Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for worse (8 entries) (3.8754 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -worse-, *worse*.

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Worse \Worse\, n. 1. Loss; disadvantage; defeat. "Judah was put to the worse before Israel." --Kings xiv. 12. [1913 Webster] 2. That which is worse; something less good; as, think not the worse of him for his enterprise. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Worse \Worse\, adv. [AS. wiers, wyrs; akin to OS. & OHG. wirs, Icel. verr, Goth, wa['i]rs; a comparative adverb with no corresponding positive. See {Worse}, a.] In a worse degree; in a manner more evil or bad. [1913 Webster] Now will we deal worse with thee than with them. --Gen. xix. 9. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Worse \Worse\, a., compar. of {Bad}. [OE. werse, worse, wurse, AS. wiersa, wyrsa, a comparative with no corresponding positive; akin to OS. wirsa, OFries. wirra, OHG. wirsiro, Icel. verri, Sw. v[aum]rre, Dan. v[aum]rre, Goth. wa['i]rsiza, and probably to OHG. werran to bring into confusion, E. war, and L. verrere to sweep, sweep along. As bad has no comparative and superlative, worse and worst are used in lieu of them, although etymologically they have no relation to bad.] Bad, ill, evil, or corrupt, in a greater degree; more bad or evil; less good; specifically, in poorer health; more sick; -- used both in a physical and moral sense. [1913 Webster] Or worse, if men worse can devise. --Chaucer. [1913 Webster] [She] was nothing bettered, but rather grew worse. --Mark v. 26. [1913 Webster] Evil men and seducers shall wax worse and worse. --2 Tim. iii. 13. [1913 Webster] There are men who seem to believe they are not bad while another can be found worse. --Rambler. [1913 Webster] "But I love him." "Love him? Worse and worse." --Gay. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Worse \Worse\, v. t. [OE. wursien, AS. wyrsian to become worse.] To make worse; to put disadvantage; to discomfit; to worst. See {Worst}, v. [1913 Webster] Weapons more violent, when next we meet, May serve to better us and worse our foes. --Milton. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bad \Bad\ (b[a^]d), a. [Compar. {Worse} (w[^u]s); superl. {Worst} (w[^u]st).] [Probably fr. AS. b[ae]ddel hermaphrodite; cf. b[ae]dling effeminate fellow.] Wanting good qualities, whether physical or moral; injurious, hurtful, inconvenient, offensive, painful, unfavorable, or defective, either physically or morally; evil; vicious; wicked; -- the opposite of {good}; as, a bad man; bad conduct; bad habits; bad soil; bad air; bad health; a bad crop; bad news. Note: Sometimes used substantively. [1913 Webster] The strong antipathy of good to bad. --Pope. [1913 Webster] Syn: Pernicious; deleterious; noxious; baneful; injurious; hurtful; evil; vile; wretched; corrupt; wicked; vicious; imperfect. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: worse adv 1: (comparative of `ill') in a less effective or successful or desirable manner; "he did worse on the second exam" adj 1: (comparative of `bad') inferior to another in quality or condition or desirability; "this road is worse than the first one we took"; "the road is in worse shape than it was"; "she was accused of worse things than cheating and lying" [ant: {better}] 2: changed for the worse in health or fitness; "I feel worse today"; "her cold is worse" [syn: {worse}, {worsened}] [ant: {better}] n 1: something inferior in quality or condition or effect; "for better or for worse"; "accused of cheating and lying and worse" From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: bad 1. (worse, worst) kötü, nahoş 2. değersiz 3. kifayetsiz 4. yanlış, kusurlu 5. geçersiz 6. bozuk, zararlı 7. keyifsiz, hasta 8. pişman, müteessir 9. şiddetli, sert 10. çürük. in bad (k.dili.) güç durumda. be bad at something bir şeyi becerememek. bad debt şüpheli alacak, tahsili mümkün olmayan alacak. bad money kalp para. feel bad kendini iyi hissetmemek. go from bad to worse gittikçe fenalaşmak, daha beter olmak. go to the bad fena yola sapmak, baştan çıkmak. have bad blood between arada husumet olmak From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: ill 1. (worse, worst) hasta, rahatsız, keyifsiz 2. fena, kötu 3. ters, meşum, uğursuz 4. sert, acı, hain, haksız 5. çirkin, kerih 6. kabili- yetsiz 7. fenallk, kötülük, zarar 8. hastalık, ra- hatsızlık, acı 9. fena surette 10. guçlükle, sıkıntı çekerek 11. uygunsuz olarak. illadapted uymayan, uygun gelmeyen. ill ad vised ihtiyatsız, tedbirsiz. ill at ease huzursuz, içi rahat olmayan, meraklı. ill bod ing uğursuz, meşum. illbred terbiyesiz .illdisposed kötü huylu 12. düzensiz, tertipsiz. illfated bahtsız, talihsiz, uğursuz 13. nahoş. illfavored çirkin. ill gotten kötülükle elde edilmiş. illhu mored fena huylu 14. aksi, huysuz. illin formed bilgisi kıt olan, yanlış bilgi verilmiş. illjudged tedbirsiz, düşüncesiz. illman nered terbiyesiz, kaba. illnatured huysuz, ters, serkeş. illomened uğursuz. illstarred bahtı kara, talihsiz. illtimed vakitsiz, zamansız, mevsimsiz. illtrained iyi terbiye edilmemiş. illtreat kotu davranmak. illuse kötü muamele etmek. ill will kötü niyet, garaz, kin. ill wisher başkasının kötülüğünü isteyen kimse. do an ill turn to one bir kimseye kötülük etmek. It is an ill wind that blows nobody good Her işte bir hayır vardır. house of ill fame umumhane, genelev.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.8754 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).