Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
  สถิติ: คำใหม่ล่าสุด
EN: uninhabitable, trillion, foresaw
JP: 痛み, ウェハー, グレーチング
DE: Kohldampf, Staatsbürger, Lieblingsbeschäftigung
FR: charcuterie, espérance, taille-crayon
Others: 目汁, ,
สถิติ: Top Contributors
EN: anon., กร, joy
JP: cholwich, ott, ネン
DE: joy, toutsai, hippo
FR: joy, toutsai, ศิริวรรณ
Others: theppitak, ott, จอม
เนื้อหา
 
Search result for (34 entries) (0.085 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -雅-, *雅*.
Longdo Dictionary ภาษาจีน (แต้จิ๋ว) (ZH-CZ) - ไทย (TH)
[ngia2] (adj ) สวย

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ya3, ] elegant [Add to Longdo]
丹地貌[ya3 dan1 di4 mao4, 丹地貌] Yardang landform (formed by wind erosion) [Add to Longdo]
[Ya3 ke4, 克] Jacques (name) [Add to Longdo]
[Ya3 dian3, 典] Athens (capital of Greece) [Add to Longdo]
典娜[Ya3 dian3 na4, 典娜] Athena [Add to Longdo]
典卫城[Ya3 dian3 wei4 cheng2, 典衛城] the Acropolis (Athens) [Add to Longdo]
加达[Ya3 jia1 da2, 加達] Jakarta, capital of Indonesia [Add to Longdo]
[Ya3 ge4, 各] Jacob (name) [Add to Longdo]
各伯[Ya3 ge4 bo2, 各伯] Jacob (name); Saint James [Add to Longdo]
各书[Ya3 ge4 shu1, 各書] Epistle of St James (in New Testament) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[が, ga] (n,adj-na) (1) (ant [Add to Longdo]
;[みやび, miyabi] (n,adj-na) refinement; elegance [Add to Longdo]
びた[みやびた, miyabita] (adj-f) elegant; graceful [Add to Longdo]
びやか;やか[みやびやか, miyabiyaka] (adj-na,n) elegant; graceful [Add to Longdo]
[がか, gaka] (n) Song of Solomon (book of the Bible); Song of Songs; Canticle of Canticles [Add to Longdo]
[がかい, gakai] (n) aesthetic sentiment [Add to Longdo]
[ががく, gagaku] (n) old Japanese court music; gagaku; (P) [Add to Longdo]
楽寮[ががくりょう;うたりょう;うたづかさ;うたつかさ;うたのつかさ, gagakuryou ; utaryou ; utadukasa ; utatsukasa ; utanotsukasa] (n) (See 楽,律令) government office in charge of court music (ritsuryo period) [Add to Longdo]
[がかく, gakaku] (n) (1) man of letters; man of taste; art connoisseur; (2) (See 水仙) narcissus [Add to Longdo]
[がけい, gakei] (n) polite word in letter to friend [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus (ตัวอย่างประโยค)
アンは優に歌う。Ann sings elegantly.
イザドラダンカンはとても優に踊ったので、ヨーロッパのダンスに招かれた。Isadora Duncan danced with such grace that she was invited to dance in Europe.
どんなに優で堂々とした既存のビルも、今や、その怪物のわきでは、ちょっと滑稽にさえ見えるほど痛ましいまでに小さくなってしまうだろう。Even the most graceful and imposing existing buildings may now be so sadly diminished as to seem slightly ridiculous beside the monster.
パーティーにいた人は誰もかも彼女の優さに魅せられた。Everybody at the party was charmed with her grace.
ローラは優におどった。Lola danced with grace.
観客たちは彼女の優な演技に感動した。The spectators were moved by her graceful performance.
昨日ここで子にあったのは私でした。It was I who met Masako here yesterday.
私は能楽が歌舞伎より好きだが、それは前者が後者よりも優に思えるからである。I prefer Noh to Kabuki, because the former looks more elegant to me than the latter.
醜いアヒルの子は優な白鳥となった。An ugly duckling became a graceful swan.
彼は、粘土で優な壷を形作った。He fashioned an elegant pot out of clay.

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[が, ga] ELEGANZ, ANMUT [Add to Longdo]
[ががく, gagaku] altjapanische_Hofmusik [Add to Longdo]
[がしゅ, gashu] Eleganz, feiner_Geschmack [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.085 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).