Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for hunger (62 entries) (0.2291 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hunger-, *hunger*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hunger[N] ความหิว, See also: ความระโหย, ความอดอยาก, ความโหยหิว
hunger[N] ความหิว
hunger[VI] หิว, See also: หิ้วท้อง
hunger for[PHRV] อดอยาก, See also: ขาดแคลน, หิวกระหาย, Syn. starve for, thrist for
hunger after[PHRV] อดอยาก, See also: ขาดแคลน, หิวกระหาย, Syn. starve for, thrist for

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
hunger centre; centre, feedingศูนย์หิว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hunger oedema; dropsy, famine; dropsy, nutritional; oedema, alimentary; oedema, famine; oedema, nutritionalบวมน้ำเหตุขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hunger, airอาการพะงาบ, อาการหิวอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า hunger **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
hungerThose who are suffering from hunger in Africa need urgent help.
hungerIt goes without saying that hunger is the best sauce.
hungerI have hunger pangs.
hungerIn these countries hunger is the rule.
hungerHunger is the best sauce. [Proverb]
hungerThe apple appeased my hunger temporarily.
hungerPeople in that country are pressed by hunger.
hungerHe was crying with hunger.
hungerThe boy has a hunger for adventure.
hungerThe meal satisfied his hunger.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hunger(ฮัง'เกอะ) n.ความหิว,ความต้องการมาก. vi. รู้สึกอยาก,รู้สึกหิว., Syn. famine,starvation

English-Thai: Nontri Dictionary
hunger(n) ความหิว,ความอยาก,ความกระหาย,ความตะกละ,ความโลภ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หิวโหย[V] hunger for, Example: คนชนบทยากจนมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ต้องอดอยากหิวโหยต่อไปเพราะความช่วยเหลือจากรัฐ, Thai definition: อดอยากไม่มีอาหารจะกิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หิว[v.] (hiū) EN: hunger after ; thirst for ; crave   FR: avoir faim de ; avoir très envie de
หิวโหย[v. exp.] (hiū hōi) EN: hunger for   
หิ้วท้อง[v.] (hiuthøng) EN: go with an empty stomach ; put up with hunger   FR: avoir l'estomac dans les talons (fam.)
หิ้วท้อง[adv.] (hiuthøng) EN: in hunger ; with gnawing stomach   
อดอาหาร[v. exp.] (ot āhān) EN: starve ; fast ; diet ; go without food ; go on a hunger strike   FR: jeûner

CMU English Pronouncing Dictionary
HUNGER HH AH1 NG G ER0
HUNGERING HH AH1 NG G ER0 IH0 NG
HUNGERFORD HH AH1 NG G ER0 F ER0 D
HUNGERFORDS HH AH1 NG G ER0 F ER0 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hunger (v) (h uh1 ng g @ r)
hungers (v) (h uh1 ng g @ z)
hungered (v) (h uh1 ng g @ d)
hungering (v) (h uh1 ng g @ r i ng)
hunger-march (n) - (h uh1 ng g @ - m aa ch)
hunger-marcher (n) - (h uh1 ng g @ - m aa2 ch @ r)
hunger-marches (n) - (h uh1 ng g @ - m aa ch i z)
hunger-marchers (n) - (h uh1 ng g @ - m aa2 ch @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饥渴[ji1 ke3, 飢渴] hunger and thirst [Add to Longdo]
饥饿[ji1 e4, 飢餓] hunger; hungry; starve [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Hunger(n) |der| ความหิว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hunger {m} | Hunger bekommen (haben) | Hunger leiden | Hungers sterben; vor Hunger sterbenhunger | to get (be) hungry | to go hungry | to starve to death [Add to Longdo]
Hungerleider {m} | Hungerleider {pl}starveling | starvelings [Add to Longdo]
Hungerkur {f}starvation diet [Add to Longdo]
Hungerlohn {m}; Almosen {pl}starvation wages; pittance [Add to Longdo]
Hungern {n}starvation [Add to Longdo]
Hungersnot {f} | Hungersnöte {pl}famine | famines [Add to Longdo]
Hungerstreik {m}hunger strike [Add to Longdo]
Hungertod {m}starvation [Add to Longdo]
hungern; verhungern | hungernd; verhungernd | gehungert; verhungert | hungert; verhungert | hungerte; verhungerteto starve | starving | starved | starves | starved [Add to Longdo]
hungern | hungernd | gehungert | hungertto famish | famishing | famished | famishes [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
飢きん[ききん, kikin] Hungersnot, Knappheit, -Not [Add to Longdo]
飢渇[きかつ, kikatsu] Hunger_und_Durst [Add to Longdo]
飢餓[きが, kiga] Hunger, Hungersnot [Add to Longdo]
[が, ga] HUNGERN [Add to Longdo]
餓鬼[がき, gaki] Hungergestalt, kleiner_Schelm, Teufelsbraten [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Hunger \Hun"ger\, v. i. [imp. & p. p. {Hungered}; p. pr. & vb. n. {Hungering}.] [OE. hungren, AS. hyngrian. See {Hunger}, n.] 1. To feel the craving or uneasiness occasioned by want of food; to be oppressed by hunger. [1913 Webster] 2. To have an eager desire; to long. [1913 Webster] Blessed are they which do hunger and thirst after righteouness. --Matt. v. 6. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Hunger \Hun"ger\, n. [AS. hungor; akin to OFries. hunger, D. honger, OS. & OHG. hungar, G. hunger, Icel. hungr, Sw. & Dan. hunger, Goth. h?hrus hunger, huggrjan to hunger.] 1. An uneasy sensation occasioned normally by the want of food; a craving or desire for food. [1913 Webster] Note: The sensation of hunger is usually referred to the stomach, but is probably dependent on excitation of the sensory nerves, both of the stomach and intestines, and perhaps also on indirect impressions from other organs, more or less exhausted from lack of nutriment. [1913 Webster] 2. Any strong eager desire. [1913 Webster] O sacred hunger of ambitious minds! --Spenser. [1913 Webster] For hunger of my gold I die. --Dryden. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Hunger \Hun"ger\, v. t. To make hungry; to famish. Hunger-bit From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: hunger n 1: a physiological need for food; the consequence of food deprivation [syn: {hunger}, {hungriness}] 2: strong desire for something (not food or drink); "a thirst for knowledge"; "hunger for affection" [syn: {hunger}, {hungriness}, {thirst}, {thirstiness}] v 1: feel the need to eat 2: have a craving, appetite, or great desire for [syn: {crave}, {hunger}, {thirst}, {starve}, {lust}] 3: be hungry; go without food; "Let's eat--I'm starving!" [syn: {starve}, {hunger}, {famish}] [ant: {be full}] From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: hunger hunger From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Hunger [huŋr] (n) , s.(m ) hunger

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.2291 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).