Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for like (6 entries) (3.7128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -like-, *like*.

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Like \Like\ (l[imac]k), a. [Compar. {Liker} (l[imac]k"[~e]r); superl. {Likest}.] [OE. lik, ilik, gelic, AS. gel[imac]c, fr. pref. ge- + l[imac]c body, and orig. meaning, having the same body, shape, or appearance, and hence, like; akin to OS. gil[imac]k, D. gelijk, G. gleich, OHG. gil[imac]h, Icel. l[imac]kr, gl[imac]kr, Dan. lig, Sw. lik, Goth. galeiks, OS. lik body, D. lijk, G. leiche, Icel. l[imac]k, Sw. lik, Goth. leik. The English adverbial ending-ly is from the same adjective. Cf. {Each}, {Such}, {Which}.] 1. Having the same, or nearly the same, appearance, qualities, or characteristics; resembling; similar to; similar; alike; -- often with in and the particulars of the resemblance; as, they are like each other in features, complexion, and many traits of character. [1913 Webster] 'T is as like you As cherry is to cherry. --Shak. [1913 Webster] Like master, like man. --Old Prov. [1913 Webster] He giveth snow like wool; he scattereth the hoar-frost like ashes. --Ps. cxlvii. 16. [1913 Webster] Note: To, which formerly often followed like, is now usually omitted. [1913 Webster] 2. Equal, or nearly equal; as, fields of like extent. [1913 Webster] More clergymen were impoverished by the late war than ever in the like space before. --Sprat. [1913 Webster] 3. Having probability; affording probability; probable; likely. Usage: [Likely is more used now.] --Shak. [1913 Webster] But it is like the jolly world about us will scoff at the paradox of these practices. --South. [1913 Webster] Many were not easy to be governed, nor like to conform themselves to strict rules. --Clarendon. [1913 Webster] 4. Inclined toward; disposed to; as, to feel like taking a walk. [1913 Webster] {Had like} (followed by the infinitive), had nearly; came little short of. [1913 Webster] Had like to have been my utter overthrow. --Sir W. Raleigh [1913 Webster] Ramona had like to have said the literal truth, . . . but recollected herself in time. --Mrs. H. H. Jackson. [1913 Webster] {Like figures} (Geom.), similar figures. [1913 Webster] Note: Like is used as a suffix, converting nouns into adjectives expressing resemblance to the noun; as, manlike, like a man; childlike, like a child; godlike, like a god, etc. Such compounds are readily formed whenever convenient, and several, as crescentlike, serpentlike, hairlike, etc., are used in this book, although, in some cases, not entered in the vocabulary. Such combinations as bell-like, ball-like, etc., are hyphened. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Like \Like\, n. 1. That which is equal or similar to another; the counterpart; an exact resemblance; a copy. [1913 Webster] He was a man, take him for all in all, I shall not look upon his like again. --Shak. [1913 Webster] 2. A liking; a preference; inclination; -- usually in pl.; as, we all have likes and dislikes. [1913 Webster] 3. (Golf) The stroke which equalizes the number of strokes played by the opposing player or side; as, to play the like. [Webster 1913 Suppl.] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Like \Like\, adv. [AS. gel[imac]ce. See {Like}, a.] 1. In a manner like that of; in a manner similar to; as, do not act like him. [1913 Webster] He maketh them to stagger like a drunken man. --Job xii. 25. [1913 Webster] Note: Like, as here used, is regarded by some grammarians as a preposition. [1913 Webster] 2. In a like or similar manner. --Shak. [1913 Webster] Like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear him. --Ps. ciii. 13. [1913 Webster] 3. Likely; probably. "Like enough it will." --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Like \Like\, v. t. [imp. & p. p. {Liked} (l[imac]kt); p. pr. & vb. n. {Liking}.] [OE. liken to please, AS. l[imac]cian, gel[imac]cian, fr. gel[imac]c. See {Like}, a.] 1. To suit; to please; to be agreeable to. [Obs.] [1913 Webster] Cornwall him liked best, therefore he chose there. --R. of Gloucester. [1913 Webster] I willingly confess that it likes me much better when I find virtue in a fair lodging than when I am bound to seek it in an ill-favored creature. --Sir P. Sidney. [1913 Webster] 2. To be pleased with in a moderate degree; to approve; to take satisfaction in; to enjoy. [1913 Webster] He proceeded from looking to liking, and from liking to loving. --Sir P. Sidney. [1913 Webster] 3. To liken; to compare. [Obs.] [1913 Webster] Like me to the peasant boys of France. --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Like \Like\ (l[imac]k), v. i. 1. To be pleased; to choose. [1913 Webster] He may either go or stay, as he best likes. --Locke. [1913 Webster] 2. To have an appearance or expression; to look; to seem to be (in a specified condition). [Obs.] [1913 Webster] You like well, and bear your years very well. --Shak. [1913 Webster] 3. To come near; to avoid with difficulty; to escape narrowly; as, he liked to have been too late. Cf. Had like, under {Like}, a. [Colloq.] [1913 Webster] He probably got his death, as he liked to have done two years ago, by viewing the troops for the expedition from the wall of Kensington Garden. --Walpole. [1913 Webster] {To like of}, to be pleased with. [Obs.] --Massinger. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: like adj 1: resembling or similar; having the same or some of the same characteristics; often used in combination; "suits of like design"; "a limited circle of like minds"; "members of the cat family have like dispositions"; "as like as two peas in a pod"; "doglike devotion"; "a dreamlike quality" [syn: {like}, {similar}] [ant: {different}, {dissimilar}, {unlike}] 2: equal in amount or value; "like amounts"; "equivalent amounts"; "the same amount"; "gave one six blows and the other a like number"; "the same number" [syn: {like}, {same}] [ant: {unlike}] 3: having the same or similar characteristics; "all politicians are alike"; "they looked utterly alike"; "friends are generally alike in background and taste" [syn: {alike(p)}, {similar}, {like}] [ant: {dissimilar}, {unalike}] 4: conforming in every respect; "boxes with corresponding dimensions"; "the like period of the preceding year" [syn: {comparable}, {corresponding}, {like}] n 1: a similar kind; "dogs, foxes, and the like", "we don't want the likes of you around here" [syn: {like}, {the like}, {the likes of}] 2: a kind of person; "We'll not see his like again"; "I can't tolerate people of his ilk" [syn: {like}, {ilk}] v 1: prefer or wish to do something; "Do you care to try this dish?"; "Would you like to come along to the movies?" [syn: {wish}, {care}, {like}] 2: find enjoyable or agreeable; "I like jogging"; "She likes to read Russian novels" [ant: {dislike}] 3: be fond of; "I like my nephews" 4: feel about or towards; consider, evaluate, or regard; "How did you like the President's speech last night?" 5: want to have; "I'd like a beer now!"

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.7128 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).