Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for pull (4 entries) (5.784 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pull-, *pull*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pull \Pull\, v. i. To exert one's self in an act or motion of drawing or hauling; to tug; as, to pull at a rope. [1913 Webster] {To pull apart}, to become separated by pulling; as, a rope will pull apart. {To pull up}, to draw the reins; to stop; to halt. {To pull through}, to come successfully to the end of a difficult undertaking, a dangerous sickness, or the like. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pull \Pull\, v. t. [imp. & p. p. {Pulled}; p. pr. & vb. n. {Pulling}.] [AS. pullian; cf. LG. pulen, and Gael. peall, piol, spiol.] 1. To draw, or attempt to draw, toward one; to draw forcibly. [1913 Webster] Ne'er pull your hat upon your brows. --Shak. [1913 Webster] He put forth his hand . . . and pulled her in. --Gen. viii. 9. [1913 Webster] 2. To draw apart; to tear; to rend. [1913 Webster] He hath turned aside my ways, and pulled me in pieces; he hath made me desolate. --Lam. iii. 11. [1913 Webster] 3. To gather with the hand, or by drawing toward one; to pluck; as, to pull fruit; to pull flax; to pull a finch. [1913 Webster] 4. To move or operate by the motion of drawing towards one; as, to pull a bell; to pull an oar. [1913 Webster] 5. (Horse Racing) To hold back, and so prevent from winning; as, the favorite was pulled. [1913 Webster] 6. (Print.) To take or make, as a proof or impression; -- hand presses being worked by pulling a lever. [1913 Webster] 7. (Cricket) To strike the ball in a particular manner. See {Pull}, n., 8. [1913 Webster] Never pull a straight fast ball to leg. --R. H. Lyttelton. [1913 Webster] {To pull and haul}, to draw hither and thither. " Both are equally pulled and hauled to do that which they are unable to do. " --South. {To pull down}, to demolish; to destroy; to degrade; as, to pull down a house. " In political affairs, as well as mechanical, it is easier to pull down than build up." --Howell. " To raise the wretched, and pull down the proud." --Roscommon. {To pull a finch}. See under {Finch}. {To pull off}, take or draw off. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pull \Pull\, n. 1. The act of pulling or drawing with force; an effort to move something by drawing toward one. [1913 Webster] I awakened with a violent pull upon the ring which was fastened at the top of my box. --Swift. [1913 Webster] 2. A contest; a struggle; as, a wrestling pull. --Carew. [1913 Webster] 3. A pluck; loss or violence suffered. [Poetic] [1913 Webster] Two pulls at once; His lady banished, and a limb lopped off. --Shak. [1913 Webster] 4. A knob, handle, or lever, etc., by which anything is pulled; as, a drawer pull; a bell pull. [1913 Webster] 5. The act of rowing; as, a pull on the river. [Colloq.] [1913 Webster] 6. The act of drinking; as, to take a pull at the beer, or the mug. [Slang] --Dickens. [1913 Webster] 7. Something in one's favor in a comparison or a contest; an advantage; means of influencing; as, in weights the favorite had the pull. [Slang] [1913 Webster] 8. (Cricket) A kind of stroke by which a leg ball is sent to the off side, or an off ball to the side. [1913 Webster] The pull is not a legitimate stroke, but bad cricket. --R. A. Proctor. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: pull n 1: the act of pulling; applying force to move something toward or with you; "the pull up the hill had him breathing harder"; "his strenuous pulling strained his back" [syn: {pull}, {pulling}] 2: the force used in pulling; "the pull of the moon"; "the pull of the current" 3: special advantage or influence; "the chairman's nephew has a lot of pull" [syn: {pull}, {clout}] 4: a device used for pulling something; "he grabbed the pull and opened the drawer" 5: a sharp strain on muscles or ligaments; "the wrench to his knee occurred as he fell"; "he was sidelined with a hamstring pull" [syn: {wrench}, {twist}, {pull}] 6: a slow inhalation (as of tobacco smoke); "he took a puff on his pipe"; "he took a drag on his cigarette and expelled the smoke slowly" [syn: {puff}, {drag}, {pull}] 7: a sustained effort; "it was a long pull but we made it" v 1: cause to move by pulling; "draw a wagon"; "pull a sled" [syn: {pull}, {draw}, {force}] [ant: {force}, {push}] 2: direct toward itself or oneself by means of some psychological power or physical attributes; "Her good looks attract the stares of many men"; "The ad pulled in many potential customers"; "This pianist pulls huge crowds"; "The store owner was happy that the ad drew in many new customers" [syn: {attract}, {pull}, {pull in}, {draw}, {draw in}] [ant: {beat back}, {drive}, {force back}, {push back}, {repel}, {repulse}] 3: move into a certain direction; "the car pulls to the right" 4: apply force so as to cause motion towards the source of the motion; "Pull the rope"; "Pull the handle towards you"; "pull the string gently"; "pull the trigger of the gun"; "pull your knees towards your chin" 5: perform an act, usually with a negative connotation; "perpetrate a crime"; "pull a bank robbery" [syn: {perpetrate}, {commit}, {pull}] 6: bring, take, or pull out of a container or from under a cover; "draw a weapon"; "pull out a gun"; "The mugger pulled a knife on his victim" [syn: {draw}, {pull}, {pull out}, {get out}, {take out}] 7: steer into a certain direction; "pull one's horse to a stand"; "Pull the car over" 8: strain abnormally; "I pulled a muscle in my leg when I jumped up"; "The athlete pulled a tendon in the competition" [syn: {pull}, {overstretch}] 9: cause to move in a certain direction by exerting a force upon, either physically or in an abstract sense; "A declining dollar pulled down the export figures for the last quarter" [syn: {pull}, {draw}] 10: operate when rowing a boat; "pull the oars" 11: rein in to keep from winning a race; "pull a horse" 12: tear or be torn violently; "The curtain ripped from top to bottom"; "pull the cooked chicken into strips" [syn: {rend}, {rip}, {rive}, {pull}] 13: hit in the direction that the player is facing when carrying through the swing; "pull the ball" 14: strip of feathers; "pull a chicken"; "pluck the capon" [syn: {pluck}, {pull}, {tear}, {deplume}, {deplumate}, {displume}] 15: remove, usually with some force or effort; also used in an abstract sense; "pull weeds"; "extract a bad tooth"; "take out a splinter"; "extract information from the telegram" [syn: {extract}, {pull out}, {pull}, {pull up}, {take out}, {draw out}] 16: take sides with; align oneself with; show strong sympathy for; "We all rooted for the home team"; "I'm pulling for the underdog"; "Are you siding with the defender of the title?" [syn: {pull}, {root for}] 17: take away; "pull the old soup cans from the supermarket shelf"

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  pull 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
pull
 • ดึง: กระชาก [Lex2]
 • ชักอาวุธออกมา[Lex2]
 • การดึง: การลาก [Lex2]
 • แรงดึงดูด[Lex2]
 • อิทธิพล[Lex2]
 • (พูล) v.,n. (การ) ดึง,ลาก,ทิ้ง,จูง,กระชาก,ถอน,เด็ด,เก็บ,ฉุด,ชัก,พาย (เรือ) ,ดึงดูด,ดูด,ดื่ม -Phr. (pull in มาถึง) -Phr. (pull off กระทำด้วยความสำเร็จ) (โดยเฉพาะที่ยากลำบาก) , -Phr. (pull oneself together ควบคุมอารมณ์) -Phr. (pull someone\'s leg หยอกล้อ) [Hope]
 • /P UH1 L/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Pulle, Pulli, Pulk, Bull, Null, Puls, Pult, null, pell, pellen

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 5.784 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).