Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for *雅* (113 entries) (0.6055 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ,-雅-, *雅*.
Longdo Dictionary ภาษาจีน (แต้จิ๋ว) (ZH-CZ) - ไทย (TH)
[ngia2] (adj ) สวย

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不登大之堂[bu4 deng1 da4 ya3 zhi1 tang2, 不登大之堂] lit. not fit for elegant hall (of artwork); not presentable; coarse; unrefined [Add to Longdo]
[bu4 ya3 guan1, 不觀] offensive to the eye; unbecoming [Add to Longdo]
[you1 ya3, 優] grace; graceful [Add to Longdo]
氏症[Ke4 Ya3 shi4 zheng4, 克氏症] Creutzfeldt-Jacobs disease CJD [Add to Longdo]
[dian3 ya3, 典] refined; elegant [Add to Longdo]
凯撒肋[Kai3 sa1 lei4 ya3, 凱撒肋] Caesarea (town in Israel, between Tel Aviv and Haifa) [Add to Longdo]
[Li4 ya3 de2, 利得] Riyadh (capital of Saudi Arabia) [Add to Longdo]
[bo2 ya3, 博] learned [Add to Longdo]
喜马拉[Xi3 ma3 la1 ya3, 喜馬拉] the Himalayas [Add to Longdo]
喜马拉[Xi3 ma3 la1 ya3 shan1, 喜馬拉山] Himalayas [Add to Longdo]
喜马拉山脉[Xi3 ma3 la1 ya3 shan1 mai4, 喜馬拉山脈] Himalayas [Add to Longdo]
[da4 ya3, 大] one of the three main divisions of the Book of Song 詩經|诗经 [Add to Longdo]
[Da4 ya3 xiang1, 大鄉] (N) Taya (village in Taiwan) [Add to Longdo]
[Cha2 ya3, 察] (N) Chaya (place in Tibet) [Add to Longdo]
[xiao3 ya3, 小] one of the three main divisions of the Book of Song 詩經|诗经 [Add to Longdo]
[Ni2 ya3, 尼] Niya, ancient kingdom near Khotan in Xinjiang, 1st century BC-4th century AD [Add to Longdo]
[Ni2 ya3 he2, 尼河] Niya river in south Xinjiang [Add to Longdo]
[you1 ya3, 幽] serene and elegant; (of music) ethereal [Add to Longdo]
[wen2 ya3, 文] elegant; refined [Add to Longdo]
[xin1 ya3, 新] fresh; new and elegant [Add to Longdo]
曲终奏[qu3 zhong1 zou4 ya3, 曲終奏] (成语 saw) [Add to Longdo]
[Sha1 ya3, 沙] (N) Shaya (place in Xinjiang) [Add to Longdo]
[Tai4 ya3 zu2, 泰族] Atayal or Tayal, one of the indigenous peoples of Taiwan [Add to Longdo]
[Hong2 ya3, 洪] (N) Hongya (place in Sichuan) [Add to Longdo]
[Hong2 ya3 zu2, 洪族] Hoanya, one of the indigenous peoples of Taiwan [Add to Longdo]
[wen1 ya3, 溫] gentle; refined [Add to Longdo]
乌里苏台[Wu1 li3 ya3 su1 tai2, 烏里蘇台] Uliastai, the Qing name for outer Mongolia [Add to Longdo]
乌黎[Wu1 li1 ya3, 烏黎] Uriah (name) [Add to Longdo]
乌齐[Wu1 qi2 ya3, 烏齊] Uzziah son of Amaziah, king of Judah c. 750 BC [Add to Longdo]
[er3 ya3, 爾] Erya (the first surviving Chinese dictionary, c. 3rd century BC, with glosses on classical texts) [Add to Longdo]
[Ban1 ya3 ming2, 班明] Benjamin (name) [Add to Longdo]
[Ma3 ya3 ren2, 瑪人] Maya peoples [Add to Longdo]
卢布尔[Lu2 bu4 er3 ya3 na4, 盧布爾那] Ljubljana (capital of Slovenia) [Add to Longdo]
直落布兰[Zhi2 luo4 bu4 lan2 ya3, 直落布蘭] Telok Blangah, a place in Singapore (GM) [Add to Longdo]
耶哥尼[Ye1 ge1 ni2 ya3, 耶哥尼] Jechoniah or Jeconiah (son of Josiah) [Add to Longdo]
[Ling2 ya3 qu1, 苓區] (N) Lingya (area in Taiwan) [Add to Longdo]
茱莉[Zhu1 li4 ya3, 茱莉] Julia (name) [Add to Longdo]
西拉[Xi1 la1 ya3 zu2, 西拉族] Siraya, one of the indigenous peoples of Taiwan [Add to Longdo]
西番[Xi1 fan1 ya3 shu1, 西番書] Book of Zephaniah [Add to Longdo]
西[Xi1 ya3 tu2, 西圖] Seattle, Washington State [Add to Longdo]
变异型克氏症[bian4 yi4 xing2 Ke4 Ya3 shi4 zheng4, 變異型克氏症] variant Creutzfeldt-Jacobs disease, vCJD [Add to Longdo]
车里宾斯克[Che1 li3 ya3 bin1 si1 ke4, 車里賓斯克] Chelyabinsk town on the eastern flanks of Ural, on trans-Siberian railway [Add to Longdo]
[xian2 ya3, 閑] elegant; graceful [Add to Longdo]
[ya3, ] elegant [Add to Longdo]
丹地貌[ya3 dan1 di4 mao4, 丹地貌] Yardang landform (formed by wind erosion) [Add to Longdo]
[Ya3 ke4, 克] Jacques (name) [Add to Longdo]
[Ya3 dian3, 典] Athens (capital of Greece) [Add to Longdo]
典娜[Ya3 dian3 na4, 典娜] Athena [Add to Longdo]
典卫城[Ya3 dian3 wei4 cheng2, 典衛城] the Acropolis (Athens) [Add to Longdo]
加达[Ya3 jia1 da2, 加達] Jakarta, capital of Indonesia [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[おんが, onga] (adj-na,n) graceful; affable [Add to Longdo]
[が, ga] (n,adj-na) (1) (ant [Add to Longdo]
;[みやび, miyabi] (n,adj-na) refinement; elegance [Add to Longdo]
びた[みやびた, miyabita] (adj-f) elegant; graceful [Add to Longdo]
びやか;やか[みやびやか, miyabiyaka] (adj-na,n) elegant; graceful [Add to Longdo]
[がか, gaka] (n) Song of Solomon (book of the Bible); Song of Songs; Canticle of Canticles [Add to Longdo]
[がかい, gakai] (n) aesthetic sentiment [Add to Longdo]
[ががく, gagaku] (n) old Japanese court music; gagaku; (P) [Add to Longdo]
楽寮[ががくりょう;うたりょう;うたづかさ;うたつかさ;うたのつかさ, gagakuryou ; utaryou ; utadukasa ; utatsukasa ; utanotsukasa] (n) (See 楽,律令) government office in charge of court music (ritsuryo period) [Add to Longdo]
[がかく, gakaku] (n) (1) man of letters; man of taste; art connoisseur; (2) (See 水仙) narcissus [Add to Longdo]
[がけい, gakei] (n) polite word in letter to friend [Add to Longdo]
[がげん, gagen] (n) elegant words; refined diction [Add to Longdo]
[がご, gago] (n) refined diction; polite expression [Add to Longdo]
[がごう, gagou] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume [Add to Longdo]
[がしゅ, gashu] (n) elegance [Add to Longdo]
[がしょう, gashou] (n) correct name; elegant name; name of poem [Add to Longdo]
[がじん, gajin] (n) individual of taste [Add to Longdo]
[がぞく, gazoku] (n) refined and vulgar; classical and colloquial [Add to Longdo]
俗混交;俗混淆[がぞくこんこう, gazokukonkou] (n) mixture of both culture and vulgarism; mixture of both literary and colloquial (language) [Add to Longdo]
俗折衷[がぞくせっちゅう, gazokusecchuu] (n) blending of the classical and colloquial styles [Add to Longdo]
[がち, gachi] (n) artistry; good taste; elegance; grace; (P) [Add to Longdo]
[がじゅん, gajun] (n,adj-na) refined (prose, etc.) [Add to Longdo]
[がぶん, gabun] (n) elegant (literary) style [Add to Longdo]
[がみ, gami] (n) high class; graceful [Add to Longdo]
[がりょう, garyou] (n) magnanimity; generosity; tolerance [Add to Longdo]
格調高[かくちょうこうが, kakuchoukouga] (n,adj-na) refined, dignified, elegant; graceful; exquisite [Add to Longdo]
[かんが, kanga] (adj-na,n) refined; elegant [Add to Longdo]
[こが, koga] (adj-na,n) classical elegance; antiquity [Add to Longdo]
[こうが, kouga] (adj-na,n) refined; elegant; chaste [Add to Longdo]
[しょうが, shouga] (n) (See ・が・2) minor festal song (subgenre of the Shi Jing) [Add to Longdo]
[だいが, daiga] (n) (See ・が・2) major festal song (subgenre of the Shi Jing) [Add to Longdo]
[てんが, tenga] (adj-na,n) grace; elegance; refined; classic [Add to Longdo]
[とが, toga] (adj-na,n) graceful; sophisticated [Add to Longdo]
[ばくが;はくが, bakuga ; hakuga] (adj-na,n) well-informed; accomplished (individual); extensive knowledge [Add to Longdo]
[ふうが, fuuga] (adj-na,n) elegance; grace; refinement; good taste [Add to Longdo]
[ぶんが, bunga] (adj-na,n) elegant or refined style [Add to Longdo]
[ゆうが, yuuga] (adj-na,n) elegance; grace; refinement; (P) [Add to Longdo]
[ゆうが, yuuga] (n) refinement [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus (ตัวอย่างประโยค)
アンは優に歌う。Ann sings elegantly.
イザドラダンカンはとても優に踊ったので、ヨーロッパのダンスに招かれた。Isadora Duncan danced with such grace that she was invited to dance in Europe.
どんなに優で堂々とした既存のビルも、今や、その怪物のわきでは、ちょっと滑稽にさえ見えるほど痛ましいまでに小さくなってしまうだろう。Even the most graceful and imposing existing buildings may now be so sadly diminished as to seem slightly ridiculous beside the monster.
パーティーにいた人は誰もかも彼女の優さに魅せられた。Everybody at the party was charmed with her grace.
ローラは優におどった。Lola danced with grace.
観客たちは彼女の優な演技に感動した。The spectators were moved by her graceful performance.
昨日ここで子にあったのは私でした。It was I who met Masako here yesterday.
私は能楽が歌舞伎より好きだが、それは前者が後者よりも優に思えるからである。I prefer Noh to Kabuki, because the former looks more elegant to me than the latter.
醜いアヒルの子は優な白鳥となった。An ugly duckling became a graceful swan.
彼は、粘土で優な壷を形作った。He fashioned an elegant pot out of clay.
彼女はとても優に見える。She looks very elegant.
彼女は天井からぶら下がっている自分の鶴の群に目をやった。これは兄の弘が禎子のためにつるしてくれたものだった。She looked at her flock hanging from the ceiling which her brother Masahiro had hung for her.
彼女は優だ。She is graceful.
彼女は優な人だとわかった。I found her graceful.
麿はびな家の生まれでおじゃる。 [Arch]I am descended from a graceful family.
洋子はみんながびっくりするような優さで踊った。Yoko danced with a grace that surprised us.
踊り子の優さは懸命な練習、汗と苦しさから生まれるのです。Their grace comes from hard work, sweat, and pain.
エステサロンで優で至福のひとときを過ごしてみませんか?How about spending an elegant and blissful time at a beauty salon?
滞りのない、優な仕草でグラスに水を注ぎ込んだ。She smoothly and elegantly poured the water into the glass.

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ゆうが, yuuga] Anmut, Eleganz, Feinheit [Add to Longdo]
[が, ga] ELEGANZ, ANMUT [Add to Longdo]
[ががく, gagaku] altjapanische_Hofmusik [Add to Longdo]
[がしゅ, gashu] Eleganz, feiner_Geschmack [Add to Longdo]
[ふうが, fuuga] Eleganz, Feinheit, Geschmack, guter_Geschmack [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.6055 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).