Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for passion (6 entries) (9.0831 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -passion-, *passion*. Possible hiragana form: ぱっしおん

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Passion \Pas"sion\, n. [F., fr. L. passio, fr. pati, passus, to suffer. See {Patient}.] 1. A suffering or enduring of imposed or inflicted pain; any suffering or distress (as, a cardiac passion); specifically, the suffering of Christ between the time of the last supper and his death, esp. in the garden upon the cross. "The passions of this time." --Wyclif (Rom. viii. 18). [1913 Webster] To whom also he showed himself alive after his passion, by many infallible proofs. --Acts i. 3. [1913 Webster] 2. The state of being acted upon; subjection to an external agent or influence; a passive condition; -- opposed to action. [1913 Webster] A body at rest affords us no idea of any active power to move, and, when set in motion, it is rather a passion than an action in it. --Locke. [1913 Webster] 3. Capacity of being affected by external agents; susceptibility of impressions from external agents. [R.] [1913 Webster] Moldable and not moldable, scissible and not scissible, and many other passions of matter. --Bacon. [1913 Webster] 4. The state of the mind when it is powerfully acted upon and influenced by something external to itself; the state of any particular faculty which, under such conditions, becomes extremely sensitive or uncontrollably excited; any emotion or sentiment (specifically, love or anger) in a state of abnormal or controlling activity; an extreme or inordinate desire; also, the capacity or susceptibility of being so affected; as, to be in a passion; the passions of love, hate, jealously, wrath, ambition, avarice, fear, etc.; a passion for war, or for drink; an orator should have passion as well as rhetorical skill. "A passion fond even to idolatry." --Macaulay. "Her passion is to seek roses." --Lady M. W. Montagu. [1913 Webster] We also are men of like passions with you. --Acts xiv. 15. [1913 Webster] The nature of the human mind can not be sufficiently understood, without considering the affections and passions, or those modifications or actions of the mind consequent upon the apprehension of certain objects or events in which the mind generally conceives good or evil. --Hutcheson. [1913 Webster] The term passion, and its adverb passionately, often express a very strong predilection for any pursuit, or object of taste -- a kind of enthusiastic fondness for anything. --Cogan. [1913 Webster] The bravery of his grief did put me Into a towering passion. --Shak. [1913 Webster] The ruling passion, be it what it will, The ruling passion conquers reason still. --Pope. [1913 Webster] Who walked in every path of human life, Felt every passion. --Akenside. [1913 Webster] When statesmen are ruled by faction and interest, they can have no passion for the glory of their country. --Addison. [1913 Webster] 5. Disorder of the mind; madness. [Obs.] --Shak. [1913 Webster] 6. Passion week. See {Passion week}, below. --R. of Gl. [1913 Webster] {Passion flower} (Bot.), any flower or plant of the genus {Passiflora}; -- so named from a fancied resemblance of parts of the flower to the instruments of the crucifixion of Christ. [1913 Webster] Note: The flowers are showy, and the fruit is sometimes highly esteemed (see {Granadilla}, and {Maypop}). The roots and leaves are generally more or less noxious, and are used in medicine. The plants are mostly tendril climbers, and are commonest in the warmer parts of America, though a few species are Asiatic or Australian. [1913 Webster] {Passion music} (Mus.), originally, music set to the gospel narrative of the passion of our Lord; after the Reformation, a kind of oratorio, with narrative, chorals, airs, and choruses, having for its theme the passion and crucifixion of Christ. {Passion play}, a mystery play, in which the scenes connected with the passion of our Savior are represented dramatically. {Passion Sunday} (Eccl.), the fifth Sunday in Lent, or the second before Easter. {Passion Week}, the last week but one in Lent, or the second week preceding Easter. "The name of Passion week is frequently, but improperly, applied to Holy Week." --Shipley. [1913 Webster] Syn: {Passion}, {Feeling}, {Emotion}. Usage: When any feeling or emotion completely masters the mind, we call it a passion; as, a passion for music, dress, etc.; especially is anger (when thus extreme) called passion. The mind, in such cases, is considered as having lost its self-control, and become the passive instrument of the feeling in question. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Passion \Pas"sion\, v. t. [imp. & p. p. {Passioned}; p. pr & vb. n. {Passioning}.] To give a passionate character to. [R.] --Keats. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Passion \Pas"sion\, v. i. To suffer pain or sorrow; to experience a passion; to be extremely agitated. [Obs.] "Dumbly she passions, frantically she doteth." --Shak. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: passion n 1: a strong feeling or emotion [syn: {passion}, {passionateness}] 2: the trait of being intensely emotional [syn: {heat}, {warmth}, {passion}] 3: something that is desired intensely; "his rage for fame destroyed him" [syn: {rage}, {passion}] 4: an irrational but irresistible motive for a belief or action [syn: {mania}, {passion}, {cacoethes}] 5: a feeling of strong sexual desire 6: any object of warm affection or devotion; "the theater was her first love"; "he has a passion for cock fighting"; [syn: {love}, {passion}] 7: the suffering of Jesus at the Crucifixion [syn: {Passion}, {Passion of Christ}] From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: passion lust; passion From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: passion [pasjõ] lust; passion

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 9.0831 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).