Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for lower (7 entries) (4.2891 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lower-, *lower*.

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Low \Low\ (l[=o]), a. [Compar. {Lower} (l[=o]"[~e]r); superl. {Lowest}.] [OE. low, louh, lah, Icel. l[=a]gr; akin to Sw. l[*a]g, Dan. lav, D. laag, and E. lie. See {Lie} to be prostrate.] [1913 Webster] 1. Occupying an inferior position or place; not high or elevated; depressed in comparison with something else; as, low ground; a low flight. [1913 Webster] 2. Not rising to the usual height; as, a man of low stature; a low fence. [1913 Webster] 3. Near the horizon; as, the sun is low at four o'clock in winter, and six in summer. [1913 Webster] 4. Sunk to the farthest ebb of the tide; as, low tide. [1913 Webster] 5. Beneath the usual or remunerative rate or amount, or the ordinary value; moderate; cheap; as, the low price of corn; low wages. [1913 Webster] 6. Not loud; as, a low voice; a low sound. [1913 Webster] 7. (Mus.) Depressed in the scale of sounds; grave; as, a low pitch; a low note. [1913 Webster] 8. (Phon.) Made, as a vowel, with a low position of part of the tongue in relation to the palate; as, [a^] ([a^]m), [add] ([add]ll). See Guide to Pronunciation, [sect][sect] 5, 10, 11. [1913 Webster] 9. Near, or not very distant from, the equator; as, in the low northern latitudes. [1913 Webster] 10. Numerically small; as, a low number. [1913 Webster] 11. Wanting strength or animation; depressed; dejected; as, low spirits; low in spirits. [1913 Webster] 12. Depressed in condition; humble in rank; as, men of low condition; the lower classes. [1913 Webster] Why but to keep ye low and ignorant ? --Milton. [1913 Webster] 13. Mean; vulgar; base; dishonorable; as, a person of low mind; a low trick or stratagem. [1913 Webster] 14. Not elevated or sublime; not exalted in thought or diction; as, a low comparison. [1913 Webster] In comparison of these divine writers, the noblest wits of the heathen world are low and dull. --Felton. [1913 Webster] 15. Submissive; humble. "Low reverence." --Milton. [1913 Webster] 16. Deficient in vital energy; feeble; weak; as, a low pulse; made low by sickness. [1913 Webster] 17. Moderate; not intense; not inflammatory; as, low heat; a low temperature; a low fever. [1913 Webster] 18. Smaller than is reasonable or probable; as, a low estimate. [1913 Webster] 19. Not rich, high seasoned, or nourishing; plain; simple; as, a low diet. [1913 Webster] Note: Low is often used in the formation of compounds which require no special explanation; as, low-arched, low-browed, low-crowned, low-heeled, low-lying, low-priced, low-roofed, low-toned, low-voiced, and the like. [1913 Webster] {Low Church}. See {High Church}, under {High}. {Low Countries}, the Netherlands. {Low German}, {Low Latin}, etc. See under {German}, {Latin}, etc. {Low life}, humble life. {Low milling}, a process of making flour from grain by a single grinding and by siftings. {Low relief}. See {Bas-relief}. {Low side window} (Arch.), a peculiar form of window common in medi[ae]val churches, and of uncertain use. Windows of this sort are narrow, near the ground, and out of the line of the windows, and in many different situations in the building. {Low spirits}, despondency. {Low steam}, steam having a low pressure. {Low steel}, steel which contains only a small proportion of carbon, and can not be hardened greatly by sudden cooling. {Low Sunday}, the Sunday next after Easter; -- popularly so called. {Low tide}, the farthest ebb of the tide; the tide at its lowest point; low water. {Low water}. (a) The lowest point of the ebb tide; a low stage of the in a river, lake, etc. (b) (Steam Boiler) The condition of an insufficient quantity of water in the boiler. {Low water alarm} or {Low water indicator} (Steam Boiler), a contrivance of various forms attached to a boiler for giving warning when the water is low. {Low water mark}, that part of the shore to which the waters recede when the tide is the lowest. --Bouvier. {Low wine}, a liquor containing about 20 percent of alcohol, produced by the first distillation of wash; the first run of the still; -- often in the plural. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lower \Low"er\, v. i. To fall; to sink; to grow less; to diminish; to decrease; as, the river lowered as rapidly as it rose. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lower \Low"er\, v. i. [imp. & p. p. {Lowered}; p. pr. & vb. n. {Lowering}.] [OE. lowren, luren; cf. D. loeren, LG. luren. G. lauern to lurk, to be on the watch, and E. leer, lurk.] 1. To be dark, gloomy, and threatening, as clouds; to be covered with dark and threatening clouds, as the sky; to show threatening signs of approach, as a tempest. [1913 Webster] All the clouds that lowered upon our house. --Shak. [1913 Webster] 2. To frown; to look sullen. [1913 Webster] But sullen discontent sat lowering on her face. --Dryden. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lower \Low"er\, a. Compar. of {Low}, a. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lower \Low"er\, v. t. [imp. & p. p. {Lowered}; p. pr. & vb. n. {Lowering}.] [From {Low}, a.] 1. To let descend by its own weight, as something suspended; to let down; as, to lower a bucket into a well; to lower a sail or a boat; sometimes, to pull down; as, to lower a flag. [1913 Webster] Lowered softly with a threefold cord of love Down to a silent grave. --Tennyson. [1913 Webster] 2. To reduce the height of; as, to lower a fence or wall; to lower a chimney or turret. [1913 Webster] 3. To depress as to direction; as, to lower the aim of a gun; to make less elevated as to object; as, to lower one's ambition, aspirations, or hopes. [1913 Webster] 4. To reduce the degree, intensity, strength, etc., of; as, to lower the temperature of anything; to lower one's vitality; to lower distilled liquors. [1913 Webster] 5. To bring down; to humble; as, to lower one's pride. [1913 Webster] 6. To reduce in value, amount, etc.; as, to lower the price of goods, the rate of interest, etc. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lower \Low"er\, n. [Obs.] 1. Cloudiness; gloominess. [1913 Webster] 2. A frowning; sullenness. [1913 Webster] adj. 1. relating to small or noncapital letters which were kept in the lower half of a compositor's type case. Also See {minuscule}, {minuscular}. [WordNet 1.5] lowercase From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: lower n 1: the lower of two berths [syn: {lower berth}, {lower}] v 1: move something or somebody to a lower position; "take down the vase from the shelf" [syn: {lower}, {take down}, {let down}, {get down}, {bring down}] [ant: {bring up}, {elevate}, {get up}, {lift}, {raise}] 2: set lower; "lower a rating"; "lower expectations" [syn: {lower}, {lour}] 3: make lower or quieter; "turn down the volume of a radio" [syn: {turn down}, {lower}, {lour}] 4: cause to drop or sink; "The lack of rain had depressed the water level in the reservoir" [syn: {lower}, {depress}] 5: look angry or sullen, wrinkle one's forehead, as if to signal disapproval [syn: {frown}, {glower}, {lour}, {lower}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 4.2891 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).