Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for ward (5 entries) (6.09 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ward-, *ward*.

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: -ward \-ward\ (w[~e]rd), -wards \-wards\ (w[~e]rdz). [AS. -weard, -weardes; akin to OS. & OFries. -ward. OHG. -wert, G. -w[aum]rts, Icel. -ver[eth]r, Goth. -va['i]r[thorn]s, L. vertere to turn, versus toward, and E. worth to become. [root]143. See {Worth}. v. i., and cf. {Verse}. Adverbs ending in -wards (AS. -weardes) and some other adverbs, such as besides, betimes, since (OE. sithens). etc., were originally genitive forms used adverbially.] Suffixes denoting course or direction to; motion or tendency toward; as in backward, or backwards; toward, or towards, etc. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Ward \Ward\, v. t. [imp. & p. p. {Warded}; p. pr. & vb. n. {Warding}.] [OE. wardien, AS. weardian to keep, protect; akin to OS. ward?n to watch, take care, OFries. wardia, OHG. wart?n, G. warten to wait, wait on, attend to, Icel. var?a to guarantee defend, Sw. v[*a]rda to guard, to watch; cf. OF. warder, of German origin. See {Ward}, n., and cf. {Award}, {Guard}, {Reward}.] [1913 Webster] 1. To keep in safety; to watch; to guard; formerly, in a specific sense, to guard during the day time. [1913 Webster] Whose gates he found fast shut, no living wight To ward the same. --Spenser. [1913 Webster] 2. To defend; to protect. [1913 Webster] Tell him it was a hand that warded him From thousand dangers. --Shak. [1913 Webster] 3. To defend by walls, fortifications, etc. [Obs.] [1913 Webster] 4. To fend off; to repel; to turn aside, as anything mischievous that approaches; -- usually followed by off. [1913 Webster] Now wards a felling blow, now strikes again. --Daniel. [1913 Webster] The pointed javelin warded off his rage. --Addison. [1913 Webster] It instructs the scholar in the various methods of warding off the force of objections. --I. Watts. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Ward \Ward\, n. [AS. weard, fem., guard, weard, masc., keeper, guard; akin to OS. ward a watcher, warden, G. wart, OHG. wart, Icel. v["o]r[eth]r a warden, a watch, Goth. -wards in da['u]rawards a doorkeeper, and E. wary; cf. OF. warde guard, from the German. See {Ware}, a., {Wary}, and cf. {Guard}, {Wraith}.] 1. The act of guarding; watch; guard; guardianship; specifically, a guarding during the day. See the Note under {Watch}, n., 1. [1913 Webster] Still, when she slept, he kept both watch and ward. --Spenser. [1913 Webster] 2. One who, or that which, guards; garrison; defender; protector; means of guarding; defense; protection. [1913 Webster] For the best ward of mine honor. --Shak. [1913 Webster] The assieged castle's ward Their steadfast stands did mightily maintain. --Spenser. [1913 Webster] For want of other ward, He lifted up his hand, his front to guard. --Dryden. [1913 Webster] 3. The state of being under guard or guardianship; confinement under guard; the condition of a child under a guardian; custody. [1913 Webster] And he put them in ward in the house of the captain of the guard. --Gen. xl. 3. [1913 Webster] I must attend his majesty's command, to whom I am now in ward. --Shak. [1913 Webster] It is also inconvenient, in Ireland, that the wards and marriages of gentlemen's children should be in the disposal of any of those lords. --Spenser. [1913 Webster] 4. A guarding or defensive motion or position, as in fencing; guard. "Thou knowest my old ward; here I lay, and thus I bore my point." --Shak. [1913 Webster] 5. One who, or that which, is guarded. Specifically: [1913 Webster] (a) A minor or person under the care of a guardian; as, a ward in chancery. "You know our father's ward, the fair Monimia." --Otway. [1913 Webster] (b) A division of a county. [Eng. & Scot.] [1913 Webster] (c) A division, district, or quarter of a town or city. [1913 Webster] Throughout the trembling city placed a guard, Dealing an equal share to every ward. --Dryden. [1913 Webster] (d) A division of a forest. [Eng.] [1913 Webster] (e) A division of a hospital; as, a fever ward. [1913 Webster] 6. (a) A projecting ridge of metal in the interior of a lock, to prevent the use of any key which has not a corresponding notch for passing it. (b) A notch or slit in a key corresponding to a ridge in the lock which it fits; a ward notch. --Knight. [1913 Webster] The lock is made . . . more secure by attaching wards to the front, as well as to the back, plate of the lock, in which case the key must be furnished with corresponding notches. --Tomlinson. [1913 Webster] [1913 Webster] {Ward penny} (O. Eng. Law), money paid to the sheriff or castellan for watching and warding a castle. {Ward staff}, a constable's or watchman's staff. [Obs.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Ward \Ward\, v. i. 1. To be vigilant; to keep guard. [1913 Webster] 2. To act on the defensive with a weapon. [1913 Webster] She redoubling her blows drove the stranger to no other shift than to ward and go back. --Sir P. Sidney. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: ward n 1: a person who is under the protection or in the custody of another 2: a district into which a city or town is divided for the purpose of administration and elections 3: block forming a division of a hospital (or a suite of rooms) shared by patients who need a similar kind of care; "they put her in a 4-bed ward" [syn: {ward}, {hospital ward}] 4: English economist and conservationist (1914-1981) [syn: {Ward}, {Barbara Ward}, {Baroness Jackson of Lodsworth}] 5: English writer of novels who was an active opponent of the women's suffrage movement (1851-1920) [syn: {Ward}, {Mrs. Humphrey Ward}, {Mary Augusta Arnold Ward}] 6: United States businessman who in 1872 established a successful mail-order business (1843-1913) [syn: {Ward}, {Montgomery Ward}, {Aaron Montgomery Ward}] 7: a division of a prison (usually consisting of several cells) [syn: {cellblock}, {ward}] v 1: watch over or shield from danger or harm; protect; "guard my possessions while I'm away" [syn: {guard}, {ward}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.09 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).