Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for run (8 entries) (5.723 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -run-, *run*. Possible hiragana form: るん

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Run \Run\ (r[u^]n), v. i. [imp. {Ran} (r[a^]n) or {Run}; p. p. {Run}; p. pr. & vb. n. {Running}.] [OE. rinnen, rennen (imp. ran, p. p. runnen, ronnen). AS. rinnan to flow (imp. ran, p. p. gerunnen), and iernan, irnan, to run (imp. orn, arn, earn, p. p. urnen); akin to D. runnen, rennen, OS. & OHG. rinnan, G. rinnen, rennen, Icel. renna, rinna, Sw. rinna, r[aum]nna, Dan. rinde, rende, Goth. rinnan, and perh. to L. oriri to rise, Gr. 'orny`nai to stir up, rouse, Skr. [.r] (cf. {Origin}), or perh. to L. rivus brook (cf. {Rival}). [root]11. Cf. {Ember}, a., {Rennet}.] 1. To move, proceed, advance, pass, go, come, etc., swiftly, smoothly, or with quick action; -- said of things animate or inanimate. Hence, to flow, glide, or roll onward, as a stream, a snake, a wagon, etc.; to move by quicker action than in walking, as a person, a horse, a dog. Specifically: [1913 Webster] 2. Of voluntary or personal action: (a) To go swiftly; to pass at a swift pace; to hasten. [1913 Webster] "Ha, ha, the fox!" and after him they ran. --Chaucer. [1913 Webster] (b) To flee, as from fear or danger. [1913 Webster] As from a bear a man would run for life. --Shak. [1913 Webster] (c) To steal off; to depart secretly. [1913 Webster] (d) To contend in a race; hence, to enter into a contest; to become a candidate; as, to run for Congress. [1913 Webster] Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize? So run, that ye may obtain. --1 Cor. ix. 24. [1913 Webster] (e) To pass from one state or condition to another; to come into a certain condition; -- often with in or into; as, to run into evil practices; to run in debt. [1913 Webster] Have I not cause to rave and beat my breast, to rend my heart with grief and run distracted? --Addison. [1913 Webster] (f) To exert continuous activity; to proceed; as, to run through life; to run in a circle. (g) To pass or go quickly in thought or conversation; as, to run from one subject to another. [1913 Webster] Virgil, in his first Georgic, has run into a set of precepts foreign to his subject. --Addison. [1913 Webster] (h) To discuss; to continue to think or speak about something; -- with on. (i) To make numerous drafts or demands for payment, as upon a bank; -- with on. (j) To creep, as serpents. [1913 Webster] 3. Of involuntary motion: (a) To flow, as a liquid; to ascend or descend; to course; as, rivers run to the sea; sap runs up in the spring; her blood ran cold. (b) To proceed along a surface; to extend; to spread. [1913 Webster] The fire ran along upon the ground. --Ex. ix. 23. [1913 Webster] (c) To become fluid; to melt; to fuse. [1913 Webster] As wax dissolves, as ice begins to run. --Addison. [1913 Webster] Sussex iron ores run freely in the fire. --Woodward. [1913 Webster] (d) To turn, as a wheel; to revolve on an axis or pivot; as, a wheel runs swiftly round. (e) To travel; to make progress; to be moved by mechanical means; to go; as, the steamboat runs regularly to Albany; the train runs to Chicago. (f) To extend; to reach; as, the road runs from Philadelphia to New York; the memory of man runneth not to the contrary. [1913 Webster] She saw with joy the line immortal run, Each sire impressed, and glaring in his son. --Pope. [1913 Webster] (g) To go back and forth from place to place; to ply; as, the stage runs between the hotel and the station. (h) To make progress; to proceed; to pass. [1913 Webster] As fast as our time runs, we should be very glad in most part of our lives that it ran much faster. --Addison. [1913 Webster] (i) To continue in operation; to be kept in action or motion; as, this engine runs night and day; the mill runs six days in the week. [1913 Webster] When we desire anything, our minds run wholly on the good circumstances of it; when it is obtained, our minds run wholly on the bad ones. --Swift. [1913 Webster] (j) To have a course or direction; as, a line runs east and west. [1913 Webster] Where the generally allowed practice runs counter to it. --Locke. [1913 Webster] Little is the wisdom, where the flight So runs against all reason. --Shak. [1913 Webster] (k) To be in form thus, as a combination of words. [1913 Webster] The king's ordinary style runneth, "Our sovereign lord the king." --Bp. Sanderson. [1913 Webster] (l) To be popularly known; to be generally received. [1913 Webster] Men gave them their own names, by which they run a great while in Rome. --Sir W. Temple. [1913 Webster] Neither was he ignorant what report ran of himself. --Knolles. [1913 Webster] (m) To have growth or development; as, boys and girls run up rapidly. [1913 Webster] If the richness of the ground cause turnips to run to leaves. --Mortimer. [1913 Webster] (n) To tend, as to an effect or consequence; to incline. [1913 Webster] A man's nature runs either to herbs or weeds. --Bacon. [1913 Webster] Temperate climates run into moderate governments. --Swift. [1913 Webster] (o) To spread and blend together; to unite; as, colors run in washing. [1913 Webster] In the middle of a rainbow the colors are . . . distinguished, but near the borders they run into one another. --I. Watts. [1913 Webster] (p) To have a legal course; to be attached; to continue in force, effect, or operation; to follow; to go in company; as, certain covenants run with the land. [1913 Webster] Customs run only upon our goods imported or exported, and that but once for all; whereas interest runs as well upon our ships as goods, and must be yearly paid. --Sir J. Child. [1913 Webster] (q) To continue without falling due; to hold good; as, a note has thirty days to run. (r) To discharge pus or other matter; as, an ulcer runs. (s) To be played on the stage a number of successive days or nights; as, the piece ran for six months. (t) (Naut.) To sail before the wind, in distinction from reaching or sailing closehauled; -- said of vessels. [1913 Webster] 4. Specifically, of a horse: To move rapidly in a gait in which each leg acts in turn as a propeller and a supporter, and in which for an instant all the limbs are gathered in the air under the body. --Stillman (The Horse in Motion). [1913 Webster] 5. (Athletics) To move rapidly by springing steps so that there is an instant in each step when neither foot touches the ground; -- so distinguished from walking in athletic competition. [1913 Webster] {As things run}, according to the usual order, conditions, quality, etc.; on the average; without selection or specification. {To let run} (Naut.), to allow to pass or move freely; to slacken or loosen. {To run after}, to pursue or follow; to search for; to endeavor to find or obtain; as, to run after similes. --Locke. {To run away}, to flee; to escape; to elope; to run without control or guidance. {To run away with}. (a) To convey away hurriedly; to accompany in escape or elopement. (b) To drag rapidly and with violence; as, a horse runs away with a carriage. {To run down}. (a) To cease to work or operate on account of the exhaustion of the motive power; -- said of clocks, watches, etc. (b) To decline in condition; as, to run down in health. {To run down a coast}, to sail along it. {To run for an office}, to stand as a candidate for an office. {To run in} or {To run into}. (a) To enter; to step in. (b) To come in collision with. {To run into} To meet, by chance; as, I ran into my brother at the grocery store. {To run in trust}, to run in debt; to get credit. [Obs.] {To run in with}. (a) To close; to comply; to agree with. [R.] --T. Baker. (b) (Naut.) To make toward; to near; to sail close to; as, to run in with the land. {To run mad}, {To run mad after} or {To run mad on}. See under {Mad}. {To run on}. (a) To be continued; as, their accounts had run on for a year or two without a settlement. (b) To talk incessantly. (c) To continue a course. (d) To press with jokes or ridicule; to abuse with sarcasm; to bear hard on. (e) (Print.) To be continued in the same lines, without making a break or beginning a new paragraph. {To run out}. (a) To come to an end; to expire; as, the lease runs out at Michaelmas. (b) To extend; to spread. "Insectile animals . . . run all out into legs." --Hammond. (c) To expatiate; as, to run out into beautiful digressions. (d) To be wasted or exhausted; to become poor; to become extinct; as, an estate managed without economy will soon run out. [1913 Webster] And had her stock been less, no doubt She must have long ago run out. --Dryden. [1913 Webster] {To run over}. (a) To overflow; as, a cup runs over, or the liquor runs over. (b) To go over, examine, or rehearse cursorily. (c) To ride or drive over; as, to run over a child. {To run riot}, to go to excess. {To run through}. (a) To go through hastily; as to run through a book. (b) To spend wastefully; as, to run through an estate. {To run to seed}, to expend or exhaust vitality in producing seed, as a plant; figuratively and colloquially, to cease growing; to lose vital force, as the body or mind. {To run up}, to rise; to swell; to grow; to increase; as, accounts of goods credited run up very fast. [1913 Webster] But these, having been untrimmed for many years, had run up into great bushes, or rather dwarf trees. --Sir W. Scott. [1913 Webster] {To run with}. (a) To be drenched with, so that streams flow; as, the streets ran with blood. (b) To flow while charged with some foreign substance. "Its rivers ran with gold." --J. H. Newman. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Run \Run\, v. t. 1. To cause to run (in the various senses of {Run}, v. i.); as, to run a horse; to run a stage; to run a machine; to run a rope through a block. [1913 Webster] 2. To pursue in thought; to carry in contemplation. [1913 Webster] To run the world back to its first original. --South. [1913 Webster] I would gladly understand the formation of a soul, and run it up to its "punctum saliens." --Collier. [1913 Webster] 3. To cause to enter; to thrust; as, to run a sword into or through the body; to run a nail into the foot. [1913 Webster] You run your head into the lion's mouth. --Sir W. Scott. [1913 Webster] Having run his fingers through his hair. --Dickens. [1913 Webster] 4. To drive or force; to cause, or permit, to be driven. [1913 Webster] They ran the ship aground. --Acts xxvii. 41. [1913 Webster] A talkative person runs himself upon great inconveniences by blabbing out his own or other's secrets. --Ray. [1913 Webster] Others, accustomed to retired speculations, run natural philosophy into metaphysical notions. --Locke. [1913 Webster] 5. To fuse; to shape; to mold; to cast; as, to run bullets, and the like. [1913 Webster] The purest gold must be run and washed. --Felton. [1913 Webster] 6. To cause to be drawn; to mark out; to indicate; to determine; as, to run a line. [1913 Webster] 7. To cause to pass, or evade, offical restrictions; to smuggle; -- said of contraband or dutiable goods. [1913 Webster] Heavy impositions . . . are a strong temptation of running goods. --Swift. [1913 Webster] 8. To go through or accomplish by running; as, to run a race; to run a certain career. [1913 Webster] 9. To cause to stand as a candidate for office; to support for office; as, to run some one for Congress. [Colloq. U.S.] [1913 Webster] 10. To encounter or incur, as a danger or risk; as, to run the risk of losing one's life. See To run the chances, below. "He runneth two dangers." --Bacon. [1913 Webster] If we don't succeed, we run the risk of failure. --Dan Quail . [PJC] 11. To put at hazard; to venture; to risk. [1913 Webster] He would himself be in the Highlands to receive them, and run his fortune with them. --Clarendon. [1913 Webster] 12. To discharge; to emit; to give forth copiously; to be bathed with; as, the pipe or faucet runs hot water. [1913 Webster] At the base of Pompey's statua, Which all the while ran blood, great Caesar fell. --Shak. [1913 Webster] 13. To be charged with, or to contain much of, while flowing; as, the rivers ran blood. [1913 Webster] 14. To conduct; to manage; to carry on; as, to run a factory or a hotel. [Colloq. U.S.] [1913 Webster] 15. To tease with sarcasms and ridicule. [Colloq.] [1913 Webster] 16. To sew, as a seam, by passing the needle through material in a continuous line, generally taking a series of stitches on the needle at the same time. [1913 Webster] 17. To migrate or move in schools; -- said of fish; esp., to ascend a river in order to spawn. [1913 Webster] 18. (Golf) To strike (the ball) in such a way as to cause it to run along the ground, as when approaching a hole. [Webster 1913 Suppl.] {To run a blockade}, to get to, or away from, a blockaded port in safety. {To run down}. (a) (Hunting) To chase till the object pursued is captured or exhausted; as, to run down a stag. (b) (Naut.) To run against and sink, as a vessel. (c) To crush; to overthrow; to overbear. "Religion is run down by the license of these times." --Berkeley. (d) To disparage; to traduce. --F. W. Newman. {To run hard}. (a) To press in competition; as, to run one hard in a race. (b) To urge or press importunately. (c) To banter severely. {To run into the ground}, to carry to an absurd extreme; to overdo. [Slang, U.S.] (c) To erect hastily, as a building. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Run \Run\, n. 1. The act of running; as, a long run; a good run; a quick run; to go on the run. [1913 Webster] 2. A small stream; a brook; a creek. [1913 Webster] 3. That which runs or flows in the course of a certain operation, or during a certain time; as, a run of must in wine making; the first run of sap in a maple orchard. [1913 Webster] 4. A course; a series; that which continues in a certain course or series; as, a run of good or bad luck. [1913 Webster] They who made their arrangements in the first run of misadventure . . . put a seal on their calamities. --Burke. [1913 Webster] 5. State of being current; currency; popularity. [1913 Webster] It is impossible for detached papers to have a general run, or long continuance, if not diversified with humor. --Addison. [1913 Webster] 6. Continued repetition on the stage; -- said of a play; as, to have a run of a hundred successive nights. [1913 Webster] A canting, mawkish play . . . had an immense run. --Macaulay. [1913 Webster] 7. A continuing urgent demand; especially, a pressure on a bank or treasury for payment of its notes. [1913 Webster] 8. A range or extent of ground for feeding stock; as, a sheep run. --Howitt. [1913 Webster] 9. (Naut.) (a) The aftermost part of a vessel's hull where it narrows toward the stern, under the quarter. (b) The distance sailed by a ship; as, a good run; a run of fifty miles. (c) A voyage; as, a run to China. [1913 Webster] 10. A pleasure excursion; a trip. [Colloq.] [1913 Webster] I think of giving her a run in London. --Dickens. [1913 Webster] 11. (Mining) The horizontal distance to which a drift may be carried, either by license of the proprietor of a mine or by the nature of the formation; also, the direction which a vein of ore or other substance takes. [1913 Webster] 12. (Mus.) A roulade, or series of running tones. [1913 Webster] 13. (Mil.) The greatest degree of swiftness in marching. It is executed upon the same principles as the double-quick, but with greater speed. [1913 Webster] 14. The act of migrating, or ascending a river to spawn; -- said of fish; also, an assemblage or school of fishes which migrate, or ascend a river for the purpose of spawning. [1913 Webster] 15. (Sport) In baseball, a complete circuit of the bases made by a player, which enables him to score one point; also, the point thus scored; in cricket, a passing from one wicket to the other, by which one point is scored; as, a player made three runs; the side went out with two hundred runs; the Yankees scored three runs in the seventh inning. [1913 Webster +PJC] The "runs" are made from wicket to wicket, the batsmen interchanging ends at each run. --R. A. Proctor. [1913 Webster] 16. A pair or set of millstones. [1913 Webster] 17. (Piquet, Cribbage, etc.) A number of cards of the same suit in sequence; as, a run of four in hearts. [Webster 1913 Suppl.] 18. (Golf) (a) The movement communicated to a golf ball by running. (b) The distance a ball travels after touching the ground from a stroke. [Webster 1913 Suppl.] {At the long run}, now, commonly, {In the long run}, in or during the whole process or course of things taken together; in the final result; in the end; finally. [1913 Webster] [Man] starts the inferior of the brute animals, but he surpasses them in the long run. --J. H. Newman. [1913 Webster] {Home run}. (a) A running or returning toward home, or to the point from which the start was made. Cf. {Home stretch}. (b) (Baseball) See under {Home}. {The run}, or {The common run}, or {The run of the mill} etc., ordinary persons; the generality or average of people or things; also, that which ordinarily occurs; ordinary current, course, or kind. [1913 Webster +PJC] I saw nothing else that is superior to the common run of parks. --Walpole. [1913 Webster] Burns never dreamed of looking down on others as beneath him, merely because he was conscious of his own vast superiority to the common run of men. --Prof. Wilson. [1913 Webster] His whole appearance was something out of the common run. --W. Irving. [1913 Webster] {To let go by the run} (Naut.), to loosen and let run freely, as lines; to let fall without restraint, as a sail. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Run \Run\, a. 1. Melted, or made from molten material; cast in a mold; as, run butter; run iron or lead. [1913 Webster] 2. Smuggled; as, run goods. [Colloq.] --Miss Edgeworth. [1913 Webster] {Run steel}, malleable iron castings. See under {Malleable}. --Raymond. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: All fours \All` fours"\ [formerly, {All` four"}.] All four legs of a quadruped; or the two legs and two arms of a person. [1913 Webster] {To be}, {go}, or {run}, {on all fours} (Fig.), to be on the same footing; to correspond (with) exactly; to be alike in all the circumstances to be considered. "This example is on all fours with the other." "No simile can go on all fours." --Macaulay. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: run n 1: a score in baseball made by a runner touching all four bases safely; "the Yankees scored 3 runs in the bottom of the 9th"; "their first tally came in the 3rd inning" [syn: {run}, {tally}] 2: the act of testing something; "in the experimental trials the amount of carbon was measured separately"; "he called each flip of the coin a new trial" [syn: {test}, {trial}, {run}] 3: a race run on foot; "she broke the record for the half-mile run" [syn: {footrace}, {foot race}, {run}] 4: an unbroken series of events; "had a streak of bad luck"; "Nicklaus had a run of birdies" [syn: {streak}, {run}] 5: (American football) a play in which a player attempts to carry the ball through or past the opposing team; "the defensive line braced to stop the run"; "the coach put great emphasis on running" [syn: {run}, {running}, {running play}, {running game}] 6: a regular trip; "the ship made its run in record time" 7: the act of running; traveling on foot at a fast pace; "he broke into a run"; "his daily run keeps him fit" [syn: {run}, {running}] 8: the continuous period of time during which something (a machine or a factory) operates or continues in operation; "the assembly line was on a 12-hour run" 9: unrestricted freedom to use; "he has the run of the house" 10: the production achieved during a continuous period of operation (of a machine or factory etc.); "a daily run of 100,000 gallons of paint" 11: a small stream [syn: {rivulet}, {rill}, {run}, {runnel}, {streamlet}] 12: a race between candidates for elective office; "I managed his campaign for governor"; "he is raising money for a Senate run" [syn: {political campaign}, {campaign}, {run}] 13: a row of unravelled stitches; "she got a run in her stocking" [syn: {run}, {ladder}, {ravel}] 14: the pouring forth of a fluid [syn: {discharge}, {outpouring}, {run}] 15: an unbroken chronological sequence; "the play had a long run on Broadway"; "the team enjoyed a brief run of victories" 16: a short trip; "take a run into town" v 1: move fast by using one's feet, with one foot off the ground at any given time; "Don't run--you'll be out of breath"; "The children ran to the store" 2: flee; take to one's heels; cut and run; "If you see this man, run!"; "The burglars escaped before the police showed up" [syn: {scat}, {run}, {scarper}, {turn tail}, {lam}, {run away}, {hightail it}, {bunk}, {head for the hills}, {take to the woods}, {escape}, {fly the coop}, {break away}] 3: stretch out over a distance, space, time, or scope; run or extend between two points or beyond a certain point; "Service runs all the way to Cranbury"; "His knowledge doesn't go very far"; "My memory extends back to my fourth year of life"; "The facts extend beyond a consideration of her personal assets" [syn: {run}, {go}, {pass}, {lead}, {extend}] 4: direct or control; projects, businesses, etc.; "She is running a relief operation in the Sudan" [syn: {operate}, {run}] 5: have a particular form; "the story or argument runs as follows"; "as the saying goes..." [syn: {run}, {go}] 6: move along, of liquids; "Water flowed into the cave"; "the Missouri feeds into the Mississippi" [syn: {run}, {flow}, {feed}, {course}] 7: perform as expected when applied; "The washing machine won't go unless it's plugged in"; "Does this old car still run well?"; "This old radio doesn't work anymore" [syn: {function}, {work}, {operate}, {go}, {run}] [ant: {malfunction}, {misfunction}] 8: change or be different within limits; "Estimates for the losses in the earthquake range as high as $2 billion"; "Interest rates run from 5 to 10 percent"; "The instruments ranged from tuba to cymbals"; "My students range from very bright to dull" [syn: {range}, {run}] 9: run, stand, or compete for an office or a position; "Who's running for treasurer this year?" [syn: {campaign}, {run}] 10: cause to emit recorded audio or video; "They ran the tapes over and over again"; "I'll play you my favorite record"; "He never tires of playing that video" [syn: {play}, {run}] 11: move about freely and without restraint, or act as if running around in an uncontrolled way; "who are these people running around in the building?"; "She runs around telling everyone of her troubles"; "let the dogs run free" 12: have a tendency or disposition to do or be something; be inclined; "She tends to be nervous before her lectures"; "These dresses run small"; "He inclined to corpulence" [syn: {tend}, {be given}, {lean}, {incline}, {run}] 13: be operating, running or functioning; "The car is still running--turn it off!" [ant: {idle}, {tick over}] 14: change from one state to another; "run amok"; "run rogue"; "run riot" 15: cause to perform; "run a subject"; "run a process" 16: be affected by; be subjected to; "run a temperature"; "run a risk" 17: continue to exist; "These stories die hard"; "The legend of Elvis endures" [syn: {prevail}, {persist}, {die hard}, {run}, {endure}] 18: occur persistently; "Musical talent runs in the family" 19: carry out a process or program, as on a computer or a machine; "Run the dishwasher"; "run a new program on the Mac"; "the computer executed the instruction" [syn: {run}, {execute}] 20: include as the content; broadcast or publicize; "We ran the ad three times"; "This paper carries a restaurant review"; "All major networks carried the press conference" [syn: {carry}, {run}] 21: carry out; "run an errand" 22: pass over, across, or through; "He ran his eyes over her body"; "She ran her fingers along the carved figurine"; "He drew her hair through his fingers" [syn: {guide}, {run}, {draw}, {pass}] 23: cause something to pass or lead somewhere; "Run the wire behind the cabinet" [syn: {run}, {lead}] 24: make without a miss 25: deal in illegally, such as arms or liquor [syn: {run}, {black market}] 26: cause an animal to move fast; "run the dogs" 27: be diffused; "These dyes and colors are guaranteed not to run" [syn: {run}, {bleed}] 28: sail before the wind 29: cover by running; run a certain distance; "She ran 10 miles that day" 30: extend or continue for a certain period of time; "The film runs 5 hours" [syn: {run}, {run for}] 31: set animals loose to graze 32: keep company; "the heifers run with the bulls to produce offspring" [syn: {run}, {consort}] 33: run with the ball; in such sports as football 34: travel rapidly, by any (unspecified) means; "Run to the store!"; "She always runs to Italy, because she has a lover there" 35: travel a route regularly; "Ships ply the waters near the coast" [syn: {ply}, {run}] 36: pursue for food or sport (as of wild animals); "Goering often hunted wild boars in Poland"; "The dogs are running deer"; "The Duke hunted in these woods" [syn: {hunt}, {run}, {hunt down}, {track down}] 37: compete in a race; "he is running the Marathon this year"; "let's race and see who gets there first" [syn: {race}, {run}] 38: progress by being changed; "The speech has to go through several more drafts"; "run through your presentation before the meeting" [syn: {move}, {go}, {run}] 39: reduce or cause to be reduced from a solid to a liquid state, usually by heating; "melt butter"; "melt down gold"; "The wax melted in the sun" [syn: {melt}, {run}, {melt down}] 40: come unraveled or undone as if by snagging; "Her nylons were running" [syn: {ladder}, {run}] 41: become undone; "the sweater unraveled" [syn: {run}, {unravel}] From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: overrun 1. (ran, run, running) üstüne yayılmak, kaplamak 2. istila etmek 3. üstünden geçmek 4. koşarak birini geçmek. From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: run [rɵn] crush

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.723 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).