Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for category (35 entries) (0.3356 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -category-, *category*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
category[N] หมวด, See also: หมู่, หมวดหมู่, ประเภท, Syn. class, type

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
categoryประเภท, ปทารถะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า category **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
categoryIt is reasonable to think that there exist other anomalies in this category.
categoryHis latest work belongs to a different category.
categoryThey don't belong under that category.
categoryIncluded in the printed matter category is what is called 'special mailbag printed matter'.
categoryInto this broad category fall companies that run money lending and insurance businesses.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
category(แคท'ทะกอรี) n. ประเภท,ลำดับขั้น,ปริมณฑล

English-Thai: Nontri Dictionary
category(n) ประเภท,พวก,ชั้น,ลำดับชั้น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมวดหมู่[N] classification, See also: category, grouping, sort, type, Syn. พวก, หมู่, หมวด, Example: นักภาษาศาสตร์ทำการแบ่งภาษาต่างๆ ในโลกออกเป็นหมวดหมู่ตามโซนและต้นตระกูลภาษา
หมวด[CLAS] category, See also: group, type, division, section, sort, class, grade, Syn. กลุ่ม, หมู่, พวก, Example: หนังสือเหล่านี้สามารถจำแนกได้เป็น 12 หมวด, Thai definition: ลักษณนามที่ใช้กับสิ่งที่จัดรวมกัน
พรรณ[N] kind, See also: category, species, type, variety, Syn. ชนิด, ประเภท, Example: พรรณไม้น้ำหลายชนิดเป็นต้นไม้พื้นเมืองของไทยและกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
จำพวก[N] kind, See also: category, type, sort, group, species, Syn. พวก, ประเภท, ชนิด, Example: กัญชาเป็นพืชล้มลุกจำพวกหญ้า, Count unit: จำพวก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชนิด[n.] (chanit) EN: kind ; type ; species ; category ; variety   FR: sorte [f] ; espèce [f] ; genre [m] ; type [m] ; exemple [m]
จำพวก[n.] (jamphūak) EN: kind ; category ; type ; sort ; group ; class ; species ; number ; lot   FR: groupe [m] ; association [f] ; classe [f] ; catégorie [f] ; genre [m]
จำพวกเดียวกัน[v.] (jamphūak dīokan) EN: be of the same kind ; belong to the same category   FR: être au même genre ; appartenir à la même catégorie
เหล่า[n.] (lao) EN: group ; company ; band ; category ; class ; species ; order ; race ; family ; set ; team ; collection ; number   FR: race [f] ; espèce [f] ; famille [f] ; groupe [m] ; catégorie [f]
หมวด[n.] (mūat) EN: group ; amount ; mass ; cluster ; category ; platoon ; section   FR: groupe [m] ; sélection [f] ; catégorie [f] ; peloton [m]
พรรณ[n.] (phan) EN: kind ; category ; species ; type ; variety ; sort   FR: sorte [f] ; genre [m]
เภท[n.] (phēt) EN: sort ; kind ; type ; class ; category   FR: sorte [f] ; genre [m] ; type [m] ; classe [f]
ประเภท[n.] (praphēt) EN: class ; category ; type ; genre ; kind ; sort ; species ; variety ; subdivision ; event   FR: catégorie [f] ; classe [f] ; type [m] ; genre [m] ; espèce [f] ; sorte [f]
อย่าง[n.] (yāng) EN: sort ; kind ; category ; method ; way ; means ; style ; manner   FR: sorte [f] ; espèce [f] ; façon [f] ; genre [m] ; type [m] ; guise [f] ; manière [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CATEGORY K AE1 T AH0 G AO2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
category (n) (k a1 t i g @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
品类[pin3 lei4, 品類] category; kind [Add to Longdo]
[shu3, 屬] category; genus (taxonomy); family members; dependents; to belong to; subordinate to; affiliated with; be born in the year of (one of the 12 animals); to be; to prove to be; to constitute [Add to Longdo]
第五类[di4 wu3 lei4, 第五類] category 5; CAT 5 (cable) [Add to Longdo]
範畴[fan4 chou2, 範疇] category [Add to Longdo]
范畴[fan4 chou2, 範疇] category [Add to Longdo]
部类[bu4 lei4, 部類] category; division [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カテゴリ[かてごり, kategori] category [Add to Longdo]
カテゴリィ[かてごりい, kategorii] category [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kategorie {f}; Rubrik {f} | Kategorien {pl}category | categories [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Category \Cat"e*go*ry\, n.; pl. {Categories}. [L. categoria, Gr. ?, fr. ? to accuse, affirm, predicate; ? down, against + ? to harrangue, assert, fr. ? assembly.] 1. (Logic.) One of the highest classes to which the objects of knowledge or thought can be reduced, and by which they can be arranged in a system; an ultimate or undecomposable conception; a predicament. [1913 Webster] The categories or predicaments -- the former a Greek word, the latter its literal translation in the Latin language -- were intended by Aristotle and his followers as an enumeration of all things capable of being named; an enumeration by the summa genera i.e., the most extensive classes into which things could be distributed. --J. S. Mill. [1913 Webster] 2. Class; also, state, condition, or predicament; as, we are both in the same category. [1913 Webster] There is in modern literature a whole class of writers standing within the same category. --De Quincey. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: category n 1: a collection of things sharing a common attribute; "there are two classes of detergents" [syn: {class}, {category}, {family}] 2: a general concept that marks divisions or coordinations in a conceptual scheme

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.3356 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).