Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for time (7 entries) (5.9555 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -time-, *time*.

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Time \Time\ (t[imac]m), v. t. [imp. & p. p. {Timed} (t[imac]md); p. pr. & vb. n. {Timing}.] 1. To appoint the time for; to bring, begin, or perform at the proper season or time; as, he timed his appearance rightly. [1913 Webster] There is no greater wisdom than well to time the beginnings and onsets of things. --Bacon. [1913 Webster] 2. To regulate as to time; to accompany, or agree with, in time of movement. [1913 Webster] Who overlooked the oars, and timed the stroke. --Addison. [1913 Webster] He was a thing of blood, whose every motion Was timed with dying cries. --Shak. [1913 Webster] 3. To ascertain or record the time, duration, or rate of; as, to time the speed of horses, or hours for workmen. [1913 Webster] 4. To measure, as in music or harmony. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Time \Time\, v. i. 1. To keep or beat time; to proceed or move in time. [1913 Webster] With oar strokes timing to their song. --Whittier. [1913 Webster] 2. To pass time; to delay. [Obs.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Time \Time\, n.; pl. {Times}. [OE. time, AS. t[imac]ma, akin to t[imac]d time, and to Icel. t[imac]mi, Dan. time an hour, Sw. timme. [root]58. See {Tide}, n.] 1. Duration, considered independently of any system of measurement or any employment of terms which designate limited portions thereof. [1913 Webster] The time wasteth [i. e. passes away] night and day. --Chaucer. [1913 Webster] I know of no ideas . . . that have a better claim to be accounted simple and original than those of space and time. --Reid. [1913 Webster] 2. A particular period or part of duration, whether past, present, or future; a point or portion of duration; as, the time was, or has been; the time is, or will be. [1913 Webster] God, who at sundry times and in divers manners spake in time past unto the fathers by the prophets. --Heb. i. 1. [1913 Webster] 3. The period at which any definite event occurred, or person lived; age; period; era; as, the Spanish Armada was destroyed in the time of Queen Elizabeth; -- often in the plural; as, ancient times; modern times. [1913 Webster] 4. The duration of one's life; the hours and days which a person has at his disposal. [1913 Webster] Believe me, your time is not your own; it belongs to God, to religion, to mankind. --Buckminster. [1913 Webster] 5. A proper time; a season; an opportunity. [1913 Webster] There is . . . a time to every purpose. --Eccl. iii. 1. [1913 Webster] The time of figs was not yet. --Mark xi. 13. [1913 Webster] 6. Hour of travail, delivery, or parturition. [1913 Webster] She was within one month of her time. --Clarendon. [1913 Webster] 7. Performance or occurrence of an action or event, considered with reference to repetition; addition of a number to itself; repetition; as, to double cloth four times; four times four, or sixteen. [1913 Webster] Summers three times eight save one. --Milton. [1913 Webster] 8. The present life; existence in this world as contrasted with immortal life; definite, as contrasted with infinite, duration. [1913 Webster] Till time and sin together cease. --Keble. [1913 Webster] 9. (Gram.) Tense. [1913 Webster] 10. (Mus.) The measured duration of sounds; measure; tempo; rate of movement; rhythmical division; as, common or triple time; the musician keeps good time. [1913 Webster] Some few lines set unto a solemn time. --Beau. & Fl. [1913 Webster] Note: Time is often used in the formation of compounds, mostly self-explaining; as, time-battered, time-beguiling, time-consecrated, time-consuming, time-enduring, time-killing, time-sanctioned, time-scorner, time-wasting, time-worn, etc. [1913 Webster] {Absolute time}, time irrespective of local standards or epochs; as, all spectators see a lunar eclipse at the same instant of absolute time. {Apparent time}, the time of day reckoned by the sun, or so that 12 o'clock at the place is the instant of the transit of the sun's center over the meridian. {Astronomical time}, mean solar time reckoned by counting the hours continuously up to twenty-four from one noon to the next. {At times}, at distinct intervals of duration; now and then; as, at times he reads, at other times he rides. {Civil time}, time as reckoned for the purposes of common life in distinct periods, as years, months, days, hours, etc., the latter, among most modern nations, being divided into two series of twelve each, and reckoned, the first series from midnight to noon, the second, from noon to midnight. {Common time} (Mil.), the ordinary time of marching, in which ninety steps, each twenty-eight inches in length, are taken in one minute. {Equation of time}. See under {Equation}, n. {In time}. (a) In good season; sufficiently early; as, he arrived in time to see the exhibition. (b) After a considerable space of duration; eventually; finally; as, you will in time recover your health and strength. {Mean time}. See under 4th {Mean}. {Quick time} (Mil.), time of marching, in which one hundred and twenty steps, each thirty inches in length, are taken in one minute. {Sidereal time}. See under {Sidereal}. {Standard time}, the civil time that has been established by law or by general usage over a region or country. In England the standard time is Greenwich mean solar time. In the United States and Canada four kinds of standard time have been adopted by the railroads and accepted by the people, viz., Eastern, Central, Mountain, and Pacific time, corresponding severally to the mean local times of the 75th, 90th, 105th, and 120th meridians west from Greenwich, and being therefore five, six, seven, and eight hours slower than Greenwich time. {Time ball}, a ball arranged to drop from the summit of a pole, to indicate true midday time, as at Greenwich Observatory, England. --Nichol. {Time bargain} (Com.), a contract made for the sale or purchase of merchandise, or of stock in the public funds, at a certain time in the future. {Time bill}. Same as {Time-table}. [Eng.] {Time book}, a book in which is kept a record of the time persons have worked. {Time detector}, a timepiece provided with a device for registering and indicating the exact time when a watchman visits certain stations in his beat. {Time enough}, in season; early enough. "Stanly at Bosworth field, . . . came time enough to save his life." --Bacon. {Time fuse}, a fuse, as for an explosive projectile, which can be so arranged as to ignite the charge at a certain definite interval after being itself ignited. {Time immemorial}, or {Time out of mind}. (Eng. Law) See under {Immemorial}. {Time lock}, a lock having clockwork attached, which, when wound up, prevents the bolt from being withdrawn when locked, until a certain interval of time has elapsed. {Time of day}, salutation appropriate to the times of the day, as "good morning," "good evening," and the like; greeting. {To kill time}. See under {Kill}, v. t. {To make time}. (a) To gain time. (b) To occupy or use (a certain) time in doing something; as, the trotting horse made fast time. {To move against time}, {To run against time}, or {To go against time}, to move, run, or go a given distance without a competitor, in the quickest possible time; or, to accomplish the greatest distance which can be passed over in a given time; as, the horse is to run against time. {True time}. (a) Mean time as kept by a clock going uniformly. (b) (Astron.) Apparent time as reckoned from the transit of the sun's center over the meridian. [1913 Webster] [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: time n 1: an instance or single occasion for some event; "this time he succeeded"; "he called four times"; "he could do ten at a clip" [syn: {time}, {clip}] 2: a period of time considered as a resource under your control and sufficient to accomplish something; "take time to smell the roses"; "I didn't have time to finish"; "it took more than half my time" 3: an indefinite period (usually marked by specific attributes or activities); "he waited a long time"; "the time of year for planting"; "he was a great actor in his time" 4: a suitable moment; "it is time to go" 5: the continuum of experience in which events pass from the future through the present to the past 6: a person's experience on a particular occasion; "he had a time holding back the tears"; "they had a good time together" 7: a reading of a point in time as given by a clock; "do you know what time it is?"; "the time is 10 o'clock" [syn: {clock time}, {time}] 8: the fourth coordinate that is required (along with three spatial dimensions) to specify a physical event [syn: {fourth dimension}, {time}] 9: rhythm as given by division into parts of equal duration [syn: {meter}, {metre}, {time}] 10: the period of time a prisoner is imprisoned; "he served a prison term of 15 months"; "his sentence was 5 to 10 years"; "he is doing time in the county jail" [syn: {prison term}, {sentence}, {time}] v 1: measure the time or duration of an event or action or the person who performs an action in a certain period of time; "he clocked the runners" [syn: {clock}, {time}] 2: assign a time for an activity or event; "The candidate carefully timed his appearance at the disaster scene" 3: set the speed, duration, or execution of; "we time the process to manufacture our cars very precisely" 4: regulate or set the time of; "time the clock" 5: adjust so that a force is applied and an action occurs at the desired time; "The good player times his swing so as to hit the ball squarely" From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: t 1. (kıs.) teaspoon, temperature tenor, tense, territory, time, ton, town, transitive. From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: time hour; o'clock; time From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]: time team

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.9555 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).