Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for string (5 entries) (4.6393 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -string-, *string*.

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: String \String\ (str[i^]ng), n. [OE. string, streng, AS. streng; akin to D. streng, G. strang, Icel. strengr, Sw. str[aum]ng, Dan. straeng; probably from the adj., E. strong (see {Strong}); or perhaps originally meaning, twisted, and akin to E. strangle.] 1. A small cord, a line, a twine, or a slender strip of leather, or other substance, used for binding together, fastening, or tying things; a cord, larger than a thread and smaller than a rope; as, a shoe string; a bonnet string; a silken string. --Shak. [1913 Webster] Round Ormond's knee thou tiest the mystic string. --Prior. [1913 Webster] 2. A thread or cord on which a number of objects or parts are strung or arranged in close and orderly succession; hence, a line or series of things arranged on a thread, or as if so arranged; a succession; a concatenation; a chain; as, a string of shells or beads; a string of dried apples; a string of houses; a string of arguments. "A string of islands." --Gibbon. [1913 Webster] 3. A strip, as of leather, by which the covers of a book are held together. --Milton. [1913 Webster] 4. The cord of a musical instrument, as of a piano, harp, or violin; specifically (pl.), the stringed instruments of an orchestra, in distinction from the wind instruments; as, the strings took up the theme. "An instrument of ten strings." --Ps. xxx. iii. 2. [1913 Webster] Me softer airs befit, and softer strings Of lute, or viol still. --Milton. [1913 Webster] 5. The line or cord of a bow. --Ps. xi. 2. [1913 Webster] He twangs the grieving string. --Pope. [1913 Webster] 6. A fiber, as of a plant; a little, fibrous root. [1913 Webster] Duckweed putteth forth a little string into the water, from the bottom. --Bacon. [1913 Webster] 7. A nerve or tendon of an animal body. [1913 Webster] The string of his tongue was loosed. --Mark vii. 35. [1913 Webster] 8. (Shipbuilding) An inside range of ceiling planks, corresponding to the sheer strake on the outside and bolted to it. [1913 Webster] 9. (Bot.) The tough fibrous substance that unites the valves of the pericap of leguminous plants, and which is readily pulled off; as, the strings of beans. [1913 Webster] 10. (Mining) A small, filamentous ramification of a metallic vein. --Ure. [1913 Webster] 11. (Arch.) Same as {Stringcourse}. [1913 Webster] 12. (Billiards) The points made in a game. [1913 Webster] 13. (a) In various indoor games, a score or tally, sometimes, as in American billiard games, marked by buttons threaded on a string or wire. (b) In various games, competitions, etc., a certain number of turns at play, of rounds, etc. [Webster 1913 Suppl.] 14. (Billiards & Pool) (a) The line from behind and over which the cue ball must be played after being out of play as by being pocketed or knocked off the table; -- called also {string line}. (b) Act of stringing for break. [Webster 1913 Suppl.] 15. A hoax; a trumped-up or "fake" story. [Slang] [Webster 1913 Suppl.] 16. a sequence of similar objects or events sufficiently close in time or space to be perceived as a group; a string of accidents; a string of restaurants on a highway. [PJC] 17. (Physics) A one-dimensional string-like mathematical object used as a means of representing the properties of fundamental particles in {string theory}, one theory of particle physics; such hypothetical objects are one-dimensional and very small (10^{-33} cm) but exist in more than four spatial dimensions, and have various modes of vibration. Considering particles as strings avoids some of the problems of treating particles as points, and allows a unified treatment of gravity along with the other three forces (electromagnetism, the weak force, and the strong force) in a manner consistent with quantum mechanics. See also {string theory}. [PJC] {String band} (Mus.), a band of musicians using only, or chiefly, stringed instruments. {String beans}. (a) A dish prepared from the unripe pods of several kinds of beans; -- so called because the strings are stripped off. (b) Any kind of beans in which the pods are used for cooking before the seeds are ripe; usually, the low bush bean. {To have two strings to one's bow}, to have a means or expedient in reserve in case the one employed fails. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: String \String\ (str[i^]ng), v. t. [imp. {Strung} (str[u^]ng); p. p. {Strung} (R. {Stringed} (str[i^]ngd)); p. pr. & vb. n. {Stringing}.] 1. To furnish with strings; as, to string a violin. [1913 Webster] Has not wise nature strung the legs and feet With firmest nerves, designed to walk the street? --Gay. [1913 Webster] 2. To put in tune the strings of, as a stringed instrument, in order to play upon it. [1913 Webster] For here the Muse so oft her harp has strung, That not a mountain rears its head unsung. --Addison. [1913 Webster] 3. To put on a string; to file; as, to string beads. [1913 Webster] 4. To make tense; to strengthen. [1913 Webster] Toil strung the nerves, and purified the blood. --Dryden. [1913 Webster] 5. To deprive of strings; to strip the strings from; as, to string beans. See {String}, n., 9. [1913 Webster] 6. To hoax; josh; jolly; often used with along; as, we strung him along all day until he realized we were kidding. [Slang] [Webster 1913 Suppl. +PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: String \String\, v. i. To form into a string or strings, as a substance which is stretched, or people who are moving along, etc. [Webster 1913 Suppl.] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: string n 1: a lightweight cord [syn: {string}, {twine}] 2: stringed instruments that are played with a bow; "the strings played superlatively well" [syn: {bowed stringed instrument}, {string}] 3: a tightly stretched cord of wire or gut, which makes sound when plucked, struck, or bowed 4: a sequentially ordered set of things or events or ideas in which each successive member is related to the preceding; "a string of islands"; "train of mourners"; "a train of thought" [syn: {string}, {train}] 5: a linear sequence of symbols (characters or words or phrases) 6: a tie consisting of a cord that goes through a seam around an opening; "he pulled the drawstring and closed the bag" [syn: {drawstring}, {drawing string}, {string}] 7: a tough piece of fiber in vegetables, meat, or other food (especially the tough fibers connecting the two halves of a bean pod) 8: (cosmology) a hypothetical one-dimensional subatomic particle having a concentration of energy and the dynamic properties of a flexible loop [syn: {string}, {cosmic string}] 9: a collection of objects threaded on a single strand 10: a necklace made by a stringing objects together; "a string of beads"; "a strand of pearls"; [syn: {chain}, {string}, {strand}] v 1: thread on or as if on a string; "string pearls on a string"; "the child drew glass beads on a string"; "thread dried cranberries" [syn: {string}, {thread}, {draw}] 2: add as if on a string; "string these ideas together"; "string up these songs and you'll have a musical" [syn: {string}, {string up}] 3: move or come along [syn: {string}, {string along}] 4: stretch out or arrange like a string 5: string together; tie or fasten with a string; "string the package" 6: remove the stringy parts of; "string beans" 7: provide with strings; "string my guitar" [ant: {unstring}] From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: string [striŋ] string

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 4.6393 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).