Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for rail (10 entries) (6.0773 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rail-, *rail*.

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rail \Rail\, v. t. [imp. & p. p. {Railed} (r[=a]ld); p. pr. & vb. n. {Railing}.] 1. To inclose with rails or a railing. [1913 Webster] It ought to be fenced in and railed. --Ayliffe. [1913 Webster] 2. To range in a line. [Obs.] [1913 Webster] They were brought to London all railed in ropes, like a team of horses in a cart. --Bacon. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rail \Rail\, v. i. [Etymol. uncertain.] To flow forth; to roll out; to course. [Obs.] [1913 Webster] Streams of tears from her fair eyes forth railing. --Spenser. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rail \Rail\, n. [Akin to LG. & Sw. regel bar, bolt, G. riegel a rail, bar, or bolt, OHG. rigil, rigel, bar, bolt, and possibly to E. row a line.] 1. A bar of timber or metal, usually horizontal or nearly so, extending from one post or support to another, as in fences, balustrades, staircases, etc. [1913 Webster] 2. (Arch.) A horizontal piece in a frame or paneling. See Illust. of {Style}. [1913 Webster] 3. (Railroad) A bar of steel or iron, forming part of the track on which the wheels roll. It is usually shaped with reference to vertical strength, and is held in place by chairs, splices, etc. [1913 Webster] 4. (Naut.) (a) The stout, narrow plank that forms the top of the bulwarks. (b) The light, fencelike structures of wood or metal at the break of the deck, and elsewhere where such protection is needed. [1913 Webster] 5. A railroad as a means of transportation; as, to go by rail; a place not accesible by rail. [Webster 1913 Suppl.] 6. a railing. [PJC] {Rail fence}. See under {Fence}. {Rail guard}. (a) A device attached to the front of a locomotive on each side for clearing the rail of obstructions. (b) A guard rail. See under {Guard}. {Rail joint} (Railroad), a splice connecting the adjacent ends of rails, in distinction from a chair, which is merely a seat. The two devices are sometimes united. Among several hundred varieties, the fish joint is standard. See {Fish joint}, under {Fish}. {Rail train} (Iron & Steel Manuf.), a train of rolls in a rolling mill, for making rails for railroads from blooms or billets. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rail \Rail\ (r[=a]l), n. [OE. reil, re[yogh]el, AS. hr[ae]gel, hr[ae]gl, a garment; akin to OHG. hregil, OFries. hreil.] An outer cloak or covering; a neckerchief for women. --Fairholt. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rail \Rail\, n. [F. r[^a]le, fr. r[^a]ler to have a rattling in the throat; of German origin, and akin to E. rattle. See {Rattle}, v.] (Zool.) Any one of numerous species of limicoline birds of the family {Rallidae}, especially those of the genus {Rallus}, and of closely allied genera. They are prized as game birds. [1913 Webster] Note: The common European water rail ({Rallus aquaticus}) is called also {bilcock}, {skitty coot}, and {brook runner}. The best known American species are the clapper rail, or salt-marsh hen ({Rallus longirostris}, var. crepitans); the king, or red-breasted, rail ({Rallus elegans}) (called also {fresh-water marshhen}); the lesser clapper, or Virginia, rail ({Rallus Virginianus}); and the Carolina, or sora, rail ({Porzana Carolina}). See {Sora}. [1913 Webster] {Land rail} (Zool.), the corncrake. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rail \Rail\, v. i. [F. railler; cf. Sp. rallar to grate, scrape, molest; perhaps fr. (assumed) LL. radiculare, fr. L. radere to scrape, grate. Cf. {Rally} to banter, {Rase}.] To use insolent and reproachful language; to utter reproaches; to scoff; -- followed by at or against, formerly by on. --Shak. [1913 Webster] And rail at arts he did not understand. --Dryden. [1913 Webster] Lesbia forever on me rails. --Swift. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rail \Rail\ (r[=a]l), v. t. 1. To rail at. [Obs.] --Feltham. [1913 Webster] 2. To move or influence by railing. [R.] [1913 Webster] Rail the seal from off my bond. --Shak. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: rail n 1: a barrier consisting of a horizontal bar and supports [syn: {railing}, {rail}] 2: short for railway; "he traveled by rail"; "he was concerned with rail safety" 3: a bar or pair of parallel bars of rolled steel making the railway along which railroad cars or other vehicles can roll [syn: {track}, {rail}, {rails}, {runway}] 4: a horizontal bar (usually of wood or metal) 5: any of numerous widely distributed small wading birds of the family Rallidae having short wings and very long toes for running on soft mud v 1: complain bitterly [syn: {rail}, {inveigh}] 2: enclose with rails; "rail in the old graves" [syn: {rail}, {rail in}] 3: provide with rails; "The yard was railed" 4: separate with a railing; "rail off the crowds from the Presidential palace" [syn: {rail}, {rail off}] 5: convey (goods etc.) by rails; "fresh fruit are railed from Italy to Belgium" 6: travel by rail or train; "They railed from Rome to Venice"; "She trained to Hamburg" [syn: {train}, {rail}] 7: lay with rails; "hundreds of miles were railed out here" 8: fish with a handline over the rails of a boat; "They are railing for fresh fish" 9: spread negative information about; "The Nazi propaganda vilified the Jews" [syn: {vilify}, {revile}, {vituperate}, {rail}] 10: criticize severely; "He fulminated against the Republicans' plan to cut Medicare"; "She railed against the bad social policies" [syn: {fulminate}, {rail}] From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: rail [rel] rail From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: rail [raj] rail

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0773 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).