Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for sucker (5 entries) (3.7995 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sucker-, *sucker*.

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Hag \Hag\ (h[a^]g), n. [OE. hagge, hegge, witch, hag, AS. h[ae]gtesse; akin to OHG. hagazussa, G. hexe, D. heks, Dan. hex, Sw. h[aum]xa. The first part of the word is prob. the same as E. haw, hedge, and the orig. meaning was perh., wood woman, wild woman. [root]12.] 1. A witch, sorceress, or enchantress; also, a wizard. [Obs.] "[Silenus] that old hag." --Golding. [1913 Webster] 2. An ugly old woman. --Dryden. [1913 Webster] 3. A fury; a she-monster. --Crashaw. [1913 Webster] 4. (Zool.) An eel-like marine marsipobranch ({Myxine glutinosa}), allied to the lamprey. It has a suctorial mouth, with labial appendages, and a single pair of gill openings. It is the type of the order {Hyperotreta}. Called also {hagfish}, {borer}, {slime eel}, {sucker}, and {sleepmarken}. [1913 Webster] 5. (Zool.) The hagdon or shearwater. [1913 Webster] 6. An appearance of light and fire on a horse's mane or a man's hair. --Blount. [1913 Webster] {Hag moth} (Zool.), a moth ({Phobetron pithecium}), the larva of which has curious side appendages, and feeds on fruit trees. {Hag's tooth} (Naut.), an ugly irregularity in the pattern of matting or pointing. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sucker \Suck"er\ (s[u^]k"[~e]r), n. 1. One who, or that which, sucks; esp., one of the organs by which certain animals, as the octopus and remora, adhere to other bodies. [1913 Webster] 2. A suckling; a sucking animal. --Beau. & Fl. [1913 Webster] 3. The embolus, or bucket, of a pump; also, the valve of a pump basket. --Boyle. [1913 Webster] 4. A pipe through which anything is drawn. [1913 Webster] 5. A small piece of leather, usually round, having a string attached to the center, which, when saturated with water and pressed upon a stone or other body having a smooth surface, adheres, by reason of the atmospheric pressure, with such force as to enable a considerable weight to be thus lifted by the string; -- used by children as a plaything. [1913 Webster] 6. (Bot.) A shoot from the roots or lower part of the stem of a plant; -- so called, perhaps, from diverting nourishment from the body of the plant. [1913 Webster] 7. (Zool.) (a) Any one of numerous species of North American fresh-water cyprinoid fishes of the family {Catostomidae}; so called because the lips are protrusile. The flesh is coarse, and they are of little value as food. The most common species of the Eastern United States are the northern sucker ({Catostomus Commersoni}), the white sucker ({Catostomus teres}), the hog sucker ({Catostomus nigricans}), and the chub, or sweet sucker ({Erimyzon sucetta}). Some of the large Western species are called {buffalo fish}, {red horse}, {black horse}, and {suckerel}. (b) The remora. (c) The lumpfish. (d) The hagfish, or myxine. (e) A California food fish ({Menticirrus undulatus}) closely allied to the kingfish (a); -- called also {bagre}. [1913 Webster] 8. A parasite; a sponger. See def. 6, above. [1913 Webster] They who constantly converse with men far above their estates shall reap shame and loss thereby; if thou payest nothing, they will count thee a sucker, no branch. --Fuller. [1913 Webster] 9. A hard drinker; a soaker. [Slang] [1913 Webster] 10. A greenhorn; someone easily cheated, gulled, or deceived. [Slang, U.S.] [1913 Webster] 11. A nickname applied to a native of Illinois. [U. S.] [1913 Webster] 12. A person strongly attracted to something; -- usually used with for; as, he's a sucker for tall blondes. [PJC] 11. Any thing or person; -- usually implying annoyance or dislike; as, I went to change the blade and cut my finger on the sucker. [Slang] [PJC] {Carp sucker}, {Cherry sucker}, etc. See under {Carp}, {Cherry}, etc. {Sucker fish}. See {Sucking fish}, under {Sucking}. {Sucker rod}, a pump rod. See under {Pump}. {Sucker tube} (Zool.), one of the external ambulacral tubes of an echinoderm, -- usually terminated by a sucker and used for locomotion. Called also {sucker foot}. See {Spatangoid}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sucker \Suck"er\, v. t. [imp. & p. p. {Suckered}; p. pr. & vb. n. {Suckering}.] 1. To strip off the suckers or shoots from; to deprive of suckers; as, to sucker maize. [1913 Webster] 2. To cheat or deceive (a gullible person); to make a sucker of (someone). [PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sucker \Suck"er\, v. i. To form suckers; as, corn suckers abundantly. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: sucker n 1: a person who is gullible and easy to take advantage of [syn: {chump}, {fool}, {gull}, {mark}, {patsy}, {fall guy}, {sucker}, {soft touch}, {mug}] 2: a shoot arising from a plant's roots 3: a drinker who sucks (as at a nipple or through a straw) 4: flesh of any of numerous North American food fishes with toothless jaws 5: hard candy on a stick [syn: {lollipop}, {sucker}, {all-day sucker}] 6: an organ specialized for sucking nourishment or for adhering to objects by suction 7: mostly North American freshwater fishes with a thick-lipped mouth for feeding by suction; related to carps

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.7995 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).