Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for lamer (3 entries) (6.1637 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lamer-, *lamer*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lame \Lame\ (l[=a]m), a. [Compar. {Lamer} (l[=a]m"[~e]r); superl. {Lamest}.] [OE. lame, AS. lama; akin to D. lam, G. lahm, OHG., Dan., & Sw. lam, Icel. lami, Russ. lomate to break, lomota rheumatism.] 1. (a) Moving with pain or difficulty on account of injury, defect, or temporary obstruction of a function; as, a lame leg, arm, or muscle. (b) To some degree disabled by reason of the imperfect action of a limb; crippled; as, a lame man. "Lame of one leg." --Arbuthnot. "Lame in both his feet." --2 Sam. ix. 13. "He fell, and became lame." --2 Sam. iv. 4. [1913 Webster] 2. Hence, hobbling; limping; inefficient; imperfect; as, a lame answer. "A lame endeavor." --Barrow. [1913 Webster] O, most lame and impotent conclusion! --Shak. [1913 Webster] {Lame duck} (a) (Stock Exchange), a person who can not fulfill his contracts. [Cant] (b) An elected politician who is completing a term after having been defeated at an election; also, an office holder who cannot or chooses not to run again for the same office; -- So called from the presumed lack of political power of one who is soon to be out of office. (b) Any office holder who is serving out a term after a replacement has been selected. [1913 Webster +PJC] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: lamer n. [originally among Amiga fans] 1. Synonym for {luser}, not used much by hackers but common among {warez d00dz}, crackers, and {phreaker}s. A person who downloads much, but who never uploads. (Also known as leecher). Oppose {elite}. Has the same connotations of self-conscious elitism that use of {luser} does among hackers. 2. Someone who tries to crack a BBS. 3. Someone who annoys the sysop or other BBS users ? for instance, by posting lots of silly messages, uploading virus-ridden software, frequently dropping carrier, etc. Crackers also use it to refer to cracker {wannabee}s. In phreak culture, a lamer is one who scams codes off others rather than doing cracks or really understanding the fundamental concepts. In {warez d00dz} culture, where the ability to wave around cracked commercial software within days of (or before) release to the commercial market is much esteemed, the lamer might try to upload garbage or shareware or something incredibly old (old in this context is read as a few years to anything older than 3 days). ?Lamer? is also much used in the IRC world in a similar sense to the above. This term seems to have originated in the Commodore-64 scene in the mid 1980s. It was popularized among Amiga crackers of the mid-1980s by ?Lamer Exterminator?, the most famous and feared Amiga virus ever, which gradually corrupted non-write-protected floppy disks with bad sectors. The bad sectors, when looked at, were overwritten with repetitions of the string ?LAMER!?. From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]: lamer lick

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  lamer 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
lamer
 • /L EY1 M ER0/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
  [lame]
 • (ขา) พิการ: (เดิน) กะโผลกโซเซ, เป๋ [Lex2]
 • ไม่ได้เรื่อง: ใช้ไม่ได้, อ่อน [Lex2]
 • (เลม) {lamed,laming,lames} adj. ขาเสีย,ขาพิการ,ขาเป๋,พิการ,ใช้ไม่ได้,อ่อนแอ, (เหตุผล) ไม่เพียงพอ,ฟังไม่ขึ้น. vt. ทำให้พิการ,ทำให้บกพร่อง. ###SW. lameness n. ดูlame ###S. crippled [Hope]
 • (adj) ขากะเผลก,ขาเสีย,ขัดยอก,กะพร่องกะแพร่ง,อ่อนแอ [Nontri]
 • /L EY1 M/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
lahmer, Lamee, Lader, Lager, Laser, Lauer, lauer, laxer, Alm, lahm, LAN, kam, am, RAM, Sam, lag, las, lau, lax

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.1637 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).