Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for smart (8 entries) (3.5414 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smart-, *smart*.

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Smart \Smart\, a. [Compar. {Smarter}; superl. {Smartest}.] [OE. smerte. See {Smart}, v. i.] 1. Causing a smart; pungent; pricking; as, a smart stroke or taste. [1913 Webster] How smart lash that speech doth give my conscience. --Shak. [1913 Webster] 2. Keen; severe; poignant; as, smart pain. [1913 Webster] 3. Vigorous; sharp; severe. "Smart skirmishes, in which many fell." --Clarendon. [1913 Webster] 4. Accomplishing, or able to accomplish, results quickly; active; sharp; clever. [Colloq.] [1913 Webster] 5. Efficient; vigorous; brilliant. "The stars shine smarter." --Dryden. [1913 Webster] 6. Marked by acuteness or shrewdness; quick in suggestion or reply; vivacious; witty; as, a smart reply; a smart saying. [1913 Webster] Who, for the poor renown of being smart Would leave a sting within a brother's heart? --Young. [1913 Webster] A sentence or two, . . . which I thought very smart. --Addison. [1913 Webster] 7. Pretentious; showy; spruce; as, a smart gown. [1913 Webster] 8. Brisk; fresh; as, a smart breeze. [1913 Webster] {Smart money}. (a) Money paid by a person to buy himself off from some unpleasant engagement or some painful situation. (b) (Mil.) Money allowed to soldiers or sailors, in the English service, for wounds and injures received; also, a sum paid by a recruit, previous to being sworn in, to procure his release from service. (c) (Law) Vindictive or exemplary damages; damages beyond a full compensation for the actual injury done. --Burrill. --Greenleaf. {Smart ticket}, a certificate given to wounded seamen, entitling them to smart money. [Eng.] --Brande & C. [1913 Webster] Syn: Pungent; poignant; sharp; tart; acute; quick; lively; brisk; witty; clever; keen; dashy; showy. Usage: {Smart}, {Clever}. Smart has been much used in New England to describe a person who is intelligent, vigorous, and active; as, a smart young fellow; a smart workman, etc., conciding very nearly with the English sense of clever. The nearest approach to this in England is in such expressions as, he was smart (pungent or witty) in his reply, etc.; but smart and smartness, when applied to persons, more commonly refer to dress; as, a smart appearance; a smart gown, etc. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Smart \Smart\ (sm[aum]rt), v. i. [imp. & p. p. {Smarted}; p. pr. & vb. n. {Smarting}.] [OE. smarten, AS. smeortan; akin to D. smarten, smerten, G. schmerzen, OHG. smerzan, Dan. smerte, Sw. sm[aum]rta, D. smart, smert, a pain, G. schmerz, OHG. smerzo, and probably to L. mordere to bite; cf. Gr. smerdno`s, smerdale`os, terrible, fearful, Skr. m[.r]d to rub, crush. Cf. {Morsel}.] 1. To feel a lively, pungent local pain; -- said of some part of the body as the seat of irritation; as, my finger smarts; these wounds smart. --Chaucer. --Shak. [1913 Webster] 2. To feel a pungent pain of mind; to feel sharp pain or grief; to suffer; to feel the sting of evil; as, the team is still smarting from its loss of the championship. [1913 Webster] No creature smarts so little as a fool. --Pope. [1913 Webster] He that is surety for a stranger shall smart for it. --Prov. xi. 15. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Smart \Smart\, v. t. To cause a smart in. "A goad that . . . smarts the flesh." --T. Adams. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Smart \Smart\, n. [OE. smerte. See {Smart}, v. i.] 1. Quick, pungent, lively pain; a pricking local pain, as the pain from puncture by nettles. "In pain's smart." --Chaucer. [1913 Webster] 2. Severe, pungent pain of mind; pungent grief; as, the smart of affliction. [1913 Webster] To stand 'twixt us and our deserved smart. --Milton. [1913 Webster] Counsel mitigates the greatest smart. --Spenser. [1913 Webster] 3. A fellow who affects smartness, briskness, and vivacity; a dandy. [Slang] --Fielding. [1913 Webster] 4. Smart money (see below). [Canf] [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: smart adj 1: showing mental alertness and calculation and resourcefulness [ant: {stupid}] 2: elegant and stylish; "chic elegance"; "a smart new dress"; "a suit of voguish cut" [syn: {chic}, {smart}, {voguish}] 3: characterized by quickness and ease in learning; "some children are brighter in one subject than another"; "smart children talk earlier than the average" [syn: {bright}, {smart}] 4: improperly forward or bold; "don't be fresh with me"; "impertinent of a child to lecture a grownup"; "an impudent boy given to insulting strangers"; "Don't get wise with me!" [syn: {fresh}, {impertinent}, {impudent}, {overbold}, {smart}, {saucy}, {sassy}, {wise}] 5: painfully severe; "he gave the dog a smart blow" 6: quick and brisk; "I gave him a smart salute"; "we walked at a smart pace" 7: capable of independent and apparently intelligent action; "smart weapons" n 1: a kind of pain such as that caused by a wound or a burn or a sore [syn: {smart}, {smarting}, {smartness}] v 1: be the source of pain [syn: {ache}, {smart}, {hurt}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: smart adj. Said of a program that does the {Right Thing} in a wide variety of complicated circumstances. There is a difference between calling a program smart and calling it intelligent; in particular, there do not exist any intelligent programs (yet ? see {AI-complete}). Compare {robust} (smart programs can be {brittle}). From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: SMART Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology (HDD, IDE, Conner, IBM, Quantum, Seagate, WD), "S.M.A.R.T." From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: smart [smɑrt] sadness; sorrow annoyance; disappointment; grief

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.5414 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).