Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for catfish (22 entries) (0.3056 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -catfish-, *catfish*.
English-Thai: Longdo Dictionary
catfish(n) ปลาดุก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
catfish(แคท'ฟิ?) n. ปลาประเภทมีหนวดรอบปากและไร้เกล็ด,ปลาดุก

English-Thai: Nontri Dictionary
catfish(n) ปลาดุก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลากด[N] catfish, See also: sheatfish, sheathfish, Example: ตอนหนึ่งฉันเห็นปลากดโผล่ขึ้นมาหายใจแล้วก็ลอยตัวอยู่เรี่ยๆ ผิวน้ำ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาไม่มีเกล็ด มีหนวด หลายชนิด หลายขนาด ครีบหลังตอนแรกและครีบอกมีก้านครีบเป็นเงี่ยง ครีบหลังตอนที่สองเป็นแผ่นเนื้อ พบมากในเขตน้ำกร่อย
กด[N] catfish, See also: Ketengus typus, Syn. ปลากด, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาไม่มีเกล็ด มีหนวด หลายชนิด หลายขนาด ครีบตอนหลัง ตอนแรกและครีบอกมีก้านครีบเป็นเงี่ยง ครีบตอนหลังที่สองเป็นแผ่นเนื้อ ส่วนใหญ่เป็นสกุล Arius ในวงศ์ Ariidae พบมากในเขตน้ำกร่อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดุก[n.] (duk) EN: catfish   FR: poisson-chat [m]
ลาบปลาดุก[n. exp.] (lāp plāduk) EN: spicy minced catfish salad   
ผัดพริกขิงปลาดุกทอดกรอบ[xp] (phat phrik khing plā duk thøt krøp) EN: stir-fried red chillies paste with deep fried catfish   
ปลาบึก[n. exp.] (plā beuk) EN: Mekong giant catfish ; Mekong catfish   FR: silure géant du Mékong [m]
ปลาดุก[n.] (plāduk) EN: catfish   FR: silure [m]
ปลาดุกฟู[n. exp.] (plā duk fū) EN: crisp fried catfish   
ปลากด[n. exp.] (plā kot) EN: catfish ; sheatfish ; sheathfish   FR: poisson-chat [m]
ต้มยำปลาบึก[n. exp.] (tomyam plā beuk) EN: tom yom pla ; hot and sour catfish soup favoured with lemongrass, lime leave   

CMU English Pronouncing Dictionary
CATFISH K AE1 T F IH2 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
catfish (n) (k a1 t f i sh)
catfishes (n) (k a1 t f i sh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Katzenfisch {m}catfish [Add to Longdo]
Wels {m} (Siluridae) [zool.]catfish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Wolf \Wolf\, n.; pl. {Wolves}. [OE. wolf, wulf, AS. wulf; akin to OS. wulf, D. & G. wolf, Icel. [=u]lfr, Sw. ulf, Dan. ulv, Goth. wulfs, Lith. vilkas, Russ. volk', L. lupus, Gr. ly`kos, Skr. v[.r]ka; also to Gr. "e`lkein to draw, drag, tear in pieces. [root]286. Cf. {Lupine}, a., {Lyceum}.] [1913 Webster] 1. (Zool.) Any one of several species of wild and savage carnivores belonging to the genus {Canis} and closely allied to the common dog. The best-known and most destructive species are the European wolf ({Canis lupus}), the American gray, or timber, wolf ({Canis occidentalis}), and the prairie wolf, or coyote. Wolves often hunt in packs, and may thus attack large animals and even man. [1913 Webster] 2. (Zool.) One of the destructive, and usually hairy, larvae of several species of beetles and grain moths; as, the bee wolf. [1913 Webster] 3. Fig.: Any very ravenous, rapacious, or destructive person or thing; especially, want; starvation; as, they toiled hard to keep the wolf from the door. [1913 Webster] 4. A white worm, or maggot, which infests granaries. [1913 Webster] 5. An eating ulcer or sore. Cf. {Lupus}. [Obs.] [1913 Webster] If God should send a cancer upon thy face, or a wolf into thy side. --Jer. Taylor. [1913 Webster] 6. (Mus.) (a) The harsh, howling sound of some of the chords on an organ or piano tuned by unequal temperament. (b) In bowed instruments, a harshness due to defective vibration in certain notes of the scale. [1913 Webster] 7. (Textile Manuf.) A willying machine. --Knight. [1913 Webster] {Black wolf}. (Zool.) (a) A black variety of the European wolf which is common in the Pyrenees. (b) A black variety of the American gray wolf. {Golden wolf} (Zool.), the Thibetan wolf ({Canis laniger}); -- called also {chanco}. {Indian wolf} (Zool.), an Asiatic wolf ({Canis pallipes}) which somewhat resembles a jackal. Called also {landgak}. {Prairie wolf} (Zool.), the coyote. {Sea wolf}. (Zool.) See in the Vocabulary. {Strand wolf} (Zool.) the striped hyena. {Tasmanian wolf} (Zool.), the zebra wolf. {Tiger wolf} (Zool.), the spotted hyena. {To keep the wolf from the door}, to keep away poverty; to prevent starvation. See {Wolf}, 3, above. --Tennyson. {Wolf dog}. (Zool.) (a) The mastiff, or shepherd dog, of the Pyrenees, supposed by some authors to be one of the ancestors of the St. Bernard dog. (b) The Irish greyhound, supposed to have been used formerly by the Danes for chasing wolves. (c) A dog bred between a dog and a wolf, as the Eskimo dog. {Wolf eel} (Zool.), a wolf fish. {Wolf fish} (Zool.), any one of several species of large, voracious marine fishes of the genus {Anarrhichas}, especially the common species ({Anarrhichas lupus}) of Europe and North America. These fishes have large teeth and powerful jaws. Called also {catfish}, {sea cat}, {sea wolf}, {stone biter}, and {swinefish}. {Wolf net}, a kind of net used in fishing, which takes great numbers of fish. {Wolf's peach} (Bot.), the tomato, or love apple ({Lycopersicum esculentum}). {Wolf spider} (Zool.), any one of numerous species of running ground spiders belonging to the genus {Lycosa}, or family {Lycosidae}. These spiders run about rapidly in search of their prey. Most of them are plain brown or blackish in color. See Illust. in App. {Zebra wolf} (Zool.), a savage carnivorous marsupial ({Thylacinus cynocephalus}) native of Tasmania; -- called also {Tasmanian wolf}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bullhead \Bull"head`\, n. 1. (Zool.) (a) A fresh-water fish of many species, of the genus {Uranidea}, esp. {Uranidea gobio} of Europe, and {Uranidea Richardsoni} of the United States; -- called also {miller's thumb}. (b) In America, several species of {Amiurus}; -- called also {catfish}, {horned pout}, and {bullpout}. (c) A marine fish of the genus {Cottus}; the sculpin. [1913 Webster] 2. (Zool.) (a) The black-bellied plover ({Squatarola helvetica}); -- called also {beetlehead}. (b) The golden plover. [1913 Webster] 3. A stupid fellow; a lubber. [Colloq.] --Jonson. [1913 Webster] 4. (Zool.) A small black water insect. --E. Phillips. [1913 Webster] {Bullhead whiting} (Zool.), the kingfish of Florida ({Menticirrus alburnus}). [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Catfish \Cat"fish`\, n. (Zool.) A name given in the United States to various species of siluroid fishes; as, the yellow cat (Amiurus natalis); the bind cat ({Gronias nigrilabrus}); the mud cat ({Pilodictic oilwaris}), the stone cat ({Noturus flavus}); the sea cat ({Arius felis}), etc. This name is also sometimes applied to the {wolf fish}. See {Bullhrad}. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: catfish n 1: flesh of scaleless food fish of the southern United States; often farmed [syn: {catfish}, {mudcat}] 2: large ferocious northern deep-sea food fishes with strong teeth and no pelvic fins [syn: {wolffish}, {wolf fish}, {catfish}] 3: any of numerous mostly freshwater bottom-living fishes of Eurasia and North America with barbels like whiskers around the mouth [syn: {catfish}, {siluriform fish}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.3056 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).