Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for seal (6 entries) (6.0508 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seal-, *seal*.

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Seal \Seal\ (s[=e]l), n. [OE. sele, AS. seolh; akin to OHG. selah, Dan. sael, Sw. sj[aum]l, Icel. selr.] (Zool.) Any aquatic carnivorous mammal of the families {Phocidae} and {Otariidae}. [1913 Webster] Note: Seals inhabit seacoasts, and are found principally in the higher latitudes of both hemispheres. There are numerous species, bearing such popular names as {sea lion}, {sea leopard}, {sea bear}, or {ursine seal}, {fur seal}, and {sea elephant}. The bearded seal ({Erignathus barbatus}), the hooded seal ({Cystophora cristata}), and the ringed seal ({Phoca foetida}), are northern species. See also {Eared seal}, {Harp seal}, {Monk seal}, and {Fur seal}, under {Eared}, {Harp}, {Monk}, and {Fur}. Seals are much hunted for their skins and fur, and also for their oil, which in some species is very abundant. [1913 Webster] {Harbor seal} (Zool.), the common seal ({Phoca vitulina}). It inhabits both the North Atlantic and the North Pacific Ocean, and often ascends rivers; -- called also {marbled seal}, {native seal}, {river seal}, {bay seal}, {land seal}, {sea calf}, {sea cat}, {sea dog}, {dotard}, {ranger}, {selchie}, {tangfish}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Seal \Seal\, n. [OE. seel, OF. seel, F. sceau, fr. L. sigillum a little figure or image, a seal, dim. of signum a mark, sign, figure, or image. See {Sign}, n., and cf. {Sigil}.] 1. An engraved or inscribed stamp, used for marking an impression in wax or other soft substance, to be attached to a document, or otherwise used by way of authentication or security. [1913 Webster] 2. Wax, wafer, or other tenacious substance, set to an instrument, and impressed or stamped with a seal; as, to give a deed under hand and seal. [1913 Webster] Till thou canst rail the seal from off my bond Thou but offend'st thy lungs to speak so loud. --Shak. [1913 Webster] 3. That which seals or fastens; esp., the wax or wafer placed on a letter or other closed paper, etc., to fasten it. [1913 Webster] 4. That which confirms, ratifies, or makes stable; that which authenticates; that which secures; assurance. "Under the seal of silence." --Milton. [1913 Webster] Like a red seal is the setting sun On the good and the evil men have done. --Longfellow. [1913 Webster] 5. An arrangement for preventing the entrance or return of gas or air into a pipe, by which the open end of the pipe dips beneath the surface of water or other liquid, or a deep bend or sag in the pipe is filled with the liquid; a draintrap. [1913 Webster] {Great seal}. See under {Great}. {Privy seal}. See under {Privy}, a. {Seal lock}, a lock in which the keyhole is covered by a seal in such a way that the lock can not be opened without rupturing the seal. {Seal manual}. See under {Manual}, a. {Seal ring}, a ring having a seal engraved on it, or ornamented with a device resembling a seal; a signet ring. --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Seal \Seal\, v. t. [imp. & p. p. {Sealed}; p. pr. & vb. n. {Sealing}.] [OE. selen; cf. OF. seeler, seieler, F. sceller, LL. sigillare. See {Seal} a stamp.] 1. To set or affix a seal to; hence, to authenticate; to confirm; to ratify; to establish; as, to seal a deed. [1913 Webster] And with my hand I seal my true heart's love. --Shak. [1913 Webster] 2. To mark with a stamp, as an evidence of standard exactness, legal size, or merchantable quality; as, to seal weights and measures; to seal silverware. [1913 Webster] 3. To fasten with a seal; to attach together with a wafer, wax, or other substance causing adhesion; as, to seal a letter. [1913 Webster] 4. Hence, to shut close; to keep close; to make fast; to keep secure or secret. [1913 Webster] Seal up your lips, and give no words but "mum". --Shak. [1913 Webster] 5. To fix, as a piece of iron in a wall, with cement, plaster, or the like. --Gwilt. [1913 Webster] 6. To close by means of a seal; as, to seal a drainpipe with water. See 2d {Seal}, 5. [1913 Webster] 7. Among the Mormons, to confirm or set apart as a second or additional wife. [Utah, U.S.] [1913 Webster] If a man once married desires a second helpmate . . . she is sealed to him under the solemn sanction of the church. --H. Stansbury. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Seal \Seal\, v. i. To affix one's seal, or a seal. [Obs.] [1913 Webster] I will seal unto this bond. --Shak. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: seal n 1: fastener consisting of a resinous composition that is plastic when warm; used for sealing documents and parcels and letters [syn: {sealing wax}, {seal}] 2: a device incised to make an impression; used to secure a closing or to authenticate documents [syn: {seal}, {stamp}] 3: the pelt or fur (especially the underfur) of a seal; "a coat of seal" [syn: {seal}, {sealskin}] 4: a member of a Naval Special Warfare unit who is trained for unconventional warfare; "SEAL is an acronym for Sea Air and Land" [syn: {Navy SEAL}, {SEAL}] 5: a stamp affixed to a document (as to attest to its authenticity or to seal it); "the warrant bore the sheriff's seal" 6: an indication of approved or superior status [syn: {cachet}, {seal}, {seal of approval}] 7: a finishing coat applied to exclude moisture 8: fastener that provides a tight and perfect closure 9: any of numerous marine mammals that come on shore to breed; chiefly of cold regions v 1: make tight; secure against leakage; "seal the windows" [syn: {seal}, {seal off}] 2: close with or as if with a seal; "She sealed the letter with hot wax" [ant: {unseal}] 3: decide irrevocably; "sealing dooms" 4: affix a seal to; "seal the letter" 5: cover with varnish [syn: {varnish}, {seal}] 6: hunt seals From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: SEAL Simple and Efficient Adaptation Layer (ATM)

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0508 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).