Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for slur (3 entries) (6.1927 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slur-, *slur*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Slur \Slur\, n. 1. A mark or stain; hence, a slight reproach or disgrace; a stigma; a reproachful intimation; an innuendo. "Gaining to his name a lasting slur." --South. [1913 Webster] 2. A trick played upon a person; an imposition. [R.] [1913 Webster] 3. (Mus.) A mark, thus [[upslur] or [downslur]], connecting notes that are to be sung to the same syllable, or made in one continued breath of a wind instrument, or with one stroke of a bow; a tie; a sign of legato. [1913 Webster] 4. In knitting machines, a contrivance for depressing the sinkers successively by passing over them. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Slur \Slur\ (sl[^u]r), v. t. [imp. & p. p. {Slurred} (sl[^u]rd); p. pr. & vb. n. {Slurring} (sl[^u]r"r[i^]ng).] [Cf. OE. sloor mud, clay, Icel. sl[=o]ra, slo[eth]ra, to trail or drag one's self along, D. sleuren, sloren, to train, to drag, to do negligently and slovenly, D. sloor, sloerie, a sluttish girl.] 1. To soil; to sully; to contaminate; to disgrace. --Cudworth. [1913 Webster] 2. To disparage; to traduce. --Tennyson. [1913 Webster] 3. To cover over; to disguise; to conceal; to pass over lightly or with little notice. [1913 Webster] With periods, points, and tropes, he slurs his crimes. --Dryden. [1913 Webster] 4. To cheat, as by sliding a die; to trick. [R.] [1913 Webster] To slur men of what they fought for. --Hudibras. [1913 Webster] 5. To pronounce indistinctly; as, to slur syllables; to slur one's words. [1913 Webster] 6. (Mus.) To sing or perform in a smooth, gliding style; to connect smoothly in performing, as several notes or tones. --Busby. [1913 Webster] 7. (Print.) To blur or double, as an impression from type; to mackle. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: slur n 1: (music) a curved line spanning notes that are to be played legato 2: a disparaging remark; "in the 19th century any reference to female sexuality was considered a vile aspersion"; "it is difficult for a woman to understand a man's sensitivity to any slur on his virility" [syn: {aspersion}, {slur}] 3: a blemish made by dirt; "he had a smudge on his cheek" [syn: {smudge}, {spot}, {blot}, {daub}, {smear}, {smirch}, {slur}] v 1: play smoothly or legato; "the pianist slurred the most beautiful passage in the sonata" 2: speak disparagingly of; e.g., make a racial slur; "your comments are slurring your co-workers" 3: utter indistinctly 4: become vague or indistinct; "The distinction between the two theories blurred" [syn: {blur}, {dim}, {slur}] [ant: {focalise}, {focalize}, {focus}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  slur 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
slur
 • พูดไม่ค่อยชัด: ออกเสียงไม่ชัด, พูดอ้อแอ้ [Lex2]
 • พูดถึงคนอื่นในแง่ไม่ดี: ทำให้แปดเปื้อน, พูดใส่ร้ายป้ายสี [Lex2]
 • ทอดเสียงยาว (ดนตรี)[Lex2]
 • การใส่ร้ายป้ายสี: การใส่ความ [Lex2]
 • การออกเสียงไม่ชัด: การพูดไม่ชัด [Lex2]
 • การทอดเสียงยาว: การออกเสียงยาว [Lex2]
 • คำพูดใส่ร้ายป้ายสี[Lex2]
 • (สเลอ) vt.,vi.,n. (การ) ทอดเสียงอย่างคลุมเครือ,ทอดเสียง,ร้องทอด,ออกเสียง,ทำอย่างรีบร้อน,ทำให้ด่างพร้อย,ทำให้มีมลทิน,ทำให้เปรอะเปื้อน,ใส่ร้าย,ปิดบังความผิด,รอยตัวหนังสือทาบทับกัน,การเขียนติดกัน ###S. slight,skimp,mumble [Hope]
 • (n) การเขียนติดกัน,การพูดทอดเสียง [Nontri]
 • (vi) เขียนติดกัน,พูดไม่ชัด,พูดทอดเสียง [Nontri]
 • (vt) ทำให้เลื่อน,ผ่านๆไป,อำพราง,ทำอย่างรีบร้อน [Nontri]
 • /S L ER1/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Flur, Slum, Spur, stur

Similar FRENCH words suggested by aspell:
sur, sûr, saur, surs, sûrs, salure, silure, saleur, salir, salue, saluer, salut, salué, sure, surf, suri, sûre, alu, dur, leur, lue, lut, lût, sir, sue, suer, sut, sué, sût, lu, su, azur, sourd, souri, sueur, fluor, salua, saurs, smurf, soeur, soue, alun, fleur, flue, fluer, flué, pleur, plut, plût, sieur, slip, soir, élue, élut, élût, lus, sou, sus, Sun, fur, glu, lui, lux, mur, mûr, plu, pur, sua, suc, sud, élu, ksour, soûl, sous, cour, four, glus, gour, jour, plus, pour, souk, tour, élus, club, flua, flux, glui, sium, slow, star, stuc, l'ure

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.1927 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).