Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for side (6 entries) (6.0782 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -side-, *side*. Possible hiragana form: しで

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Side \Side\ (s[imac]d), n. [AS. s[imac]de; akin to D. zijde, G. seite, OHG. s[imac]ta, Icel. s[imac]?a, Dan. side, Sw. sida; cf. AS. s[imac]d large, spacious, Icel. s[imac]?r long, hanging.] 1. The margin, edge, verge, or border of a surface; especially (when the thing spoken of is somewhat oblong in shape), one of the longer edges as distinguished from the shorter edges, called ends; a bounding line of a geometrical figure; as, the side of a field, of a square or triangle, of a river, of a road, etc. [1913 Webster] 3. Any outer portion of a thing considered apart from, and yet in relation to, the rest; as, the upper side of a sphere; also, any part or position viewed as opposite to or contrasted with another; as, this or that side. [1913 Webster] Looking round on every side beheld A pathless desert. --Milton. [1913 Webster] 4. (a) One of the halves of the body, of an animals or man, on either side of the mesial plane; or that which pertains to such a half; as, a side of beef; a side of sole leather. (b) The right or left part of the wall or trunk of the body; as, a pain in the side. [1913 Webster] One of the soldiers with a spear pierced his side. --John xix. 34. [1913 Webster] 5. A slope or declivity, as of a hill, considered as opposed to another slope over the ridge. [1913 Webster] Along the side of yon small hill. --Milton. [1913 Webster] 6. The position of a person or party regarded as opposed to another person or party, whether as a rival or a foe; a body of advocates or partisans; a party; hence, the interest or cause which one maintains against another; a doctrine or view opposed to another. [1913 Webster] God on our side, doubt not of victory. --Shak. [1913 Webster] We have not always been of the . . . same side in politics. --Landor. [1913 Webster] Sets the passions on the side of truth. --Pope. [1913 Webster] 7. A line of descent traced through one parent as distinguished from that traced through another. [1913 Webster] To sit upon thy father David's throne, By mother's side thy father. --Milton. [1913 Webster] 8. Fig.: Aspect or part regarded as contrasted with some other; as, the bright side of poverty. [1913 Webster] {By the side of}, close at hand; near to. {Exterior side}. (Fort.) See {Exterior}, and Illust. of {Ravelin}. {Interior side} (Fort.), the line drawn from the center of one bastion to that of the next, or the line curtain produced to the two oblique radii in front. --H. L. Scott. {Side by side}, close together and abreast; in company or along with. {To choose sides}, to select those who shall compete, as in a game, on either side. {To take sides}, to attach one's self to, or give assistance to, one of two opposing sides or parties. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Side \Side\, v. i. [imp. & p. p. {Sided}; p. pr. & vb. n. {Siding}.] 1. To lean on one side. [Obs.] --Bacon. [1913 Webster] 2. To embrace the opinions of one party, or engage in its interest, in opposition to another party; to take sides; as, to side with the ministerial party. [1913 Webster] All side in parties, and begin the attack. --Pope. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Side \Side\, a. 1. Of or pertaining to a side, or the sides; being on the side, or toward the side; lateral. [1913 Webster] One mighty squadron with a side wind sped. --Dryden. [1913 Webster] 2. Hence, indirect; oblique; collateral; incidental; as, a side issue; a side view or remark. [1913 Webster] The law hath no side respect to their persons. --Hooker. [1913 Webster] 3. [AS. s[imac]d. Cf {Side}, n.] Long; large; extensive. [Obs. or Scot.] --Shak. [1913 Webster] His gown had side sleeves down to mid leg. --Laneham. [1913 Webster] {Side action}, in breech-loading firearms, a mechanism for operating the breech block, which is moved by a lever that turns sidewise. {Side arms}, weapons worn at the side, as sword, bayonet, pistols, etc. {Side ax}, an ax of which the handle is bent to one side. {Side-bar rule} (Eng. Law.), a rule authorized by the courts to be granted by their officers as a matter of course, without formal application being made to them in open court; -- so called because anciently moved for by the attorneys at side bar, that is, informally. --Burril. {Side box}, a box or inclosed seat on the side of a theater. [1913 Webster] To insure a side-box station at half price. --Cowper. [1913 Webster] {Side chain}, (a) one of two safety chains connecting a tender with a locomotive, at the sides. (b) (Chem.) a chain of atoms attached to the main structure of a large molecule, especially of a polymer. {Side cut}, a canal or road branching out from the main one. [U.S.] {Side dish}, one of the dishes subordinate to the main course. {Side glance}, a glance or brief look to one side. {Side hook} (Carp.), a notched piece of wood for clamping a board to something, as a bench. {Side lever}, a working beam of a side-lever engine. {Side-lever engine}, a marine steam engine having a working beam of each side of the cylinder, near the bottom of the engine, communicating motion to a crank that is above them. {Side pipe} (Steam Engine), a steam or exhaust pipe connecting the upper and lower steam chests of the cylinder of a beam engine. {Side plane}, a plane in which the cutting edge of the iron is at the side of the stock. {Side posts} (Carp.), posts in a truss, usually placed in pairs, each post set at the same distance from the middle of the truss, for supporting the principal rafters, hanging the tiebeam, etc. {Side rod}. (a) One of the rods which connect the piston-rod crosshead with the side levers, in a side-lever engine. (b) See {Parallel rod}, under {Parallel}. {Side screw} (Firearms), one of the screws by which the lock is secured to the side of a firearm stock. {Side table}, a table placed either against the wall or aside from the principal table. {Side tool} (Mach.), a cutting tool, used in a lathe or planer, having the cutting edge at the side instead of at the point. {Side wind}, a wind from one side; hence, an indirect attack, or indirect means. --Wright. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Side \Side\, v. t. 1. To be or stand at the side of; to be on the side toward. [Obs.] [1913 Webster] His blind eye that sided Paridell. --Spenser. [1913 Webster] 2. To suit; to pair; to match. [Obs.] --Clarendon. [1913 Webster] 3. (Shipbuilding) To work (a timber or rib) to a certain thickness by trimming the sides. [1913 Webster] 4. To furnish with a siding; as, to side a house. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: side adj 1: located on a side; "side fences"; "the side porch" [ant: {bottom(a)}, {top(a)}] n 1: a place within a region identified relative to a center or reference location; "they always sat on the right side of the church"; "he never left my side" 2: one of two or more contesting groups; "the Confederate side was prepared to attack" 3: either the left or right half of a body; "he had a pain in his side" 4: a surface forming part of the outside of an object; "he examined all sides of the crystal"; "dew dripped from the face of the leaf" [syn: {side}, {face}] 5: an extended outer surface of an object; "he turned the box over to examine the bottom side"; "they painted all four sides of the house" 6: an aspect of something (as contrasted with some other implied aspect); "he was on the heavy side"; "he is on the purchasing side of the business"; "it brought out his better side" 7: a line segment forming part of the perimeter of a plane figure; "the hypotenuse of a right triangle is always the longest side" 8: a family line of descent; "he gets his brains from his father's side" 9: a lengthwise dressed half of an animal's carcass used for food [syn: {side}, {side of meat}] 10: an opinion that is held in opposition to another in an argument or dispute; "there are two sides to every question" [syn: {side}, {position}] 11: an elevated geological formation; "he climbed the steep slope"; "the house was built on the side of a mountain" [syn: {slope}, {incline}, {side}] 12: (sports) the spin given to a ball by striking it on one side or releasing it with a sharp twist [syn: {English}, {side}] v 1: take sides for or against; "Who are you widing with?"; "I"m siding against the current candidate" From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: side side page

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0782 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).