Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for cate (115 entries) (0.1074 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cate-, *cate*.
English-Thai: Longdo Dictionary
cater to so.(vi) จัดหามาเพื่อคนใดคนหนึ่งหรือคนกลุ่มหนึ่ง เช่น There is something for everyone on the Internet. Very few topics and specialties are not catered to on the web., The day television programs cater to housewives.

English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

caterบริการ
catering[แคท เทอ ริ่ง] (n ) การจัดอาหารให้ในงานเลี้ยง, บริการจัดเตรียมอาหาร, จัดเลี้ยง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cater[VT] จัดหาให้, See also: จัดเตรียมให้, Syn. provide, provision, supply
caterer[N] คนที่ขายหรือให้บริการด้านอาหาร
category[N] หมวด, See also: หมู่, หมวดหมู่, ประเภท, Syn. class, type
cater to[PHRV] จัดหาสิ่งที่ต้องการไว้ให้, Syn. cater for
catechise[VT] สอนหลักการของศาสนาคริสต์โดยการถามตอบ, Syn. catechize
catechism[N] คำถามและคำตอบที่ใช้ในการสอนถึงหลักการของศาสนาคริสต์
catechize[VT] สอนหลักการของศาสนาคริสต์โดยการถามตอบ, Syn. catechise
cater for[PHRV] จัดเตรียมอาหารไว้ให้
cater for[PHRV] จัดหาสิ่งที่ต้องการไว้ให้, Syn. cater to, provide for
cater for[PHRV] พิจารณา, See also: ไตร่ตรอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
catechu; gambirสีเสียดเทศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
categorical imperativeคำสั่งเด็ดขาด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
categorical statementข้อความเด็ดขาด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
categorical syllogismตรรกบทเด็ดขาด, ปรัตถานุมานเด็ดขาด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
categorical syllogismตรรกบทแบบเด็ดขาด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
categories of stratigraphic classificationประเภทการจำแนกลำดับชั้นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
categoryประเภท, ปทารถะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
catenaแคทีนา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
catenaryแคทีนารี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
catenateเรียงต่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า cate **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
cate"One aspect of language is an intent to communicate," he says.
cateMay I borrow a duplicate key for Room 360?
cateI felt utterly out of place among those sophisticated people.
cateIf you can read the following, we can communicate in Japanese, too.
cateCan you communicate in English what you want to say?
cateThe relationships among those five people are complicated.
cateThe readers of that book think themselves sophisticated.
catePeople everywhere yearn for public leaders dedicated to world peace.
cateThe amount of time someone is willing to spend on something may communicate how important it is to him.
cateIn contrast to the dog, the cat has become domesticated only in recent times.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
catechetic(แคททะเคท'ทิคัล) adj. เกี่ยวกับวิธีการสอนโดยการถามและการตอบ
catechetical(แคททะเคท'ทิคัล) adj. เกี่ยวกับวิธีการสอนโดยการถามและการตอบ
catechise(แคท'ทะไคซ) vt. ดูcatechize
catechism(แคท'ทะคิสซึม) n. วิธีการสอนแบบคำถามคำตอบ,ปุจฉาวิสัชนา., See also: catechismal adj.
catechize(แคท'ทะไคซ) vt. สอนแบบถามตอบ ซักไซ้ไล่เลียง, See also: catechizer n. ดูcatechize
categorial(แคททิกอ'เรียล) adj. สมบูรณ์,ไม่มีเงื่อนไข,เด็ดขาด,แน่ชัด, Syn. categoric
categorical imperativen. กฎที่ว่าการกระทำของคนนั้นควรเป็นการบริหารซึ่งเป็นพื้นฐานของกฎทั่วไป
categorise(แคท'ทะกอไรซ) v {categorized,categorised,categorising,categorizing,categorizes,categorises} จัดเป็นหมวดหมู่,ลำดับขั้น,แบ่งออกเป็นประเภท, See also: categorist n. ดูcategorise categorization n. ดูcategorise, Syn. classif
categorize(แคท'ทะกอไรซ) v {categorized,categorised,categorising,categorizing,categorizes,categorises} จัดเป็นหมวดหมู่,ลำดับขั้น,แบ่งออกเป็นประเภท, See also: categorist n. ดูcategorise categorization n. ดูcategorise, Syn. classif
category(แคท'ทะกอรี) n. ประเภท,ลำดับขั้น,ปริมณฑล

English-Thai: Nontri Dictionary
cate(n) ความละเอียดอ่อน,ความประณีต
catechise(vt) สอนศาสนาโดยวิธีถาม-ตอบ
catechism(n) การสอนศาสนาโดยวิธีถาม-ตอบ
catechize(vt) สอนศาสนาโดยวิธีถาม-ตอบ
catechu(n) ยาสีเสียด
categorical(adj) ไม่มีเงื่อนไข,แน่ชัด,เด็ดขาด
category(n) ประเภท,พวก,ชั้น,ลำดับชั้น
cater(vt) หาอาหารให้,ให้ความบันเทิง
caterpillar(n) หนอนแก้ว,หนอนผีเสื้อ,ดักแด้,ตัวบุ้ง,ตัวด้วง,ตีนตะขาบ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมวดหมู่[N] classification, See also: category, grouping, sort, type, Syn. พวก, หมู่, หมวด, Example: นักภาษาศาสตร์ทำการแบ่งภาษาต่างๆ ในโลกออกเป็นหมวดหมู่ตามโซนและต้นตระกูลภาษา
หมวด[CLAS] category, See also: group, type, division, section, sort, class, grade, Syn. กลุ่ม, หมู่, พวก, Example: หนังสือเหล่านี้สามารถจำแนกได้เป็น 12 หมวด, Thai definition: ลักษณนามที่ใช้กับสิ่งที่จัดรวมกัน
พรรณ[N] kind, See also: category, species, type, variety, Syn. ชนิด, ประเภท, Example: พรรณไม้น้ำหลายชนิดเป็นต้นไม้พื้นเมืองของไทยและกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิภัตติ[N] categorization, See also: classification, separation, division, Syn. การแบ่ง, การจัดพวก, การจำแนก, การจัดประเภท, Notes: (บาลี)
ตัวอ่อน[N] caterpillar, See also: embryo, Example: ตัวอ่อนของมดซึ่งเกิดจากนางพญาจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี, Count unit: ตัว, Thai definition: ทารกในครรภ์, ลูกอ่อนในครรภ์ที่จะเติบโตต่อไป
ตัวอ่อน[N] caterpillar, See also: embryo, Example: ตัวอ่อนของมดซึ่งเกิดจากนางพญาจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี, Count unit: ตัว, Thai definition: ทารกในครรภ์, ลูกอ่อนในครรภ์ที่จะเติบโตต่อไป
ตีนตะขาบ[N] caterpillar tractor, Syn. รถตีนตะขาบ, Example: รถตีนตะขาบสามารถวิ่งไปในภูมิประเทศที่ไม่มีถนนได้, Count unit: คัน, Thai definition: รถชนิดหนึ่งซึ่งขับเคลื่อนด้วยสายพาน สามารถขับเคลื่อนไปในภูมิประเทศที่เป็นทุ่งนาป่าเขาได้ดีกว่ารถที่ใช้ล้อธรรมดา
บุ้ง[N] caterpillar, See also: hairy caterpillar, Syn. ตัวบุ้ง, หนอนบุ้ง, Example: ฉันเห็นบุ้งทีไรขนลุกทุกที เพราะเคยโดนตัวมันแล้วคันมากๆ, Count unit: ตัว, Thai definition: หนอนผีเสื้อหลายชนิดและหลายวงศ์ เช่น วงศ์ Arctiidae, Lymantriidae, Lasiocampidae มีขนปกคลุมเต็มลำตัว เมื่อถูกเข้าจะปล่อยน้ำพิษทำให้เกิดอาการแสบร้อนและคัน เมื่อเจริญวัยจะเข้าดักแด้และฟักออกมาเป็นผีเสื้อกลางคืน
ร่าน[N] caterpillar, Syn. บุ้ง, หนอนผีเสื้อ, Thai definition: ชื่อหนอนผีเสื้อหลายชนิดและหลายวงศ์ เช่น วงศ์ Arctiidae, Lymantriidae, Lasiocampidae มีขนปกคลุมเต็มลำตัว เมื่อถูกเข้าจะปล่อยน้ำพิษทำให้เกิดอาการแสบร้อนและคัน เมื่อเจริญวัยจะเข้าดักแด้และฟักออกมาเป็นผีเสื้อกลางคืน
การจัดประเภท[N] categorization, See also: classification, Example: การจัดประเภทของคำสามารถดูได้จากหน้าที่ของคำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารสำเร็จรูป[n. exp.] (āhān samretrūp) EN: instant meal ; delicatessen   FR: nourriture instantanée [f]
อัยการทหาร[n. exp.] (aiyakān thahān) EN: judge advocate.   
อัน[classif. (n.)] (an) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]   FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
อ้างสิทธิ์ใน...[v. exp.] (āng sit nai …) EN: lay claim to ; vindicate for   
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate   FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
อัด[v.] (at) EN: record ; copy ; duplicate   FR: enregistrer
อัดฉีด[v.] (atchīt) EN: lubricate ; grease   FR: lubrifier ; graisser
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion   FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบ่งหน้าที่[v. exp.] (baeng nāthī) EN: assign ; allocate   FR: assigner les tâches
แบ่งเวลา[v. exp.] (baeng wēlā) EN: allocate   

CMU English Pronouncing Dictionary
CATE K EY1 T
CATES K EY1 T S
CATER K EY1 T ER0
CATERS K EY1 T ER0 Z
CATENA K AH0 T IY1 N AH0
CATERED K EY1 T ER0 D
CATERER K EY1 T ER0 ER0
CATELLI K AH0 T EH1 L IY0
CATERINO K AA0 T ER0 IY1 N OW0
CATERING K EY1 T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cater (v) (k ei1 t @ r)
caters (v) (k ei1 t @ z)
catered (v) (k ei1 t @ d)
caterer (n) (k ei1 t @ r @ r)
category (n) (k a1 t i g @ r ii)
caterers (n) (k ei1 t @ r @ z)
catering (v) (k ei1 t @ r i ng)
catechism (n) (k a1 t @ k i z @ m)
catechize (v) (k a1 t @ k ai z)
caterwaul (v) (k a1 t @ w oo l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卡特彼勒公司[Ka3 te4 bi3 le4 gong1 si1, 卡特彼勒公司] Caterpillar Inc. [Add to Longdo]
品类[pin3 lei4, 品類] category; kind [Add to Longdo]
履带[lu:3 dai4, 履帶] caterpillar track; shoes and belt [Add to Longdo]
[shu3, 屬] category; genus (taxonomy); family members; dependents; to belong to; subordinate to; affiliated with; be born in the year of (one of the 12 animals); to be; to prove to be; to constitute [Add to Longdo]
性质命题[xing4 zhi4 ming4 ti2, 性質命題] categorical proposition (logic) [Add to Longdo]
毛毛虫[mao2 mao5 chong2, 毛毛蟲] caterpillar [Add to Longdo]
毛虫[mao2 chong2, 毛蟲] caterpillar [Add to Longdo]
直言命题[zhi2 yan2 ming4 ti2, 直言命題] categorical proposition (logic) [Add to Longdo]
第五类[di4 wu3 lei4, 第五類] category 5; CAT 5 (cable) [Add to Longdo]
範畴[fan4 chou2, 範疇] category [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カテゴリ[かてごり, kategori] category [Add to Longdo]
カテゴリィ[かてごりい, kategorii] category [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fahrdraht {m}catenary wire [Add to Longdo]
Gaststättengewerbe {n}catering trade [Add to Longdo]
Katechismus {m}catechism [Add to Longdo]
Kategorie {f}; Rubrik {f} | Kategorien {pl}category | categories [Add to Longdo]
Kategorisierung {f}categorization [Add to Longdo]
Katzenmusik {f}caterwauling [Add to Longdo]
Kette {f}catena [Add to Longdo]
Kettenlinie {f}catenary [Add to Longdo]
Lebensmittellieferant {m}caterer [Add to Longdo]
Neuling {m}catechumen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Cate \Cate\, n. Food. [Obs.] See {Cates}. [1913 Webster] Catechetic

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.1074 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).