Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for still (10 entries) (5.7358 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -still-, *still*.

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Still \Still\, n. [Cf. G. stille.] 1. Freedom from noise; calm; silence; as, the still of midnight. [Poetic] [1913 Webster] 2. A steep hill or ascent. [Obs.] --W. Browne. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Still \Still\, adv. [AS. stille quietly. See {Still}, a. The modern senses come from the idea of stopping and staying still, or motionless.] 1. To this time; until and during the time now present; now no less than before; yet. [1913 Webster] It hath been anciently reported, and is still received. --Bacon. [1913 Webster] 2. In the future as now and before. [1913 Webster] Hourly joys be still upon you! --Shak. [1913 Webster] 3. In continuation by successive or repeated acts; always; ever; constantly; uniformly. [1913 Webster] The desire of fame betrays an ambitious man into indecencies that lessen his reputation; he is still afraid lest any of his actions should be thrown away in private. --Addison. [1913 Webster] Chemists would be rich if they could still do in great quantities what they have sometimes done in little. --Boyle. [1913 Webster] 4. In an increasing or additional degree; even more; -- much used with comparatives. [1913 Webster] The guilt being great, the fear doth still exceed. --Shak. [1913 Webster] 5. Notwithstanding what has been said or done; in spite of what has occured; nevertheless; -- sometimes used as a conjunction. See Synonym of {But}. [1913 Webster] As sunshine, broken in the rill, Though turned astray, is sunshine still. --Moore. [1913 Webster] 6. After that; after what is stated. [1913 Webster] In the primitive church, such as by fear being compelled to sacrifice to strange gods, after repented, and kept still the office of preaching the gospel. --Whitgift. [1913 Webster] {Still and anon}, at intervals and repeatedly; continually; ever and anon; now and then. [1913 Webster] And like the watchful minutes to the hour, Still and anon cheered up the heavy time. --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Still \Still\, a. [Compar. {Stiller}; superl. {Stillest}.] [OE. stille, AS. stille; akin to D. stil, OS. & OHG. stilli, G. still, Dan. stille, Sw. stilla, and to E. stall; from the idea of coming to a stand, or halt. Cf. {Still}, adv.] 1. Motionless; at rest; quiet; as, to stand still; to lie or sit still. "Still as any stone." --Chaucer. [1913 Webster] 2. Uttering no sound; silent; as, the audience is still; the animals are still. [1913 Webster] The sea that roared at thy command, At thy command was still. --Addison. [1913 Webster] 3. Not disturbed by noise or agitation; quiet; calm; as, a still evening; a still atmosphere. "When all the woods are still." --Milton. [1913 Webster] 4. Comparatively quiet or silent; soft; gentle; low. "A still small voice." --1 Kings xix. 12. [1913 Webster] 5. Constant; continual. [Obs.] [1913 Webster] By still practice learn to know thy meaning. --Shak. [1913 Webster] 6. Not effervescing; not sparkling; as, still wines. [1913 Webster] {Still life}. (Fine Arts) (a) Inanimate objects. (b) (Painting) The class or style of painting which represents inanimate objects, as fruit, flowers, dead game, etc. [1913 Webster] Syn: Quiet; calm; noiseless; serene; motionless; inert; stagnant. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Still \Still\, n. [Cf. OE. stillatorie. See {Still}, v., to distill.] 1. A vessel, boiler, or copper used in the distillation of liquids; specifically, one used for the distillation of alcoholic liquors; a retort. The name is sometimes applied to the whole apparatus used in in vaporization and condensation. [1913 Webster] 2. A house where liquors are distilled; a distillery. [1913 Webster] {Still watcher}, a device for indicating the progress of distillation by the density of the liquid given over. --Knight. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Still \Still\, v. t. [imp. & p. p. {Stilled}; p. pr. & vb. n. {Stilling}.] [AS. stillan, from stille still, quiet, firm. See {Still}, a.] 1. To stop, as motion or agitation; to cause to become quiet, or comparatively quiet; to check the agitation of; as, to still the raging sea. [1913 Webster] He having a full sway over the water, had power to still and compose it, as well as to move and disturb it. --Woodward. [1913 Webster] 2. To stop, as noise; to silence. [1913 Webster] With his name the mothers still their babies. --Shak. [1913 Webster] 3. To appease; to calm; to quiet, as tumult, agitation, or excitement; as, to still the passions. --Shak. [1913 Webster] Toil that would, at least, have stilled an unquiet impulse in me. --Hawthorne. [1913 Webster] Syn: To quiet; calm; allay; lull; pacify; appease; subdue; suppress; silence; stop; check; restrain. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Still \Still\, v. t. [Abbreviated fr. distill.] 1. To cause to fall by drops. [1913 Webster] 2. To expel spirit from by heat, or to evaporate and condense in a refrigeratory; to distill. --Tusser. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Still \Still\, v. i. [L. stillare. Cf. {Distill}.] To drop, or flow in drops; to distill. [Obs.] --Spenser. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Wine \Wine\, n. [OE. win, AS. win, fr. L. vinum (cf. Icel. v[imac]n; all from the Latin); akin to Gr. o'i^nos, ?, and E. withy. Cf. {Vine}, {Vineyard}, {Vinous}, {Withy}.] [1913 Webster] 1. The expressed juice of grapes, esp. when fermented; a beverage or liquor prepared from grapes by squeezing out their juice, and (usually) allowing it to ferment. "Red wine of Gascoigne." --Piers Plowman. [1913 Webster] Wine is a mocker, strong drink is raging, and whosoever is deceived thereby is not wise. --Prov. xx. 1. [1913 Webster] Bacchus, that first from out the purple grape Crushed the sweet poison of misused wine. --Milton. [1913 Webster] Note: Wine is essentially a dilute solution of ethyl alcohol, containing also certain small quantities of ethers and ethereal salts which give character and bouquet. According to their color, strength, taste, etc., wines are called {red}, {white}, {spirituous}, {dry}, {light}, {still}, etc. [1913 Webster] 2. A liquor or beverage prepared from the juice of any fruit or plant by a process similar to that for grape wine; as, currant wine; gooseberry wine; palm wine. [1913 Webster] 3. The effect of drinking wine in excess; intoxication. [1913 Webster] Noah awoke from his wine. --Gen. ix. 24. [1913 Webster] {Birch wine}, {Cape wine}, etc. See under {Birch}, {Cape}, etc. {Spirit of wine}. See under {Spirit}. {To have drunk wine of ape} or {To have drunk wine ape}, to be so drunk as to be foolish. [Obs.] --Chaucer. {Wine acid}. (Chem.) See {Tartaric acid}, under {Tartaric}. [Colloq.] {Wine apple} (Bot.), a large red apple, with firm flesh and a rich, vinous flavor. {Wine fly} (Zool.), small two-winged fly of the genus {Piophila}, whose larva lives in wine, cider, and other fermented liquors. {Wine grower}, one who cultivates a vineyard and makes wine. {Wine measure}, the measure by which wines and other spirits are sold, smaller than beer measure. {Wine merchant}, a merchant who deals in wines. {Wine of opium} (Pharm.), a solution of opium in aromatized sherry wine, having the same strength as ordinary laudanum; -- also {Sydenham's laudanum}. {Wine press}, a machine or apparatus in which grapes are pressed to extract their juice. {Wine skin}, a bottle or bag of skin, used, in various countries, for carrying wine. {Wine stone}, a kind of crust deposited in wine casks. See 1st {Tartar}, 1. {Wine vault}. (a) A vault where wine is stored. (b) A place where wine is served at the bar, or at tables; a dramshop. --Dickens. {Wine vinegar}, vinegar made from wine. {Wine whey}, whey made from milk coagulated by the use of wine. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: still adv 1: with reference to action or condition; without change, interruption, or cessation; "it's still warm outside"; "will you still love me when we're old and grey?" [ant: {no longer}, {no more}] 2: despite anything to the contrary (usually following a concession); "although I'm a little afraid, however I'd like to try it"; "while we disliked each other, nevertheless we agreed"; "he was a stern yet fair master"; "granted that it is dangerous, all the same I still want to go" [syn: {however}, {nevertheless}, {withal}, {still}, {yet}, {all the same}, {even so}, {nonetheless}, {notwithstanding}] 3: to a greater degree or extent; used with comparisons; "looked sick and felt even worse"; "an even (or still) more interesting problem"; "still another problem must be solved"; "a yet sadder tale" [syn: {even}, {yet}, {still}] 4: without moving or making a sound; "he sat still as a statue"; "time stood still"; "they waited stock-still outside the door"; "he couldn't hold still any longer" [syn: {still}, {stock-still}] adj 1: not in physical motion; "the inertia of an object at rest" [syn: {inactive}, {motionless}, {static}, {still}] 2: marked by absence of sound; "a silent house"; "soundless footsteps on the grass"; "the night was still" [syn: {silent}, {soundless}, {still}] 3: (of a body of water) free from disturbance by heavy waves; "a ribbon of sand between the angry sea and the placid bay"; "the quiet waters of a lagoon"; "a lake of tranquil blue water reflecting a tranquil blue sky"; "a smooth channel crossing"; "scarcely a ripple on the still water"; "unruffled water" [syn: {placid}, {quiet}, {still}, {tranquil}, {smooth}, {unruffled}] 4: used of pictures; of a single or static photograph not presented so as to create the illusion of motion; or representing objects not capable of motion; "a still photograph"; "Cezanne's still life of apples" [ant: {moving}] 5: not sparkling; "a still wine"; "still mineral water" [syn: {still}, {noneffervescent}] [ant: {effervescent}, {sparkling}] 6: free from noticeable current; "a still pond"; "still waters run deep" n 1: a static photograph (especially one taken from a movie and used for advertising purposes); "he wanted some stills for a magazine ad" 2: (poetic) tranquil silence; "the still of the night" [syn: {hush}, {stillness}, {still}] 3: an apparatus used for the distillation of liquids; consists of a vessel in which a substance is vaporized by heat and a condenser where the vapor is condensed 4: a plant and works where alcoholic drinks are made by distillation [syn: {distillery}, {still}] v 1: make calm or still; "quiet the dragons of worry and fear" [syn: {calm}, {calm down}, {quiet}, {tranquilize}, {tranquillize}, {tranquillise}, {quieten}, {lull}, {still}] [ant: {agitate}, {charge}, {charge up}, {commove}, {excite}, {rouse}, {turn on}] 2: cause to be quiet or not talk; "Please silence the children in the church!" [syn: {hush}, {quieten}, {silence}, {still}, {shut up}, {hush up}] [ant: {louden}] 3: lessen the intensity of or calm; "The news eased my conscience"; "still the fears" [syn: {still}, {allay}, {relieve}, {ease}] 4: make motionless From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: still [ʃtil] calm; hush; mum; mumly; quiet; quietly; silent; silently; still; tacit

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.7358 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).