Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for worn (4 entries) (5.9596 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -worn-, *worn*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Warn \Warn\ (w[add]rn), v. t. [OE. wernen, AS. weornan, wyrnan. Cf. {Warn} to admonish.] To refuse. [Written also {wern}, {worn}.] [Obs.] --Chaucer. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Wear \Wear\, v. t. [imp. {Wore} (w[=o]r); p. p. {Worn} (w[=o]rn); p. pr. & vb. n. {Wearing}. Before the 15th century wear was a weak verb, the imp. & p. p. being {Weared}.] [OE. weren, werien, AS. werian to carry, to wear, as arms or clothes; akin to OHG. werien, weren, to clothe, Goth. wasjan, L. vestis clothing, vestire to clothe, Gr. "enny`nai, Skr. vas. Cf. {Vest}.] [1913 Webster] 1. To carry or bear upon the person; to bear upon one's self, as an article of clothing, decoration, warfare, bondage, etc.; to have appendant to one's body; to have on; as, to wear a coat; to wear a shackle. [1913 Webster] What compass will you wear your farthingale? --Shak. [1913 Webster] On her white breast a sparkling cross she wore, Which Jews might kiss, and infidels adore. --Pope. [1913 Webster] 2. To have or exhibit an appearance of, as an aspect or manner; to bear; as, she wears a smile on her countenance. "He wears the rose of youth upon him." --Shak. [1913 Webster] His innocent gestures wear A meaning half divine. --Keble. [1913 Webster] 3. To use up by carrying or having upon one's self; hence, to consume by use; to waste; to use up; as, to wear clothes rapidly. [1913 Webster] 4. To impair, waste, or diminish, by continual attrition, scraping, percussion, on the like; to consume gradually; to cause to lower or disappear; to spend. [1913 Webster] That wicked wight his days doth wear. --Spenser. [1913 Webster] The waters wear the stones. --Job xiv. 19. [1913 Webster] 5. To cause or make by friction or wasting; as, to wear a channel; to wear a hole. [1913 Webster] 6. To form or shape by, or as by, attrition. [1913 Webster] Trials wear us into a liking of what, possibly, in the first essay, displeased us. --Locke. [1913 Webster] {To wear away}, to consume; to impair, diminish, or destroy, by gradual attrition or decay. {To wear off}, to diminish or remove by attrition or slow decay; as, to wear off the nap of cloth. {To wear on} or {To wear upon}, to wear. [Obs.] "[I] weared upon my gay scarlet gites [gowns.]" --Chaucer. {To wear out}. (a) To consume, or render useless, by attrition or decay; as, to wear out a coat or a book. (b) To consume tediously. "To wear out miserable days." --Milton. (c) To harass; to tire. "[He] shall wear out the saints of the Most High." --Dan vii. 25. (d) To waste the strength of; as, an old man worn out in military service. {To wear the breeches}. See under {Breeches}. [Colloq.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Worn \Worn\, p. p. of {Wear}. [1913 Webster] {Worn land}, land that has become exhausted by tillage, or which for any reason has lost its fertility. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: worn adj 1: affected by wear; damaged by long use; "worn threads on the screw"; "a worn suit"; "the worn pockets on the jacket" [ant: {new}] 2: showing the wearing effects of overwork or care or suffering; "looking careworn as she bent over her mending"; "her face was drawn and haggard from sleeplessness"; "that raddled but still noble face"; "shocked to see the worn look of his handsome young face"- Charles Dickens [syn: {careworn}, {drawn}, {haggard}, {raddled}, {worn}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  worn 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
worn
 • กริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา wear[Lex2]
 • ซึ่งใช้จนเก่า: ซึ่งใช้จนเสื่อม [Lex2]
 • (วอร์น,เวิร์น) v. กริยาช่อง 3 ของ wear adj. ใช้จนเก่า,สวมจนเก่าหรือขาด,ใช้จนเสื่อมค่าหรือหมดค่า,เหน็ดเหนื่อย,หมดแรง ###SW. wornness n. ###S. tired,used [Hope]
 • (vt) pp ของ wear [Nontri]
 • /W AO1 R N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [wear]
 • สวมใส่: สวม, นุ่ง, ใส่, ติด, ประดับ [Lex2]
 • เผยอารมณ์ให้เห็นบนใบหน้า: เผยสีหน้า, แสดงสีหน้า [Lex2]
 • (แวร์) {wore,worn,wearing,wears} vt.,n. (การ) สวม,ใส่,ติด,ประดับไว้,แสดง,แสดงให้เป็นท่า,ครอง,ใช้,สึก,ทำให้สึก,ทำให้อ่อนเพลีย vi. ลึก,เสียดสี,ทน,ใช้จนสึก,ใช้จนขาด wear down สึก สึกกร่อน เสื่อมชำรุด ทำให้เหนื่อย มีชัยเหนือ ###SW. wearer,n. [Hope]
 • (n) การสวม,รอยชำรุด,การใช้สอย,ความสึกหรอ,เสื้อผ้า [Nontri]
 • (vt) สวม,แสดง,ประดับ,ใส่,ใช้,ทำให้สึก,ทำให้อ่อนเพลีย,ติด [Nontri]
 • /W EH1 R/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
woran, worin, Dorn, Horn, Korn, Word, Wort, Zorn, vorn

Similar FRENCH words suggested by aspell:
won, orin, orna, orne, orné, éon, on, or, Horne, Morin, borna, borne, borné, corna, corne, cornu, corné, coron, morne, morné, porno, toron, coran, loran, ors, bon, con, cor, don, for, ion, mon, non, son, ton, hors, John, cors, dors, fors, lors, mors, sors, tors, CERN, Corp, barn, bora, bord, bore, bort, coin, dora, dore, dort, doré, foin, fora, fore, fort, foré, gord, korê, loin, lord, lori, mord, more, mort, nord, porc, pore, port, soin, sore, sort, tord, tort, tory, d'on, d'orin, j'orne, l'on, l'orin, l'orna, l'orne, m'orna, m'orne, n'orna, n'orne, t'orna, t'orne, d'or, l'or, d'ors

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 5.9596 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).