Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for scene (4 entries) (6.5378 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scene-, *scene*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Scene \Scene\, v. t. To exhibit as a scene; to make a scene of; to display. [Obs.] --Abp. Sancroft. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Scene \Scene\, n. [L. scaena, scena, Gr. skhnh` a covered place, a tent, a stage.] 1. The structure on which a spectacle or play is exhibited; the part of a theater in which the acting is done, with its adjuncts and decorations; the stage. [1913 Webster] 2. The decorations and fittings of a stage, representing the place in which the action is supposed to go on; one of the slides, or other devices, used to give an appearance of reality to the action of a play; as, to paint scenes; to shift the scenes; to go behind the scenes. [1913 Webster] 3. So much of a play as passes without change of locality or time, or important change of character; hence, a subdivision of an act; a separate portion of a play, subordinate to the act, but differently determined in different plays; as, an act of four scenes. [1913 Webster] My dismal scene I needs must act alone. --Shak. [1913 Webster] 4. The place, time, circumstance, etc., in which anything occurs, or in which the action of a story, play, or the like, is laid; surroundings amid which anything is set before the imagination; place of occurrence, exhibition, or action. "In Troy, there lies the scene." --Shak. [1913 Webster] The world is a vast scene of strife. --J. M. Mason. [1913 Webster] 5. An assemblage of objects presented to the view at once; a series of actions and events exhibited in their connection; a spectacle; a show; an exhibition; a view. [1913 Webster] Through what new scenes and changes must we pass! --Addison. [1913 Webster] 6. A landscape, or part of a landscape; scenery. [1913 Webster] A sylvan scene with various greens was drawn, Shades on the sides, and in the midst a lawn. --Dryden. [1913 Webster] 7. An exhibition of passionate or strong feeling before others; often, an artifical or affected action, or course of action, done for effect; a theatrical display. [1913 Webster] Probably no lover of scenes would have had very long to wait for some explosions between parties, both equally ready to take offense, and careless of giving it. --De Quincey. [1913 Webster] {Behind the scenes}, behind the scenery of a theater; out of the view of the audience, but in sight of the actors, machinery, etc.; hence, conversant with the hidden motives and agencies of what appears to public view. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: scene n 1: the place where some action occurs; "the police returned to the scene of the crime" 2: an incident (real or imaginary); "their parting was a sad scene" 3: the visual percept of a region; "the most desirable feature of the park are the beautiful views" [syn: {view}, {aspect}, {prospect}, {scene}, {vista}, {panorama}] 4: a consecutive series of pictures that constitutes a unit of action in a film [syn: {scene}, {shot}] 5: a situation treated as an observable object; "the political picture is favorable"; "the religious scene in England has changed in the last century" [syn: {picture}, {scene}] 6: a subdivision of an act of a play; "the first act has three scenes" 7: a display of bad temper; "he had a fit"; "she threw a tantrum"; "he made a scene" [syn: {fit}, {tantrum}, {scene}, {conniption}] 8: graphic art consisting of the graphic or photographic representation of a visual percept; "he painted scenes from everyday life"; "figure 2 shows photographic and schematic views of the equipment" [syn: {scene}, {view}] 9: the context and environment in which something is set; "the perfect setting for a ghost story" [syn: {setting}, {scene}] 10: the painted structures of a stage set that are intended to suggest a particular locale; "they worked all night painting the scenery" [syn: {scenery}, {scene}] From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: scene scene

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  scene 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
scene
 • สถานที่เกิดเหตุ: ที่เกิดเหตุ, จุดเกิดเหตุ [Lex2]
 • เหตุการณ์: สถานการณ์ [Lex2]
 • ฉาก: ตอน [Lex2]
 • ทิวทัศน์: ทัศนียภาพ, สิ่งแวดล้อม [Lex2]
 • การแสดงความไม่พอใจ: การแสดงความโกรธ, อาการโกรธ [Lex2]
 • (ซีน) n. ฉาก,เวที,ภาพ,เหตุการณ์,สถานที่เกิดเหตุ, (ละคร) บทหนึ่ง, (ภาพยนตร์) ตอนหนึ่ง,เรื่องราว,อุปกรณ์ประกอบฉาก,สิ่งแวดล้อม,ทัศนียภาพ,ภาพภูมิประเทศ, -Phr. (behind the scenes ส่วนตัว,เป็นความลับ) ###S. view,landscape,setting,display,s [Hope]
 • (n) ฉาก,ภาพ,เวที,ตอน,เหตุการณ์,เรื่องราว,ทัศนียภาพ [Nontri]
 • /S IY1 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Szene, Schnee, Scheine, Schenke, Scheune, Seen, scheine, schenke, segne, sehne, seine, senge, Sven, Vene, Schiene, See, schiene, Schere, Sirene, Spende, Steine, Sterne, Szenen, scanne, schere, scheue, schone, schöne, spende, säende, Siebe, Svens, diene, siebe, Cent, Gene, Senf, jene, sehe, säen, scheren, scheuen, scheinen, Caen, Schenken, schenken, Segen, Sehen, Seren, sehen, Schein, Segnen, SerNet, Suchen, sacken, segnen, sehnen, suchen, Biene, Ebene, Miene, Sahne, Seele, Siege, Siele, Sinne, Sohne, Sonne, Späne, Stege, Steve, Sühne, ebene, sahne, scann, sengen, siehe, sinne, sonne, speie, stehe, stete, säend, söhne, sühne, Sein, Usenet, schienen, sein, Stern, den, Spesen, Stehen, sieben, soeben, speien, stehen, Schonen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
scène, scènes, sciène, cène, séné, sciènes, cènes, semé, senne, sème, sénés

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.5378 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).