Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for place (4 entries) (6.1911 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -place-, *place*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Place \Place\ (pl[=a]s), n. [F., fr. L. platea a street, an area, a courtyard, from Gr. platei^a a street, properly fem. of platy`s, flat, broad; akin to Skr. p[.r]thu, Lith. platus. Cf. {Flawn}, {Piazza}, {Plate}, {Plaza}.] 1. Any portion of space regarded as measured off or distinct from all other space, or appropriated to some definite object or use; position; ground; site; spot; rarely, unbounded space. [1913 Webster] Here is the place appointed. --Shak. [1913 Webster] What place can be for us Within heaven's bound? --Milton. [1913 Webster] The word place has sometimes a more confused sense, and stands for that space which any body takes up; and so the universe is a place. --Locke. [1913 Webster] 2. A broad way in a city; an open space; an area; a court or short part of a street open only at one end. "Hangman boys in the market place." --Shak. [1913 Webster] 3. A position which is occupied and held; a dwelling; a mansion; a village, town, or city; a fortified town or post; a stronghold; a region or country. [1913 Webster] Are you native of this place? --Shak. [1913 Webster] 4. Rank; degree; grade; order of priority, advancement, dignity, or importance; especially, social rank or position; condition; also, official station; occupation; calling. "The enervating magic of place." --Hawthorne. [1913 Webster] Men in great place are thrice servants. --Bacon. [1913 Webster] I know my place as I would they should do theirs. --Shak. [1913 Webster] 5. Vacated or relinquished space; room; stead (the departure or removal of another being or thing being implied). "In place of Lord Bassanio." --Shak. [1913 Webster] 6. A definite position or passage of a document. [1913 Webster] The place of the scripture which he read was this. --Acts viii. 32. [1913 Webster] 7. Ordinal relation; position in the order of proceeding; as, he said in the first place. [1913 Webster] 8. Reception; effect; -- implying the making room for. [1913 Webster] My word hath no place in you. --John viii. 37. [1913 Webster] 9. (Astron.) Position in the heavens, as of a heavenly body; -- usually defined by its right ascension and declination, or by its latitude and longitude. [1913 Webster] 10. (Racing) The position of first, second, or third at the finish, esp. the second position. In betting, to win a bet on a horse for place it must, in the United States, finish first or second, in England, usually, first, second, or third. [Webster 1913 Suppl.] {Place of arms} (Mil.), a place calculated for the rendezvous of men in arms, etc., as a fort which affords a safe retreat for hospitals, magazines, etc. --Wilhelm. {High place} (Script.), a mount on which sacrifices were offered. "Him that offereth in the high place." --Jer. xlviii. 35. {In place}, in proper position; timely. {Out of place}, inappropriate; ill-timed; as, his remarks were out of place. {Place kick} (Football), the act of kicking the ball after it has been placed on the ground. {Place name}, the name of a place or locality. --London Academy. {To give place}, to make room; to yield; to give way; to give advantage. "Neither give place to the devil." --Eph. iv. 27. "Let all the rest give place." --Shak. {To have place}, to have a station, room, or seat; as, such desires can have no place in a good heart. {To take place}. (a) To come to pass; to occur; as, the ceremony will not take place. (b) To take precedence or priority. --Addison. (c) To take effect; to prevail. "If your doctrine takes place." --Berkeley. "But none of these excuses would take place." --Spenser. {To take the place of}, to be substituted for. [1913 Webster] Syn: Situation; seat; abode; position; locality; location; site; spot; office; employment; charge; function; trust; ground; room; stead. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Place \Place\, v. t. [imp. & p. p. {Placed}; p. pr. & vb. n. {Placing}.] [Cf. F. placer. See {Place}, n.] 1. To assign a place to; to put in a particular spot or place, or in a certain relative position; to direct to a particular place; to fix; to settle; to locate; as, to place a book on a shelf; to place balls in tennis. Syn: Put. [1913 Webster] Upon my head they placed a fruitless crown. --Shak. [1913 Webster] 2. To put or set in a particular rank, office, or position; to surround with particular circumstances or relations in life; to appoint to certain station or condition of life; as, in whatever sphere one is placed. [1913 Webster] Place such over them to be rulers. --Ex. xviii. 21. [1913 Webster] 3. To put out at interest; to invest; to loan; as, to place money in a bank. [1913 Webster] 4. To set; to fix; to repose; as, to place confidence in a friend. "My resolution 's placed." --Shak. [1913 Webster] 5. To attribute; to ascribe; to set down. [1913 Webster] Place it for her chief virtue. --Shak. [1913 Webster] 6. (Racing) To determine or announce the place of at the finish. Usually, in horse racing only the first three horses are placed officially. [Webster 1913 Suppl.] 7. (Rugby Football) To place-kick ( a goal). [Webster 1913 Suppl.] 8. to recognize or identify (a person). [Colloq. U.S.] [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: place n 1: a point located with respect to surface features of some region; "this is a nice place for a picnic"; "a bright spot on a planet" [syn: {topographic point}, {place}, {spot}] 2: any area set aside for a particular purpose; "who owns this place?"; "the president was concerned about the property across from the White House" [syn: {place}, {property}] 3: an abstract mental location; "he has a special place in my thoughts"; "a place in my heart"; "a political system with no place for the less prominent groups" 4: a general vicinity; "He comes from a place near Chicago" 5: the post or function properly or customarily occupied or served by another; "can you go in my stead?"; "took his place"; "in lieu of" [syn: {stead}, {position}, {place}, {lieu}] 6: a particular situation; "If you were in my place what would you do?" [syn: {place}, {shoes}] 7: where you live at a particular time; "deliver the package to my home"; "he doesn't have a home to go to"; "your place or mine?" [syn: {home}, {place}] 8: a job in an organization; "he occupied a post in the treasury" [syn: {position}, {post}, {berth}, {office}, {spot}, {billet}, {place}, {situation}] 9: the particular portion of space occupied by something; "he put the lamp back in its place" [syn: {position}, {place}] 10: proper or designated social situation; "he overstepped his place"; "the responsibilities of a man in his station"; "married above her station" [syn: {place}, {station}] 11: a space reserved for sitting (as in a theater or on a train or airplane); "he booked their seats in advance"; "he sat in someone else's place" [syn: {seat}, {place}] 12: the passage that is being read; "he lost his place on the page" 13: proper or appropriate position or location; "a woman's place is no longer in the kitchen" 14: a public square with room for pedestrians; "they met at Elm Plaza"; "Grosvenor Place" [syn: {plaza}, {place}, {piazza}] 15: an item on a list or in a sequence; "in the second place"; "moved from third to fifth position" [syn: {place}, {position}] 16: a blank area; "write your name in the space provided" [syn: {space}, {blank space}, {place}] v 1: put into a certain place or abstract location; "Put your things here"; "Set the tray down"; "Set the dogs on the scent of the missing children"; "Place emphasis on a certain point" [syn: {put}, {set}, {place}, {pose}, {position}, {lay}] 2: place somebody in a particular situation or location; "he was placed on probation" 3: assign a rank or rating to; "how would you rank these students?"; "The restaurant is rated highly in the food guide" [syn: {rate}, {rank}, {range}, {order}, {grade}, {place}] 4: assign a location to; "The company located some of their agents in Los Angeles" [syn: {locate}, {place}, {site}] 5: to arrange for; "place a phone call"; "place a bet" 6: take a place in a competition; often followed by an ordinal; "Jerry came in third in the Marathon" [syn: {place}, {come in}, {come out}] 7: intend (something) to move towards a certain goal; "He aimed his fists towards his opponent's face"; "criticism directed at her superior"; "direct your anger towards others, not towards yourself" [syn: {target}, {aim}, {place}, {direct}, {point}] 8: recognize as being; establish the identity of someone or something; "She identified the man on the 'wanted' poster" [syn: {identify}, {place}] 9: assign to (a job or a home) 10: locate; "The film is set in Africa" [syn: {set}, {localize}, {localise}, {place}] 11: estimate; "We put the time of arrival at 8 P.M." [syn: {place}, {put}, {set}] 12: identify the location or place of; "We localized the source of the infection" [syn: {place}, {localize}, {localise}] 13: make an investment; "Put money into bonds" [syn: {invest}, {put}, {commit}, {place}] [ant: {disinvest}, {divest}] 14: assign to a station [syn: {station}, {post}, {send}, {place}] 15: finish second or better in a horse or dog race; "he bet $2 on number six to place" 16: sing a note with the correct pitch From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: place [plas] place location; place; spot plaza; square; public square post

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  place 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
place
 • สถานที่: ทำเล, บริเวณ [Lex2]
 • ที่อยู่อาศัย: สถานที่พัก, ถิ่นฐาน, ถิ่นที่อยู่ [Lex2]
 • ตำแหน่ง: จุด [Lex2]
 • ประเด็น[Lex2]
 • ที่นั่ง: เก้าอี้นั่ง [Lex2]
 • บทบาท[Lex2]
 • โอกาสในการเรียน[Lex2]
 • ตำแหน่งในทีม[Lex2]
 • อันดับในการแข่งขัน[Lex2]
 • ถนน (ใช้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อถนนสายสั้นๆ)[Lex2]
 • วางไว้ในตำแหน่ง[Lex2]
 • แสดงทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง[Lex2]
 • จำได้: ระลึกได้ [Lex2]
 • จัดหาที่อยู่ให้: หาที่อยู่ที่เหมาะสม [Lex2]
 • เข้าอันดับ: อยู่ในอันดับที่ [Lex2]
 • (เพลส) n. สถานที่,บริเวณ,จุดหมาย,ที่,ที่พัก,เขต,ฐานะ,ตำแหน่ง,สภาพ,สถานการณ์,เทศะ,หน้าที่,การงาน,ที่ตั้ง,โอกาสที่เหมาะ. -Phr. (give place to ให้ความสำคัญ,ถูกแทนที่โดย) -Phr. (go places ประสบความสำเร็จ) -Phr. (take place เกิดขึ้น) vt. จัด,วาง,กะ,คาดคะเน,บรรจุ,ใส่,เอาไว้,ฝาก,มอบ,แต่งตั้ง,วินิจฉัย,ปรับเสียง,วางลูก,ส่งกระสุน vi. อยู่ในอันดับ [Hope]
 • /P L EY1 S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Plane, plage, plane

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.1911 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).