Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
  สถิติ: คำใหม่ล่าสุด
EN: uninhabitable, trillion, foresaw
JP: 痛み, ウェハー, グレーチング
DE: Kohldampf, Staatsbürger, Lieblingsbeschäftigung
FR: charcuterie, espérance, taille-crayon
Others: 目汁, ,
สถิติ: Top Contributors
EN: anon., กร, joy
JP: cholwich, ott, ネン
DE: joy, toutsai, hippo
FR: joy, toutsai, ศิริวรรณ
Others: theppitak, ott, จอม
เนื้อหา
 
Search result for brick (93 entries) (0.5681 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brick-, *brick*.
English-Thai: Longdo Dictionary
brick(vi vt slang ) (สแลง) เสีย, พัง, ถูกทำลาย, ไม่ทำงาน, หมดค่าลง (เหมือนเป็นเพียงแค่ก้อนอิฐ) เช่น Apple says unlocked iPhones will brick after software update.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brick[N] ิอิฐ, See also: ดินเผา
brick[N] คนดี, Syn. trump
brick[ADJ] ทำด้วยอิฐ, See also: ทำด้วยดินเผา
brick in[PHRV] ถมด้วยก้อนอิฐ, See also: อุดหรือปิดกั้นด้วยก้อนอิฐ
brick up[PHRV] อุดหรือปิดกั้นด้วยก้อนอิฐ, See also: ถมด้วยก้อนอิฐ
brickbat[N] คำตำหนิ
brickwork[N] งานก่ออิฐ
brickhouse[SL] ผู้หญิงอกโต
bricklayer[N] ช่างปูน

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า brick **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
brickThat house is built of bricks.
brickBricks never take the place of ferro-concrete here.
brickThis chimney is made of brick.
brickJane swims like a brick.
brickThe chimney is made of brick.
brickThe house was built of bricks.
brickThe house is built of red bricks.
brickGiving advice to him is like talking to a brick wall.
brickHe won't listen. I might as well talk to a brick wall.
brickHe fell for that old ad for a house like a ton of bricks.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brick(บริค) n. อิฐ,ก้อนอิฐ,สิ่งที่คล้ายอิฐ,คนดี,คนใจดี. vt. ก่ออิฐ. adj. ทำด้วยอิฐ,คล้ายอิฐ
brickbatn. เศษอิฐ,เศษที่ใช้เหวี่ยงขว้าง,คำตำหนิ
brickkilnn. เตาเผาอิฐ
bricklayingn. การก่ออิฐ, See also: bricklayer n.
brickle(บริค'เคิล) adj. เปราะ., See also: brickleness n. ความเปราะ.
bricknoggingn. กำแพงอิฐ,นั่งร้าน,โครงไม้
brickwork(บริค'เวิร์ค) n. สิ่งก่อสร้างที่ทำด้วยอิฐ
brickyardn. สถานที่ทำอิฐ

English-Thai: Nontri Dictionary
brick(n) อิฐ
brick(vt) ก่ออิฐ
brickbat(n) ก้อนอิฐ,เศษอิฐ
brickkiln(n) เตาเผาอิฐ
bricklayer(n) คนก่อตึก,ช่างก่ออิฐ,คนปูอิฐ
brickle(adj) เปราะ,บาง,แตกง่าย,หักง่าย
brickwork(n) การก่อตึก,คนก่ออิฐ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อิฐ[N] brick, Syn. ก้อนอิฐ, Example: ศาสนสถานของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานจะสร้างเป็นแบบปราสาทก่อด้วยอิฐ หรือศิลาแลง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบบายน, Count unit: ก้อน, แผ่น, Thai definition: ดินปั้นเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้วเผาจนมีความแข็ง ใช้สำหรับก่อผนังหรือกำแพง
ตึก[N] building, See also: brickwork, edifice, structure, Syn. อาคาร, โรงเรือน, Example: เจ้าของที่ดินมีโครงการจะก่อสร้างตึก 20 หลังบนที่ดินแปลงนี้, Count unit: หลัง, ตึก, Thai definition: อาคารที่ก่อสร้างด้วยอิฐปูน เป็นต้น
ช่างปูน[N] mason, See also: bricklayer, tiler, plasterer, Example: ช่างปูนก่ออิฐโปร่งขึ้นภายในบ่อซึม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญการโบกปูน, ผู้มีอาชีพการโบกปูน
ก้อนอิฐ[N] brick, Syn. อิฐ, Example: ก้อนอิฐวางเรียงรายอยู่หน้าบ้าน, Count unit: ก้อน, Thai definition: ดินปั้นเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้วเผาจนมีความแข็ง ใช้สำหรับก่อผนังหรือกำแพง
ก่ออิฐ[V] brick, See also: lay bricks, Example: ก่อนก่ออิฐต้องนำอิฐไปจุ่มน้ำ หรือราดน้ำให้เปียกชุ่มเสียก่อน ทั้งนี้เพื่อกันไม่ให้อิฐแย่งน้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านอิฐ[n. exp.] (bān it) EN: brick house   FR: maison en briques [f]
ช่างก่ออิฐ[n.] (chang kø it) EN: bricklayer ; mason   FR: maçon [m]
ช่างปูน[n.] (chang pūn) EN: mason ; bricklayer ; tiler ; plasterer   FR: maçon [m]
อิฐ[n.] (it) EN: brick   FR: brique [f] ; briquette [f]
อิฐกลวง[n. exp.] (it klūang) EN: hollow brick   FR: brique creuse [f]
กำแพงอิฐ[n. exp.] (kamphaēng it) EN: brick wall   FR: mur de brique [m]
ก่ออิฐ[v.] (kø it) EN: lay bricks   FR: maçonner
ก้อนอิฐ[n.] (køn it) EN: brick   FR: brique [f]
เตาอิฐ[n. exp.] (tao it) EN: brickkiln   
เตาเผาอิฐ[n. exp.] (tao phao it) EN: brickkiln   

CMU English Pronouncing Dictionary
BRICK B R IH1 K
BRICKS B R IH1 K S
BRICKLE B R IH1 K AH0 L
BRICKEY B R IH1 K IY0
BRICKER B R IH1 K ER0
BRICKEL B R IH1 K AH0 L
BRICKELL B R IH1 K AH0 L
BRICKNER B R IH1 K N ER0
BRICKMAN B R IH1 K M AH0 N
BRICKLIN B R IH1 K L IH2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brick (v) (b r i1 k)
bricks (v) (b r i1 k s)
bricked (v) (b r i1 k t)
brickbat (n) (b r i1 k b a t)
bricking (v) (b r i1 k i ng)
brickbats (n) (b r i1 k b a t s)
brickkiln (n) - (b r i1 k - k i l n)
brickwork (n) (b r i1 k w @@ k)
brickkilns (n) - (b r i1 k - k i l n z)
bricklayer (n) (b r i1 k l ei @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuan1, 塼] brick [Add to Longdo]
[zhou4, 甃] brickwork of well [Add to Longdo]
[zhuan1, 磚] brick [Add to Longdo]
砖块[zhuan1 kuai4, 磚塊] brick [Add to Longdo]
砖石塔[zhuan1 shi2 ta3, 磚石塔] brick pagoda [Add to Longdo]
砖窑[zhuan1 yao2, 磚窯] brick kiln [Add to Longdo]
砖窑场[zhuan1 yao2 chang3, 磚窯場] brick kiln [Add to Longdo]
窑场[yao2 chang3, 窯場] brick kiln [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Backstein {m}brick [Add to Longdo]
Feuergewölbe {n}brick arch [Add to Longdo]
Mauerwerk {n}brickwork; walling; stonework [Add to Longdo]
Maurer {m} | Maurer {pl}bricklayer | bricklayers [Add to Longdo]
Maurerei {f}bricklaying [Add to Longdo]
Maurerpolier {m}bricklayer foreman [Add to Longdo]
Stein {m}; Baustein {m}brick [Add to Longdo]
Ziegel {m} | Ziegel {pl} | Ziegel im Kosterformatbrick | bricks | large medieval bricks [Add to Longdo]
Ziegelbrennerei {f}brickworks [Add to Longdo]
Ziegelei {f}; Ziegelwerk {n}brick yard; brickyard; brickworks; tileworks [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: paved \paved\ adj. 1. covered with a firm surface; -- of pathways or roadways. [Narrower terms: {asphalt, macadam, macadamized, tarmac, tarmacadam}; {blacktopped}, {brick}, {cobblestone, cobblestoned}] [Ant: {unpaved}] Syn: hard-surfaced, surfaced, made-up [British], sealed [Australian]. [WordNet 1.5] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Brick \Brick\ (br[i^]k), n. [OE. brik, F. brique; of Ger. origin; cf. AS. brice a breaking, fragment, Prov. E. brique piece, brique de pain, equiv. to AS. hl[=a]fes brice, fr. the root of E. break. See {Break}.] 1. A block or clay tempered with water, sand, etc., molded into a regular form, usually rectangular, and sun-dried, or burnt in a kiln, or in a heap or stack called a clamp. [1913 Webster] The Assyrians appear to have made much less use of bricks baked in the furnace than the Babylonians. --Layard. [1913 Webster] 2. Bricks, collectively, as designating that kind of material; as, a load of brick; a thousand of brick. [1913 Webster] Some of Palladio's finest examples are of brick. --Weale. [1913 Webster] 3. Any oblong rectangular mass; as, a brick of maple sugar; a penny brick (of bread). [1913 Webster] 4. A good fellow; a merry person; as, you 're a brick. [Slang] "He 's a dear little brick." --Thackeray. [1913 Webster] {To have a brick in one's hat}, to be drunk. [Slang] [1913 Webster] Note: Brick is used adjectively or in combination; as, brick wall; brick clay; brick color; brick red. [1913 Webster] {Brick clay}, clay suitable for, or used in making, bricks. {Brick dust}, dust of pounded or broken bricks. {Brick earth}, clay or earth suitable for, or used in making, bricks. {Brick loaf}, a loaf of bread somewhat resembling a brick in shape. {Brick nogging} (Arch.), rough brickwork used to fill in the spaces between the uprights of a wooden partition; brick filling. {Brick tea}, tea leaves and young shoots, or refuse tea, steamed or mixed with fat, etc., and pressed into the form of bricks. It is used in Northern and Central Asia. --S. W. Williams. {Brick trimmer} (Arch.), a brick arch under a hearth, usually within the thickness of a wooden floor, to guard against accidents by fire. {Brick trowel}. See {Trowel}. {Brick works}, a place where bricks are made. {Bath brick}. See under {Bath}, a city. {Pressed brick}, bricks which, before burning, have been subjected to pressure, to free them from the imperfections of shape and texture which are common in molded bricks. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Brick \Brick\, v. t. [imp. & p. p. {Bricked}; p. pr. & vb. n. {Bricking}.] 1. To lay or pave with bricks; to surround, line, or construct with bricks. [1913 Webster] 2. To imitate or counterfeit a brick wall on, as by smearing plaster with red ocher, making the joints with an edge tool, and pointing them. [1913 Webster] {To brick up}, to fill up, inclose, or line, with brick. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: brick n 1: rectangular block of clay baked by the sun or in a kiln; used as a building or paving material 2: a good fellow; helpful and trustworthy From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: brick n. 1. A piece of equipment that has been programmed or configured into a {hung}, {wedged},unusable state. Especially used to describe what happens to devices like routers or PDAs that run from firmware when the firmware image is damaged or its settings are somehow patched to impossible values. This term usually implies irreversibility, but equipment can sometimes be unbricked by performing a hard reset or some other drastic operation. Sometimes verbed: ?Yeah, I bricked the router because I forgot about adding in the new access-list.?. 2. An outboard power transformer of the kind associated with laptops, modems, routers and other small computing appliances, especially one of the modern type with cords on both ends, as opposed to the older and obnoxious type that plug directly into wall or barrier strip.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.5681 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).