Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for shot (7 entries) (5.69 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shot-, *shot*.

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Shoot \Shoot\, v. t. [imp. & p. p. {Shot}; p. pr. & vb. n. {Shooting}. The old participle {Shotten} is obsolete. See {Shotten}.] [OE. shotien, schotien, AS. scotian, v. i., sce['o]tan; akin to D. schieten, G. schie?en, OHG. sciozan, Icel. skj?ta, Sw. skjuta, Dan. skyde; cf. Skr. skund to jump. [root]159. Cf. {Scot} a contribution, {Scout} to reject, {Scud}, {Scuttle}, v. i., {Shot}, {Sheet}, {Shut}, {Shuttle}, {Skittish}, {Skittles}.] 1. To let fly, or cause to be driven, with force, as an arrow or a bullet; -- followed by a word denoting the missile, as an object. [1913 Webster] If you please To shoot an arrow that self way. --Shak. [1913 Webster] 2. To discharge, causing a missile to be driven forth; -- followed by a word denoting the weapon or instrument, as an object; -- often with off; as, to shoot a gun. [1913 Webster] The two ends od a bow, shot off, fly from one another. --Boyle. [1913 Webster] 3. To strike with anything shot; to hit with a missile; often, to kill or wound with a firearm; -- followed by a word denoting the person or thing hit, as an object. [1913 Webster] When Roger shot the hawk hovering over his master's dove house. --A. Tucker. [1913 Webster] 4. To send out or forth, especially with a rapid or sudden motion; to cast with the hand; to hurl; to discharge; to emit. [1913 Webster] An honest weaver as ever shot shuttle. --Beau. & Fl. [1913 Webster] A pit into which the dead carts had nightly shot corpses by scores. --Macaulay. [1913 Webster] 5. To push or thrust forward; to project; to protrude; -- often with out; as, a plant shoots out a bud. [1913 Webster] They shoot out the lip, they shake the head. --Ps. xxii. 7. [1913 Webster] Beware the secret snake that shoots a sting. --Dryden. [1913 Webster] 6. (Carp.) To plane straight; to fit by planing. [1913 Webster] Two pieces of wood that are shot, that is, planed or else pared with a paring chisel. --Moxon. [1913 Webster] 7. To pass rapidly through, over, or under; as, to shoot a rapid or a bridge; to shoot a sand bar. [1913 Webster] She . . . shoots the Stygian sound. --Dryden. [1913 Webster] 8. To variegate as if by sprinkling or intermingling; to color in spots or patches. [1913 Webster] The tangled water courses slept, Shot over with purple, and green, and yellow. --Tennyson. [1913 Webster] {To be shot of}, to be discharged, cleared, or rid of. [Colloq.] "Are you not glad to be shot of him?" --Sir W. Scott. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Shot \Shot\, a. Woven in such a way as to produce an effect of variegation, of changeable tints, or of being figured; as, shot silks. See {Shoot}, v. t., 8. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Shot \Shot\, imp. & p. p. of {Shoot}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Shot \Shot\, n. [AS. scot, sceot, fr. sce['o]tan to shoot; akin to D. sschot, Icel. skot. [root]159. See {Scot} a share, {Shoot}, v. t., and cf. {Shot} a shooting.] A share or proportion; a reckoning; a scot. [1913 Webster] Here no shots are where all shares be. --Chapman. [1913 Webster] A man is never . . . welcome to a place till some certain shot be paid and the hostess say "Welcome." --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Shot \Shot\, n.; pl. {Shot}or {Shots}. [OE. shot, schot, AS. gesceot a missile; akin to D. schot a shot, shoot, G. schuss, geschoss a missile, Icel. skot a throwing, a javelin, and E. shoot, v.t. [root]159. See {Shoot}, and cf. {Shot} a share.] 1. The act of shooting; discharge of a firearm or other weapon which throws a missile. [1913 Webster] He caused twenty shot of his greatest cannon to be made at the king's army. --Clarendon. [1913 Webster] 2. A missile weapon, particularly a ball or bullet; specifically, whatever is discharged as a projectile from firearms or cannon by the force of an explosive. [1913 Webster] Note: Shot used in war is of various kinds, classified according to the material of which it is composed, into lead, wrought-iron, and cast-iron; according to form, into spherical and oblong; according to structure and modes of operation, into solid, hollow, and case. See {Bar shot}, {Chain shot}, etc., under {Bar}, {Chain}, etc. [1913 Webster] 3. Small globular masses of lead, of various sizes, -- used chiefly as the projectiles in shotguns for killing game; as, bird shot; buckshot. [1913 Webster] 4. The flight of a missile, or the distance which it is, or can be, thrown; as, the vessel was distant more than a cannon shot. [1913 Webster] 5. A marksman; one who practices shooting; as, an exellent shot. [1913 Webster] 6. (Fisheries) (a) A cast of a net. (b) The entire throw of nets at one time. (c) A place or spot for setting nets. (d) A single draft or catch of fish made. [Webster 1913 Suppl.] 7. (Athletics) A spherical weight, to be put, or thrown, in competition for distance. [Webster 1913 Suppl.] 8. A stroke, throw, or other action to propel a ball or other game piece in certain games, as in billiards, hockey, basketball, curling, etc.; also, a move, as in chess. [Webster 1913 Suppl.] 9. A guess; conjecture; also, an attempt. [Colloq.] "I'll take a shot at it." [Webster 1913 Suppl. +PJC] {Shot belt}, a belt having a pouch or compartment for carrying shot. {Shot cartridge}, a cartridge containing powder and small shot, forming a charge for a shotgun. {Shot garland} (Naut.), a wooden frame to contain shot, secured to the coamings and ledges round the hatchways of a ship. {Shot gauge}, an instrument for measuring the diameter of round shot. --Totten. {shot hole}, a hole made by a shot or bullet discharged. {Shot locker} (Naut.), a strongly framed compartment in the hold of a vessel, for containing shot. {Shot of a cable} (Naut.), the splicing of two or more cables together, or the whole length of the cables thus united. {Shot prop} (Naut.), a wooden prop covered with tarred hemp, to stop a hole made by the shot of an enemy in a ship's side. {Shot tower}, a lofty tower for making shot, by dropping from its summit melted lead in slender streams. The lead forms spherical drops which cool in the descent, and are received in water or other liquid. {Shot window}, a window projecting from the wall. Ritson, quoted by Halliwell, explains it as a window that opens and shuts; and Wodrow describes it as a window of shutters made of timber and a few inches of glass above them. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Shot \Shot\, v. t. [imp. & p. p. {Shotted}; p. pr. & vb. n. {Shotting}.] To load with shot, as a gun. --Totten. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: shot adj 1: varying in color when seen in different lights or from different angles; "changeable taffeta"; "chatoyant (or shot) silk"; "a dragonfly hovered, vibrating and iridescent" [syn: {changeable}, {chatoyant}, {iridescent}, {shot}] n 1: the act of firing a projectile; "his shooting was slow but accurate" [syn: {shooting}, {shot}] 2: a solid missile discharged from a firearm; "the shot buzzed past his ear" [syn: {shot}, {pellet}] 3: (sports) the act of swinging or striking at a ball with a club or racket or bat or cue or hand; "it took two strokes to get out of the bunker"; "a good shot requires good balance and tempo"; "he left me an almost impossible shot" [syn: {stroke}, {shot}] 4: a chance to do something; "he wanted a shot at the champion" [syn: {shot}, {crack}] 5: a person who shoots (usually with respect to their ability to shoot); "he is a crack shot"; "a poor shooter" [syn: {shot}, {shooter}] 6: a consecutive series of pictures that constitutes a unit of action in a film [syn: {scene}, {shot}] 7: the act of putting a liquid into the body by means of a syringe; "the nurse gave him a flu shot" [syn: {injection}, {shot}] 8: a small drink of liquor; "he poured a shot of whiskey" [syn: {nip}, {shot}] 9: an aggressive remark directed at a person like a missile and intended to have a telling effect; "his parting shot was `drop dead'"; "she threw shafts of sarcasm"; "she takes a dig at me every chance she gets" [syn: {shot}, {shaft}, {slam}, {dig}, {barb}, {jibe}, {gibe}] 10: an estimate based on little or no information [syn: {guess}, {guesswork}, {guessing}, {shot}, {dead reckoning}] 11: an informal photograph; usually made with a small hand-held camera; "my snapshots haven't been developed yet"; "he tried to get unposed shots of his friends" [syn: {snapshot}, {snap}, {shot}] 12: sports equipment consisting of a heavy metal ball used in the shot put; "he trained at putting the shot" 13: an explosive charge used in blasting 14: a blow hard enough to cause injury; "he is still recovering from a shot to his leg"; "I caught him with a solid shot to the chin" 15: an attempt to score in a game 16: informal words for any attempt or effort; "he gave it his best shot"; "he took a stab at forecasting" [syn: {shot}, {stab}] 17: the launching of a missile or spacecraft to a specified destination [syn: {blastoff}, {shot}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.69 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).