Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for *痛み* (61 entries) (0.255 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 痛み,-痛み-, *痛み*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
痛み[いたみ, itami] (n ) ความเจ็บปวด ความโศกเศร้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

痛み止め[いたみどめ, itamidome, itamidome , itamidome] (n ) ยาแก้ปวด
痛み入る[いたみいる, itamiiru] ซาบซึ้ง(ในความกรุณา)

Japanese-English: EDICT Dictionary
経済的痛み[けいざいてきいたみ, keizaitekiitami] (n) economic pain [Add to Longdo]
喉の痛み[のどのいたみ, nodonoitami] (exp) sore throat [Add to Longdo]
十薬;毒痛み;蕺草(oK)[どくだみ;じゅうやく(十薬);ドクダミ, dokudami ; juuyaku ( juu kusuri ); dokudami] (n) (uk) chameleon plant (Houttuynia cordata) [Add to Longdo]
痛み[いたみ, itami] (n) pain; ache; sore; grief; distress; (P) [Add to Longdo]
痛み止め[いたみどめ, itamidome] (n) painkiller [Add to Longdo]
痛み入る[いたみいる, itamiiru] (v5r,vi) to be greatly obliged; to be very sorry [Add to Longdo]
痛み分け;痛分[いたみわけ, itamiwake] (n) match declared drawn due to injury (sumo) [Add to Longdo]
背中の痛み[せなかのいたみ, senakanoitami] (n) backache [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus (ตัวอย่างประโยค)
1日が終わると背中が疲れ、足は痛みました。At the end of every day his back was tired and his legs hurt.
あなたのご親切痛み入ります。Your kindness really touches me.
あの事故のあと、彼女が完全に痛みがなくなることはなかった。She was never completely free from pain after the accident.
いつから痛みだしましたか。How long have you had this pain?
お腹がすくと胃が痛みます。I have hunger pangs.
お腹が一杯になると胃が痛みます。My stomach aches after meals.
かなり痛みますか。Will it hurt a lot?
けが人は麻酔から覚めた後痛みで泣きわめいた。The injured person wailed with pain after recovering from the anaesthesia.
ここがしくしく痛みます。I have a gripping pain here.
ここがずきずき痛みます。I have a throbbing pain here.
ここがちくちく痛みます。I have a pricking pain here.
ここがひどく痛みます。I have a bad pain here.
ここにしつこい痛みがあります。I have a persistent pain here.
ここにちょっとした痛みがあります。I have a mild pain here.
ここにひりひりする痛みがあります。I have a stinging pain here.
ここに鋭い痛みがあります。I have a sharp pain here.
ここに急性の痛みがあります。I have an acute pain here.
ここに焼けるような痛みがあります。I have a burning pain here.
ここに絶え間ない痛みがあります。I have a continuous pain here.
ここに慢性の痛みがあります。I have a chronic pain here.
このうおのめが痛みます。This corn hurts a lot.
この痛みはこれ以上我慢できない。I can't stand this pain any more.
この痛みは我慢できない。I can't bear this pain.
この痛みをやわらげる薬が何かほしい。I need some medicine to kill the pain.
この薬を飲むと痛みがやわらぐよ。This medicine will take the pain away.
この薬を飲めば痛みが少し治まりますよ。This medicine will give you some relief.
この薬を飲めば痛みが和らぐでしょう。This medicine will relieve the pain.
この薬を飲めば痛みは軽くなるでしょう。This medicine will decrease your pain.
すごく痛みますか。Does it hurt a lot?
その手術には大変な痛みが伴う。The operation is accompanied with a lot of pain.
その痛みに耐えるさまざまな方法がある。There are various ways of enduring the pain.
その痛みはかれには我慢できないものだった。The pain was more than he could stand.
その病気の初期症状は高熱とのどの痛みです。The initial symptoms of the disease are fever and sore throat.
その薬で私の痛みがすぐにとれたのには驚いた。It's marvelous how quickly the medicine relieved my pain.
だいぶ痛みがなくなりました。The pain has mostly gone away.
どうか私のこの痛みを取り除いて下さい。Please rid me of this pain.
どこが痛みますか。Where does it hurt?
ひどい痛みがあるのです。I have terrible pains.
もうこの失恋の痛みに堪えることができない。I can bear this broken heart no longer.
モモも皮は痛みやすい。The skin of peaches bruises easily.
意識不明の人は痛みを感じませんが、その家族や友人にとっては、長く、つらい経験になりうるでしょう。The unconscious person feels no pain, but for the family and friends it can be a long and painful experience.
胃が痛みます。My stomach hurts.
胃が痛みますか。Do you feel any pain in your stomach?
胃の痛みが治まった。The pain in the stomach has gone.
医者は痛みを取り除くため彼に薬を与えた。The doctor gave him some drugs to relieve the pain.
右上の親知らずが痛みます。My upper right wisdom tooth hurts.
噛むとこの歯が痛みます。When I bite down, this tooth hurts.
胸がひどく痛みます。I have a sharp pain in the chest.
胸の悪くなるような痛みNauseating pain.
君には御両親の心の痛みが分からないのか。 [M]Can't you understand the pain of your parents?

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.255 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).