Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for standing (4 entries) (6.2497 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -standing-, *standing*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Stand \Stand\ (st[a^]nd), v. i. [imp. & p. p. {Stood} (st[oo^]d); p. pr. & vb. n. {Standing}.] [OE. standen; AS. standan; akin to OFries. stonda, st[=a]n, D. staan, OS. standan, st[=a]n, OHG. stantan, st[=a]n, G. stehen, Icel. standa, Dan. staae, Sw. st[*a], Goth. standan, Russ. stoiate, L. stare, Gr. 'ista`nai to cause to stand, sth^nai to stand, Skr. sth[=a]. [root]163. Cf. {Assist}, {Constant}, {Contrast}, {Desist}, {Destine}, {Ecstasy}, {Exist}, {Interstice}, {Obstacle}, {Obstinate}, {Prest}, n., {Rest} remainder, {Solstice}, {Stable}, a. & n., {Staff}, {Stage}, {Stall}, n., {Stamen}, {Stanchion}, {Stanza}, {State}, n., {Statute}, {Stead}, {Steed}, {Stool}, {Stud} of horses, {Substance}, {System}.] 1. To be at rest in an erect position; to be fixed in an upright or firm position; as: (a) To be supported on the feet, in an erect or nearly erect position; -- opposed to {lie}, {sit}, {kneel}, etc. "I pray you all, stand up!" --Shak. (b) To continue upright in a certain locality, as a tree fixed by the roots, or a building resting on its foundation. [1913 Webster] It stands as it were to the ground yglued. --Chaucer. [1913 Webster] The ruined wall Stands when its wind-worn battlements are gone. --Byron. [1913 Webster] 2. To occupy or hold a place; to have a situation; to be situated or located; as, Paris stands on the Seine. [1913 Webster] Wite ye not where there stands a little town? --Chaucer. [1913 Webster] 3. To cease from progress; not to proceed; to stop; to pause; to halt; to remain stationary. [1913 Webster] I charge thee, stand, And tell thy name. --Dryden. [1913 Webster] The star, which they saw in the east, went before them, till it came and stood over where the young child was. --Matt. ii. 9. [1913 Webster] 4. To remain without ruin or injury; to hold good against tendencies to impair or injure; to be permanent; to endure; to last; hence, to find endurance, strength, or resources. [1913 Webster] My mind on its own center stands unmoved. --Dryden. [1913 Webster] 5. To maintain one's ground; to be acquitted; not to fail or yield; to be safe. [1913 Webster] Readers by whose judgment I would stand or fall. --Spectator. [1913 Webster] 6. To maintain an invincible or permanent attitude; to be fixed, steady, or firm; to take a position in resistance or opposition. "The standing pattern of their imitation." --South. [1913 Webster] The king granted the Jews . . . to gather themselves together, and to stand for their life. --Esther viii. 11. [1913 Webster] 7. To adhere to fixed principles; to maintain moral rectitude; to keep from falling into error or vice. [1913 Webster] We must labor so as to stand with godliness, according to his appointment. --Latimer. [1913 Webster] 8. To have or maintain a position, order, or rank; to be in a particular relation; as, Christian charity, or love, stands first in the rank of gifts. [1913 Webster] 9. To be in some particular state; to have essence or being; to be; to consist. "Sacrifices . . . which stood only in meats and drinks." --Heb. ix. 10. [1913 Webster] Accomplish what your signs foreshow; I stand resigned, and am prepared to go. --Dryden. [1913 Webster] Thou seest how it stands with me, and that I may not tarry. --Sir W. Scott. [1913 Webster] 10. To be consistent; to agree; to accord. [1913 Webster] Doubt me not; by heaven, I will do nothing But what may stand with honor. --Massinger. [1913 Webster] 11. (Naut.) To hold a course at sea; as, to stand from the shore; to stand for the harbor. [1913 Webster] From the same parts of heaven his navy stands. --Dryden. [1913 Webster] 12. To offer one's self, or to be offered, as a candidate. [1913 Webster] He stood to be elected one of the proctors of the university. --Walton. [1913 Webster] 13. To stagnate; not to flow; to be motionless. [1913 Webster] Or the black water of Pomptina stands. --Dryden. [1913 Webster] 14. To measure when erect on the feet. [1913 Webster] Six feet two, as I think, he stands. --Tennyson. [1913 Webster] 15. (Law) (a) To be or remain as it is; to continue in force; to have efficacy or validity; to abide. --Bouvier. (b) To appear in court. --Burrill. [1913 Webster] 16. (Card Playing) To be, or signify that one is, willing to play with one's hand as dealt. [Webster 1913 Suppl.] {Stand by} (Naut.), a preparatory order, equivalent to {Be ready}. {To stand against}, to oppose; to resist. {To stand by}. (a) To be near; to be a spectator; to be present. (b) To be aside; to be set aside with disregard. "In the interim [we] let the commands stand by neglected." --Dr. H. More. (c) To maintain; to defend; to support; not to desert; as, to stand by one's principles or party. (d) To rest on for support; to be supported by. --Whitgift. (e) To remain as a spectator, and take no part in an action; as, we can't just stand idly by while people are being killed. {To stand corrected}, to be set right, as after an error in a statement of fact; to admit having been in error. --Wycherley. {To stand fast}, to be fixed; to be unshaken or immovable. {To stand firmly on}, to be satisfied or convinced of. "Though Page be a secure fool, and stands so firmly on his wife's frailty." --Shak. {To stand for}. (a) To side with; to espouse the cause of; to support; to maintain, or to profess or attempt to maintain; to defend. "I stand wholly for you." --Shak. (b) To be in the place of; to be the substitute or representative of; to represent; as, a cipher at the left hand of a figure stands for nothing. "I will not trouble myself, whether these names stand for the same thing, or really include one another." --Locke. (c) To tolerate; as, I won't stand for any delay. {To stand in}, to cost. "The same standeth them in much less cost." --Robynson (More's Utopia). The Punic wars could not have stood the human race in less than three millions of the species. --Burke. {To stand in hand}, to conduce to one's interest; to be serviceable or advantageous. {To stand off}. (a) To keep at a distance. (b) Not to comply. (c) To keep at a distance in friendship, social intercourse, or acquaintance. (d) To appear prominent; to have relief. "Picture is best when it standeth off, as if it were carved." --Sir H. Wotton. {To stand off and on} (Naut.), to remain near a coast by sailing toward land and then from it. {To stand on} (Naut.), to continue on the same tack or course. {To stand out}. (a) To project; to be prominent. "Their eyes stand out with fatness." --Psalm lxxiii. 7. (b) To persist in opposition or resistance; not to yield or comply; not to give way or recede. His spirit is come in, That so stood out against the holy church. --Shak. {To stand to}. (a) To ply; to urge; to persevere in using. "Stand to your tackles, mates, and stretch your oars." --Dryden. (b) To remain fixed in a purpose or opinion. "I will stand to it, that this is his sense." --Bp. Stillingfleet. (c) To abide by; to adhere to; as to a contract, assertion, promise, etc.; as, to stand to an award; to stand to one's word. (d) Not to yield; not to fly; to maintain, as one's ground. "Their lives and fortunes were put in safety, whether they stood to it or ran away." --Bacon. (e) To be consistent with; to agree with; as, it stands to reason that he could not have done so; same as {stand with}, below . (f) To support; to uphold. "Stand to me in this cause." --Shak. {To stand together}, to be consistent; to agree. {To stand to reason} to be reasonable; to be expected. {To stand to sea} (Naut.), to direct the course from land. {To stand under}, to undergo; to withstand. --Shak. {To stand up}. (a) To rise from sitting; to be on the feet. (b) To arise in order to speak or act. "Against whom, when the accusers stood up, they brought none accusation of such things as I supposed." --Acts xxv. 18. (c) To rise and stand on end, as the hair. (d) To put one's self in opposition; to contend. "Once we stood up about the corn." --Shak. {To stand up for}, to defend; to justify; to support, or attempt to support; as, to stand up for the administration. {To stand upon}. (a) To concern; to interest. (b) To value; to esteem. "We highly esteem and stand much upon our birth." --Ray. (c) To insist on; to attach much importance to; as, to stand upon security; to stand upon ceremony. (d) To attack; to assault. [A Hebraism] "So I stood upon him, and slew him." --2 Sam. i. 10. {To stand with}, to be consistent with. "It stands with reason that they should be rewarded liberally." --Sir J. Davies. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Standing \Stand"ing\, a. 1. Remaining erect; not cut down; as, standing corn. [1913 Webster] 2. Not flowing; stagnant; as, standing water. [1913 Webster] 3. Not transitory; not liable to fade or vanish; lasting; as, a standing color. [1913 Webster] 4. Established by law, custom, or the like; settled; continually existing; permanent; not temporary; as, a standing army; legislative bodies have standing rules of proceeding and standing committees. [1913 Webster] 5. Not movable; fixed; as, a standing bed (distinguished from a trundle-bed). [1913 Webster] {Standing army}. See {Standing army}, under {Army}. {Standing bolt}. See {Stud bolt}, under {Stud}, a stem. {Standing committee}, in legislative bodies, etc., a committee appointed for the consideration of all subjects of a particular class which shall arise during the session or a stated period. {Standing cup}, a tall goblet, with a foot and a cover. {Standing finish} (Arch.), that part of the interior fittings, esp. of a dwelling house, which is permanent and fixed in its place, as distinguished from doors, sashes, etc. {Standing order} (a) (Eccl.), the denomination (Congregational) established by law; -- a term formerly used in Connecticut. See also under {Order}. (a) (Com.) an order for goods which are to be delivered periodically, without the need for renewal of the order before each delivery. {Standing part}. (Naut.) (a) That part of a tackle which is made fast to a block, point, or other object. (b) That part of a rope around which turns are taken with the running part in making a knot or the like. {Standing rigging} (Naut.), the cordage or ropes which sustain the masts and remain fixed in their position, as the shrouds and stays, -- distinguished from {running rigging}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Standing \Stand"ing\, n. 1. The act of stopping, or coming to a stand; the state of being erect upon the feet; stand. [1913 Webster] 2. Maintenance of position; duration; duration or existence in the same place or condition; continuance; as, a custom of long standing; an officer of long standing. [1913 Webster] An ancient thing of long standing. --Bunyan. [1913 Webster] 3. Place to stand in; station; stand. [1913 Webster] I will provide you a good standing to see his entry. --Bacon. [1913 Webster] I sink in deep mire, where there is no standing. --Ps. lxix. 2. [1913 Webster] 4. Condition in society; relative position; reputation; rank; as, a man of good standing, or of high standing. [1913 Webster] {Standing off} (Naut.), sailing from the land. {Standing on} (Naut.), sailing toward land. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: standing adj 1: having a supporting base; "a standing lamp" 2: not created for a particular occasion; "a standing committee" 3: (of fluids) not moving or flowing; "mosquitoes breed in standing water" [ant: {running(a)}] 4: executed in or initiated from a standing position; "race from a standing start"; "a standing jump"; "a standing ovation" [ant: {running(a)}] 5: (of persons) on the feet; having the torso in an erect position supported by straight legs; "standing room only" [ant: {seated}, {sitting}] 6: permanent; "a standing army" n 1: social or financial or professional status or reputation; "of equal standing"; "a member in good standing" 2: an ordered listing of scores or results showing the relative positions of competitors (individuals or teams) in a sporting event 3: the act of assuming or maintaining an erect upright position

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
 

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions  • Time: 6.2497 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).