Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for lost (3 entries) (6.22 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lost-, *lost*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lose \Lose\ (l[=oo]z), v. t. [imp. & p. p. {Lost} (l[o^]st; 115) p. pr. & vb. n. {Losing} (l[=oo]z"[i^]ng).] [OE. losien to loose, be lost, lose, AS. losian to become loose; akin to OE. leosen to lose, p. p. loren, lorn, AS. le['i]san, p. p. loren (in comp.), D. verliezen, G. verlieren, Dan. forlise, Sw. f["o]rlisa, f["o]rlora, Goth. fraliusan, also to E. loose, a & v., L. luere to loose, Gr. ly`ein, Skr. l[=u] to cut. [root]127. Cf. {Analysis}, {Palsy}, {Solve}, {Forlorn}, {Leasing}, {Loose}, {Loss}.] [1913 Webster] 1. To part with unintentionally or unwillingly, as by accident, misfortune, negligence, penalty, forfeit, etc.; to be deprived of; as, to lose money from one's purse or pocket, or in business or gaming; to lose an arm or a leg by amputation; to lose men in battle. [1913 Webster] Fair Venus wept the sad disaster Of having lost her favorite dove. --Prior. [1913 Webster] 2. To cease to have; to possess no longer; to suffer diminution of; as, to lose one's relish for anything; to lose one's health. [1913 Webster] If the salt hath lost his savor, wherewith shall it be salted? --Matt. v. 13. [1913 Webster] 3. Not to employ; to employ ineffectually; to throw away; to waste; to squander; as, to lose a day; to lose the benefits of instruction. [1913 Webster] The unhappy have but hours, and these they lose. --Dryden. [1913 Webster] 4. To wander from; to miss, so as not to be able to and; to go astray from; as, to lose one's way. [1913 Webster] He hath lost his fellows. --Shak [1913 Webster] 5. To ruin; to destroy; as destroy; as, the ship was lost on the ledge. [1913 Webster] The woman that deliberates is lost. --Addison. [1913 Webster] 6. To be deprived of the view of; to cease to see or know the whereabouts of; as, he lost his companion in the crowd. [1913 Webster] Like following life thro' creatures you dissect, You lose it in the moment you detect. --Pope. [1913 Webster] 7. To fail to obtain or enjoy; to fail to gain or win; hence, to fail to catch with the mind or senses; to miss; as, I lost a part of what he said. [1913 Webster] He shall in no wise lose his reward. --Matt. x. 42. [1913 Webster] I fought the battle bravely which I lost, And lost it but to Macedonians. --Dryden. [1913 Webster] 8. To cause to part with; to deprive of. [R.] [1913 Webster] How should you go about to lose him a wife he loves with so much passion? --Sir W. Temple. [1913 Webster] 9. To prevent from gaining or obtaining. [1913 Webster] O false heart! thou hadst almost betrayed me to eternal flames, and lost me this glory. --Baxter. [1913 Webster] {To lose ground}, to fall behind; to suffer gradual loss or disadvantage. {To lose heart}, to lose courage; to become timid. "The mutineers lost heart." --Macaulay. {To lose one's head}, to be thrown off one's balance; to lose the use of one's good sense or judgment, through fear, anger, or other emotion. [1913 Webster] In the excitement of such a discovery, many scholars lost their heads. --Whitney. {To lose one's self}. (a) To forget or mistake the bearing of surrounding objects; as, to lose one's self in a great city. (b) To have the perceptive and rational power temporarily suspended; as, we lose ourselves in sleep. {To lose sight of}. (a) To cease to see; as, to lose sight of the land. (b) To overlook; to forget; to fail to perceive; as, he lost sight of the issue. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lost \Lost\, a. [Prop. p. p. of OE. losien. See {Lose}, v. t.] 1. Parted with unwillingly or unintentionally; not to be found; missing; as, a lost book or sheep. [1913 Webster] 2. Parted with; no longer held or possessed; as, a lost limb; lost honor. [1913 Webster] 3. Not employed or enjoyed; thrown away; employed ineffectually; wasted; squandered; as, a lost day; a lost opportunity or benefit. [1913 Webster] 5. Having wandered from, or unable to find, the way; bewildered; perplexed; as, a child lost in the woods; a stranger lost in London. [1913 Webster] 6. Ruined or destroyed, either physically or morally; past help or hope; as, a ship lost at sea; a woman lost to virtue; a lost soul. [1913 Webster] 7. Hardened beyond sensibility or recovery; alienated; insensible; as, lost to shame; lost to all sense of honor. [1913 Webster] 8. Not perceptible to the senses; no longer visible; as, an island lost in a fog; a person lost in a crowd. [1913 Webster] 9. Occupied with, or under the influence of, something, so as to be insensible of external things; as, to be lost in thought. [1913 Webster] {Lost motion} (Mach.), the difference between the motion of a driver and that of a follower, due to the yielding of parts or looseness of joints. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: lost adj 1: no longer in your possession or control; unable to be found or recovered; "a lost child"; "lost friends"; "his lost book"; "lost opportunities" [ant: {found}] 2: having lost your bearings; confused as to time or place or personal identity; "I frequently find myself disoriented when I come up out of the subway"; "the anesthetic left her completely disoriented" [syn: {confused}, {disoriented}, {lost}] 3: spiritually or physically doomed or destroyed; "lost souls"; "a lost generation"; "a lost ship"; "the lost platoon" [ant: {saved}] 4: not gained or won; "a lost battle"; "a lost prize" [ant: {won}] 5: incapable of being recovered or regained; "his lost honor" 6: not caught with the senses or the mind; "words lost in the din" [syn: {lost}, {missed}] 7: deeply absorbed in thought; "as distant and bemused as a professor listening to the prattling of his freshman class"; "lost in thought"; "a preoccupied frown" [syn: {bemused}, {deep in thought(p)}, {lost(p)}, {preoccupied}] 8: perplexed by many conflicting situations or statements; filled with bewilderment; "obviously bemused by his questions"; "bewildered and confused"; "a cloudy and confounded philosopher"; "just a mixed-up kid"; "she felt lost on the first day of school" [syn: {baffled}, {befuddled}, {bemused}, {bewildered}, {confounded}, {confused}, {lost}, {mazed}, {mixed-up}, {at sea}] 9: unable to function; without help [syn: {helpless}, {lost}] n 1: people who are destined to die soon; "the agony of the doomed was in his voice" [syn: {doomed}, {lost}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
 

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions  • Time: 6.22 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).