Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for woke (2 entries) (6.2313 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -woke-, *woke*. Possible hiragana form: をけ

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Wake \Wake\, v. i. [imp. & p. p. {Waked}or {Woke} (?); p. pr. & vb. n. {Waking}.] [AS. wacan, wacian; akin to OFries. waka, OS. wak?n, D. waken, G. wachen, OHG. wahh?n, Icel. vaka, Sw. vaken, Dan. vaage, Goth. wakan, v. i., uswakjan, v. t., Skr. v[=a]jay to rouse, to impel. ????. Cf. {Vigil}, {Wait}, v. i., {Watch}, v. i.] [1913 Webster] 1. To be or to continue awake; to watch; not to sleep. [1913 Webster] The father waketh for the daughter. --Ecclus. xlii. 9. [1913 Webster] Though wisdom wake, suspicion sleeps. --Milton. [1913 Webster] I can not think any time, waking or sleeping, without being sensible of it. --Locke. [1913 Webster] 2. To sit up late festive purposes; to hold a night revel. [1913 Webster] The king doth wake to-night, and takes his rouse, Keeps wassail, and the swaggering upspring reels. --Shak. [1913 Webster] 3. To be excited or roused from sleep; to awake; to be awakened; to cease to sleep; -- often with up. [1913 Webster] He infallibly woke up at the sound of the concluding doxology. --G. Eliot. [1913 Webster] 4. To be exited or roused up; to be stirred up from a dormant, torpid, or inactive state; to be active. [1913 Webster] Gentle airs due at their hour To fan the earth now waked. --Milton. [1913 Webster] Then wake, my soul, to high desires. --Keble. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Woke \Woke\, imp. & p. p. {Wake}. [1913 Webster]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  woke 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
woke
 • กริยาช่องที่ 2 ของ wake: ตื่น [Lex2]
 • (โวค) vi.,vt. กริยาช่อง 2 องwake [Hope]
 • (vt) pt และ pp ของ wake [Nontri]
 • /W OW1 K/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [wake]
 • ปลุกให้ตื่น: ทำให้ตื่น [Lex2]
 • ตื่นนอน[Lex2]
 • ทำให้ตื่นตัว[Lex2]
 • ตื่นตัว[Lex2]
 • ทำให้รับรู้[Lex2]
 • รับรู้[Lex2]
 • เฝ้าศพก่อนฝังหรือทำพิธี[Lex2]
 • การเฝ้าศพก่อนฝังหรือทำพิธี[Lex2]
 • ร่องรอยทางน้ำที่เรือหรือสิ่งอื่นใดแล่นผ่านไป[Lex2]
 • ร่องรอยทางอากาศหลังจากเครื่องบินบินผ่านไป[Lex2]
 • ตำแหน่งหรือพื้นที่ด้านหลัง[Lex2]
 • ผลกระทบที่ตามมา[Lex2]
 • การพบปะพูดคุยกันหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่สำคัญผ่านไป โดยมากหมายถึง การไปชุมนุมกันที่บ้านของผู้ที่เสียชีวิตก่อนจะมีพิธีฝังศพ (โดยมักถูกอ้างว่ามีที่มาจาก การปลุกให้ผู้ตายมีชีวิตขึ้นมาอีก) เช่น A wake usually lasts 3 full days, afterwards on the 4th day the funeral takes place. [LongdoEN]
 • (เวค) {waked/woke,waking,wakes} vi. ตื่น,ตื่นนอน,ตื่นตัว,สำนึกตัว vt. ทำให้ตื่น,ปลุกให้ตื่น,กวน,ปลุกเร้า,เฝ้าคอย,เฝ้าศพ,อยู่ยาม n. การรอคอย,การอยู่ยาม,การเฝ้าศพ ###SW. waker n. ###S. watch vigil [Hope]
 • (n) ร่องรอย,ทางเดิน,ทางผ่าน,การรอคอย,การอยู่ยาม [Nontri]
 • (vi,vt) ปลุก,ทำให้ตื่น,กวน,อยู่ยาม,เฝ้าศพ,สำนึกตัว [Nontri]
 • /W EY1 K/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Wolke, Woge, wöge, Wolken, Wicke, Wolle, wirke, wohle, wolle, wie, wo, Borke, Joker, Poker, Socke, Volke, Werke, Woche, Wodka, Wogen, Wonne, Worte, bocke, hocke, locke, wecke, welke, wobei, wogen, woher, Boje, Ecke, Elke, Koje, Mole, Pike, Pole, Sole, Wale, Wiki, Wolf, ecke, hole, AOK, Lok, Ode, wog, Choke, Wirken, wirken, wollen, Anke, Bote, Code, Doge, Doku, Dome, Dose, Gote, Hofe, Hose, Koks, Loks, Lore, Lose, Lote, Luke, Mode, Note, Pope, Pore, Pose, Robe, Rose, Soge, Soße, Tode, Tone, Tore, Tote, Unke, Wabe, Wade, Ware, Wege, Wehe, Wohl, Word, Wort, Zofe, Zone, Zote, boxe, büke, hake, hohe

Similar FRENCH words suggested by aspell:
coke, joker, poker

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.2313 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).