Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for cat. (9 entries) (6.0439 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cat.-, *cat.*.

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: cat \cat\ (k[a^]t), n. [AS. cat; akin to D. & Dan. kat, Sw. katt, Icel. k["o]ttr, G. katze, kater, Ir. cat, W. cath, Armor. kaz, LL. catus, Bisc. catua, NGr. ga`ta, ga`tos, Russ. & Pol. kot, Turk. kedi, Ar. qitt; of unknown origin. Cf. {Kitten}.] 1. (Zool.) Any animal belonging to the natural family {Felidae}, and in particular to the various species of the genera {Felis}, {Panthera}, and {Lynx}. The domestic cat is {Felis domestica}. The European wild cat ({Felis catus}) is much larger than the domestic cat. In the United States the name {wild cat} is commonly applied to the bay lynx ({Lynx rufus}). The larger felines, such as the lion, tiger, leopard, and cougar, are often referred to as cats, and sometimes as big cats. See {Wild cat}, and {Tiger cat}. [1913 Webster +PJC] Note: The domestic cat includes many varieties named from their place of origin or from some peculiarity; as, the {Angora cat}; the {Maltese cat}; the {Manx cat}; the {Siamese cat}. [1913 Webster] Laying aside their often rancorous debate over how best to preserve the {Florida panther}, state and federal wildlife officials, environmentalists, and independent scientists endorsed the proposal, and in 1995 the eight cats [female Texas cougars] were brought from Texas and released. . . . Uprooted from the arid hills of West Texas, three of the imports have died, but the remaining five adapted to swamp life and have each given birth to at least one litter of kittens. --Mark Derr (N. Y. Times, Nov. 2, 1999, Science Times p. F2). [PJC] Note: The word cat is also used to designate other animals, from some fancied resemblance; as, civet cat, fisher cat, catbird, catfish shark, sea cat. [1913 Webster] 2. (Naut.) (a) A strong vessel with a narrow stern, projecting quarters, and deep waist. It is employed in the coal and timber trade. (b) A strong tackle used to draw an anchor up to the cathead of a ship. --Totten. [1913 Webster] 3. A double tripod (for holding a plate, etc.), having six feet, of which three rest on the ground, in whatever position it is placed. [1913 Webster] 4. An old game; specifically: (a) The game of tipcat and the implement with which it is played. See {Tipcat}. (b) A game of ball, called, according to the number of batters, one old cat, two old cat, etc. [1913 Webster] 5. same as {cat o' nine tails}; as, British sailors feared the cat. [1913 Webster + WordNet 1.5] 6. A {catamaran}. [PJC] {Angora cat}, {blind cat}, See under {Angora}, {Blind}. {Black cat} the fisher. See under {Black}. {Cat and dog}, like a cat and dog; quarrelsome; inharmonious. "I am sure we have lived a cat and dog life of it." --Coleridge. {Cat block} (Naut.), a heavy iron-strapped block with a large hook, part of the tackle used in drawing an anchor up to the cathead. {Cat hook} (Naut.), a strong hook attached to a cat block. {Cat nap}, a very short sleep. [Colloq.] {Cat o' nine tails}, an instrument of punishment consisting of nine pieces of knotted line or cord fastened to a handle; -- formerly used to flog offenders on the bare back. {Cat's cradle}, game played, esp. by children, with a string looped on the fingers so, as to resemble small cradle. The string is transferred from the fingers of one to those of another, at each transfer with a change of form. See {Cratch}, {Cratch cradle}. {To bell the cat}, to perform a very dangerous or very difficult task; -- taken metaphorically from a fable about a mouse who proposes to put a bell on a cat, so as to be able to hear the cat coming. {To let the cat out of the bag}, to tell a secret, carelessly or willfully. [Colloq.] {Bush cat}, the serval. See {Serval}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Cat \Cat\, v. t. [imp. & p. p. {Catted}; p. pr. & vb. n. {Catting}.] (Naut.) To bring to the cathead; as, to cat an anchor. See {Anchor}. --Totten. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Cat o' nine tails \Cat" o' nine" tails`\, cat-o'-nine-tails \cat"-o'-nine"-tails`\n. 1. a whip used as an instrument of punishment consisting of nine pieces of knotted line or cord fastened to a handle; -- formerly used to flog offenders on the bare back; -- called also the {cat}. It was used in the British Navy to maintain discipline on board sailing ships. Syn: cat. [WordNet 1.5 +PJC] Catopter From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: CAT Condition Access Table (DVB) From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: CAT Computer Aided Testing From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: CAT Central Alaska Time [-1000] (TZ) From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: CAT Common Authentication Technology (IETF, RFC 1511) From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: CAT Computer Aided Technology (fair) From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: CAT Computer Aided Telephony

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0439 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).