Add to Longdo]
国泰[Guo2 tai4, 國泰] Cathay Pacific (Hong Kong airline) [Add to Longdo]
国泰航空[Guo2 tai4 hang2 kong1, 國泰航空] Cathay Pacific, a Hong Kong based airline [Add to Longdo]
大教堂[da4 jiao4 tang2, 大教堂] cathedral [Add to Longdo]
天主教[Tian1 zhu3 jiao4, 天主教] Catholic church [Add to Longdo]
天主教徒[tian1 zhu3 jiao4 tu2, 天主教徒] Catholic; follower of Catholicism [Add to Longdo]
红衣主教[hong2 yi1 zhu3 jiao4, 紅衣主教] Catholic Cardinal [Add to Longdo]
阴极[yin1 ji2, 陰極] cathode; negative electrode (i.e. emitting electrons) [Add to Longdo]
阴极射线管[yin1 ji2 she4 xian4 guan3, 陰極射線管] cathode ray tube [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ブラウン管[ブラウンかん, buraun kan] cathode-ray tube (CRT) [Add to Longdo]
陰極線管[いんきょくせんかん, inkyokusenkan] cathode-ray tube, CRT [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Allgemeingültigkeit {f}catholicity [Add to Longdo]
Anodenbasisschaltung {f} [electr.]cathode follower [Add to Longdo]
China, das Reich der MitteCathay [Add to Longdo]
Dom {m} | Dome {pl}cathedral | cathedrals [Add to Longdo]
Entspannung {f} | Entspannungen {pl}catharsis; katharsis | catharses [Add to Longdo]
Katharsis {f}catharsis [Add to Longdo]
Kathedrale {f}; Kirche {f}; Dom {m}cathedral [Add to Longdo]
Kathedraleinband {m}cathedral binding [Add to Longdo]
Katheterismus {m}catheterization [Add to Longdo]
Kathode {f}cathode [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.1683 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).