Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for catalog (74 entries) (0.2025 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -catalog-, *catalog*.
English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

catalogue (n ) รายการ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
catalog[ADJ] เกี่ยวกับบัญชีรายชื่อ, Syn. catalogue
catalog[N] บัญชีรายชื่อ, Syn. catalogue, list
catalog[VT] บันทึกในบัญชีรายชื่อ, Syn. catalogue, record
catalog[N] สิ่งที่ใช้บันทึกรายชื่อ เช่น สมุด ไฟล์, Syn. catalogue
catalogue[ADJ] เกี่ยวกับบัญชีรายชื่อ, Syn. catalog
catalogue[N] บัญชีรายชื่อ, Syn. catalog, list
catalogue[VT] บันทึกในบัญชีรายชื่อ, Syn. catalog, record
catalogue[N] สิ่งที่ใช้บันทึกรายชื่อ เช่น สมุด ไฟล์, See also: แค็ตตาล็อก, Syn. catalog

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
catalog; catalogue๑. สารบัญแฟ้ม๒. เข้าสารบัญแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
catalog; catalogue๑. สารบัญแฟ้ม๒. เข้าสารบัญแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
catalogue verseนามาวลี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า catalog **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
catalogWith regard to your letter of July 22nd, I enclose our most recent catalogue.
catalogI would like to get your latest catalogue.
catalogWe look forward to receiving the catalog soon.
catalogPlease send me a catalogue.
catalogShopping by mail through catalogs gives people a wide choice of merchandise.
catalogOur catalog will be sent on demand.
catalogHowever, the color was different from the sample color in your catalog.
catalogThe means of communication can include letters, magazine and newspaper advertisements, radio and television commercials, and telephone marketing, as well as catalogs.
catalogI would like to purchase your latest mail order catalogue.
catalogIf it is not free, please let me know how much the catalogue and the postage to Japan are.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
catalog(แคท'ทะลอก) n. บัญชีรายชื่อ,รายชื่อ,ระบบรายชื่อ vt. ใส่รายชื่อในบัญชีรายชื่อ, See also: cataloger, cataloguer,catalogist n.
catalogue(แคท'ทะลอก) n. บัญชีรายชื่อ,รายชื่อ,ระบบรายชื่อ vt. ใส่รายชื่อในบัญชีรายชื่อ, See also: cataloger, cataloguer,catalogist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
catalog(n) บัญชีรายชื่อ,สมุดรายชื่อของ,สมุดแจ้งรายการสินค้า
catalog(vt) ทำบัญชีของ,ทำรายชื่อของ
catalogue(n) บัญชีรายชื่อ,สมุดรายชื่อของ,สมุดแจ้งรายการสินค้า
catalogue(vt) ทำบัญชีของ,ทำรายชื่อของ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บัตรรายการ[N] catalogue card, See also: card index (library), Example: นักศึกษาสามารถค้นหนังสือได้จากบัตรรายการในห้องสมุด
รายการ[N] catalogue, See also: list, list of items, directory, record, Example: ซีดีรอมเพียงสองแผ่นสามารถจะบรรจุรายการหนังสือได้มากกว่าหนึ่งล้านเล่ม, Count unit: รายการ, Thai definition: บัญชีแจ้งรายชื่อและจำนวนเป็นต้นของสิ่งต่างๆ
แค็ตตาล็อก[N] catalog, See also: catalogue, Example: ห้างสรรพสินค้าส่งแค็ตตาลอกมาให้เขาทุกเดือน, Count unit: เล่ม, Thai definition: หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น ที่มีภาพสินค้า เช่น เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมรายละเอียดของสินค้าเพื่อเผยแพร่หรือสำหรับให้ลูกค้าเลือกซื้อ
บานแผนก[N] table of contents, See also: catalog, list, , Syn. สารบาญ, บัญชีเรื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชี[n.] (banchī) EN: list ; roll ; roster ; catalog   FR: liste [f] ; rôle [m]
บานแผนก[n.] (bānphanaēk) EN: table of contents ; catalog ; list   FR: table des matières [f]
บัตรรายการ[n. exp.] (bat rāikān) EN: catalogue card ; index card   
แค็ตตาล็อก [n.] (khaettālǿk) EN: catalogue ; catalog (Am.)   FR: catalogue [m]
รายการ[n.] (rāikān) EN: list ; directory ; agenda ; catalogue ; program ; account   FR: liste [f] ; répertoire [m] ; programme [m]
รายการหนังสือ[n.] (rāikān-nangseū) EN: catalogue = catalog (Am.)   FR: catalogue [m]
รายการสินค้า[n. exp.] (rāikān sinkhā) EN: catalogue ; catalog (Am.) ; list of goods   FR: catalogue [m] ; liste des produits [f]
รายการสินค้าเสมือนจริง[n. exp.] (rāikān sinkhā sameūoen jing ) EN: virtual catalog   FR: catalogue virtuel [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CATALOG K AE1 T AH0 L AO0 G
CATALOGS K AE1 T AH0 L AA0 G Z
CATALOGER K AE1 T AH0 L AO2 G ER0
CATALOGED K AE1 T AH0 L AO0 G D
CATALOGUE K AE1 T AH0 L AO2 G
CATALOGERS K AE1 T AH0 L AO2 G ER0 Z
CATALOGING K AE1 T AH0 L AA0 G IH0 NG
CATALOGUED K AE1 T AH0 L AO2 G D
CATALOGUES K AE1 T AH0 L AO2 G Z
CATALOGUING K AE1 T AH0 L AO2 G IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
catalog (n) (k a1 t @ l o g)
catalogs (n) (k a1 t @ l o g z)
catalogue (v) (k a1 t @ l o g)
catalogued (v) (k a1 t @ l o g d)
catalogues (v) (k a1 t @ l o g z)
cataloguing (v) (k a1 t @ l o g i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
星云表[xing1 yun2 biao3, 星雲表] catalog of stars and nebulae [Add to Longdo]
烟花簿[yan1 hua1 bu4, 煙花簿] catalog of prostitutes (esp. in Yuan theater) [Add to Longdo]
目录[mu4 lu4, 目錄] catalog; table of contents; directory (on computer hard drive); list; contents [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カタログ[かたろぐ, katarogu] catalog (vs), catalogue [Add to Longdo]
カタログドプロシジャ[かたろぐどぷろしじゃ, katarogudopuroshija] cataloged procedure [Add to Longdo]
目録[もくろく, mokuroku] catalogue [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bandkatalog {m}catalogue in book form [Add to Longdo]
Katalog {m} | Kataloge {pl} | gedruckter Katalogcatalogue; catalog [Am.] | catalogues; catalogs [Am.] | printed catalogue [Add to Longdo]
Katalogeintrag {m}catalog entry [Add to Longdo]
Katalogisierung {f}cataloging; cataloguing [Add to Longdo]
Katalogisierungsregeln {pl}cataloguing rules [Add to Longdo]
Katalogschild {n}catalogue labelling [Add to Longdo]
Katalogschrank {m}catalogue cabinet [Add to Longdo]
Katalogschubkasten {m}catalogue drawer [Add to Longdo]
Katalogzettel {m}catalogue card [Add to Longdo]
Messekatalog {m}catalogue of books sold at the fair [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Catalog \Cat"a*log\, n. & v. Catalogue. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: catalog n 1: a book or pamphlet containing an enumeration of things; "he found it in the Sears catalog" [syn: {catalog}, {catalogue}] 2: a complete list of things; usually arranged systematically; "it does not pretend to be a catalog of his achievements" [syn: {catalog}, {catalogue}] v 1: make a catalogue, compile a catalogue; "She spends her weekends cataloguing" [syn: {catalogue}, {catalog}] 2: make an itemized list or catalog of; classify; "He is cataloguing his photographic negatives" [syn: {catalogue}, {catalog}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.2025 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).