Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for catt (81 entries) (0.2137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -catt-, *catt*.
English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

CATTELECOM (n) บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
cattle breeder (n phrase ) คนผสมพันธุ์ปศุสัตว์
cattle cake (n ) อาหารสัตว์
See also: S. compound feed ,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
catty[ADJ] ที่มีเจตนาร้าย (คำไม่เป็นทางการ), Syn. malicious, spiteful
cattle[N] วัวควาย, Syn. stock, cows, dairy cattle
cattery[N] สถานที่รับเลี้ยงแมว
cattish[N] ที่เหมือนแมว, Syn. catlike
cattleya[N] กล้วยไม้จำพวกคัทลียา
cattleman[N] คนที่ทำอาชีพปศุสัตว์
cattle grid[N] ไม้ที่วางพาดปากหลุมที่อยู่ในถนนเพื่อให้รถผ่านไปได้แต่สัตว์ เช่น วัวหรือแกะ ผ่านไม่ได้, Syn. cattle guard
cattle guard[N] ไม้ที่วางพาดปากหลุมที่อยู่ในถนนเพื่อให้รถผ่านไปได้แต่สัตว์ เช่น วัวหรือแกะ ผ่านไม่ได้, Syn. cattle grid
cattle truck[N] พาหนะขนส่งวัวควาย
catty-corner[ADV] ีอย่างที่มีลักษณะเป็นทแยงมุม, Syn. diagonally

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
cattleปศุสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cattle gateสิทธิที่จะนำสัตว์ไปเลี้ยงในที่ดินของผู้อื่น (ก. เก่าอังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า catt **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
cattLook at those cattle.
cattAs usual the peasants are busy scattering grain seeds.
cattWe have ten cattle.
cattDon't scatter your things about.
cattA cowboy is driving cattle to the pasture.
cattIn the temple courts he found men selling cattle, sheep and doves, and others sitting at tables.
cattThere are about 500 cattle on the ranch.
cattThe cattle are marked with brands.
cattI should have brought my umbrella. Scattered raindrops are starting to fall.
cattBroken glass lay scattered all over the road.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cattail(แคท'เทล) n. พืชคล้ายต้นอ้อ
cattishadj. คล้ายแมว,กลับกลอก,โหดเหี้ยม,อำมหิต
cattlen. วัวควาย,สัตว์,สัตว์จำพวก Bos,คนชั่ว
cattle lifterคนที่ขโมยวัวควาย
cattlemann. คนเลี้ยงวัวควาย,คนเลี้ยงปศุสัตว์
cattlepenn. คอกวัว,คอกสัตว์
cattleya(แคทล'ียะ) n. กล้วยไม้จำพวก Catteya
catty(แคท'ที) adj. เหมือนแมว,คล้ายแมว,ปลิ้นปล้อน,กลับกลอก,โหดเหี้ยม,อำมหิต, See also: cattiness n. ดูcatty, Syn. spiteful

English-Thai: Nontri Dictionary
cattle(n) วัว,ควาย,ปศุสัตว์
cattleman(n) คนเลี้ยงวัวควาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คัทลียา[N] Cattleya, Example: เจ้าสาวประดับผมด้วยคัทลียา, Thai definition: ชื่อกล้วยไม้หลายชนิดในสกุล Cattleya วงศ์ Orchidaceae ดอกงดงามมาก จนได้ชื่อว่าเป็น ราชินีแห่งกล้วยไม้
ไร่ปศุสัตว์[N] ranch, See also: cattle farm
วัวควาย[N] cattle, See also: livestock, Example: เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มักจะพาวัวควายของเขาไปกินหญ้ากลางทุ่ง, Count unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั่ง[n.] (chang) EN: catty = cattie ; chang (unit of weight equal to 600 grams)   FR: chang [m] (unité de poids équivalant à 600 gr.)
กะเรี่ยกะราด[adj.] (karīakarāt) EN: scattered   
กะเรี่ยกะราดไปทั่ว[xp] (karīakarāt pai thūa) EN: scattered here and there   
ขจาย[adj.] (khajāi) EN: dispersed; scattered ; spread out   
ขจัดขจาย[v.] (khajat-khajāi) EN: scatter ; disperse ; dispel ; spread around   
โคบาล [n.] (khōbān) EN: cowboy ; cowman ; cattleman ; cowpoke ; cowhand ; cowherd   
คอกวัว[n.] (khøk wūa) EN: cowshed ; stable ; cattle pen   FR: étable [f] ; enclos à bétail [m]
โคนม[n. exp.] (khōnom) EN: milk cow ; dairy cattle ; dairy cow ; milch cow ; milker   FR: vache laitière [f]
เกลื่อน[v.] (kleūoen) EN: be scattered ; be widespread   FR: joncher ; parsemer ; s'éparpiller
เกลื่อนกลาด[adj.] (kleūoenklāt) EN: scattered about ; scattered here and there ; spread all over ; spread all about   FR: dispersé ; disséminé ; éparpillé

CMU English Pronouncing Dictionary
CATT K AE1 T
CATTO K AE1 T OW0
CATTY K AE1 T IY0
CATTON K AE1 T AH0 N
CATTLE K AE1 T AH0 L
CATTANI K AA0 T AA1 N IY0
CATTELL K AH0 T EH1 L
CATTANEO K AA0 T AA1 N IY0 OW0
CATTOLICA K AH0 T OW1 L IH0 K AH0
CATTANACH K AE1 T AH0 N AE0 CH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
catty (j) (k a1 t ii)
cattle (n) (k a1 t l)
cattier (j) (k a1 t i@ r)
cattish (j) (k a1 t i sh)
cattiest (j) (k a1 t i i s t)
cattiness (n) (k a1 t i n @ s)
cattleman (n) (k a1 t l m @ n)
cattlemen (n) (k a1 t l m e n)
cattle-cake (n) - (k a1 t l - k ei k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
料斗[liao4 dou3, 料斗] cattle feeder; hopper (wicker basket) [Add to Longdo]
斜对[xie2 dui4, 斜對] catty-corner; to be diagonally opposite to [Add to Longdo]
[jin1, 斤] catty; weight equal to 0.5 kg [Add to Longdo]
[jin1, 觔] catty [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Katzenhaftigkeit {f}cattiness [Add to Longdo]
Katzenheim {n}cattery [Add to Longdo]
Katzenschwanz {m}cattail [Add to Longdo]
Rinder {pl}; Vieh {n}; Rindvieh {n}; Viehzeug {n}cattle [Add to Longdo]
Viehausstellung {f}cattle show [Add to Longdo]
Viehbox {f}cattle stall [Add to Longdo]
Viehhändler {m}cattle dealer [Add to Longdo]
Viehmarkt {m}cattle market [Add to Longdo]
Viehseuche {f}cattle plague [Add to Longdo]
Viehwagen {m}cattle truck [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.2137 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).