Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for *cat* (745 entries) (0.419 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cat,-cat-, *cat*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH)
cat (n ) แมว

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN)
(UNAPPROVED version -- use with care )
CATC (name org ) Civil Aviation Training Center
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization[UNESCO.org ] United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) is a specialized agency of the United Nations. Its purpose is to contribute to peace and security by promoting international collaboration through education, science, and culture in order to further universal respect for justice, the rule of law, and human rights along with fundamental freedom proclaimed in the UN Charter. en.wikipedia.org/wiki/UNESCO
See also: S. UNESCO, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, R. UN,

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH)
(UNAPPROVED version -- use with care )
catcher stick[แคชเชอร์ สติ๊ค] (n cather stick ) ไม้สำหรับจับงู

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN)
(UNAPPROVED version -- use with care )
Catm[แคท-มัน-นี่] (adv ) ขอพรจากพระ9ข้อ

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH)
(UNAPPROVED version -- use with care )
Contra-indicationสิ่งขัดแย้ง, ข้อบ่งห้าม(ใช้)

English-Thai: Longdo Dictionary
catfish(n) ปลาดุก
educational supervisor(n) ศึกษานิเทศก์
specifications(n) ข้อมูลจำเพาะ (มักปรากฏท้ายคู่มือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า)
cat(n) แมว
cater to so.(vi) จัดหามาเพื่อคนใดคนหนึ่งหรือคนกลุ่มหนึ่ง เช่น There is something for everyone on the Internet. Very few topics and specialties are not catered to on the web., The day television programs cater to housewives.
public education(n) ระบบการศึกษาของรัฐ ที่ถูกกำหนดขึ้นโดยรัฐบาลและใช้เงินภาษีช่วยสนับสนุน เช่น โรงเรียนภายใต้การดูแลของรัฐ หรือโรงเรียนรัฐ ถูกเรียกว่า public school (ขณะที่ในอังกฤษ public school คือโรงเรียนอิสระที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากการบริจาคเพื่อให้คนยากจนได้เรียน)
authentication(n) สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่รับรองว่าเป็นของแท้หรือแสดงที่มา
abdicated emperor(n) จักรพรรดิ์ผู้ที่สละราชสมบัติ
medical certificate(n) ใบรับรองแพทย์

English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

Ramification[ra-mə-fə-ˈkā-shən] (n ) ผลม,ผลที่ตามมา,ผลสรุป,ผลที่เกิดขึ้น
See also: S. consequence,outgrowth,
abdicated emperor (n) จักรพรรดิ,ผู้ปกครองอาณาจักร.-emperorship n.
adjudication (n ) คำตัดสิน (จะใช้ในกรณีการตัดสินคดีล้มละลาย)
allocate (vt ) แบ่งให้, กำหนด, บรรจุ, ลง(บัญชี)
allocator (n ) ผู้จัดหา
application (n ) ใบคำร้อง, ใบคำขอ
asiatic golden cat (n) เสือไฟ
authentication unitหน่วยรับรองความน่าเชื่อถือ
Bachelor of Education (n ) ศึกษาศาสตรบัณฑิต
Cat[เเคท] (n) แมว
cat (n vi vt modal ver) แมว
cat[猫 (neko)] (n ) แมว
cat (n ) แมวหง่ว
CAT (abbrev ) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด
cat (n ) แมว
catแมว
cat แมว
catแมว
cat[แคท] แมว
catแมว
Cat[แคท] (n ) แมว
cat (n ) แมว
cat[แคท] (n ) แมว
cataclysmic (adj ) ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือหายนะอย่างฉับพลันและรุนแรง
catalogue (n ) รายการ
catastrophic (adj ) เหตุร้ายกาจม ความหายนะม ให้ผลหายนะอย่างใหญ่หลวง
catch a buzz (slang ) เมาเหล้าหรือเมายา
caterบริการ
catering[แคท เทอ ริ่ง] (n ) การจัดอาหารให้ในงานเลี้ยง, บริการจัดเตรียมอาหาร, จัดเลี้ยง
cathedral (n ) วัดของคริสต์ศาสนาที่มีสังฆราช (bishop) เป็นประมุขและที่เป็นทีตั้งของ “อาสนะสังฆราช” (bishop's cathedra) เป็นสถานที่ทางศาสนาที่ใช้ในการสักการะบูชา (โดยเฉพาะสำหรับนิกายที่มีระบบฐานันดรการปกครองเช่นนิกาย นิกายโรมันคาทอลิก นิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์ นิกายอังกลิคัน และ นิกายลูเทอรัน มหาวิหารจะเป็นวัดที่เป็นที่นั่งของสังฆราช (วัดประจำตำแหน่ง) ที่ใช้เป็นศูนย์กลางของสังฆมณฑล (Diocese หรือ See) ที่อยู่ใต้การปกครองของสังฆราชที่กำหนดไว้
Catoblepas[คาโตเบิลพลัส] (name uniq) อสูรกายในตำนานแฟนตาซี มีลักษัญเป็นสิงโตขนาดใหญ่ มีขนสีขาวที่แผงคอและหาง ลำตัวสีแดงสด และมีลายพาดคล้ายเสือ
CATTELECOM (n) บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
cattle breeder (n phrase ) คนผสมพันธุ์ปศุสัตว์
cattle cake (n ) อาหารสัตว์
See also: S. compound feed ,
concatenation (n ) การเชื่อมเข้าด้วยกัน, การเชื่อมต่อกัน, การต่อกัน
See also: S. concatenate,
coronary calcification (n ) ภาวะแคลเซียมเกาะผนังเส้นเลือดหัวใจ
debenture certificate (n ) ใบหุ้นกู้
deduplication (n ) การทำหน้าที่เพียงอย่างเดียว
delicates (n ) ชุดชั้นใน
devitrification[しっとう] กระบวนการเปลี่ยนแก้วเป็นคริสตัล
divarication (n) การแตกสาขา
See also: S. ramification, forking, R. ramification, forking
educational durable objects ครุภัณฑ์ทางการศึกษา
etticate (n) มารยาทบนโต๊ะอาหาร
See also: S. table manner,
fabricate[แฟบ'บริเคท] (vt ) ประดิษฐ์แก้ไขเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง Example: It remains unknown to what extent the surviving record may represent the fabrications of corrupt court officials or her own possible fabrications to protect state secrets. (Source: Wikipedia.org)
Fabrication (jargon ) การแปรรูปโลหะ
fabricator[manufacturer] (n) ผู้ผลิต
See also: R. fabricate
floccinaucinihilipilification[/ˌflɒksɪˌnɔːsɪˌnɪhɪlɪˌpɪlɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/. [flok-suh-naw-suh-nahy-hil-uh-pil-uh-fi-key-] (n Uncountable noun ) [ส่วนใหญ่ใช้ในเชิงตลกขบขัน] การกระทำหรือนิสัยที่มองว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นไม่สำคัญ, ไม่มีค่า, หรือไร้ค่า.
See also: S. devaluing, disdaining, ignoring , A. esteeming, valuing, praising,
general educational developmentการสอบเทียบวุฒิ
hypothecateจำนอง
identification, friend or foe (n ) ระบบพิสูจน์ฝ่ายว่าเป็นมิตรหรือศัตรู

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cat[N] คนผู้ชาย (คำสแลง), Syn. guy
cat[VT] เฆี่ยนด้วยแส้
cat[N] นักดนตรีแจ๊ซ (คำสแลง)
cat[N] แมว, Syn. true cat
cat[N] แส้หนังที่มีสายหนังอยู่เก้าเส้น, Syn. cat-o'-nine-tails
cat[N] หญิงที่ถูกว่าในแง่ร้าย
cat[VI] อาเจียน, See also: อ้วก, Syn. vomit
cat[PRF] ลง, See also: ผ่าน
cata[PRF] ลง, See also: ผ่าน
cath[PRF] ลง, See also: ผ่าน
scat[VI] จากไปอย่างรวดเร็ว, See also: โกยอ้าว, จ้ำอ้าว
scat[VI] ร้องเสียงดังอย่างไร้ความหมายคลอไปกับเครื่องดนตรีชิ้นเดียว (เช่น ร้องเพลงแจ๊ส)
catch[N] การจับ
catch[VT] เกี่ยว, Syn. grip, hook
catch[VT] เข้าใจ, Syn. comprehend, understand
catch[VT] จับ, See also: ตะครุบ, ฉวยจับ, Syn. capture, seize
catch[VT] จับได้, Syn. capture
catch[VT] ชะงัก, Syn. check, restrain
catch[VT] ดึงดูด, Syn. attract
catch[VT] ดู, Syn. see
catch[VT] ได้ยิน, Syn. hear
catch[VT] ได้รับ, Syn. receive
catch[VI] ติดไฟ, Syn. take fire
catch[VT] ตี, Syn. hit, strike
catch[VT] ทำให้แน่น, Syn. fasten
catch[VT] มาทัน (รถไฟ ฯลฯ), Syn. reach
catch[VT] รับรู้ด้วยประสาทสัมผัส, Syn. perceive
catch[N] สิ่งที่จับได้
catch[N] สิ่งที่ทำทำติดอยู่ เช่น กลอนประตู
catch[VT] หลอกลวง, Syn. deceive, trick
catch[N] อุปสรรคหรือปัญหาที่ซ่อนอยู่, Syn. snag
cater[VT] จัดหาให้, See also: จัดเตรียมให้, Syn. provide, provision, supply
catty[ADJ] ที่มีเจตนาร้าย (คำไม่เป็นทางการ), Syn. malicious, spiteful
bobcat[N] แมวป่าแถบอเมริกาเหนือ
catchy[ADJ] ที่โกง, See also: ที่หลอกลวง, ล่อลวง, Syn. deceptive, tricky, misleading
catchy[ADJ] ที่จำได้ง่าย, Syn. memorable
catchy[ADJ] น่าดึงดูด, Syn. attention-getting
catchy[ADJ] เป็นพักๆ, See also: ไม่ปะติดปะต่อ, Syn. fitful
catgut[N] เอ็นที่ทำจากไส้แกะใช้ในเครื่องดนตรีประเภทสาย, Syn. gut
Cathay[N] ชื่อเดิมของประเทศจีน
cation[N] ไอออนบวก
catkin[N] ดอกไม้ของพืชบางชนิดที่มีลักษณะเป็นช่อยาวห้อยลงมาหรือถ้าสั้นจะชี้ขึ้น
catnap[N] การงีบหลับ (คำไม่เป็นทางการ), See also: การหลับสั้นๆ, Syn. doze
catnap[VI] งีบหลับ, Syn. doze, nap
catnip[N] ต้นไม้ชนิดหนึ่งมีกลิ่นดึงดูดแมว, Syn. catmint
catsup[N] ซอสมะเขือเทศ, Syn. cetchup, ketchup, tomato ketchup
cattle[N] วัวควาย, Syn. stock, cows, dairy cattle
locate[VT] ก่อตั้ง, See also: สร้าง, ตั้ง, Syn. place, settle
locate[VT] ก่อตั้งธุรกิจ, See also: สร้างธุรกิจหรือบริษัท
locate[VT] หาที่ตั้ง, See also: หาตำแหน่งที่ตั้ง, หา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
provocationการยั่วยุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
provocation test; test, challengeการทดสอบท้า, การทดสอบกระตุ้นให้ปรากฏ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
provocative-ยั่ว, -เร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phylogenetic classificationการจำแนกตามวิวัฒนาการชาติพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
PDC (personal digital communication)พีดีซี (การสื่อสารส่วนบุคคลแบบดิจิทัล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
procatarctic; predisposing-โน้มเอียงเกิดโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
partial rectificationการเรียงกระแสตรงบางส่วน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
precatory wordsคำแสดงความปรารถนา, คำขอร้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pressure application timeเวลาใช้แรงกด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
perfricationการทานวด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
passive reciprocationการตอบสนองแบบกสานติ์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
piston engine; reciprocating engineเครื่องยนต์ลูกสูบ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
piston engine reciprocating engineเครื่องยนต์ลูกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
phacoemulsificationหัตถการสลายต้อแก้วตา, หัตถการสลายต้อกระจก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plicateพับ, จีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plicateพับจีบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
plicated tongue; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, furrowed; tongue, grooved; tongue, scrotal; tongue, sulcated; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plicationการพับ, การจีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
poisoning; intoxation; toxication๑. ภาวะถูกพิษ, ภาวะเป็นพิษ [มีความหมายเหมือนกับ intoxication ๑]๒. การให้สารพิษ [มีความหมายเหมือนกับ intoxication ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
PCN (personal communication network)ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่พีซีเอ็น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PCS (personal communication service)พีซีเอส (บริการสื่อสารส่วนบุคคล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PCT (personal communication telephone)พีซีที (โทรศัพท์พื้นฐานใช้นอกสถานที่, โทรศัพท์พื้นฐานพกพา) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
purgation; catharsisการถ่ายท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
personal communication network (PCN)ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่พีซีเอ็น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal communication service (PCS)บริการสื่อสารส่วนบุคคล (พีซีเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal communication telephone (PCT)โทรศัพท์พื้นฐานใช้นอกสถานที่, โทรศัพท์พื้นฐานพกพา (พีซีที) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
predisposing; procatarctic-โน้มเอียงเกิดโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prefabricationการปรุงประกอบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PIN (personal identification number)พิน (รหัสประจำตัว) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
political communicationการสื่อสารทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
palliative medicationโอสถบำบัดบรรเทาอาการ, โอสถบำบัดประทัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
personificationบุคลาธิษฐาน, บุคคลวัต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
provocateur, agentสายลับเพื่อก่อกวนทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pre-school educationอนุบาลศึกษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
publication๑. การประกาศโฆษณา๒. สิ่งพิมพ์เผยแพร่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
predicateเพรดิเคต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
predicateภาคแสดง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
predicate calculusแคลคูลัสภาคแสดง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
predicate logicตรรกศาสตร์ภาคแสดง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
personal digital communication (PDC)การสื่อสารส่วนบุคคลแบบดิทิทัล (พีดีซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal identification number (PIN)รหัสประจำตัว (พิน) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
private educationการศึกษาเอกชน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
P.C. (position classification)การจำแนกตำแหน่งตามหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pacificationการทำให้เกิดสันติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
patent, revocation ofการเพิกถอนสิทธิบัตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
party identificationการสังกัดพรรคการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
primary educationประถมศึกษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
privileged communicationการติดต่อส่วนตัวซึ่งมีเอกสิทธิ์ที่ไม่จำต้องเปิดเผย [ดู confidential communication] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pressure indicating pasteวัสดุชี้บอกแรงกด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
public educationการศึกษาของรัฐ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า %cat% **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
%cat%"How about playing catch?" "Sure, why not?"
%cat%"Is it possible to catch AIDS from toilet seats?" "No, it isn't."
%cat%"It's high time that you take a vacation," Jim's boss said to him.
%cat%"One aspect of language is an intent to communicate," he says.
%cat%"May I please see your driver's license for identification?", said the clerk.
%cat%I want to catch the 11:45.
%cat%I'm catching the 11:00 train.
%cat%We will have to consider each application on a case-by-case basis.
%cat%A cat appeared from behind the curtain.
%cat%The house was empty except for a cat.
%cat%Communications have been cut off for two hours because of a thunderstorm.
%cat%If you run after two hares, you will catch neither.
%cat%May I borrow a duplicate key for Room 360?
%cat%Can we still catch the 6:00 Shinkansen?
%cat%I want to catch the six o'clock train to New York.
%cat%I'm taking a vacation from July 20 through August 8.
%cat%With regard to your letter of July 22nd, I enclose our most recent catalogue.
%cat%I'll have to catch the 8:15 train to Paris.
%cat%You may catch him, if you call at his office before eight.
%cat%"A spot of shut-eye" is also called a cat nap because a cat is in the habit of sleeping only a few minutes at a time.
%cat%I felt utterly out of place among those sophisticated people.
%cat%He has more lives than a cat.
%cat%I wouldn't push him too far. You don't know what he might do. I'd say you can't be too careful. They say even a doomed mouse will bite a cat if he has no choice.
%cat%I don't happen to have your application on hand at the moment.
%cat%You don't have to cancel your vacation.
%cat%The seals surface more frequently then, so a bear's chance of catching one at a breathing hole is greater after nightfall.
%cat%That place's food is great and their prices are good but the fly in the ointment is their terrible location.
%cat%I understand you are going to spend your vacation in New Zealand.
%cat%If you can read the following, we can communicate in Japanese, too.
%cat%Who will look after your cat while you are away?
%cat%You have the advantage of a good education.
%cat%I didn't quite catch your words.
%cat%Your site appeals to people who are interested in cats.
%cat%Attach a recent photograph to your application form.
%cat%I would like to get your latest catalogue.
%cat%I didn't catch your last name.
%cat%Can you communicate in English what you want to say?
%cat%Where will you go for the vacation?
%cat%Do you like a black cat?
%cat%Did you catch the first train?
%cat%The relationships among those five people are complicated.
%cat%I cannot stop that noisy cat from getting into my garden.
%cat%That straw catches fire easily.
%cat%Look at that cat on the roof.
%cat%Look at those cattle.
%cat%That cat has beautiful fur.
%cat%Look at that cat. It is Mr Brown's.
%cat%Look at the cat.
%cat%The readers of that book think themselves sophisticated.
%cat%My year in Africa was a very educational experience in many ways.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abdicate(แอบ' ดิเคท) vt.,vi. สละ (ราชสมบัติ, ตำแหน่ง, อำนาจ) -abdicator n.,
acatalecticเอแคททะเลค' ทิค) adj. สมบูรณ์
acataposisความยากในการกลืน
adjudicate(อะจู' ดิเคท) vt.,vi. (ศาล) สั่งตัดสินใจให้,พิจารณาลงโทษ, ชี้ขาด, Syn. adjudge)
advocate(vt. แอด' โวเคท; -n. แอด' โวเคท,
advocation(แอดโวเค' เชิน) n. =advocacy, การเรียกให้ปรากฏ, Syn. summoning)
aerification(แอริฟิเค' เชิน) n. การรวมกับอากาศ, ภาวะที่รวมกับอากาศ (act of combining with air)
affricate(แอฟ' ริเคท) n. เสียงกระทบของลิ้น
agent provocateur(อะซาน' พรอวอคะเทอ') Fr., (pl. agents provocateurs) สายลับ, จารบุรุษ
allocate(แอล' โลเคท) vt. จัดสรร, แบ่งสรร, หาตำแหน่ง, กำหนด, บรรจุ, ลงบัญชี.
allocation(แอลโลเค' เชิน) n. การจัดสรร, การแบ่งสรร, การบรรจุ, ภาวะที่ถูกจัดสรรหรือแบ่งสรร, ส่วนแบ่ง, การลงบัญชี, Syn. allotment)
altercate(ออล' เทอะเคท) vi. ทะเลาะกัน, วิวาทกัน. -altercator n. (dispute)
aluminosilicate(อะลูมิดนซิล' ลิเคท) n. aluminum silicate ที่มี alkali-metal, alaline-earth, metal ions เช่น feldspar, zeolite
ammonification(อะมอนนิฟิเค' เชิน) n. การใส่แอมโมเนีย, การสร้างแอมโมเนีย, ภาวะที่ถูกใส่แอมโมเนีย
amplification(แอมพลิฟีเค' เชิน) n. การขยายออกให้กว้างหรือใหญ่ขึ้น, ภาวะที่ถูกขยายออก, การขยายข้อความหรือเรื่องราว, ข้อความหรือเรื่องราวที่ขยายออก, สิ่งที่ใช้ขยาย, การเพิ่มกำลังกระแสไฟฟ้าหรือการเพิ่มโวลต์, Syn. enlargement ###A. reduction)
amplificatory(แอมพลิฟ' ฟิคะโทรี) adj. ใช้ในการขยายใหญ่, Syn. expanding)
anglo-catholic(แอง' โกลแคธ' โธลิค) n. adj, ผู้นับถือนิกาย Church of England แต่ยึดถือลักษณะของคาธอลิค. -Anglo-Catholicism (opposing a Protestant designation)
angora cat ###S. Angora แมวพันธุ์หนึ่งมีขนยาวเป็นสัตว์เลี้ยง
application(แอพพลิเค'เชิน) n. การสมัคร,ความเกี่ยวข้อง,ความมีประโยชน์,การใช้, การร้องขอ,คำร้องขอ,ใบสมัคร,ความสนใจอย่างใกล้ชิด, การประยุกต์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับรูปแบบหนึ่งรูปแบบใด, Syn. administration,utility, request
application programโปรแกรมประยุกต์ <คำแปล>หมายถึง โปรแกรมประเภทต่าง ๆ ที่ออกแบบขึ้นเพื่อสนองความต้องการ เช่น โปรแกรมบัญชี หรือ โปรแกรมทำคะแนน
application softwareซอฟต์แวร์ประยุกต์ <คำแปล>หมายถึง โปรแกรมประเภทต่าง ๆ ที่ออกแบบขึ้นเพื่อสนองความต้องการ เช่น โปรแกรมบัญชี หรือโปรแกรมทำคะแนนมีความหมายเหมือน application program
application windowวินโดว์โปรแกรม <คำแปล>หมายถึงวินโดว์ของโปรแกรมแต่ละโปรแกรม ถ้าจะสร้างแฟ้มข้อมูล ก็จะมองเห็นมีวินโดว์ใหม่ซ้อนขึ้นมาอีกวินโดว์หนึ่ง เรียกว่า วินโดว์เอกสาร (document window)
applicative(แอพ'พลิเค'ทิฟว) adj. ใช้ประโยชน์ได้,ใช้ได้, ปฏิบัติได้, Syn. practical)
applicator(แอพ'พลิเค'เทอะ) n. อุปกรณ์ง่าย ๆ เครื่องมือง่าย ๆ (เช่นที่ตักหรือช้อน)
applicatory(แอพ'พลิเคโทรี) adj. เหมาะมือเหมาะสำหรับการใช้,ปฏิบัติได้, Syn. practical)
auspicate(ออส'พะเคท) vt. ทำพิธีเปิด, เริ่มแรก (inaugurate)
authenticate(ออเธน'ทิเคท) vt. ทำให้น่าเชื่อถือ,รับรองเป็นของแท้,ทำให้เกิดผล. -authentication n. -authenticator n., Syn. certify,validate ###A. falsify)
autocatalysis(ออโทคะแทล'ลิซิส) n., (pl. -ses) ภาวะที่เพิ่มขึ้นของปฏิกริยาทางเคมีเนื่องจากตัวกระตุ้น (catalyst) ที่เกิดขึ้น. -autocatalytic adj.
autointoxication(ออดทอินทอคซิเค'เชิน) n. การเป็นพิษจากภายในร่างกาย., Syn. autotoxemia -autotoxic adj. (autotoxicosis)
avocation(แอฟวะเค' เชิน) n. งานอดิเรก,งานประจำ,อาชีพ, งาน,การเบนความสนใจ
avocatory(อะวอด?คะเทอรี) adj. เรียกไป, เรียกกลับ (genus Recurvirostra)
beef cattlen. วัวหรือควายสำหรับฆ่าเป็นอาหาร
birth certificaten. สูติบัตร
brocateln. ผ้าปักดอกลายนูน,หินอ่อนที่สลับ
brocatellen. ผ้าปักดอกลายนูน,หินอ่อนที่สลับ
calcification(แคลซิฟิเค'เชิน) n. การเปลี่ยนเป็นหินปูนหรือแคลเซี่ยมคาร์บอเนต,การกลายเป็นกระดูก
canonicate(แคน'นิสท) n. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวินัยศาสนา
caricature(แค'ระคะเชอะ) {caricatured,caricaturing,caricatures} n. ภาพล้อ,ภาพล้อบุคคล,การ์ตูนล้อเลียน,ศิลปะการเขียนภาพล้อเลียน vt. เขียนภาพหรือการ์ตูนล้อเลียน, Syn. travesty
caricaturist(แคริคะเชอ'ริสทฺ) n. นักเขียนภาพล้อเลียน,นักเสียดสี
cat1. (แคท) n. แมว,สัตว์ในตระกูลแมว,หญิงที่มีใจอำมหิต,บุคคล 2. (ซีเอที) ย่อมาจาก computer-aided translation แปลว่า การแปลภาษาใช้คอมพิวเตอร์ช่วย หมายถึงการแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เช่น แปลไทยเป็นอังกฤษ หรืออังกฤษเป็นไทย การแปลในลักษณะนี้ จะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจำศัพท์ ไวยากรณ์ รวมทั้งบริบท (context) ต่าง ๆ โปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาไปมากแล้วคือโปรแกรมที่แปลจากอังกฤษเป็นฝรั่งเศส และฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ (บางตำราว่า CAT ย่อมาจาก computer aided training แปลว่า การอบรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย)
cat's eye)n. พลอยตาแมว
cat's paw(แคท'สพอ) n. คนที่ถูกคนอื่นใช้,เครื่องมือ,ลูกมือ,มือแมว
catabasis(คะแทบ'บะซิส) n. การเดินขบวนสู่ฝั่งทะเล,การถอนทัพ -pl. catabases
catabiosis(แค็ททะไบโอ'ซิส) n. การที่เซลล์เชื่อม
catabolism(คะแทบ'บะลิซซึม) n. การสันดาปที่เป็นการทำลาย,การสลายตัวของสารเชิงซ้อนในสิ่งมีชีวิตเป็นสารที่ต่ำลง, See also: catabolic adj. ดูcatabolism, Syn. katabolism
catabolite(คะแท็บโบไลท์) n. ผลิตผลของcatabolism
catacausticadj. เกี่ยวกับผิวหน้าหรือความโค้งที่เกิดจากการสะท้อนของแสง
catachresisn. ศัพท์ที่ใช้ผิด,การใช้คำผิด, See also: catachrestic adj. ดู catachresis catachrestical adj. ดูcatachresis -pl . catachreses
cataclasite(แคททะแคลส'ไซทฺ) n. หินที่แตกละเอียด
cataclatic(แคททะแคลท'ทิค) adj. ซึ่งแตกละเอียด

English-Thai: Nontri Dictionary
abdicate(vi,vt) ลาออก,สละราชสมบัติ, ยกเลิก
abdication(n) การลาออก,การสละราชสมบัติ,การยกเลิก
advocate(n) ผู้สนับสนุน,ทนายความ,ผู้แก้ต่าง
advocate(vt) สนับสนุน,เป็นทนาย,พูดแก้ต่าง,โฆษณาชวนเชื่อ
allocate(vt) จัดสรร,แจกจ่าย,แบ่งสรร
allocation(n) การจัดสรร,การแจกจ่าย,การแบ่งสรร
altercate(vi) ทะเลาะกัน,วิวาทกัน,เป็นปากเสียงกัน
altercation(n) การวิวาท,การทะเลาะ
amplification(n) การขยาย
application(n) ใบสมัครงาน,การสมัครงาน,คำร้องขอ,การแสดงความจำนง
authenticate(vt) รับรอง,ทำให้น่าเชื่อถือ
avocation(n) งาน,การงาน,อาชีพ,งานอดิเรก,การทำมาหากิน
beatification(n) การประสาทพร,ความสุข
BIRTH birth certificate(n) สูติบัตร
caricature(n) ภาพล้อ,การ์ตูนล้อเลียน,ภาพเสียดสี
caricature(vi) เขียนภาพล้อ,เขียนการ์ตูนล้อ
CAT cat burglar(n) พวกตีนแมว,พวกแมวขโมย,พวกย่องเบา
cat(n) แมว
CAT'S-cat's-paw(n) คนที่ถูกหลอกใช้,ลูกมือ,เครื่องมือ
cataclysm(n) น้ำท่วม,แผ่นดินไหว,มหาภัยพิบัติ,ความหายนะ,กลียุค
catacomb(n) ที่ฝังศพ,สุสาน,อุโมงค์ใต้ดิน
catafalque(n) เชิงตะกอน,ที่ตั้งศพ,จิตกาธาน,รถบรรทุกศพ
catalog(n) บัญชีรายชื่อ,สมุดรายชื่อของ,สมุดแจ้งรายการสินค้า
catalog(vt) ทำบัญชีของ,ทำรายชื่อของ
catalogue(n) บัญชีรายชื่อ,สมุดรายชื่อของ,สมุดแจ้งรายการสินค้า
catalogue(vt) ทำบัญชีของ,ทำรายชื่อของ
cataract(n) แก่ง,น้ำป่า,โรคต้อกระจก
catarrh(n) โรคหวัด
catastrophe(n) ภัยพิบัติ,ความพินาศ,ความวิบัติ,ความหายนะ,เหตุร้าย
catch(n) ที่จับ,สิ่งที่จับได้,เหยื่อ,หลุมพราง
catch(vt) จับ,เกาะ,คว้า,ตะครุบ,ฉวย,ได้รับ,พบ,สบ(ตา),โดยสาร,ไปทัน
catcher(n) ผู้จับ,ผู้ดัก,สิ่งที่จับ
catching(adj) ติดต่อ,แพร่หลาย,ระบาด,ดึงดูด
catchment(n) อ่างเก็บน้ำ,ที่กักเก็บน้ำ
catchup(n) ซอสมะเขือเทศ,เครื่องปรุงรส
catchword(n) คำพูดติดปาก,คำขวัญ
catchy(adj) ที่จับใจ,มีเล่ห์,ลวง
cate(n) ความละเอียดอ่อน,ความประณีต
catechise(vt) สอนศาสนาโดยวิธีถาม-ตอบ
catechism(n) การสอนศาสนาโดยวิธีถาม-ตอบ
catechize(vt) สอนศาสนาโดยวิธีถาม-ตอบ
catechu(n) ยาสีเสียด
categorical(adj) ไม่มีเงื่อนไข,แน่ชัด,เด็ดขาด
category(n) ประเภท,พวก,ชั้น,ลำดับชั้น
cater(vt) หาอาหารให้,ให้ความบันเทิง
caterpillar(n) หนอนแก้ว,หนอนผีเสื้อ,ดักแด้,ตัวบุ้ง,ตัวด้วง,ตีนตะขาบ
catfish(n) ปลาดุก
cathartic(n) ยาถ่าย,ยาระบาย
Cathay(n) ประเทศจีน,เมืองจีน
cathedral(n) โบสถ์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความนัย[N] implication, See also: meaning, Syn. ความหมาย, Example: ถ้อยโต้ตอบเหล่านี้มีความนัยซ่อนเร้นอยู่
ทำเลทอง[N] golden location, See also: good spot, good location, Syn. ทำเลดี, Example: ร้านค้าแถวนี้กลายเป็นแหล่งทำเลทองไปในทันทีหลังจากมีการสร้างห้างสรรพสินค้าขึ้น
บัตรประชาชน[N] ID card, See also: identification card, identity card, Syn. บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรประจำตัว, Example: รัฐบาลออกบัตรประชาชนให้ประชาชนทุกคน, Thai definition: เอกสารแสดงฐานะโดยย่อของบุคคล มักมีรูปถ่ายของบุคคลนั้นติดอยู่ด้วย
บัตรรายการ[N] catalogue card, See also: card index (library), Example: นักศึกษาสามารถค้นหนังสือได้จากบัตรรายการในห้องสมุด
บัตรเหลือง[N] temporary ID card, See also: temporary identification card, Example: เขานำใบแจ้งความไปที่อำเภอเพื่อออกบัตรเหลืองชั่วคราวแทนบัตรประชาชน, Thai definition: บัตรที่ทางอำเภอออกให้เพื่อใช้แทนบัตรประชาชนชั่วคราว
ผู้บันดาล[N] inspirer, See also: catalyst, Syn. คนบันดาล, Example: คนบางกลุ่มมีความเชื่อว่า เทพเจ้าเป็นผู้บันดาลให้พืชพันธุ์ธัญชาติงอกงาม หรือทำให้เสียหายได้, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำให้เป็นไป
ผู้ลงรับเลือกตั้ง[N] (politicate) candidate, See also: office-seeker, Syn. ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง, ผู้ลงสมัคร, ผู้สมัครรับเลือกตั้ง, Ant. ผู้เลือกตั้ง, Example: จนถึงวันนี้ มีผู้ลงรับเลือกตั้งทั้งหมดจำนวน 11 คน, Count unit: คน
ยาก[V] be hard, See also: be difficult, be complicated, Ant. ง่าย, Example: ซอฟต์แวร์เหล่านี้มักมีราคาแพง จึงยากที่จะหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิ์, Thai definition: ถ้าจะทำต้องพยายามอย่างมาก
ยากเย็น[V] be very difficult, See also: be complicated, be very hard, Syn. ยากเย็นแสนเข็ญ, Ant. ง่ายดาย, Example: ในปัจจุบัน การตรวจภูมิประเทศเป็นเรื่องไม่ยากเย็นอะไรนัก เพราะเส้นทางคมนาคมสะดวกสบาย, Thai definition: ยากมาก
ล้มกระดาน[V] turn over a board, See also: destroy, eliminate, eradicate, Syn. คว่ำกระดาน, Example: กรณีที่ กสช. ล้มกระดานกระบวนการสรรหานั้นเป็นการเสียผลประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมาก, Thai definition: ทำลายหรือทำให้พังหมดสิ้นไป
วัยเรียน[N] studying age, See also: education age, Syn. วัยศึกษา, Example: เมื่อนึกถึงวัยเรียนความทรงจำที่สนุกสนานก็ผุดขึ้นมามากมาย, Count unit: วัย, Thai definition: ระยะเวลาของอายุที่อยู่ในช่วงกำลังศึกษาเล่าเรียน
หล่อเลี้ยง[V] moisten, See also: nourish, lubricate, Example: น้ำตาหลั่งออกมาเพื่อหล่อเลี้ยงดวงตา
อาหารสำเร็จรูป[N] delicatessen, See also: instant food, Example: อาหารสำเร็จรูปที่ขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตส่วนใหญ่บรรจุอยู่ในกล่องโฟม, Thai definition: อาหารที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ซื้อสามารถรับประทานได้เลย
ฮวงจุ้ย[N] Chinese belief of how to locate a building, Example: โป๊ยก่วนเป็นชื่อที่เป็นทางสามแพร่งซี่งเป็นที่อัปมงคลในฮวงจุ้ยของคนจีน
ขบเคี้ยว[V] crunch, See also: chew, masticate, Syn. เคี้ยว, ขบ, Example: ลิ้นเป็นตัวที่ช่วยดุนอาหารให้ฟันได้ขบเคี้ยวอาหารได้สะดวก, Thai definition: ขบและเคี้ยว
จับปลาสองมือ[V] catch two fish with each hand, See also: seek two things simultaneously, Example: คุณจะเรียนหรือจะทำงานก็เลือกเอาซักอย่างดีกว่า อย่ามัวจับปลาสองมือแบบนี้ เดี๋ยวจะเหลวทั้งสองอย่าง, Thai definition: มุ่งหวังสองสิ่งในเวลาเดียวกัน ในที่สุดไม่ได้อะไรสักอย่าง, Notes: (สำนวน)
เช็คบิล[V] take revenge, See also: avenge, get even with, vindicate, revenge, Syn. แก้แค้น, ล้างแค้น, คิดบัญชี, Example: รัฐบาลชุดนี้กำลังตามเช็คบิลการทุจริตประพฤติมิชอบในรัฐบาลชุดที่แล้วหลายเรื่องหลายโครงการ, Notes: (สแลง)
โดนใจ[V] be to one's taste, See also: catch/take one's fancy, please, be to one's liking, Syn. ถูกใจ, ต้องใจ, ถูกอกถูกใจ, Example: เพลงอกหักมักโดนใจวัยรุ่นทุกคน, Notes: (ปาก)
ตวัดลิ้น[V] quibble, See also: equivocate, be evasive, wag one's tongue, Syn. เล่นลิ้น, หลอกลวง, พูดเท็จ, Example: นักการเมืองตวัดลิ้นขณะให้สัมภาษณ์แก่นักข่าว, Thai definition: พูดเล่นลิ้น หลอกลวงไม่มีข้อมูลจริง
ตื้นลึกหนาบาง[N] ins and outs, See also: inside story, complication (of), Example: เขาไม่รู้ถึงตื้นลึกหนาบางเรื่องที่พ่อแม่ทะเลาะกัน, Thai definition: รายละเอียดของเรื่องที่ไม่เปิดเผย
ถ่ายสำเนา[V] copy, See also: duplicate, Syn. ก๊อบปี้, Example: ผู้สมัครต้องถ่ายสำเนาเอกสารทุกฉบับเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน, Thai definition: นำต้นฉบับเดิมไปจำลองแบบขึ้น
กรมอาชีวศึกษา[N] Department of Vocational Education
กศน.[N] Department of Non-Formal Education, Syn. กรมการศึกษานอกโรงเรียน
กสท.[N] The Communications Authority of Thailand, See also: CAT., Syn. การสื่อสารแห่งประเทศไทย
คค[N] Ministry of Transport and Communications, Syn. กระทรวงคมนาคม
นศ.บ.[N] Bachelor of Arts in Mass Communication, Syn. นิเทศศาสตรบัณฑิต
ป.[N] primary education, Syn. ประถมศึกษา
ม.[N] secondary education, Syn. มัธยม
ม.[N] secondary education, Syn. มัธยมศึกษา, Thai definition: การศึกษาระหว่างประถมศึกษากับอุดมศึกษา
ยูเนสโก[N] UNESCO, See also: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, Syn. องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
ศธ[N] Ministry of Education, Syn. กระทรวงศึกษาธิการ
สกศ.[N] Office of the National Education Commission, See also: ONEC, Syn. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
สช.[N] Office of Private Education Commission, Syn. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
สปช.[N] Office of the National Primary Education Commission, Syn. สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
อ.ส.ม.ท.[N] The Mass Communication Organization of Thailand, See also: MCOT, Syn. องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
เครื่องมือสื่อสาร[N] communication tool, Syn. อุปกรณ์การสื่อสาร, Example: ในยุคโลกาภิวัตน์ เครื่องมือสื่อสาร โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ถือเป็นส่วนประกอบสำคัญในการจัดการศึกษา
ศูนย์การคมนาคม[N] communication center
ศูนย์การสื่อสาร[N] communication center
อุปกรณ์การเรียนการสอน[N] teaching aid, See also: educational aid
หมอนอิง[N] scatter cushion
ทำสำเนา[V] duplicate, See also: copy, replicate, Example: ทีมงานได้ทำสำเนาแบบบันทึกเสียงขึ้นใหม่อีก 3 ชุด, Thai definition: ทำขึ้นมาเพิ่มเติมแต่ต้องให้เหมือนกับของเดิม
ประกาศรับ[V] announce one is accepting application, See also: announce accepting application, Syn. รับสมัคร, ประกาศรับสมัคร, Example: หากบริษัทเรามีตำแหน่งว่าง เราจะประกาศรับทันที, Thai definition: แจ้งให้ทราบถึงการรับสมัคร
คำพูดติดปาก[N] catchword, See also: catch phrase, Syn. วลีติดปาก, Example: วัยรุ่นสมัยนี้มีคำพูดติดปากที่ไม่สื่อความหมายอะไรเลย, Count unit: คำ, Thai definition: คำพูดที่ใช้อยู่เรื่อยๆ จนติดเป็นนิสัยต้องพูดบ่อยๆ
อุปกรณ์โทรคมนาคม[N] telecommunication, Example: ภายในยานจะติดตั้งอุปกรณ์สำหรับนำทางและอุปกรณ์โทรคมนาคมที่สำคัญไว้คอยติดต่อกับภาคพื้นดิน, Thai definition: เครื่องมือที่ใช้ในการส่งและรับสัญญาณโดยอาศัยระบบสายวิทยุสื่อสารหรือระบบแม่เหล็กไฟฟ้าอื่นๆ
กรมพระธรรมนูญ[N] The Judge Advocate General's Department, Syn. ธน., Example: กรมพระธรรมนูญมีผู้บังคับบัญชาเป็นหัวหน้าเหล่ายศพลโท, Thai definition: หน่วยงานที่ขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีหน้าที่เกี่ยวกับศาลทหาร อัยการทหาร นายทหารพระธรรมนูญ ราชการในส่วนธุรการและวิชาการที่เกี่ยวกับกฎหมายและสังคมศาสตร์ มีเจ้ากรมพระธรรมนูญเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
แย่ง[V] catch, See also: seize, Syn. ชิง, แย่งชิง, ฉก, Ant. ให้, ยกให้
โรย[V] sprinkle, See also: scatter, Syn. โปรย, พรม
สถานศึกษา[N] school, See also: establishment for education, Syn. โรงเรียน
สถาบันอุดมศึกษา[N] institution of education, Syn. มหาวิทยาลัย, วิทยาลัย
สลับซับซ้อน[V] complicate, See also: to be complex, Syn. ซับซ้อน, วกวน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
อาหารสำเร็จรูป[n. exp.] (āhān samretrūp) EN: instant meal ; delicatessen   FR: nourriture instantanée [f]
ไอออนบวก[n. exp.] (ai-øn būak) EN: cation   FR: cation [m]
อัยการทหาร[n. exp.] (aiyakān thahān) EN: judge advocate.   
อาการ[n.] (ākān) EN: symptom ; syndrom ; indication   FR: symptôme [m] ; signe [m]
อาคารเรียน[n. exp.] (ākhān rīen) EN: school building ; education building   FR: bâtiment scolaire [m]
อัน[classif. (n.)] (an) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]   FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
อ้างสิทธิ์ใน...[v. exp.] (āng sit nai …) EN: lay claim to ; vindicate for   
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate   FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
อนุปริญญา[n.] (anuparinyā) EN: diploma   FR: diplôme [m] ; certificat [m]
อัด[v.] (at) EN: record ; copy ; duplicate   FR: enregistrer
อัดฉีด[v.] (atchīt) EN: lubricate ; grease   FR: lubrifier ; graisser
อะโวคาโด[n.] (awōkhādō) EN: avocado   FR: avocat [m]
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion   FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบ่งหน้าที่[v. exp.] (baeng nāthī) EN: assign ; allocate   FR: assigner les tâches
แบ่งเวลา[v. exp.] (baeng wēlā) EN: allocate   
แบบใบสมัคร[n. exp.] (baēp bai samak) EN: application form   FR: formulaire d'inscription [m]
แบบบาง[adj.] (baēpbāng) EN: delicate ; weak ; fragile ; easily damaged   FR: frêle ; fluet ; fragile
ใบ[n.] (bai) EN: warrant ; certificate ; document ; card   FR: document [m] ; certificat [m] ; permis [m]
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
ใบดำ[n.] (baidam) EN: black marker (which indicate that person must not enroll an army)   
ใบดำ[n.] (baidam) EN: notification of funeral   FR: faire-part de décès [m]
ใบหุ้น[n. exp.] (baihun) EN: share certificate   
ใบจับจอง[n. exp.] (bai japjøng) EN: pre-emption certificate   
ใบจอง[n. exp.] (bai jøng) EN: pre-emption certificate ; advance order   
ใบคำร้องขอ[n. exp.] (bai khamrøngkhø) EN: application form   
ใบขออนุญาต[n. exp.] (bai khø anuyāt) EN: application form   
ใบเกิด[n. exp.] (baikoēt) EN: birth certificate   FR: acte de naissance [m] ; certificat de naissance [m] ; extrait d'acte de naissance [m]
ใบกองเกิน[n. exp.] (bai køngkoēn) EN: enroll certificate   
ใบกองหนุน[n. exp.] (bai køngnun) EN: certificate of reserve corps   
ใบลา[n.] (bailā) EN: request for leave of absence ; application for leave ; application for leave of absence   
ใบมรณบัตร[n. exp.] (bai møranabat) EN: notification of death   FR: certificat de décès [m] ; attestation de décès [f]
ใบภูมิลำเนา[n. exp.] (bai phūmilamnao) FR: certificat de domicile [m]
ใบประกัน[n. exp.] (bai prakan) EN: guarantee   FR: bon de garantie [m] ; certificat de garantie [m]
ใบรับประกัน[n. exp.] (bai rapprakan) EN: guarantee ; guarantee certificate   
ใบรับรอง[n. exp.] (bairaprøng) EN: certificate ; testimonial ; guarantee ; certificate of conformity   FR: certificat [m] ; attestation [f]
ใบรับรองอนามัย[n. exp.] (bairaprøng anāmai) EN: health certificate   
ใบรับรองแพทย์[n. exp.] (bairaprøng phaēt) EN: doctor's certificate   FR: certificat médical [m] ; attestation médicale [f]
ใบรับรองต้นกำเนิด[n. exp.] (bairaprøng ton kamnoēt) EN: certificate of origin ; C/O   FR: certificat d'origine [m]
ใบแสดงหลักฐาน[n. exp.] (bai sadaēng lakthān) EN: certificate   
ใบสมัคร[n. exp.] (bai samak) EN: application ; application form   FR: bulletin d'inscription [m] ; formulaire d'inscription [m] ; demande d'adhésion [f]
ใบสมัครงาน[n. exp.] (bai samak ngān) EN: application ; application form   
ใบสมัครสมาชิก[n. exp.] (bai samak samāchik) EN: member application   FR: demande d'adhésion [f] ; bulletin d'adhésion [m]
ใบสำคัญ[n.] (baisamkhan) EN: certificate ; document   FR: certificat [m]
ใบสำคัญคู่จ่าย[n.] (baisamkhankhūjāi) EN: duplicate   
ใบสำคัญแสดงการวิเคราะห์[n. exp.] (baisamkhan sadaēng kān wikhrǿ) EN: certificate of analysis   
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal   FR: attestation [f] ; certificat [m]
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: certificate of identity ; monk's identification card   

CMU English Pronouncing Dictionary
CAT K AE1 T
CATO K EY1 T OW0
CATE K EY1 T
CATS K AE1 T S
CATT K AE1 T
SCAT S K AE1 T
CATTY K AE1 T IY0
CATES K EY1 T S
CATTO K AE1 T OW0
CAT'S K AE1 T S
CAT-2 K AE1 T T UW1
CAT-3 K AE1 T TH R IY1
CATCH K AE1 CH
CATOE K AE1 T OW0
CATON K AE1 T AH0 N
WICAT W IH1 K AE0 T
CATER K EY1 T ER0
CAT-4 K AE1 T F AO1 R
CATHY K AE1 TH IY0
TOMCAT T AA1 M K AE2 T
CATINO K AA0 T IY1 N OW0
CATLIN K AE1 T L IH2 N
ARCATA AA0 R K AA1 T AH0
CATIJA K AH0 T IY1 JH AH0
CATNAP K AE1 T N AE2 P
CATHIE K AE1 TH IY0
SCATES S K EY1 T S
CATTON K AE1 T AH0 N
CATCHY K AE1 CH IY0
CATENA K AH0 T IY1 N AH0
CATERS K EY1 T ER0 Z
MUSCAT M AH1 S K AE0 T
BOBCAT B AA1 B K AE2 T
CATHAY K AE0 TH EY1
CATHER K AE1 DH ER0
CATHEY K AE1 DH IY0
CATANO K AA0 T AA1 N OW0
CATNIP K AE1 T N AH0 P
CATAIN K AE1 T EY0 N
MCATEE M AH0 K AE1 T IY0
LICATA L IY0 K AA1 T AH0
LOCATE L OW1 K EY2 T
KITCAT K IH1 T K AE2 T
INCATA IH2 NG K AA1 T AH0
DECATO D IH0 K AA1 T OW0
ENCATA EH0 N K AA1 T AH0
ENCATA EH0 N K AA1 T AH2
CATTLE K AE1 T AH0 L
VACATE V EY1 K EY0 T
CATONE K AH0 T OW1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cat (n) (k a1 t)
Cath (n) (k a1 th)
cats (n) (k a1 t s)
scat (uh) (s k a1 t)
Cathy (n) (k a1 th ii)
catch (v) (k a1 ch)
cater (v) (k ei1 t @ r)
catty (j) (k a1 t ii)
ducat (n) (d uh1 k @ t)
Cathay (n) (k a1 th ei1)
Arcata (n) (aa k a1 t @)
catchy (j) (k a1 ch ii)
caters (v) (k ei1 t @ z)
catgut (n) (k a1 t g uh t)
catkin (n) (k a1 t k i n)
catsup (n) (k a1 t s @ p)
cattle (n) (k a1 t l)
ducats (n) (d uh1 k @ t s)
locate (v) (l ou1 k ei1 t)
scatty (j) (s k a1 t ii)
tomcat (n) (t o1 m k a t)
vacate (v) (v @1 k ei1 t)
catalog (n) (k a1 t @ l o g)
Catalan (n) (k a1 t @ l a n)
Catania (n) (k @1 t ei1 n i@)
cat-nap (n) - (k a1 t - n a p)
catalpa (n) (k @1 t a1 l p @)
catarrh (n) (k @1 t aa1 r)
catcall (v) (k a1 t k aa l)
catcher (n) (k a1 ch @ r)
catches (v) (k a1 ch i z)
catchup (n) (k a1 ch @ p)
catered (v) (k ei1 t @ d)
caterer (n) (k ei1 t @ r @ r)
catfish (n) (k a1 t f i sh)
cathode (n) (k a1 th ou d)
catkins (n) (k a1 t k i n z)
catsups (n) (k a1 t s @ p s)
cattier (j) (k a1 t i@ r)
cattish (j) (k a1 t i sh)
catwalk (n) (k a1 t w oo k)
copycat (n) (k o1 p i k a t)
educate (v) (e1 jh u k ei t)
hellcat (n) (h e1 l k a t)
located (v) (l ou1 k ei1 t i d)
locates (v) (l ou1 k ei1 t s)
placate (v) (p l @1 k ei1 t)
polecat (n) (p ou1 l k a t)
scatter (v) (s k a1 t @ r)
toccata (n) (t @1 k aa1 t @)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
明示[めいじ, meiji] Thai: การระบุหรือชี้ให้เห็นอย่างชัดแจ้ง English: specification (vs)
酔う[よう, you] Thai: มึนเมา English: to become intoxicated
利用[りよう, riyou] Thai: การประยุกต์ใช้ English: application
取り上げる[とりあげる, toriageru] Thai: ริบขึ้นมา English: to confiscate
聞き取る[ききとる, kikitoru] Thai: ฟังจับใจความ English: catch (a person's words)
明記[めいき, meiki] Thai: รายละเอียด English: specification (vs)
夏休み[なつやすみ, natsuyasumi] Thai: วันหยุดภาคฤดูร้อนเดือนสิงหาคม English: summer vacation
申込[もうしこみ, moushikomi] Thai: การสมัคร English: application
受け止める[うけとめる, uketomeru] Thai: รับไว้ English: to catch
指定[してい, shitei] Thai: การระบุคุณสมบัติเฉพาะ English: specification
捕る[とる, toru] Thai: จับตัวไว้ English: to catch
識別[しきべつ, shikibetsu] Thai: การระบุลักษณะเฉพาะ English: identification
出版[しゅっぱん, shuppan] Thai: การตีพิมพ์ English: publication (vs)
電気通信大学[でんきつうしんだいがく, denkitsuushindaigaku] Thai: มหาวิทยาลัยเดงกิซือชิน English: University of Electro-Communication
使用[しよう, shiyou] Thai: การประยุกต์ใช้ English: application
変更[へんこう, henkou] Thai: แก้ไขใหม่ English: modification
散る[ちる, chiru] Thai: กระจัดกระจาย English: to scatter (e.g. blossoms)
捕まえる[つかまえる, tsukamaeru] Thai: จับ English: to catch
現す[あらわす, arawasu] Thai: ชี้ให้เห็น English: to indicate
お知らせ[おしらせ, oshirase] Thai: หมายประกาศ English: Notification
物語る[ものがたる, monogataru] Thai: บ่งบอก English: to indicate

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一概[yi1 gai4, 一概] all; without any exceptions; categorically [Add to Longdo]
一无所长[yi1 wu2 suo3 zhang3, 一無所長] not having any special skill; without any qualifications [Add to Longdo]
一级[yi1 ji2, 一級] first class; category A [Add to Longdo]
一网打尽[yi1 wang3 da3 jin4, 一網打盡] to catch everything in one net (成语 saw); to eliminate at one stroke; to solve the problem at one fell swoop [Add to Longdo]
一致资源定址器[yi1 zhi4 zi1 yuan2 ding4 zhi3 qi4, 一致資源定址器] uniform resource locator (URL) [Add to Longdo]
一类[yi1 lei4, 一類] same type; category 1 (i.e. class A) [Add to Longdo]
七零八碎[qi1 ling2 ba1 sui4, 七零八碎] bits and pieces; scattered fragments [Add to Longdo]
三不[san1 bu4, 三不] "the three no's" (an example of an abbreviated slogan or catchphrase) [Add to Longdo]
三国[San1 guo2, 三國] Three Kingdoms period following the break-up of the Han (220-280); several Three Kingdoms periods in Korean history, esp. from 1st century AD to unification under Silla 新羅|新罗 in 658 [Add to Longdo]
三级[san1 ji2, 三級] grade 3; third class; category C [Add to Longdo]
上来[shang4 lai2, 上來] to come up; to approach; (verb complement indicating success) [Add to Longdo]
下来[xia4 lai5, 下來] to come down; (after verb of motion, indicates motion down and towards us, also fig.); (indicates continuation from the past towards us); to be harvested (of crops); to be over (of a period of time); to go among the masses (said of leaders) [Add to Longdo]
不入虎穴焉得虎子[bu4 ru4 hu3 xue2 yan1 de2 hu3 zi3, 不入虎穴焉得虎子] how can you catch tiger cubs without entering the tiger's lair; nothing venture; nothing to gain or have [Add to Longdo]
不简单[bu4 jian3 dan1, 不簡單] not simple; rather complicated; remarkable; marvelous [Add to Longdo]
丙等[bing3 deng3, 丙等] third rank; third category; third grade; roughly equivalent to the "C" grade [Add to Longdo]
丫巴儿[ya1 ba1 r5, 丫巴兒] fork (of a tree, road, argument etc); bifurcation; fork junction [Add to Longdo]
中保[zhong4 bao3, 中保] advocate [Add to Longdo]
中国天主教爱国会[Zhong1 guo2 Tian1 zhu3 jiao4 Ai4 guo2 hui4, 中國天主教愛國會] Chinese Patriotic Catholic Association [Add to Longdo]
中国移动通信[Zhong1 guo2 yi2 dong4 tong1 xin4, 中國移動通信] China Mobile (PRC state telecommunications company) [Add to Longdo]
中国联通[Zhong1 guo2 Lian2 tong1, 中國聯通] China United Telecommunications Corporation; abbr. to China Unicom or Unicom [Add to Longdo]
中国航天技术进出口公司[zhong1 guo2 hang2 tian1 ji4 shu4 jin4 chu1 kou3 gong1 si1, 中國航天技術進出口公司] China National Aero-Technology Import-Export Corporation (CATIC) [Add to Longdo]
中等专业教育[zhong1 deng3 zhuan1 ye4 jiao4 yu4, 中等專業教育] technical middle school education [Add to Longdo]
中等教育[zhong1 deng3 jiao4 yu4, 中等教育] secondary education; middle school education [Add to Longdo]
中等普通教育[zhong1 deng3 pu3 tong1 jiao4 yu4, 中等普通教育] general middle school education [Add to Longdo]
[ji3, 丮] catch [Add to Longdo]
主张[zhu3 zhang1, 主張] to advocate; to stand for; view; position; stand; proposition; viewpoint; assertion [Add to Longdo]
主谓句[zhu3 wei4 ju4, 主謂句] subject-predicate sentence; subject-predicate clause [Add to Longdo]
主谓结构[zhu3 wei4 jie2 gou4, 主謂結構] subject-predicate construction [Add to Longdo]
乘法[cheng2 fa3, 乘法] multiplication [Add to Longdo]
乘法表[cheng2 fa3 biao3, 乘法表] multiplication table [Add to Longdo]
乘法逆[cheng2 fa3 ni4, 乘法逆] multiplicative inverse (math.) [Add to Longdo]
乘积[cheng2 ji1, 乘積] product (result of multiplication) [Add to Longdo]
乘号[cheng2 hao4, 乘號] multiplication sign; times x [Add to Longdo]
九九乘法表[jiu3 jiu3 cheng2 fa3 biao3, 九九乘法表] multiplication table [Add to Longdo]
乳牛[ru3 niu2, 乳牛] dairy cattle [Add to Longdo]
干燥[gan1 zao4, 乾燥] to dry (of paint, cement etc); dessication; dull; uninteresting; arid [Add to Longdo]
乱伦[luan4 lun2, 亂倫] incest; immorality; depravity; fornication [Add to Longdo]
乱窜[luan4 cuan4, 亂竄] to flee in disarray; to scatter [Add to Longdo]
事先通知[shi4 xian1 tong1 zhi1, 事先通知] preliminary notification; to announce in advance [Add to Longdo]
二十四史[er4 shi2 si4 shi3, 二十四史] twenty four dynastic histories (or 25 or 26 in modern editions); fig. a long and complicated story [Add to Longdo]
二级[er4 ji2, 二級] grade 2; second class; category B [Add to Longdo]
互相沟通[hu4 xiang1 gou1 tong1, 互相溝通] inter-communication [Add to Longdo]
互通[hu4 tong1, 互通] to intercommunicate; to interoperate [Add to Longdo]
互通性[hu4 tong1 xing4, 互通性] interoperability (of communications equipment) [Add to Longdo]
五级[wu3 ji2, 五級] grade 5; fifth class; category E [Add to Longdo]
交换机[jiao1 huan4 ji1, 交換機] switch (telecommunications) [Add to Longdo]
交流[jiao1 liu2, 交流] exchange; give-and-take; to exchange; to alternate; communication; alternating current (elec.) [Add to Longdo]
交通[jiao1 tong1, 交通] transport; traffic; communication [Add to Longdo]
交通银行[Jiao1 tong1 Yin2 hang2, 交通銀行] Bank of Communications [Add to Longdo]
交际[jiao1 ji4, 交際] communication; social intercourse [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older [Add to Longdo]
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] (n) {comp} one to one communication [Add to Longdo]
2進データ同期通信[にしんデータどうきつうしん, nishin de-ta doukitsuushin] (n) {comp} binary synchronous communication [Add to Longdo]
CATV[シーエーティービー;シーエーティーブイ, shi-e-tei-bi-; shi-e-tei-bui] (n) community antenna television; CATV [Add to Longdo]
CD[シーディー, shi-dei-] (n) (1) (See コンパクトディスク) compact disk; CD; (2) (See キャッシュディスペンサー) cash dispenser; (3) (See 譲渡可能定期預金証書) (negotiable) certificate of deposit [Add to Longdo]
CRT[シーアルティー, shi-arutei-] (n) cathode-ray tube; CRT [Add to Longdo]
ERIC[エリック, erikku] (n) Educational Resources Information Center; ERIC [Add to Longdo]
ID[アイディー, aidei-] (n) identification; ID; identity [Add to Longdo]
IDカード[アイディーカード, aidei-ka-do] (n) ID card; identification card [Add to Longdo]
NEET[ニート, ni-to] (n) NEET (young people not in education, employment or training) [Add to Longdo]
NHK教育テレビ;エヌエッチケー教育テレビ[エヌエッチケーきょういくテレビ, enuecchike-kyouiku terebi] (n) NHK Educational TV [Add to Longdo]
NHK教育テレビジョン;エヌエッチケー教育テレビジョン[エヌエッチケーきょういくテレビジョン, enuecchike-kyouiku terebijon] (n) NHK Educational TV [Add to Longdo]
RFID;RF−ID[アールエフアイディー, a-ruefuaidei-] (n) (See ICタグ) RFID (radio frequency identification) [Add to Longdo]
URL[ユーアールエル, yu-a-rueru] (n) uniform resouce locator; URL [Add to Longdo]
あいまい度;曖昧度[あいまいど, aimaido] (n) {comp} equivocation [Add to Longdo]
あいまい量;曖昧量[あいまいりょう, aimairyou] (n) {comp} equivocation [Add to Longdo]
あえか[, aeka] (adj-na) (poet) delicate; gentle; fleeting [Add to Longdo]
あごで使う;顎で使う[あごでつかう, agodetsukau] (exp,v5u) (1) (See 頤で人を使う・あごでひとをつかう) to set somebody to work in an arrogant fashion; to push somebody around; to indicate by pointing one's chin; (2) (sl) to chatter; to jaw; to jabber [Add to Longdo]
いざこざ[, izakoza] (n) trouble; quarrel; difficulties; complication; tangle; (P) [Add to Longdo]
[, u] (aux-v) (1) (after the imperfective form of certain verbs and adjectives) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation [Add to Longdo]
えんがちょ切った[えんがちょきった, engachokitta] (exp) (chn) (See えんがちょ・1) phrase used (usu. with accompanying crossed fingers gesture) to ward off catching 'dirtiness' from another child [Add to Longdo]
おっちょこちょい[, occhokochoi] (adj-na,n) careless person; scatterbrain; birdbrain [Add to Longdo]
おぼれる者はわらをもつかむ;おぼれる者は藁をもつかむ;溺れる者は藁をも掴む[おぼれるものはわらをもつかむ, oborerumonohawarawomotsukamu] (exp) (proverb) A drowning man will catch at a straw [Add to Longdo]
お祈り[おいのり, oinori] (n,vs) prayer; supplication [Add to Longdo]
お兄さん(P);御兄さん[おにいさん, oniisan] (n) (1) (hon) (See 兄さん) older brother; elder brother; (2) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P) [Add to Longdo]
お姉さん(P);御姉さん[おねえさん, oneesan] (n) (1) (hon) (usu. お姉さん) (See 姉さん) elder sister; (2) (vocative) young lady; (3) (usu. お姐さん) miss (referring to a waitress, etc.); (4) (usu. お姐さん) ma'am (used by geisha to refer to their superiors); (P) [Add to Longdo]
お先棒を担ぐ[おさきぼうをかつぐ, osakibouwokatsugu] (exp,v5g) to be a willing cats-paw or tool for a person [Add to Longdo]
お知らせ;御知らせ;お報せ;御報せ[おしらせ, oshirase] (n,vs) (See 知らせ) notice; notification [Add to Longdo]
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with [Add to Longdo]
お凸(P);御凸[おでこ, odeko] (n) (1) (uk) (sens) (See 凸・でこ) brow; forehead; (2) (uk) prominent forehead; beetle brow; (3) (uk) (col) not catching anything (in fishing); (P) [Add to Longdo]
お墨付き;御墨付き[おすみつき, osumitsuki] (n) (1) (See 墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord [Add to Longdo]
[, ka] (prt) (1) (was written with 歟) indicates question (sentence end); (2) indicates choice, doubt, etc.; (P) [Add to Longdo]
かゆみ止め;痒み止め[かゆみどめ, kayumidome] (n) anti-itch medication; antipruritic drug [Add to Longdo]
かわら状[かわらがさね, kawaragasane] (adj-no) imbricate [Add to Longdo]
か細い[かぼそい, kabosoi] (adj-i) (1) thin; skinny; (2) delicate; fragile; feeble [Add to Longdo]
[, ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt,conj) (3) but; however; still; and; (P) [Add to Longdo]
が聞いてあきれる;が聞いて呆れる[がきいてあきれる, gakiiteakireru] (exp,v1) who do you think you're kidding by saying (used to indicate incredulous dismissal of some claim); What a laugh! [Add to Longdo]
け;っけ[, ke ; kke] (prt) particle indicating that the speaker is trying to recall some information [Add to Longdo]
けり[, keri] (aux-v) (1) indicates recollection or realization (i.e. of hearsay or the past); can form a poetic past tense; (2) indicates continuation from the past to the present; (3) (also written with the ateji 鳧) end; conclusion [Add to Longdo]
こそこそ泥棒[こそこそどろぼう, kosokosodorobou] (n) (obsc) (See こそ泥) sneak thief; petty thief; cat burglar [Add to Longdo]
こそ泥[こそどろ, kosodoro] (n) (abbr) (See こそこそ泥棒) sneak thief; petty thief; cat burglar [Add to Longdo]
こと[, koto] (prt) (1) (particle always used at sentence-end) particle indicating a command; (2) (fem) (often as ことね) particle indicating mild enthusiasm; (3) particle indicating a gentle interrogative; (4) (at sentence end as ことよ) particle used to soften a judgment or conclusion [Add to Longdo]
こね回す;捏ね回す;捏回す[こねまわす, konemawasu] (v5s,vt) to knead; to mix; to complicate; to turn into a mess [Add to Longdo]
こね返す;捏ね返す;捏返す[こねかえす, konekaesu] (v5s,vt) to knead; to mix; to complicate; to turn into a mess [Add to Longdo]
こんがらかる;こんがらがる[, kongarakaru ; kongaragaru] (v5r) to become entangled; to become complicated; to get mixed up; to screw up; to get caught up in [Add to Longdo]
ごろごろ[, gorogoro] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) thunder; purring; grumbling (e.g. stomach); (2) something large and heavy starting to roll; (3) scattered about; (4) idleness; idle about; (5) having a foreign substance in (e.g. one's eye or stomach); (P) [Add to Longdo]
[, sa] (suf) (1) -ness (nominalizing suffix indicating degree or condition); (prt) (2) (sentence end, mainly masc.) indicates assertion; (int) (3) (See さあ) come; come now; (P) [Add to Longdo]
さす[, sasu] (v5s,vt) (1) (See 為せる・1) to make (someone) do; (2) (See 為せる・2) to allow (someone) to; (aux-v,v5s) (3) auxiliary verb indicating the causative; (4) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (5) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (6) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions; (n) (7) (arch) swidden [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
あいまい度[あいまいど, aimaido] equivocation [Add to Longdo]
あいまい量[あいまいりょう, aimairyou] equivocation [Add to Longdo]
あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] overflow indication [Add to Longdo]
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
アソシエーション[あそしえーしょん, asoshie-shon] application-association, association [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] association-initiating-application-entity, association-initiator [Add to Longdo]
アドレス修飾[アドレスしゅうしょく, adoresu shuushoku] address modification [Add to Longdo]
アドレス変更[アドレスへんこう, adoresu henkou] address modification [Add to Longdo]
アプリケーションサーバ[あぷりけーしょんさーば, apurike-shonsa-ba] application server [Add to Longdo]
アプリケーションソフトウェア[あぷりけーしょんそふとうえあ, apurike-shonsofutouea] application software [Add to Longdo]
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API) [Add to Longdo]
アプリケーションプログラム[あぷりけーしょんぷろぐらむ, apurike-shonpuroguramu] application program [Add to Longdo]
アプリケーション開発[アプリケーションかいはつ, apurike-shon kaihatsu] application development [Add to Longdo]
アプリケーション層[アプリケーションそう, apurike-shon sou] application layer [Add to Longdo]
アプリケーション部[アプリケーションぶ, apurike-shon bu] application part [Add to Longdo]
アンダフロー表示[アンダフローひょうじ, andafuro-hyouji] underflow indication [Add to Longdo]
インジケータ[いんじけーた, injike-ta] indicator [Add to Longdo]
インジケータランプ[いんじけーたらんぷ, injike-taranpu] indicator light [Add to Longdo]
インディケータ[いんでいけーた, indeike-ta] indicator [Add to Longdo]
エクステンドメモリ仕様[エクステンドメモリしよう, ekusutendomemori shiyou] extended memory specification (XMS) [Add to Longdo]
エラー表示[エラーひょうじ, era-hyouji] error indication [Add to Longdo]
エンドエンド通信パス[エンドエンドつうしんパス, endoendo tsuushin pasu] end to end communication path [Add to Longdo]
オーバーフロー表示[オーバーフローひょうじ, o-ba-furo-hyouji] overflow indication [Add to Longdo]
オフィスアプリケーション[おふぃすあぷりけーしょん, ofisuapurike-shon] office application [Add to Longdo]
オブジェクト修飾[オブジェクトしゅうしょく, obujiekuto shuushoku] object modification [Add to Longdo]
カタログ[かたろぐ, katarogu] catalog (vs), catalogue [Add to Longdo]
カタログドプロシジャ[かたろぐどぷろしじゃ, katarogudopuroshija] cataloged procedure [Add to Longdo]
カテゴリ[かてごり, kategori] category [Add to Longdo]
カテゴリィ[かてごりい, kategorii] category [Add to Longdo]
キー入力検証[キーにゅうりょくけんしょう, ki-nyuuryokukenshou] keystroke verification [Add to Longdo]
キラーアプリケーション[きらーあぷりけーしょん, kira-apurike-shon] "killer" application [Add to Longdo]
クレジットカード与信照会用端末[クレジットカードよしんしょうかいようたんまつ, kurejittoka-do yoshinshoukaiyoutanmatsu] CAT, Credit Authorization Terminal [Add to Longdo]
コード化[コードか, ko-do ka] encoding (vs), codification [Add to Longdo]
コード透過形データ通信[コードとうかがたデータつうしん, ko-do toukagata de-ta tsuushin] code-transparent data communication [Add to Longdo]
コード独立形データ通信[コードどくりつがたデータつうしん, ko-do dokuritsugata de-ta tsuushin] code-independent data communication [Add to Longdo]
コネクションレス型[コネクションレスがた, konekushonresu gata] connectionless communication [Add to Longdo]
コネクションレス型ネットワーク伝送[こねくしょんれすがたネットワークでんそう, konekushonresugata nettowa-ku densou] connectionless-mode (network communications) [Add to Longdo]
コミュニケーション[こみゅにけーしょん, komyunike-shon] communication [Add to Longdo]
コミュニケーションシステム[こみゅにけーしょんしすてむ, komyunike-shonshisutemu] communication system [Add to Longdo]
コミュニケーション理論[コミュニケーションりろん, komyunike-shon riron] communication theory [Add to Longdo]
コンピュニケーション[こんぴゅにけーしょん, konpyunike-shon] computer communication [Add to Longdo]
システム管理応用エンティティ[システムかんりおうようエンティティ, shisutemu kanriouyou enteitei] systems-management-application-entity [Add to Longdo]
システム管理応用サービス要素[システムかんりおうようサービスようそ, shisutemu kanriouyou sa-bisu youso] systems management application service element [Add to Longdo]
システム管理応用プロセス[システムかんりおうようプロセス, shisutemu kanriouyou purosesu] systems management application process [Add to Longdo]
スタックポインタ[すたっくぽいんた, sutakkupointa] stack pointer, stack indicator [Add to Longdo]
ステータスインジケータ[すてーたすいんじけーた, sute-tasuinjike-ta] status indicater [Add to Longdo]
スペック[すぺっく, supekku] specification (abbr) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abänderung {f}; Modifikation {f}; Modifizierung {f}modification [Add to Longdo]
Abbauprodukt {n} [biol.]product of catabolism [Add to Longdo]
Abbruch {m}truncation [Add to Longdo]
Abdanker {m}; Verzichter {m}; Thronverzichter {m}abdicator [Add to Longdo]
Abdankung {f}; Zurücktreten {n}abdication [Add to Longdo]
Abenteuerurlaub {m}adventure holiday; adventure vacation [Add to Longdo]
Abflugsort {m}; Aflugort {m}location of departure [Add to Longdo]
Abgangszeugnis {n}leaving certificate; diploma [Am.] [Add to Longdo]
Abgaskatalysator {m}exhaust gas catalytic converter [Add to Longdo]
Abgrenzung {f}demarcation [Add to Longdo]
Abgrenzungssystem {n} | Abgrenzungen {pl}demarcation system | demarcations [Add to Longdo]
Abiturzeugnis {n}"Abitur" certificate; GCE A-levels [Br.]; graduation diploma [Am.] [Add to Longdo]
Abnahme {f}certification; inspection [Add to Longdo]
Abnahmebescheinigung {f}; Abnahmeprotokoll {n}acceptance certificate [Add to Longdo]
Abnahmeprotokoll {n}test certificate [Add to Longdo]
Abnahmeprüfung {f}specification test [Add to Longdo]
Abnahmezeugnis {n}approval certificate [Add to Longdo]
Abnutzungsanzeiger {m}tread wear indicator; wear indicator [Add to Longdo]
Abschlussbericht {m}final report; final verification [Add to Longdo]
Abschlussprüfung {f}final verification [Add to Longdo]
Abschlusszeugnis {n}leaving certificate [Add to Longdo]
Abschneiden {n} (von Zahlen); Abbruch (Programm) {m}truncation [Add to Longdo]
Abwandlung {f}variation; modification [Add to Longdo]
Abwasserreinigung {f}sewage purification; sewage clarification [Add to Longdo]
Abwechslung {f}; Vielfalt {f}; Veränderung {f}diversification [Add to Longdo]
Abweichungsverteilung {f}allocation of variances [Add to Longdo]
Adressenänderung {f}; Adressenmodifikation {f}address modification [Add to Longdo]
Adresskennzeichen {n}; Anschriftenkennzeichen {n}address identification [Add to Longdo]
Adresspegelzähler {m}location counter [Add to Longdo]
Änderung {f} | Änderungen {pl}modification | modifications [Add to Longdo]
Akademieschrift {f}academic publication [Add to Longdo]
Akkumulatorleistungsanzeige {f}accumulator capacity indicator [Add to Longdo]
Aktienzeichnung {f}application for shares [Add to Longdo]
Aktienzertifikat {n}; Aktienurkunde {f}stock certificate [Am.]; share certificat [Br.] [Add to Longdo]
Aktienzertifikat {n}stock certificate [Add to Longdo]
Allgemeinbildung {f}general education [Add to Longdo]
Allgemeingültigkeit {f}catholicity [Add to Longdo]
Allokation {f}; Zuordnung {f}allocation [Add to Longdo]
Allokationsabteilung {f}allocation branch [Add to Longdo]
Almabtrieb {m}ceremonial driving down of cattle from the mountain pastures into the valley in autumn [Add to Longdo]
Angabe {f}; nähere Angabespecification [Add to Longdo]
Ankerkopfverschiebung {f}dislocation of anchor head [Add to Longdo]
Anlagenklasse {f}asset category [Add to Longdo]
beim geringsten Anlassat the slightest provocation [Add to Longdo]
Anmeldeformular {n}; Antragsformular {n}application form [Add to Longdo]
Anmeldedatum {n}date of application; filing date [Add to Longdo]
Anmeldegebühr {f}registration fee; application fee; filing fee [Add to Longdo]
Anmeldeschluss {m}registration deadline; application deadline [Add to Longdo]
Anmeldetag {m}date of application; date of filing [Add to Longdo]
Anmeldeverfahren {n}application procedure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: cat \cat\ (k[a^]t), n. [AS. cat; akin to D. & Dan. kat, Sw. katt, Icel. k["o]ttr, G. katze, kater, Ir. cat, W. cath, Armor. kaz, LL. catus, Bisc. catua, NGr. ga`ta, ga`tos, Russ. & Pol. kot, Turk. kedi, Ar. qitt; of unknown origin. Cf. {Kitten}.] 1. (Zool.) Any animal belonging to the natural family {Felidae}, and in particular to the various species of the genera {Felis}, {Panthera}, and {Lynx}. The domestic cat is {Felis domestica}. The European wild cat ({Felis catus}) is much larger than the domestic cat. In the United States the name {wild cat} is commonly applied to the bay lynx ({Lynx rufus}). The larger felines, such as the lion, tiger, leopard, and cougar, are often referred to as cats, and sometimes as big cats. See {Wild cat}, and {Tiger cat}. [1913 Webster +PJC] Note: The domestic cat includes many varieties named from their place of origin or from some peculiarity; as, the {Angora cat}; the {Maltese cat}; the {Manx cat}; the {Siamese cat}. [1913 Webster] Laying aside their often rancorous debate over how best to preserve the {Florida panther}, state and federal wildlife officials, environmentalists, and independent scientists endorsed the proposal, and in 1995 the eight cats [female Texas cougars] were brought from Texas and released. . . . Uprooted from the arid hills of West Texas, three of the imports have died, but the remaining five adapted to swamp life and have each given birth to at least one litter of kittens. --Mark Derr (N. Y. Times, Nov. 2, 1999, Science Times p. F2). [PJC] Note: The word cat is also used to designate other animals, from some fancied resemblance; as, civet cat, fisher cat, catbird, catfish shark, sea cat. [1913 Webster] 2. (Naut.) (a) A strong vessel with a narrow stern, projecting quarters, and deep waist. It is employed in the coal and timber trade. (b) A strong tackle used to draw an anchor up to the cathead of a ship. --Totten. [1913 Webster] 3. A double tripod (for holding a plate, etc.), having six feet, of which three rest on the ground, in whatever position it is placed. [1913 Webster] 4. An old game; specifically: (a) The game of tipcat and the implement with which it is played. See {Tipcat}. (b) A game of ball, called, according to the number of batters, one old cat, two old cat, etc. [1913 Webster] 5. same as {cat o' nine tails}; as, British sailors feared the cat. [1913 Webster + WordNet 1.5] 6. A {catamaran}. [PJC] {Angora cat}, {blind cat}, See under {Angora}, {Blind}. {Black cat} the fisher. See under {Black}. {Cat and dog}, like a cat and dog; quarrelsome; inharmonious. "I am sure we have lived a cat and dog life of it." --Coleridge. {Cat block} (Naut.), a heavy iron-strapped block with a large hook, part of the tackle used in drawing an anchor up to the cathead. {Cat hook} (Naut.), a strong hook attached to a cat block. {Cat nap}, a very short sleep. [Colloq.] {Cat o' nine tails}, an instrument of punishment consisting of nine pieces of knotted line or cord fastened to a handle; -- formerly used to flog offenders on the bare back. {Cat's cradle}, game played, esp. by children, with a string looped on the fingers so, as to resemble small cradle. The string is transferred from the fingers of one to those of another, at each transfer with a change of form. See {Cratch}, {Cratch cradle}. {To bell the cat}, to perform a very dangerous or very difficult task; -- taken metaphorically from a fable about a mouse who proposes to put a bell on a cat, so as to be able to hear the cat coming. {To let the cat out of the bag}, to tell a secret, carelessly or willfully. [Colloq.] {Bush cat}, the serval. See {Serval}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Cat \Cat\, v. t. [imp. & p. p. {Catted}; p. pr. & vb. n. {Catting}.] (Naut.) To bring to the cathead; as, to cat an anchor. See {Anchor}. --Totten. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Cat o' nine tails \Cat" o' nine" tails`\, cat-o'-nine-tails \cat"-o'-nine"-tails`\n. 1. a whip used as an instrument of punishment consisting of nine pieces of knotted line or cord fastened to a handle; -- formerly used to flog offenders on the bare back; -- called also the {cat}. It was used in the British Navy to maintain discipline on board sailing ships. Syn: cat. [WordNet 1.5 +PJC] Catopter From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: CAT Condition Access Table (DVB) From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: CAT Computer Aided Testing From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: CAT Central Alaska Time [-1000] (TZ) From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: CAT Common Authentication Technology (IETF, RFC 1511) From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: CAT Computer Aided Technology (fair) From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: CAT Computer Aided Telephony

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.419 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).