Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for waste (5 entries) (6.1027 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -waste-, *waste*.

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Waste \Waste\, a. [OE. wast, OF. wast, from L. vastus, influenced by the kindred German word; cf. OHG. wuosti, G. w["u]st, OS. w?sti, D. woest, AS. w[=e]ste. Cf. {Vast}.] [1913 Webster] 1. Desolate; devastated; stripped; bare; hence, dreary; dismal; gloomy; cheerless. [1913 Webster] The dismal situation waste and wild. --Milton. [1913 Webster] His heart became appalled as he gazed forward into the waste darkness of futurity. --Sir W. Scott. [1913 Webster] 2. Lying unused; unproductive; worthless; valueless; refuse; rejected; as, waste land; waste paper. [1913 Webster] But his waste words returned to him in vain. --Spenser. [1913 Webster] Not a waste or needless sound, Till we come to holier ground. --Milton. [1913 Webster] Ill day which made this beauty waste. --Emerson. [1913 Webster] 3. Lost for want of occupiers or use; superfluous. [1913 Webster] And strangled with her waste fertility. --Milton. [1913 Webster] {Waste gate}, a gate by which the superfluous water of a reservoir, or the like, is discharged. {Waste paper}. See under {Paper}. {Waste pipe}, a pipe for carrying off waste, or superfluous, water or other fluids. Specifically: (a) (Steam Boilers) An escape pipe. See under {Escape}. (b) (Plumbing) The outlet pipe at the bottom of a bowl, tub, sink, or the like. {Waste steam}. (a) Steam which escapes the air. (b) Exhaust steam. {Waste trap}, a trap for a waste pipe, as of a sink. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Waste \Waste\, n. [OE. waste; cf. the kindred AS. w[=e]sten, OHG. w[=o]st[imac], wuost[imac], G. w["u]ste. See {Waste}, a. & v.] [1913 Webster] 1. The act of wasting, or the state of being wasted; a squandering; needless destruction; useless consumption or expenditure; devastation; loss without equivalent gain; gradual loss or decrease, by use, wear, or decay; as, a waste of property, time, labor, words, etc. "Waste . . . of catel and of time." --Chaucer. [1913 Webster] For all this waste of wealth loss of blood. --Milton. [1913 Webster] He will never . . . in the way of waste, attempt us again. --Shak. [1913 Webster] Little wastes in great establishments, constantly occurring, may defeat the energies of a mighty capital. --L. Beecher. [1913 Webster] 2. That which is wasted or desolate; a devastated, uncultivated, or wild country; a deserted region; an unoccupied or unemployed space; a dreary void; a desert; a wilderness. "The wastes of Nature." --Emerson. [1913 Webster] All the leafy nation sinks at last, And Vulcan rides in triumph o'er the waste. --Dryden. [1913 Webster] The gloomy waste of waters which bears his name is his tomb and his monument. --Bancroft. [1913 Webster] 3. That which is of no value; worthless remnants; refuse. Specifically: Remnants of cops, or other refuse resulting from the working of cotton, wool, hemp, and the like, used for wiping machinery, absorbing oil in the axle boxes of railway cars, etc. [1913 Webster] 4. (Law) Spoil, destruction, or injury, done to houses, woods, fences, lands, etc., by a tenant for life or for years, to the prejudice of the heir, or of him in reversion or remainder. [1913 Webster] Note: Waste is voluntary, as by pulling down buildings; or permissive, as by suffering them to fall for want of necessary repairs. Whatever does a lasting damage to the freehold is a {waste}. --Blackstone. [1913 Webster] 5. (Mining) Old or abandoned workings, whether left as vacant space or filled with refuse. [1913 Webster] 6. (Phys. Geog.) Material derived by mechanical and chemical erosion from the land, carried by streams to the sea. [Webster 1913 Suppl.] Syn: Prodigality; diminution; loss; dissipation; destruction; devastation; havoc; desolation; ravage. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Waste \Waste\, v. t. [imp. & p. p. {Wasted}; p. pr. & vb. n. {Wasting}.] [OE. wasten, OF. waster, guaster, gaster, F. g[^a]ter to spoil, L. vastare to devastate, to lay waste, fr. vastus waste, desert, uncultivated, ravaged, vast, but influenced by a kindred German word; cf. OHG. wuosten, G. w["u]sten, AS. w[=e]stan. See {Waste}, a.] [1913 Webster] 1. To bring to ruin; to devastate; to desolate; to destroy. [1913 Webster] Thou barren ground, whom winter's wrath hath wasted, Art made a mirror to behold my plight. --Spenser. [1913 Webster] The Tiber Insults our walls, and wastes our fruitful grounds. --Dryden. [1913 Webster] 2. To wear away by degrees; to impair gradually; to diminish by constant loss; to use up; to consume; to spend; to wear out. [1913 Webster] Until your carcasses be wasted in the wilderness. --Num. xiv. 33. [1913 Webster] O, were I able To waste it all myself, and leave ye none! --Milton. [1913 Webster] Here condemned To waste eternal days in woe and pain. --Milton. [1913 Webster] Wasted by such a course of life, the infirmities of age daily grew on him. --Robertson. [1913 Webster] 3. To spend unnecessarily or carelessly; to employ prodigally; to expend without valuable result; to apply to useless purposes; to lavish vainly; to squander; to cause to be lost; to destroy by scattering or injury. [1913 Webster] The younger son gathered all together, and . . . wasted his substance with riotous living. --Luke xv. 13. [1913 Webster] Full many a flower is born to blush unseen, And waste its sweetness on the desert air. --Gray. [1913 Webster] 4. (Law) To damage, impair, or injure, as an estate, voluntarily, or by suffering the buildings, fences, etc., to go to decay. [1913 Webster] Syn: To squander; dissipate; lavish; desolate. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Waste \Waste\ (w[=a]st), v. i. 1. To be diminished; to lose bulk, substance, strength, value, or the like, gradually; to be consumed; to dwindle; to grow less; -- commonly used with away. [1913 Webster +PJC] The time wasteth night and day. --Chaucer. [1913 Webster] The barrel of meal shall not waste. --1 Kings xvii. 14. [1913 Webster] But man dieth, and wasteth away. --Job xiv. 10. [1913 Webster] 2. (Sporting) To procure or sustain a reduction of flesh; -- said of a jockey in preparation for a race, etc. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: waste adj 1: located in a dismal or remote area; desolate; "a desert island"; "a godforsaken wilderness crossroads"; "a wild stretch of land"; "waste places" [syn: {godforsaken}, {waste}, {wild}] n 1: any materials unused and rejected as worthless or unwanted; "they collect the waste once a week"; "much of the waste material is carried off in the sewers" [syn: {waste}, {waste material}, {waste matter}, {waste product}] 2: useless or profitless activity; using or expending or consuming thoughtlessly or carelessly; "if the effort brings no compensating gain it is a waste"; "mindless dissipation of natural resources" [syn: {waste}, {wastefulness}, {dissipation}] 3: the trait of wasting resources; "a life characterized by thriftlessness and waste"; "the wastefulness of missed opportunities" [syn: {thriftlessness}, {waste}, {wastefulness}] 4: an uninhabited wilderness that is worthless for cultivation; "the barrens of central Africa"; "the trackless wastes of the desert" [syn: {barren}, {waste}, {wasteland}] 5: (law) reduction in the value of an estate caused by act or neglect [syn: {waste}, {permissive waste}] v 1: spend thoughtlessly; throw away; "He wasted his inheritance on his insincere friends"; "You squandered the opportunity to get and advanced degree" [syn: {waste}, {blow}, {squander}] [ant: {conserve}, {economise}, {economize}, {husband}] 2: use inefficiently or inappropriately; "waste heat"; "waste a joke on an unappreciative audience" 3: get rid of; "We waste the dirty water by channeling it into the sewer" 4: run off as waste; "The water wastes back into the ocean" [syn: {waste}, {run off}] 5: get rid of (someone who may be a threat) by killing; "The mafia liquidated the informer"; "the double agent was neutralized" [syn: {neutralize}, {neutralise}, {liquidate}, {waste}, {knock off}, {do in}] 6: spend extravagantly; "waste not, want not" [syn: {consume}, {squander}, {waste}, {ware}] 7: lose vigor, health, or flesh, as through grief; "After her husband died, she just pined away" [syn: {pine away}, {waste}, {languish}] 8: cause to grow thin or weak; "The treatment emaciated him" [syn: {waste}, {emaciate}, {macerate}] 9: cause extensive destruction or ruin utterly; "The enemy lay waste to the countryside after the invasion" [syn: {lay waste to}, {waste}, {devastate}, {desolate}, {ravage}, {scourge}] 10: become physically weaker; "Political prisoners are wasting away in many prisons all over the world" [syn: {waste}, {rot}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.1027 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).