Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for march (7 entries) (6.0783 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -march-, *march*.

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: March \March\ (m[aum]rch), n. [L. Martius mensis Mars'month fr. Martius belonging to Mars, the god of war: cf. F. mars. Cf. {Martial}.] The third month of the year, containing thirty-one days. [1913 Webster] The stormy March is come at last, With wind, and cloud, and changing skies. --Bryant. [1913 Webster] {As mad as a March Hare}, an old English Saying derived from the fact that March is the rutting time of hares, when they are excitable and violent. --Wright. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: March \March\, v. i. [imp. & p. p. {Marched}; p. pr. & vb. n. {Marching}.] [F. marcher, in OF. also, to tread, prob. fr. L. marcus hammer. Cf. {Mortar}.] 1. To move with regular steps, as a soldier; to walk in a grave, deliberate, or stately manner; to advance steadily. --Shak. [1913 Webster] 2. To proceed by walking in a body or in military order; as, the German army {marched} into France. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: March \March\, v. t. To cause to move with regular steps in the manner of a soldier; to cause to move in military array, or in a body, as troops; to cause to advance in a steady, regular, or stately manner; to cause to go by peremptory command, or by force. [1913 Webster] March them again in fair array. --Prior. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: March \March\, n. [OE. marche, F. marche; of German origin; cf. OHG. marcha, G. mark, akin to OS. marka, AS. mearc, Goth. marka, L. margo edge, border, margin, and possibly to E. mark a sign. [root]106. Cf. {Margin}, {Margrave}, {Marque}, {Marquis}.] A territorial border or frontier; a region adjacent to a boundary line; a confine; -- used chiefly in the plural, and in English history applied especially to the border land on the frontiers between England and Scotland, and England and Wales. [1913 Webster] Geneva is situated in the marches of several dominions -- France, Savoy, and Switzerland. --Fuller. [1913 Webster] Lords of waste marches, kings of desolate isles. --Tennyson. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: March \March\, n. [F. marche.] 1. The act of marching; a movement of soldiers from one stopping place to another; military progress; advance of troops. [1913 Webster] These troops came to the army harassed with a long and wearisome march. --Bacon. [1913 Webster] 2. Hence: Measured and regular advance or movement, like that of soldiers moving in order; stately or deliberate walk; steady onward movement; as, the march of time. [1913 Webster] With solemn march Goes slow and stately by them. --Shak. [1913 Webster] This happens merely because men will not bide their time, but will insist on precipitating the march of affairs. --Buckle. [1913 Webster] 3. The distance passed over in marching; as, an hour's march; a march of twenty miles. [1913 Webster] 4. A piece of music designed or fitted to accompany and guide the movement of troops; a piece of music in the march form. [1913 Webster] The drums presently striking up a march. --Knolles. [1913 Webster] {To make a march}, (Card Playing), to take all the tricks of a hand, in the game of euchre. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: March \March\, v. i. [Cf. OF. marchir. See 2d {March}.] To border; to be contiguous; to lie side by side. [Obs.] [1913 Webster] That was in a strange land Which marcheth upon Chimerie. --Gower. [1913 Webster] {To march with}, to have the same boundary for a greater or less distance; -- said of an estate. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: March n 1: the month following February and preceding April [syn: {March}, {Mar}] 2: the act of marching; walking with regular steps (especially in a procession of some kind); "it was a long march"; "we heard the sound of marching" [syn: {march}, {marching}] 3: a steady advance; "the march of science"; "the march of time" 4: a procession of people walking together; "the march went up Fifth Avenue" 5: district consisting of the area on either side of a border or boundary of a country or an area; "the Welsh marches between England and Wales" [syn: {borderland}, {border district}, {march}, {marchland}] 6: genre of music written for marching; "Sousa wrote the best marches" [syn: {marching music}, {march}] 7: a degree granted for the successful completion of advanced study of architecture [syn: {Master of Architecture}, {MArch}] v 1: march in a procession; "They processed into the dining room" [syn: {march}, {process}] 2: force to march; "The Japanese marched their prisoners through Manchuria" 3: walk fast, with regular or measured steps; walk with a stride; "He marched into the classroom and announced the exam"; "The soldiers marched across the border" 4: march in protest; take part in a demonstration; "Thousands demonstrated against globalization during the meeting of the most powerful economic nations in Seattle" [syn: {demonstrate}, {march}] 5: walk ostentatiously; "She parades her new husband around town" [syn: {parade}, {exhibit}, {march}] 6: cause to march or go at a marching pace; "They marched the mules into the desert" 7: lie adjacent to another or share a boundary; "Canada adjoins the U.S."; "England marches with Scotland" [syn: {border}, {adjoin}, {edge}, {abut}, {march}, {butt}, {butt against}, {butt on}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0783 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).